Sanus VMPR1 インストールガイド

ブランド
Sanus
カテゴリー
プロジェクターマウント
モデル
VMPR1
タイプ
インストールガイド
SANUS
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA
Customer Service
Americas: 800-359-5520 • 952-225-6013 • [email protected]
Europe, Middle East, and Africa: + 31 40 2324700 • [email protected]one.com
Asia Pacific: 86 755 8996 9226 • [email protected]
sanus.com
©2013 Milestone AV Technologies, a Duchossois Group Company.
All rights reserved. Sanus is a division of Milestone.
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.
VMPR1
EN
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS
Thank you for choosing the Sanus Systems VMPR1 ceiling mount. The VMPR1
ceiling mount is designed to support an LCD or DLP projector weighing up to 23
kg (50 lbs). Hardware for mounting to sloped ceilings is included.
FR
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ –
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS Merci d’avoir choisi un support de plafond
pour moniteur Sanus Systems VMPR1. Le support pour plafond VMPR1 a été
conçu pour supporter un projecteur ACL ou DLP d’un poids maximal de 23 kg
(50 lbs). Le matériel de montage pour plafond incliné est inclus.
DE
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFÄLTIG AUF Vielen Dank, dass Sie sich für die Deckenhalterung der
Sanus Systems VMPR1-Serie entschieden haben. Die Deckenhalterung
VMPR1 ist für einen LCD- oder DLP-Projektor mit einem Gewicht bis 23 kg
geeignet. Material für die Montage an schrägen Decken ist im Lieferumfang
enthalten.
ES
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD – CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES Gracias por elegir el soporte de techo Sanus Systems
VMPR1. El soporte para techo VMPR1 está diseñado para sostener un
proyector de LCD o DLP de hasta 23 kg. de peso. Se incluyen las piezas para el
montaje en techos en pendiente.
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES – GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES Obrigado por escolher a armação de tecto Sanus Systems
VMPR1. A armação de tecto VMPR1 foi concebida para suportar um LCD ou
um projector DLP que pesem até 23 kg (50 lbs.). Estão incluídas ferramentas
para montar em tectos inclinados.
NL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – BEWAAR DEZE GOED
Hartelijk dank voor uw aankoop van een plafondbevestiging uit de Sanus
Systems VMPR1-serie. De VMPR1-plafondbevestiging is ontworpen voor
het dragen van een LCD- of DLP-projector met een gewicht tot 23 kg (50 lbs).
Hardware voor een montage op een schuin plafond is inbegrepen.
IT
ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI - CONSERVARE CON CURA
QUESTE ISTRUZIONI Grazie per aver scelto il supporto a soffitto Sanus
Systems VMPR1. Il supporto a soffitto VMPR1 è progettato per essere utilizzato
con un proiettore LCD o DLP con un peso massimo di 23 kg (50 libbre). Sono
inclusi i componenti necessari per il montaggio su soffitti inclinati.
EL
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη βάση οροφής Sanus Systems VMPR1. Η βάση
οροφής VMPR1 έχει σχεδιαστεί να στηρίζει προβολείς LCD ή DLP βάρους που
δεν ξεπερνά τα 23 κιλά (50 lbs). Τα υλικά για την τοποθέτηση σε οροφές με
κλίση περιλαμβάνονται.
NO
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE Takk for at du har valgt takfestet fra Sanus Systems VMPR1.
Takfestet fra VMPR1 er konstruert for LCD- eller DLP-projektorer på opptil 23 kg.
Utstyr for feste i skråtak er inkludert.
DA
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER - GEM DISSE OPLYSNINGER
Tak, fordi du valgte loftholderen Sanus Systems VMPR1. VMPR1-loftholderen er
beregnet til at kunne bære en LCD- eller DLP-projektor, som vejer maks. 23 kg.
Udstyr til montering på skrå lofter medfølger.
SV
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA DESSA ANVISNINGAR
Tack för att du väljer takfästet från Sanus Systems VMPR1-serien. Takfästet VMPR1
är utformat för att stödja en LCD- eller DLP-projektor på upp till 23 kg (50 lbs.). Det
inkluderas tillbehör för montering i lutande tak.
RU
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИСОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ
Благодарим вас за выбор потолочного крепления для мониторов Sanus
Systems VMPR1. Потолочные крепления VMPR1 предназначены для LCD- и
DLP-проекторов весом до 23 кг. Приспособления для крепления проекторов на
наклонную поверхность потолка входят в комплект поставки.
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE WYRZUCAĆ
Dziękujemy za wybór uchwytu do montażu sufitowego Sanus Systems VMPR1.
Uchwyt do montażu sufitowego VMPR1 przeznaczony jest do montowania
projektorów LCD lub DLP o maksymalnej wadze do 23 kg (50 funtów). W zestawie
załączono elementy do montażu na sufitach ukośnych.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme vám za zakoupení nástropního držáku Sanus Systems VMPR1.
Nástropní držák VMPR1 je navržen pro LCD nebo DLP projektory o hmotnosti do 23
kg. Spojovací materiál pro montáž na skloněné stropy je přiložen.
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sanus Systems VMPR1 tavan montaj düzeneğini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
VMPR1 tavana montaj düzeneği, ağırlığı maksimum 23 kg (50 lb.) olan bir LCD veya
DLP monitörü desteklemek üzere tasarlanmıştır. Meyilli tavana montaj için gereken
donanım dahildir.
JP
重要- 上記の安全指示書を保管しておいてください
Sanus Systems VMPR1天吊りマウントをご購入いただき、ありがとう
ございました。VMPR1天吊りマウントは、最大重量23kgのLCDやDLPプ
ロジェクタに対応した設計になっています。傾斜した天井用の固定
具も同梱されています。
MD
重要安全说明 – 保存这些说明
感谢您选择 Sanus Systems VMPR1 天花板安装式支架。VMPR1 天花板安
装式支架可支承重量不超过 23 kg(50 磅)的 LCD 或 DLP 投影仪。含
在倾斜天花板上安装时需要使用的硬件。
6901-170023 03
3
NO
FORSIKTIG: Bruk ikke dette produktet til andre formål enn de som
spesifiseres av Sanus Systems. Feil installasjon kan føre til personskade eller
materielle skader. Hvis du ikke forstår disse instruksjonene eller tviler på om
installasjonen er trygg, bør du kontakte Sanus Systems Customer Service eller
tilkalle en kvalifisert snekker. Sanus Systems kan ikke holdes ansvarlig for skade
eller legemsskade som skyldes feil montering, feil sammenføyning eller feil bruk.
