Sanus MF110 インストールガイド

ブランド
Sanus
モデル
MF110
タイプ
インストールガイド
6901-170044 <01>
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE
WYRZUCAĆ
Dziękujemy za wybór uchwytu do montażu na ścianie VisionMount™ rmy
Sanus Systems. Uchwyt MF110 umożliwia zamontowanie na pionowej ścianie
płaskoekranowego telewizora LCD o wadze do 100 funtów [45,5 kg]. Uchwyt
pozwala na odsunięcie telewizora od ściany na odległość do 9,5 cala [241,3
mm]. Telewizor można obracać w zakresie ±30° (w zależności od rozmiaru),
pochylać w zakresie od +5° do -15° i poziomować w zakresie ±6°.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme vám za zakoupení držáku na monitor Sanus Systems VisionMount™.
Model MF110 je navržen pro upevnění plochých LCD televizorů až do 45,5 kg
na svislou stěnu. Umožňuje vytažení televizoru až 241,3 mm od zdi. Umožňuje
otáčet televizorem o ±30° (může se lišit v závislosti na velikosti televizoru),
naklánět jej o +5° až -15° a sklápět o ±6°.
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sanus Systems VisionMount™ duvara montaj düzeneğini seçtiğiniz için
teşekkür ederiz. MF110, 100 lb [45,5 Kg] ağırlığa kadar olan LCD düz panel
televizyonları duvara dikey olarak monte etmek üzere tasarlanmıştır.
Televizyonun duvardan 9,5 inç [241,3 mm] kadar uzaklaşmasına olanak tanır.
Televizyonu ±30° döndürmenize (televizyonun boyutuna göre değişiklik
gösterebilir), +5° ile -15° arasında eğmenize ve ±6° yatırmanıza olanak tanır.
JP
重要-上記の安全指示書を保管しておいてください
SanusSystemsVisionMount™ウォールマウントをご購入いただき、あり
がとうございます。MF110は、壁に対して最大重量45.5kg(100lbs)
のLCDフラットパネルテレビを搭載できるように設計されています。壁か
らテレビを241.3mm(9.5”)引き出せます。テレビを±30°(テレビの
サイズによって異なる)旋回させ、+5°~-15°傾け、±6°回転させ
ることが可能です。
MD
重要安全说明–保存这些说明
感谢您选择SanusSystemsVisionMount™墙壁支架。MF110适用于将重
量不超过45.5kg(100磅)的LCD平面电视架设在竖直墙面上。MF110
支架可允许电视从墙面向外伸展241.3mm(9.5英寸)。该支架允许您
将电视水平摆动±30°(可能随电视尺寸不同而异),竖直摆动+5°至
-15°,旋转±6°。
EN
CAUTION: Do not use this product for any
purpose not explicitly specied by Sanus Systems. Improper installation may
cause property damage or personal injury. If you do not understand these
directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Sanus
Systems Customer Service or call a qualied contractor. Sanus Systems is not
responsible for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or
use.
WARNING! This product contains small items that
could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young
children!
CAUTION: This product is designed for use in wood
frame walls only! The wall must be capable of supporting up to ve times the
weight of the monitor and mount combined. If you have any doubts about the
ability of the wall to support the monitor, contact Sanus Systems Customer
Service, or a qualied contractor
OPT
OPT
Hardware and procedures for multiple mounting congurations are
included. When you see this symbol, choose the correct conguration to suit
your needs. Not all hardware included will be used.
FR
ATTENTION: N’utilisez pas ce produit
à une n non spéciée expressément par Sanus Systems. Une installation
incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages
matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des
doutes quant à la sécurité de l’installation, veuillez contacter le service
clientèle de Sanus Systems ou un installateur qualié. Sanus Systems nest pas
responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un
assemblage ou une utilisation incorrects.
AVERTISSEMENT! Ce produit contient
des composants de petite taille susceptibles de provoquer un étouement eu
cas d’ingestion. Éloignez ces composants d’enfants en bas âge !
ATTENTION: Ce produit nest conçu que pour les
murs à chevrons en bois! Le mur doit pouvoir supporter jusqu’à cinq fois le
poids de l’ensemble moniteur et support. En cas de doute sur les capacités du
mur à supporter le moniteur, prenez contact avec le service clientèle Sanus ou
un artisan qualié.