ADVARSEL: Dette produktet inneholder smådeler som kan utgjøre en
kvelningsrisiko hvis de svelges. Hold disse delene utilgjengelige for småbarn!
FORSIKTIG: Dette produktet er kun konstruert for bruk på vegger med
trestendere! Veggen må kunne bære minst fem ganger den samlede vekten av
skjermen og festet. Hvis du tviler på om veggen er sterk nok til å bære skjermen,
bør du kontakte Sanus Customer Service eller en kvalifisert snekker.
DA
FORSIGTIGHED: Brug ikke dette produkt til formål, som ikke er udtrykkelig
specificerede af Sanus Systems. Forkert installation kan medføre skade på
materiale eller personskade.Hvis du ikke forstår disse instruktioner, eller er i tvivl
om installationssikkerhed, kontakt Sanus Systems Kundeservice eller ring til en
kvalificeret installatør. Sanus Systems er ikke ansvarlig for skade eller kvæstelser
forårsaget af forkert ophæng, forkert montage eller forkert brug.
ADVARSEL: Dette produkt indeholder små dele, der kan forårsage
kvælningsfare, hvis de sluges. Hold disse dele væk fra børn.
FORSIGTIGHED: Dette produkt er kun designet til montering på vægge med
underliggere af træ. Væggen skal være i stand til at bære fem gange vægten
af skærmen plus montering. Hvis du tvivler på om væggen kan bære skærmen,
kontakt Sanus kundeservice eller et kvalificeret byggefirma.
SV
OBSERVERA: Använd inte produkten för andra ändamål än de som
uttryckligen omnämns av Sanus Systems. Felaktig montering kan leda till skador
på föremål och personer. Om du inte förstår beskrivningen eller är tveksam
om monteringen är säker, ta kontakt med Sanus Systems’ kundtjänst eller en
kvalificerad tekniker. Sanus Systems kan inte hållas ansvarig för skador eller
olycksfall som förorsakats av felaktig montering, felaktig hopsättning eller felaktig
användning.
VARNING: Den här produkten innehåller smådelar som kan förorsaka
kvävning om de sväljs ned. Förvara dessa delar utom räckhåll för barn!
OBSERVERA: Den här produkten är endast till för väggar med träbalkar!
Väggen måste tåla minst 5 gånger bildskärmens vikt inklusive väggfäste. Om du
tvekar på om väggen är tillräckligt stark för att hålla bildskärmen, ta kontakt med
Sanus Kundtjänst eller en behörig entreprenör.
RU
ОСТОРОЖНО!: Не используйте изделие для каких бы то ни было
целей, конкретно не оговоренных компанией Sanus Systems. Неправильная
установка может привести к повреждению имущества и травме. Если
не понимаете данных инструкций или сомневаетесь в безопасности
установки, обратитесь в центр обслуживания Sanus Systems или вызовите
квалифицированного подрядчика. Sanus Systems не несет ответственности
за ущерб и травмы, вызванные неправильной установкой, сборкой и
использованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этом изделии содержатся небольшие предметы,
способные представлять опасность для здоровья в случае их проглатывания.
Держите эти предметы вдали от маленьких детей!
ОСТОРОЖНО!: Это изделие предназначено для использования только
на деревянных каркасных стенах! Стена должна выдерживать нагрузку,
в пять раз превышающую суммарный вес монитора и крепления. Если у
вас есть какие-либо сомнения в том, сможет ли стена выдержать монитор,
обратитесь в сервисный центр Sanus или к квалифицированному подрядчику.
PL
UWAGA: Nie wykorzystuj tego produktu do celów innych niż wyraźnie
określone przez firmę Sanus Systems. Nieprawidłowa instalacja może
spowodować zniszczenie mienia lub obrażenia ciała. Jeśli poniższe wskazówki nie
są zrozumiałe lub masz wątpliwości co do bezpieczeństwa instalacji, skontaktuj
się z działem obsługi klienta firmy Sanus Systems lub wezwij wykwalifikowanego
wykonawcę. Firma Sanus Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody
i obrażenia będące wynikiem nieprawidłowego mocowania, montażu czy
użytkowania.
OSTRZEŻENIE: Produkt zawiera małe elementy, które grożą zadławieniem w
razie połknięcia. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci!
UWAGA: Produkt przeznaczony wyłącznie do ścian szkieletowych
drewnianych! Ściana powinna wytrzymać obciążenie równe pięciokrotnej wadze
telewizora wraz z uchwytem. W razie wątpliwości, czy ściana utrzyma telewizor,
skontaktuj się z obsługą klienta firmy Sanus Systems lub wykwalifikowanym
wykonawcą.
CS
POZOR: Používejte tento výrobek výhradně pro účel výslovně stanovený
výrobcem Sanus Systems. Nesprávná instalace může vést k poškození
majetku nebo zranění osob. Pokud těmto pokynům nerozumíte nebo máte
jakékoli pochybnosti ohledně bezpečnosti instalace, kontaktujte oddělení služeb
zákazníkům společnosti Sanus Systems nebo zavolejte kvalifikovaného odborníka.
Společnost Sanus Systems neodpovídá za poškození nebo zranění způsobená
nesprávnou instalací, montáží nebo použitím.
VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě
spolknutí představovat riziko zadušení. Tyto části ukládejte mimo dosah malých
dětí!
POZOR: Tento výrobek je určen k použití pouze na stěnách z dřevěných
sloupků! Zeď musí udržet až pětinásobek hmotnosti monitoru a držáku dohromady.
Pokud si nejste jisti, zda zeď monitor udrží, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům
společnosti Sanus nebo zavolejte kvalifikovaného odborníka.
TR
DİKKAT: Bu ürünü Sanus Sistemleri tarafından açıkça belirtilmeyen bir amaç
için kullanmayın. Hatalı kurulum kişisel yaralanmaya ya da cihazınızın zarar
görmesine neden olabilir. Bu talimatları anlamadıysanız ya da kurulumun düzgün
bir şekilde yapıldığından emin değilseniz Sanus Sistemleri Müşteri Hizmet Merkezi
ya da yetkili bir uzman ile iritibata geçin. Sanus Sistemleri, hatalı kurulum, tertibat
ya da kullanımdan dolayı meydana gelen hasar veya yaralanmalardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
UYARI: Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol açabilecek küçük parçalar
içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak tutun!
DİKKAT: Ürün yalnızca ağaç iskeletli duvarlarda kullanılmak üzere tasarlandı!
Duvar ekranın ve montaj düzeneğinin beş katı ağırlığı taşıyabilecek kapasitede
olmalıdır. Duvarın ekranı taşıyabilecek kapasitede olup olmadığından emin
değilseniz Sanus Müşteri Hizmetleri veya yetkili bir firma ile temasa geçin.
JP
注:Sanus Systemsが明記している目的以外でこの製品を使用
しないでください。設置方法や使用方法が不適切な場合、ケガや
物的損害の原因となります。ここに記載されている説明ではよく
わからない場合、もしくは設置上の安全性について疑問がある場
合は、Sanus Systemsカスタマーサービスまでお問い合わせくださ
い。Sanus Systemsは、取り付け、使用が正しく行われていないこ
とに起因するケガ、破損については責任を負いかねます
警告:本製品には小さい部品が同梱されており、誤って飲み込
むと窒息の危険性があります。子供のそばにこういった部品を置か
ないようにしてください。
注:本製品は木製フレーム壁での使用にのみ対応しています。
取り付ける壁は、モニターとマウント器具をあわせた重量の5倍の
重量を支えることができなければなりません。壁がモニターを支え
ることができるかどうか疑問な場合は、Sanus Systemsカスタマー
サービスまたは有資格の契約業者までお問い合わせください。
MD
注意 请勿将本产品用于 Sanus Systems 明确指定以外的其它目的。
不当安装或使用会造成人身伤害和/或财产损失。 若不理解此类指示
或对安全安装存有疑惑,请联系 Sanus Systems 客户服务中心。 对因
不当安装或使用本产品而造成的伤害或损失,Sanus Systems 概不负
责。
警告 本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。 请将此
类项目远离儿童放置!
注意 本产品仅适用于木质架构墙壁! 墙壁应能支持五倍于显示
器支架总重的重量。 若对墙壁支持显示器的能力存在任何疑问,请联
系 Sanus Systems 客户服务中心或合格的承建商。
6901-170023 03
4
1/8 in.
EN
Supplied Parts and Hardware
Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any
parts are missing or damaged, do not return the item to your dealer; contact Sanus
Systems Customer Service. Never use damaged parts!
FR
Pièces et matériel fournis
Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont
présentes et qu’elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante
ou endommagée, contactez le service Clientèle de Sanus Systems. Ne retournez
pas les pièces endommagées à votre revendeur. N’utilisez jamais de pièces
endommagées !
DE
Gelieferte Teile und Beschläge
Überprüfen Sie, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, ob alle Teile
vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind,
geben Sie den Artikel nicht an Ihren Händler zurück; setzen Sie sich vielmehr mit
dem Sanus Systems-Kundendienst in Verbindung. Niemals beschädigte Teile
verwenden!
ES
Piezas y Materiales Suministrados
Antes de iniciar el ensamblaje, comprobar que se encuentran incluidas y en
buenas condiciones todas las piezas. Si falta o está deteriorada alguna pieza, no
devuelva el artículo a su concesionario; póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de Sanus Systems. ¡No utilice nunca piezas deterioradas!
PT
Partes e Ferramentas Fornecidas
Antes de iniciar a montagem, verifique se todas as partes foram incluídas e se
não são defeituosas. Caso faltarem peças ou haja peças defeituosas não devolva
a peça ao seu ponto de venda; contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Sanus
Systems. Nunca use peças defeituosas!
NL
Bijgeleverde onderdelen en materialen
Voordat u begint met de montage dient u eerst te controleren of alle onderdelen
onbeschadigd zijn bijgeleverd. Wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd
zijn, stuur het artikel dan niet terug naar uw dealer; neem contact op met de
afdeling Customer service van Sanus Systems. Gebruik nooit beschadigde
onderdelen!
IT
Parti ed elementi di montaggio in dotazione
Prima di procedere al montaggio verificare che siano presenti tutti i componenti e
che gli stessi non siano danneggiati. Qualora qualche pezzo risultasse mancante
o danneggiato, si invita l’utilizzatore a non restituire l’unità al rivenditore ma
a contattare il Servizio Clienti di Sanus Systems. Non usare mai componenti
danneggiati!
EL
Παρεχόμενα κομμάτια και υλικά
Πριν να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, επιβεβαιώστε πως περιλαμβάνονται
όλα τα κομμάτια στη συσκευασία και πως δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αν κάποια
κομμάτια λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, μην επιστρέψετε τη μονάδα στο
κατάστημα αγοράς, αλλά επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Sanus
Systems. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κομμάτια που έχουν υποστεί ζημιά!
NO
Medfølgende deler og utstyr
Se til at alle deler følger med og er uskadde før du begynner med monteringen.
Hvis noen deler mangler eller er defekte, skal du ikke returnere dem til
forhandleren. Kontakt Sanus Systems kundeservice. Bruk aldri defekte deler!
DA
Medleverede dele og armatur
Før samling, kontroller at alle dele er inkluderet og ubeskadiget. Hvis der
mangler dele eller dele er beskadiget, returner ikke enheden til din forhandler;
kontakt Sanus Systems kundeservice. Brug aldrig dele, som er beskadiget!
SV
Bifogade delar och järnvaror
Innan du påbörjar monteringen, kontrollera att alla delar ingår och att de inte
är skadade. Om några delar saknas eller är skadade ska du inte lämna tillbaka
dem till din återförsäljare. Ta istället kontakt med Sanus Systems Kundtjänst.
Använd aldrig skadade delar!
RU
Детали и оборудование, входящее в комплект поставки
Перед тем, как приступить к сборке, убедитесь, что весь комплект деталей
в наличии и в неповрежденном состоянии. Если какие-либо детали
отсутствуют или повреждены, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь
в центр обслуживания Sanus Systems. Никогда не используйте дефектные
детали!