OPT
OPT
Ferramentas e procedimentos para várias conguração de montagem
incluídos. Quando ver este símbolo, escolha a conguração correcta que
corresponda com as suas necessidades. Nem todas as ferramentas serão
usadas.
DE
VORSICHT: Verwenden Sie dieses
Produkt nicht für Zwecke, die von Sanus Systems nicht ausdrücklich
angegeben wurden. Falsche Montage kann Sachbeschädigungen oder
Körperverletzungen zur Folge haben. Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen
oder Zweifel bezüglich der Sicherheit der Montage haben, setzen Sie sich
bitte dem Sanus Systems-Kundendienst in Verbindung oder ziehen Sie einen
qualizierten Unternehmer zu Rate. Sanus Systems haftet nicht für Schäden
oder Verletzungen, die durch falsche Montage, falschen Zusammenbau oder
falsche Benutzung verursacht werden.
WARNUNG! Dieses Produkt enthält kleine Teile, die,
wenn sie heruntergeschluckt würden, zum Ersticken führen könnten. Diese
Teile daher von kleinen Kindern fernhalten!
VORSICHT: Dieses Produkt ist zum Gebrauch nur
in Holzstiftwänden ausgelegt! Die Wand muss das fünache Gewicht der
aus Monitor und Halterung bestehenden Kombination tragen können. Falls
Sie Zweifel darüber haben, ob die Wand den Monitor trägt, setzen Sie sich
bitte mit dem Kundendienst von Sanus Systems oder einem qualizierten
Unternehmer in Verbindung.
OPT
OPT
Beschläge und Anweisungen für Mehrfach- Montagekongurationen
sind beigefügt. Wenn Sie dieses Symbol sehen, wählen Sie die richtige
Konguration für Ihren Bedarf. Es werden nicht alle Beschläge verwendet.
ES
PRECAUCIÓN: No utilice este
producto para ningún n que no sea explícitamente especicado por Sanus
Systems. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o
lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene
alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Sanus Systems
o llame a un operario cualicado. Sanus Systems no es responsable de daños o
lesiones causados por el montaje, ensamblaje o uso incorrectos.
6901-170044<01>
VAROVÁNÍ! Tento výrobek obsahuje malé části,
které mohou v případě spolknutí představovat riziko zadušení. Tyto části
ukládejte mimo dosah malých dětí!
POZOR: Tento výrobek je určen k použití pouze na
stěnách z dřevěných sloupků! Zeď musí udržet až pětinásobek hmotnosti
monitoru a držáku dohromady. Pokud si nejste jisti, zda zeď monitor udrží,
kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti Sanus nebo zavolejte
kvalikovaného odborníka.
OPT
OPT
Součástí balení je montážní materiál a návod pro různé varianty upevnění.
Když uvidíte tento symbol, vyberte si správnou konguraci, která vyhovuje
vašim potřebám. Nebude potřeba všechen montážní materiál.
TR
KKAT: Bu ürünü Sanus Sistemleri tarafından
açıkça belirtilmeyen bir amaç için kullanmayın. Hatalı kurulum kişisel
yaralanmaya ya da cihazınızın zarar görmesine neden olabilir. Bu talimatları
anlamadıysanız ya da kurulumun düzgün bir şekilde yapıldığından emin
değilseniz Sanus Sistemleri Müşteri Hizmet Merkezi ya da yetkili bir uzman ile
iritibata geçin. Sanus Sistemleri, hatalı kurulum, tertibat ya da kullanımdan
dolayı meydana gelen hasar veya yaralanmalardan hiçbir şekilde sorumlu
değildir.
UYARI! Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol
açabilecek küçük parçalar içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak
tutun!
KKAT: Ürün yalnızca ağaç iskeletli duvarlarda
kullanılmak üzere tasarlandı! Duvar ekranın ve montaj düzeneğinin beş
katı ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Duvarın ekranı taşıyabilecek
kapasitede olup olmadığından emin değilseniz Sanus Müşteri Hizmetleri veya
yetkili bir rma ile temasa geçin.
OPT
OPT
Çoklu montaj yapılandırmaları için gerekli donanım ve prosedürler
bulunmaktadır. Bu işareti görünce, ihiyaçlarınıza uygun olan doğru
yapılandırmayı seçin. Bütün donanım kullanılmayacaktır.