PL
Dostarczone części i osprzęt
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność i stan wszystkich części. W
razie braków lub uszkodzenia, nie zwracaj towaru do sprzedawcy; skontaktuj się
z obsługą klienta firmy Sanus Systems. Nigdy nie używaj uszkodzonych części!
CS
Dodané součásti a montážní materiál
Před začátkem montáže zkontrolujte, že jsou v balení všechny díly a že nejsou
poškozeny. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozeny, nevracejte předmět
prodejci, ale spojte se s oddělením služeb zákazníkům společnosti Sanus
Systems. Nikdy nepoužívejte poškozené díly.
TR
Ürünle Birlikte Verilen Parçalar ve Donanım
Ürünü kurmaya başlamadan önce, bütün parçaların bulunduğunu ve hasar
görmediğini kontrol edin. Herhangi bir parça kayıpsa veya hasar görmüşse,
malzemeyi bayiinize iade etmeyin; Sanus Sistemleri Müşteri Hizmetleri ile
irtibata geçin. Arızalı parçaları kesinlikle kullanmayın!
JP
同梱部品および金具
組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損してい
ないことを確認してください。足りない部品または破損してい
る部品がある場合は、販売店に製品を返品されるのではなく、
Sanus Systemsカスタマーサービスまでご連絡ください。破損し
た部品は絶対にご使用にならないでください
MD
随带的部件和硬件
开始组装前,请验证所有部件皆包含在内且无受损。 若有任何部
件丢失或受损,请勿将该部件返还经销商;请联系 Sanus Systems 客
户服务中心。 请勿使用受损部件
6901-170023 03
6
EN
Prepare Ceiling: For flat ceilings
Predrill the holes 75 mm (3 in.) deep. Do NOT install the ceiling plate [02] yet. Be
sure the tab [T] on the ceiling plate faces the projector screen.
CAUTION Avoid potential injuries or property damage! Drywall covering
the ceiling must not exceed 16 mm (5/8 in.). Minimum wood stud size: common 51
x 102 mm (2 x 4 in.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)
FR
Préparer le plafond : Pour plafonds plats
Pré-percez les trous de 75 mm de profondeur. N’installez PAS encore la plaque
de plafond [02]. Assurez-vous que l’onglet [T] sur la plaque de plafond fait face à
l’écran du projecteur.
ATTENTION Évitez de possibles blessures corporelles ou dommages
matériels ! Tout matériel couvrant le plafond ne doit pas excéder 16 mm.
DE
Vorbereiten der Decke: Für gerade Decken
Bohren Sie 75 mm tiefe Löcher vor. Montieren Sie die Deckenplatte [02] NOCH
NICHT. Stellen Sie sicher, dass die Aufhängevorrichtung [T] an der Deckenplatte
zur Projektorleinwand weist.
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Jegliches
Material, das die Decke bedeckt, darf 16 mm nicht überschreiten.
ES
Prepare el techo: Para techos planos
Efectúe una perforación previa de los orificios a una profundidad de 75 mm (3
pulg.). NO instale aún la placa del techo [02]. Asegúrese de que la pestaña [T] de
la placa del techo se encuentre orientada hacia la pantalla del proyector.
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños materiales! Cualquier material
que recubra el techo no debe superar los 16 mm (5/8 pulg.)
PT
Preparar o tecto: Para tectos direitos
Faça uns primeiros furos de 75 mm (3 pol.) de profundidade. NÃO instale ainda a
placa do tecto [02]. Garantir que a patilha [T] na placa do tecto fica de frente para
o ecrã do projector.
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais! Qualquer material que
cubra o tecto não deve exceder os 16 mm (5/8 pol.).
NL
Voorbereiding van het plafond: Vlakke plafonds
Boor gaten voor van 75 mm diept. Installeer de plafondplaat [02] nog NIET. Zorg
ervoor dat het lipje [T] op de plafondplaat in de richting van het projectorscherm
wordt geplaatst.
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade! Materiaal op
het plafond mag niet dikker zijn dan 16 mm.
IT
Preparare il soffitto: Per soffitti orizzontali
Praticare fori profondi 75 mm (3 pollici). NON installare ancora la piastra a soffitto
[02]. Assicurarsi che il simbolo [T] sulla piastra a soffitto sia rivolto verso lo
schermo del proiettore.
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni alle persone o danni alle cose!
Lo spessore del materiale di rivestimento del soffitto non deve superare i 16 mm
(5/8 pollice).
EL
Προετοιμάστε την οροφή: Για επίπεδες οροφές
Προδιατρήστε οπές βάθους 75 mm (3/8”). ΜΗΝ τοποθετείτε την πλάκα οροφής
[02] ακόμη. Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή στην πλάκα της οροφής είναι στραμμένη
προς την οθόνη προβολέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών
βλαβών! Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει την οροφή δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 16 mm (5/8 in.).
NO
Klargjør taket: Flate tak
Bor ferdig hull som er 75 mm dype. IKKE monter takplaten [02] ennå. Pass på at
tappen [T] på takplaten vender mot projektorlerretet.
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller materiell! Kledningen i
taket må ikke være mer enn 16 mm tykk.
DA
Klargør loftet: Til flade lofter
Udbor hullerne på 75 mm på forhånd. Du må IKKE montere loftspladen [02]
endnu. Sørg for, at tappen [T] på loftspladen vender mod projektorskærmen.
ADVARSEL: Undgå risiko for skader på personer og inventar! Eventuel
loftsbeklædning må højst være 16 mm tyk.
SV
Förbered taket: För plana innertak
Förborra hålen 75 mm (3 tum) djupa. Montera INTE takplattan [02] ännu.
Säkerställ att fliken [T] på takplattan är vänd mot projektorskärmen.
FÖRSIKTIGHET! Undvik eventuella personskador och materiella skador!
Eventuella material som täcker taket får inte överskrida 16 mm (5/8 tum).
RU
Подготовка поверхности потолка: Для плоского потолка
Предварительно просверлите отверстия глубиной 75 мм. НЕ устанавливайте
потолочную пластину [02] на данном этапе. Убедитесь, что петля [T]
потолочной пластины направлена к экрану проектора.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Избегайте возможных травм или повреждений.
Толщина слоя покрытия потолка не должна превышать 16 мм.
PL
Przygotuj sufit: Sufity płaskie
Nawierć otwory do głębokości 75 mm (3 cali). NIE zakładaj jeszcze płyty sufitowej
[02]. Płytę sufitową należy ustawić wspornikiem [T] w stronę ekranu.
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Grubość
materiału stanowiącego pokrycie sufitu nie może przekraczać 16 mm (5/8 cala).
CS
Příprava stropu: Pro ploché stropy
Předvrtejte otvory do hloubky 75 mm. Zatím NEINSTALUJTE nástropní desku [02].
Ujistěte se, že západka [T] na nástropní desce směřuje k plátnu projektoru.
VÝSTRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Tloušťka prvků
připevněných ke stropu nesmí přesáhnout 16 mm.
TR
Tavanı Hazırlama: Düz Tavanlar İçin
Matkapla 75 mm (3 inç) derinliğinde delikler açın. Tavan plakasını [02] henüz
TAKMAYIN. Tavan plakasındaki çıkıntının [T] projektör ekranına dönük olduğundan
emin olun.
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin!
Tavanın kaplaması 16 mm’yi (5/8 inç) geçmemelidir.
JP
天井の準備: 平らな天井用
75 mm(3インチ)深さの下穴を開けてください。まだ天井プレート
[02]を取り付けないでください。 天井プレートのタブ[T]をプロジェ
クタのスクリーンに向けてください。
注:ケガや破損が起こらないように注意してください。天井を
覆っている部材は16 mm(5/8インチ)を超えてはなりません。
MD
准备天花板 对于水平天花板
预先钻取 75 毫米(3 英寸)深的孔。 然而,此时请勿安装天花板
[02]。请确保天花板上的 [T] 标签面向投影机屏幕。
注意 避免潜在伤害或财产损坏! 任何覆盖天花板的材料厚度不
应超过 16 毫米(5/8 英寸)
1-1
Wood
Ceiling Joists
6901-170023 03
8
EN
Prepare Ceiling: For Sloped Ceilings
Predrill the holes 75 mm (3 in.) deep. Do NOT install the ceiling plate [02] yet. Be
sure the tab [T] on the ceiling plate faces the projector screen.
CAUTION Avoid potential injuries or property damage! Drywall covering
the ceiling must not exceed 16 mm (5/8 in.). Minimum wood stud size: common 51
x 102 mm (2 x 4 in.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)
FR
Préparer le plafond : Pour plafonds inclinés
Pré-percez les trous de 75 mm de profondeur. N’installez PAS encore la plaque
de plafond [02]. Assurez-vous que l’onglet [T] sur la plaque de plafond fait face à
l’écran du projecteur.
ATTENTION Évitez de possibles blessures corporelles ou dommages
matériels ! Tout matériel couvrant le plafond ne doit pas excéder 16 mm.
DE
Vorbereiten der Decke: Für schräge Decken
Bohren Sie 75 mm tiefe Löcher vor. Montieren Sie die Deckenplatte [02] NOCH
NICHT. Stellen Sie sicher, dass die Aufhängevorrichtung [T] an der Deckenplatte
zur Projektorleinwand weist.
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Jegliches
Material, das die Decke bedeckt, darf 16 mm nicht überschreiten.
ES
Prepare el techo: Para techos inclinados
Efectúe una perforación previa de los orificios a una profundidad de 75 mm (3
pulg.). NO instale aún la placa del techo [02]. Asegúrese de que la pestaña [T] de
la placa del techo se encuentre orientada hacia la pantalla del proyector.
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños materiales! Cualquier material
que recubra el techo no debe superar los 16 mm (5/8 pulg.)
PT
Preparar o tecto: Para tectos inclinados
Faça uns primeiros furos de 75 mm (3 pol.) de profundidade. NÃO instale ainda a
placa do tecto [02]. Garantir que a patilha [T] na placa do tecto fica de frente para
o ecrã do projector.
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais! Qualquer material que
cubra o tecto não deve exceder os 16 mm (5/8 pol.).
NL
Voorbereiding van het plafond: Schuine plafonds
Boor gaten voor van 75 mm diept. Installeer de plafondplaat [02] nog NIET. Zorg
ervoor dat het lipje [T] op de plafondplaat in de richting van het projectorscherm
wordt geplaatst.
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade! Materiaal op
het plafond mag niet dikker zijn dan 16 mm.
IT
Preparare il soffitto: Per soffitti inclinati
Praticare fori profondi 75 mm (3 pollici). NON installare ancora la piastra a soffitto
[02]. Assicurarsi che il simbolo [T] sulla piastra a soffitto sia rivolto verso lo
schermo del proiettore.
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni alle persone o danni alle cose!
Lo spessore del materiale di rivestimento del soffitto non deve superare i 16 mm
(5/8 pollice).
EL
Προετοιμάστε την οροφή: Για οροφές με κλίση
Προδιατρήστε οπές βάθους 75 mm (3/8”). ΜΗΝ τοποθετείτε την πλάκα οροφής
[02] ακόμη. Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή στην πλάκα της οροφής είναι στραμμένη
προς την οθόνη προβολέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών
βλαβών! Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει την οροφή δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 16 mm (5/8 in.).
NO
Klargjør taket: Skråtak
Bor ferdig hull som er 75 mm dype. IKKE monter takplaten [02] ennå. Pass på at
tappen [T] på takplaten vender mot projektorlerretet.
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller materiell! Kledningen i
taket må ikke være mer enn 16 mm tykk.
DA
Klargør loftet: Til skrå lofter
Udbor hullerne på 75 mm på forhånd. Du må IKKE montere loftspladen [02]
endnu. Sørg for, at tappen [T] på loftspladen vender mod projektorskærmen.
ADVARSEL: Undgå risiko for skader på personer og inventar! Eventuel
loftsbeklædning må højst være 16 mm tyk.
SV
Förbered taket: För sluttande innertak
Förborra hålen 75 mm (3 tum) djupa. Montera INTE takplattan [02] ännu.
Säkerställ att fliken [T] på takplattan är vänd mot projektorskärmen.
FÖRSIKTIGHET! Undvik eventuella personskador och materiella skador!
Eventuella material som täcker taket får inte överskrida 16 mm (5/8 tum).