JP
注:SanusSystemsが明記している目的以外で
この製品を使用しないでください。設置方法や使用方法が不適切な場
合、ケガや物的損害の原因となります。ここに記載されている説明で
はよくわからない場合、もしくは設置上の安全性について疑問がある
場合は、SanusSystemsカスタマーサービスまでお問い合わせくださ
い。SanusSystemsは、取り付け、使用が正しく行われていないことに起
因するケガ、破損については責任を負いかねます
警告:本製品には小さい部品が同梱されており、誤っ
て飲み込むと窒息の危険性があります。子供のそばにこういった部品を
置かないようにしてください。
注:本製品は木製フレーム壁での使用にのみ対応していま
す。取り付ける壁は、モニターとマウント器具をあわせた重量の5倍の重
量を支えることができなければなりません。壁がモニターを支えること
ができるかどうか疑問な場合は、SanusSystemsカスタマーサービスまた
は有資格の契約業者までお問い合わせください。
OPT
OPT
取り付け方法は複数あり、それぞれに必要な金具と手順が記載され
ています。この記号が示されている場合、必要な正しい方法を選択して
ください。記載されたすべての金具を使用するわけではありません。
MD
注意请勿将本产品用于SanusSystems明
确指定以外的其它目的。不当安装或使用会造成人身伤害和/或财产损
失。若不理解此类指示或对安全安装存有疑惑,请联系SanusSystems
客户服务中心。对因不当安装或使用本产品而造成的伤害或损失,Sanus
Systems概不负责。
警告本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。
请将此类项目远离儿童放置!
注意本产品仅适用于木质架构墙壁!墙壁应能支持五倍
于显示器支架总重的重量。若对墙壁支持显示器的能力存在任何疑问,请
联系SanusSystems客户服务中心或合格的承建商。
OPT
OPT
随带有硬件和多项安装配置步骤。看到该符号时,请根据需要选择
正确的配置。并非随带的所有硬件都会用到。
6901-170044 <01>
1
3/16 in.
EN
Do not over-tighten the lag bolts [06]. Tighten the lag bolts only
until they are pulled rmly against the wall plate [01].
FR
ATTENTION ! Ne pas trop serrer les boulons tire-fond [06]. Serrez les
boulons uniquement jusqu'à ce qu'ils soient contre la plaque murale [01].
DE
ACHTUNG Ziehen Sie die Ankerschrauben[06] nicht zu fest an.
Ziehen Sie die Ankerschrauben nur so weit an, bis sie fest an der Wandplatte
[01] anliegen.
ES
PRECAUCIÓN No apriete excesivamente los pernos [06]. Apriete
los pernos sólo hasta que estén rmemente ajustados contra la placa para la
pared [01].
PT
CUIDADO Não apertar os parafusos sextavados em excesso [06].
Apertar os parafusos sextavados apenas até que estejam encostados à placa
de parede [01].
NL
VOORZICHTIG Draai de schroeven niet te strak aan [06]. Draai de
schroeven slechts aan totdat ze stevig tegen de muurplaat worden geduwd
[01].
IT
AVVERTENZA Non serrare eccessivamente le viti [06]. Serrare le
viti solo no a quando si trovano saldamente a contatto con la piastra a muro
[01].
EL
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά σφιχτά[06].
Βιδώστε τους κοχλίες μόνο έως ότου να ακουμπήσουν στερεά πάνω στην
πλακέτα τοίχου [01].
NO
FORSIKTIG Ikke trekk sekskantboltene for hardt til [06]. Trekk
sekskantboltene til bare så hardt at de sitter godt inntil veggplaten [01].
DA
ADVARSEL: Undgå at overspænde mellemboltene [06]. Spænd kun
mellemboltene, indtil de er trukket helt ind mod vægpladen [01].
SV
FÖRSIKTIGHET! Spänn inte de franska träskruvarna överdrivet
mycket [06]. Spänn endast de franska träskruvarna tills de stadigt pressas mot
väggplattan [01].
RU
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не следует слишком сильно затягивать
шурупы [06]. Затягивайте шурупы только до тех пор, пока они не будут
плотно прилегать к настенной пластине [01].
PL
OSTROŻNIE Wkrętów montażowych [06] nie należy dokręcać
za mocno. Wkręty montażowe dokręcaj tylko do momentu, aż będą dobrze
przylegać do płyty ściennej [01].
CS
VÝSTRAHA Nadměrně neutahujte kotvicí šrouby [06]. Kotvicí
šrouby utahujte jen do té míry, dokud nejsou pevně přitaženy k nástěnné
desce [01]].
TR
DİKKAT Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın[06]. Cıvataları yalnızca
duvar plakasına [01] sıkıca yapışana kadar sıkın.
JP
注:ラグボルト[06]を締めすぎないでください。ラグボルトが
壁面プレート [01]にしっかりと取り付けられるまで、ラグボルトを締め
付けてください。
MD
注意请勿将木牙螺丝[06]拧得过紧。拧紧木牙螺丝,直到
其与墙板 [01]连接牢固。
[01]
[06]
[05]
6901-170044<01>
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
[03]
[04]
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
300mm
400mm
200mm
300mm
2
EN
Determine Bracket Spacing
FR
Déterminez l’espacement entre les pattes de xation
DE
Abstand der Halterungen festlegen
ES
Determine el espacio entre las abrazaderas
PT
Determinar o espaçamento do suporte
NL
Onderlinge afstand van de beugels bepalen
IT
Determinare la distanza tra le stae
EL
Καθορίστε το διάκενο του βραχίονα
NO
Bestem brakettens avstand
DA
Find afstand mellem beslag
SV
Bestäm fästets avstånd
RU
Выберите положение кронштейна
PL
Określ rozstaw wsporników
CS
Určete mezeru mezi konzolemi
TR
Destek Aralığını Belirleme
JP
ブラケットの間隔を測定してください。
MD
确定托架间隔
OPT
OPT
6901-170044 <01>
3
EN
For Monitors with a Flat Back
FR
Pour les moniteurs à arrière plat
DE
Für Monitore mit acher Rückwand
ES
Para monitores de dorso plano
PT
Para monitores com Traseira Plana
NL
Voor monitors met een platte achterkant
IT
Per monitor con dorso piatto
EL
Για οθόνες με επίπεδη πλάτη
NO
For skjermer med rett bakside
DA
Skærm med ad bagside
SV
För bildskärmar med en platt baksida
RU
Для мониторов с плоской задней панелью
PL
Telewizory z płaskim tyłem
CS
U monitorů s plochou zadní stranou
TR
Arkası Düz Monitörler İçin
JP
背面が平らなモニター
MD
带有平板背面的显示器
[16, 17]
[07, 08,
09, 10]
[02]
6901-170044<01>
EN
For Monitors with a Curved Back or Obstruction
FR
Pour les moniteurs à arrière incurvé ou en cas de gêne
DE
Für Monitore mit gekrümmter Rückwand oder
einem Hindernis
ES
Para monitores de dorso curvo o con obstrucción
PT
Para Monitores com Parte Traseira Curva ou com Obstruções
NL
Voor monitors met een gebogen achterkant of een obstructie
IT
Per monitor con dorso curvo o con ostruzione
EL
Για οθόνες με κυρτή πλάτη ή με εξόγκωμα4
NO
For skjermer med buet bakside eller utstikkende del
DA
Skærm med buet bagside eller obstruktion
SV
För bildskärmar med en böjd baksida eller med
hindrande delar
RU
Для мониторов с выгнутой задней панелью или препятствием
PL
Telewizory z wygiętym lub nieregularnym tyłem
CS
U monitorů, jejichž zadní strana je zakřivená nebo obsahuje
překážky
TR
Arkası Kavisli veya Çıkıntılı Monitörler İçin
JP
背面に丸みがあるモニターやその他の凹凸があるモニター
MD
带有曲线背面或阻挡物的显示器
[16, 17]
[11, 12, 13]
[14, 15]
4
6901-170044 <01>
EN
HEAVY! You will need assistance with this step.
FR
TRÈS LOURD ! Cette étape requiert deux personnes.
DE
VORSICHT, SCHWER! Bei diesem Schritt werden Sie Hilfe benötigen.
ES
¡PESADO! Necesitará ayuda para realizar esta operación.
PT
PESADO! Necessitará de ajuda nesta etapa.
NL
ZWAAR! Voor het uitvoeren van deze stap is assistentie vereist.
IT
PESANTE! Per questa operazione, si avrà bisogno di aiuto.
EL
ΒΑΡΥ! Θα χρειαστείτε βοήθεια σ’ αυτό το βήμα.
NO
TUNGT! Du vil trenge hjelp til denne operasjonen.
DA
TUNGT! Du skal bruge hjælp, når du udfører dette trin.
SV
TUNGT! Du kommer att behöva hjälp under det här steget.