RU
Подготовка поверхности потолка: Для наклонного потолка
Предварительно просверлите отверстия глубиной 75 мм. НЕ устанавливайте
потолочную пластину [02] на данном этапе. Убедитесь, что петля [T]
потолочной пластины направлена к экрану проектора.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Избегайте возможных травм или повреждений.
Толщина слоя покрытия потолка не должна превышать 16 мм.
PL
Przygotuj sufit: Sufity ukośne
Nawierć otwory do głębokości 75 mm (3 cali). NIE zakładaj jeszcze płyty sufitowej
[02]. Płytę sufitową należy ustawić wspornikiem [T] w stronę ekranu.
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Grubość
materiału stanowiącego pokrycie sufitu nie może przekraczać 16 mm (5/8 cala).
CS
Příprava stropu: Pro skloněné stropy
Předvrtejte otvory do hloubky 75 mm. Zatím NEINSTALUJTE nástropní desku [02].
Ujistěte se, že západka [T] na nástropní desce směřuje k plátnu projektoru.
VÝSTRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Tloušťka prvků
připevněných ke stropu nesmí přesáhnout 16 mm.
TR
Tavanı Hazırlama: Eğimli Tavanlar İçin
Matkapla 75 mm (3 inç) derinliğinde delikler açın. Tavan plakasını [02] henüz
TAKMAYIN. Tavan plakasındaki çıkıntının [T] projektör ekranına dönük olduğundan
emin olun.
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin!
Tavanın kaplaması 16 mm’yi (5/8 inç) geçmemelidir.
JP
天井の準備: 傾斜のある天井用
75 mm(3インチ)深さの下穴を開けてください。まだ天井プレート
[02]を取り付けないでください。 天井プレートのタブ[T]をプロジェ
クタのスクリーンに向けてください。
注:ケガや破損が起こらないように注意してください。天井を
覆っている部材は16 mm(5/8インチ)を超えてはなりません。
MD
准备天花板 对于倾斜天花板
预先钻取 75 毫米(3 英寸)深的孔。 然而,此时请勿安装天花板
[02]。请确保天花板上的 [T] 标签面向投影机屏幕。
注意 避免潜在伤害或财产损坏! 任何覆盖天花板的材料厚度不
应超过 16 毫米(5/8 英寸)
1-2
Wood
Ceiling Joists
6901-170023 03
10
2
EN
Attach Mount to Projector
FR
Fixer le support au projecteur
DE
Befestigen der Halterung am Projektor
ES
Conecte el soporte al proyector
PT
Prender a armação ao projector
NL
Bevestig steun aan de projector
IT
Attaccare il supporto al proiettore
EL
Προσαρτήστε τη βάση στον προβολέα
NO
Fest takfestet til projektoren
DA
Fastgør holderen til projektoren
SV
Fäst takfästet vid projektorn
RU
Присоедините крепления к проектору
PL
Załóż uchwyt montażowy na projektor
CS
Připevněte držák k projektoru
TR
Taşıma Düzeneğini Projektöre Takma
JP
プロジェクタへのマウント取り付け
MD
将支架安装至投影机
6901-170023 03
12
3-1
EN
Hang Bracket and Install Cover: For flat ceilings
CAUTION Avoid potential injuries or property damage! Do not
overtighten the lag bolts [21]. Tighten the bolts only until the washers [22] are
pulled firmly against the ceiling plate [02].
FR
Suspendre la patte de fixation et installer le couvercle : Pour plafonds plats
ATTENTION Évitez de possibles blessures corporelles ou dommages
matériels ! Ne pas trop serrer les boulons tire-fond [21]. Serrez les boulons
uniquement jusqu’à ce que les écrous [22] soient contre la plaque de plafond [02].
DE
Aufhängen der Halterung und Anbringen der Abdeckung: Für gerade Decken
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Ziehen Sie die
Ankerschrauben [21] nicht zu fest an. Ziehen Sie die Ankerschrauben nur so weit
an, bis die Unterlegscheiben [22] fest an der Deckenplatte [02] anliegen.
ES
Cuelgue el soporte e instale la cubierta: Para techos planos
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños materiales! No apriete
excesivamente los pernos [21]. Apriete los pernos sólo hasta que las arandelas
[22] estén firmemente ajustadas contra la placa del techo [02].
PT
Pendurar o suporte e instalar a cobertura: Para tectos direitos
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais! Não apertar os
parafusos sextavados em excesso [21]. Apertar os parafusos até que as anilhas
[22] estejam firmemente encostadas à placa do tecto [02].
NL
Bevestig de beugel en plaats de kap: Vlakke plafonds
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade! Draai de
schroeven [21] niet te strak aan! Draai de schroeven slechts aan totdat de ringen
[22] stevig tegen de plafondplaat worden geduwd [02].
IT
Appendere la staffa e montare il coperchio: Per soffitti orizzontali
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni alle persone o danni alle cose!
Non serrare eccessivamente le viti [21]. Stringere le viti solo fino a quando le
rondelle [22] si trovano saldamente a contatto con la piastra a soffitto [02].
EL
Κρεμάστε τον βραχίονα και εγκαταστήστε το κάλυμμα: Για επίπεδες οροφές
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών βλαβών!
Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά σφιχτά [21]. Βιδώστε τους κοχλίες μόνο
έως ότου οι δακτύλιοι [22] να ακουμπήσουν στερεά πάνω στην πλάκα οροφής
[02].
NO
Heng opp brakett og monter deksel: Flate tak
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller materiell! Trekk ikke
sekskantboltene [21] for hardt til. Trekk boltene til bare så hardt at stoppskivene
[22] sitter godt inntil takplaten [02].
DA
Monter bøjlen, og installer dækslet: Til flade lofter
ADVARSEL Undgå risiko for skader på personer og inventar! Undgå
at overspænde mellemboltene [21]. Spænd kun mellemboltene, indtil
spændeskiverne [22] er trukket helt ind mod loftspladen [02].
SV
Häng upp fästet och montera höljet: För plana innertak
FÖRSIKTIGHET Undvik eventuella personskador och materiella skador!
Spänn inte de franska träskruvarna överdrivet mycket [21]. Spänn endast de
franska träskruvarna tills brickorna [22] stadigt pressas mot takplattan [02].
RU
Прикрепите кронштейн и установите крышку: Для плоского потолка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Избегайте возможных травм или повреждений! Не
затягивайте шурупы [21] слишком сильно. Затягивайте шурупы только до тех
пор, пока шайбы [22] не будут плотно прилегать к настенной пластине [02].
PL
Zawieś wspornik i załóż pokrywę: Sufity płaskie
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Wkrętów
montażowych [21] nie należy dokręcać zbyt mocno. Wkręty dokręcaj tylko do
momentu, aż podkładki [22] będą dobrze przylegać do płyty sufitowej [02].
CS
Zavěste konzolu a nainstalujte kryt: Pro ploché stropy
VÝSTRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Nadměrně
neutahujte kotvicí šrouby [21]. Šrouby utahujte jen do té míry, dokud nejsou
podložky [22] pevně přitaženy k nástropní desce [02].
TR
Desteği Asma ve Kapağı Takma: Düz Tavanlar İçin
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin!
Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [21]. Cıvataları yalnızca pullar [22] tavan
plakasına [02] sıkıca yapışana kadar sıkın.
JP
ブラケットとカバーの取り付け: 平らな天井用
ケガや破損が起こらないように注意してください。ラグボル
[21]を締めすぎないでください。ラグボルトは、ワッシャー[22]
天井プレート[02]に密着する程度に締め付けます。
MD
悬挂吊架和安装盖板 : 对于水平天花板
注意 避免潜在伤害或财产损坏! 请勿将木牙螺丝 [21] 拧得过
紧。 拧紧木牙螺丝,直到垫圈 [22] 与天花板 [02] 连接牢固。
6901-170023 03
14
3-2
EN
Hang Bracket and Install Cover: For sloped ceilings
CAUTION Avoid potential injuries or property damage! Do not
overtighten the lag bolts [21]. Tighten the bolts only until the washers [22] are
pulled firmly against the ceiling plate [02].
FR
Suspendre la patte de fixation et installer le couvercle : Pour plafonds inclinés
ATTENTION Évitez de possibles blessures corporelles ou dommages
matériels ! Ne pas trop serrer les boulons tire-fond [21]. Serrez les boulons
uniquement jusqu’à ce que les écrous [22] soient contre la plaque de plafond [02].
DE
Aufhängen der Halterung und Anbringen der Abdeckung: Für schräge Decken
ACHTUNG Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Ziehen Sie die
Ankerschrauben [21] nicht zu fest an. Ziehen Sie die Ankerschrauben nur so weit
an, bis die Unterlegscheiben [22] fest an der Deckenplatte [02] anliegen.
ES
Cuelgue el soporte e instale la cubierta: Para techos inclinados
PRECAUCIÓN ¡Evite posibles lesiones o daños materiales! No apriete
excesivamente los pernos [21]. Apriete los pernos sólo hasta que las arandelas
[22] estén firmemente ajustadas contra la placa del techo [02].
PT
Pendurar o suporte e instalar a cobertura: Para tectos inclinados
CUIDADO Evite potenciais danos físicos ou materiais! Não apertar os
parafusos sextavados em excesso [21]. Apertar os parafusos até que as anilhas
[22] estejam firmemente encostadas à placa do tecto [02].
NL
Bevestig de beugel en plaats de kap: Schuine plafonds
VOORZICHTIG Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade! Draai de
schroeven [21] niet te strak aan! Draai de schroeven slechts aan totdat de ringen
[22] stevig tegen de plafondplaat worden geduwd [02].
IT
Appendere la staffa e montare il coperchio: Per soffitti inclinati
AVVERTENZA Evitare la possibilità di lesioni alle persone o danni alle cose!
Non serrare eccessivamente le viti [21]. Stringere le viti solo fino a quando le
rondelle [22] si trovano saldamente a contatto con la piastra a soffitto [02].
EL
Κρεμάστε τον βραχίονα και εγκαταστήστε το κάλυμμα: Για οροφές με κλίση
ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς ή πρόκληση υλικών βλαβών!
Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά σφιχτά [21]. Βιδώστε τους κοχλίες μόνο
έως ότου οι δακτύλιοι [22] να ακουμπήσουν στερεά πάνω στην πλάκα οροφής
[02].
NO
Heng opp brakett og monter deksel: Skråtak
FORSIKTIG Unngå potensiell skade på person eller materiell! Trekk ikke
sekskantboltene [21] for hardt til. Trekk boltene til bare så hardt at stoppskivene
[22] sitter godt inntil takplaten [02].
DA
Monter bøjlen, og installer dækslet: Til skrå lofter
ADVARSEL Undgå risiko for skader på personer og inventar! Undgå
at overspænde mellemboltene [21]. Spænd kun mellemboltene, indtil
spændeskiverne [22] er trukket helt ind mod loftspladen [02].
SV
Häng upp fästet och montera höljet: För sluttande innertak
FÖRSIKTIGHET Undvik eventuella personskador och materiella skador!
Spänn inte de franska träskruvarna överdrivet mycket [21]. Spänn endast de
franska träskruvarna tills brickorna [22] stadigt pressas mot takplattan [02].
RU
Прикрепите кронштейн и установите крышку: Для наклонного потолка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Избегайте возможных травм или повреждений! Не
затягивайте шурупы [21] слишком сильно. Затягивайте шурупы только до тех
пор, пока шайбы [22] не будут плотно прилегать к настенной пластине [02].
PL
Zawieś wspornik i załóż pokrywę: Sufity ukośne
OSTROŻNIE Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Wkrętów
montażowych [21] nie należy dokręcać zbyt mocno. Wkręty dokręcaj tylko do
momentu, aż podkładki [22] będą dobrze przylegać do płyty sufitowej [02].
CS
Zavěste konzolu a nainstalujte kryt: Pro skloněné stropy
VÝSTRAHA Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Nadměrně
neutahujte kotvicí šrouby [21]. Šrouby utahujte jen do té míry, dokud nejsou
podložky [22] pevně přitaženy k nástropní desce [02].
TR
Desteği Asma ve Kapağı Takma: Eğimli Tavanlar İçin
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin!
Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [21]. Cıvataları yalnızca pullar [22] tavan
plakasına [02] sıkıca yapışana kadar sıkın.
JP
ブラケットとカバーの取り付け: 傾斜のある天井用
ケガや破損が起こらないように注意してください。ラグボル
[21]を締めすぎないでください。ラグボルトは、ワッシャー[22]
天井プレート[02]に密着する程度に締め付けます。
MD
悬挂吊架和安装盖板 : 对于倾斜天花板
注意 避免潜在伤害或财产损坏! 请勿将木牙螺丝 [21] 拧得过
紧。 拧紧木牙螺丝,直到垫圈 [22] 与天花板 [02] 连接牢固。
6901-170023 03
16
4
EN
Install Projector
FR
Installer le projecteur
DE
Befestigen des Projektors
ES
Instale el proyector
PT
Instalar o projector
NL
Installeer de projector
IT
Installare il proiettore
EL
Εγκαταστήστε τον προβολέα
NO
Monter projektoren
DA
Monter projektoren
SV
Installera projektorn
RU
Установите проектор
PL
Załóż projektor
CS
Montáž projektoru
TR
Projektörü Takma
JP
プロジェクタの取り付け
MD
安装投影机
6901-170023 03
18
[21]
[05]
[02]
5
EN
Align Projector
FR
Aligner le projecteur
DE
Ausrichten des Projektors
ES
Alinee el proyector
PT
Alinhar o projector
NL
Positioneer de projector
IT
Allineare il proiettore
EL
Ευθυγραμμίστε τον προβολέα
NO
Juster projektoren
DA
Juster projektoren
SV
Rikta in projektorn
RU
Проектор должен быть расположен ровно
PL
Wyrównaj projektor
CS
Zarovnání projektoru
TR
Projektörü Hizalama
JP
プロジェクタの調整
MD
对齐投影机
6901-170023 03
19
[03]
[07]
6
EN
Install Covers
FR
Installer les couvercles
DE
Anbringen der Abdeckungen
ES
Instale las cubiertas
PT
Instalar as coberturas
NL
Breng de kappen aan
IT
Montare i coperchi
EL
Εγκαταστήστε τα καλύμματα
NO
Monter deksler
DA
Monter dæksler
SV
Montera höljena
RU
Установите крышки
PL
Załóż pokrywy
CS
Montáž krytů
TR
Kapakları Takma
JP
カバーの取り付け
MD
安装盖板
6901-170023 03
20
EN
Milestone AV Technologies and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, “Milestone”), intend
to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the information
contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible
contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this
document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone makes no representation
of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Milestone assumes no
responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés affiliées et ses filiales (collectivement dénommées
« Milestone »), se sont efforcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne garantit
pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou variations. Il ne
pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les informations
contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans avertissement ou obligation
préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux informations
contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité
ou la suffisance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochtergesellschaften
(Sammelbegriff: “Milestone”) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung bemüht.
Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details, Bedingungen
oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Montage oder
Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne
Ankündigung oder Verpflichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder ausdrücklich noch
stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone übernimmt keine Haftung
für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y filiales (colectivamente “Milestone”) tienen
la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que la
información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modificada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o suficiencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente: “a Milestone”),
tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que a informação no
presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o manual descreva
todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste produto. A
informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação qualquer.
A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à informação
contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão, integridade ou
suficiência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen (verder samen te
noemen: “MIlestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en volledig mogelijk te
maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding een weergave vormt
van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat het rekening heeft
gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het gebruik van dit product.
De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder dat Milestone verplicht is
zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere verplichtingen heeft. Milestone
doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie die in
deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de
accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società affiliate e controllate (congiuntamente denominate (“Milestone”)
si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo. Milestone, tuttavia, non rilascia
alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli, le condizioni o le modifiche, né
che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione o all’uso del presente prodotto.
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso od obbligo
di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa le informazioni ivi
contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito all’accuratezza, completezza o sufficienza delle
informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες συλλογικά
αναφέρονται σαν “Milestone”), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο να είναι ακριβές
και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καλύπτουν
όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει όλα τα απρόοπτα
σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το έγγραφο
υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους υποχρέωση. Η Milestone δεν
προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχει
το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών
που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt “Milestone”),
har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder imidlertid ikke
at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den dekker heller ikke
alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen i dette dokumentet
kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone gir ingen fremstilling
om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her. Milestone påtar seg ikke
ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet, “Milestone”), har
til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke at informationen
indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer
. Den formidler heller ikke hver mulig
uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informationen indeholdt
i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone fremsætter ingen
indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen indeholdt heri. Milestone
påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed af informationen indeholdt i
dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet “Milestone”), strävar
efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte garantera att den
information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller variationer. Den täcker
inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten. Informationen som ingår i
detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser av något slag. Milestone gör inga
föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående informationen som ingår här. Milestone
tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller tillräcklig information som ingår i dokumentet
är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия (упоминаемые
здесь под общим названием “Milestone”) стремятся сделать это руководство точным и полным.
Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает все детали,
условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные нештатные
ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация, содержащаяся
в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и каких-либо
обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно содержащейся
в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и достаточность
информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem firmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i filii (nazwa zbiorowa
“Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże firma Milestone zastrzega,
że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też wszelkich
innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje zawarte w
tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Milestone nie
składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie informacji
tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz
wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně nazývané
„Milestone“) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak netvrdí, že
informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty. Ani nezajišťuje
veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním tohoto výrobku.
Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo jakýchkoli povinností.
Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení se zde obsaženými
informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo dostatečnost informací,
které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü “Milestone” adıyla anılır) bu kılavuzun doğru
ve tam olarak hazırlanmasını hedeflemektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgilerin tüm ayrıntı,
şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile ilgili beklenmedik
durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden veya herhangi bir
şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile ilgili yapılan açıklama
veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan bilgilerin doğru, tam ve
yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本説
明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状
態、バリエーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り
付けもしくは使用に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもあり
ません。本書に記載された情報は、予告またはその義務なしに変更されることがありま
す。Milestoneは本書の内容に関して、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をい
たしません。また、本書の情報の正確さ、完全性、または十分性に関しても、一切の責
任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone”)旨在使
本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或
变更。 Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所
含信息如需变更,恕不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐
含,Milestone 未做出任何保修陈述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分
性,Milestone 概不负责。
/