RU
БОЛЬШОЙ ВЕС! При выполнении данной операции вам
понадобится помощь.
PL
CIĘŻKIE! W tej czynności potrzebna będzie pomoc drugiej osoby.
CS
TĚŽKÉ! K tomuto kroku budete potřebovat pomocníka.
TR
AĞIR MALZEME! Bu aşamada yardıma ihtiyacınız vardır.
JP
重量あり!この操作は2人で行ってください。
MD
支架臂很重!该步骤需要协助。
[01]
5
[02]
6901-170044<01>
[19]
EN
To avoid personal injury or property damage, be sure the Safety
Bolt [19] is tight.
FR
Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages matériels,
assurez-vous que le boulon de sécurité [19] est serré.
DE
Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher,
dass die Sicherungsschrauben [19] festgezogen sind.
ES
Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, asegúrese
de que esté bien apretado el perno de seguridad [19].
PT
Para evitar danos físicos e materiais, assegure-se que o parafuso de
segurança [19] está apertado.
NL
Voorkom persoonlijk letsel of apparatuurschade en draai de
veiligheidsbout [19] stevig aan.
IT
Per evitare danni agli oggetti o lesioni alle persone, assicurarsi che il
bullone di sicurezza [19] sia ben serrato.
EL
Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή υλική φθορά, βεβαιωθείτε
ότι ο κοχλίας ασφαλείας [19] είναι καλά στερεωμένος.
NO
Sørg for at sikkerhetsbolten [19] er strammet for å unngå
personskader eller skade på utstyret.
DA
Undgå skader på personer eller udstyr ved at sikre, at
sikkerhedsslåen [19] er strammet.
SV
Undvik personskador och skador på egendom - dra alltid åt
säkerhetsskruven [19].
RU
Чтобы избежать возможных травм и повреждения
оборудования, убедитесь, что предохранительный болт [19] плотно
затянут.
PL
Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu, należy
odpowiednio dokręcić śrubę zabezpieczającą [19].
CS
Aby se předešlo osobnímu poranění nebo poškození majetku,
ujistěte se, že je zajišťovací šroub [19] utažen.
TR
Yaralanmamak veya ürünün hasar görmemesi için, Emniyet
Cıvatasının [19] sağlam olduğundan emin olun.
JP
ケガや破損を避けるため、安全ボルト[19]を必ず締め付けてく
ださい。
MD
为避免人身伤害和财产损毁,一定要拧紧安全螺栓[19]
6
6901-170044 <01>
± 6
0
± 6
0
EN
Level Monitor
FR
Mettez le moniteur de niveau
DE
Bildschirm ausrichten
ES
Nivele la pantalla
PT
Nivelar o monitor
NL
Beeldscherm waterpas plaatsen
IT
Mettere il monitor a livello
EL
Αλφαδιάστε την οθόνη
NO
Rett opp skjermen
DA
Bring skærmen i vater
SV
Rikta in bildskärmen
RU
Выровняйте положение монитора
PL
Wypoziomuj monitor
CS
Vyrovnejte monitor
TR
Monitörün Seviyesini Ayarlama
JP
レベルモニター
MD
将显示器调整到水平状态
7
6901-170044<01>
001453.eps
FPM70-Full Assembly
[D]
001420.eps
Arrows
001420.eps
Arrows
+5
o
-15
o
EN
Adjust up / down tilt tension
FR
Ajuster la tension d'inclinaison vers le haut / le bas
DE
Stellen Sie die Neigung nach oben/unten ein
ES
Ajuste la tensión de inclinación hacia arriba / abajo
PT
Ajustar tensão de inclinação para cima/ para baixo
NL
stel spanning in voor kantelen naar boven / beneden
IT
regolare la tensione di inclinazione verso l'alto o verso il basso.
EL
Ρυθμίστε της τάση της κλίσης πάνω/κάτω
NO
Juster strammingen for helling opp/ned
DA
Juster stramningen af hældningen op/ned
SV
Justera spänningen för lutning – uppåt/nedåt
RU
Отрегулируйте степень натяжения при наклоне вверх / вниз.
PL
wyreguluj opór ustawiania pochylenia w górę / w dół.
CS
Nastavte napnutí náklonu nahoru a dolů
TR
Yukarı / aşağı eğim gerilimini ayarlayın
JP
上下傾斜の張力を調整してください。
MD
调节上/下倾斜张力
8
6901-170044 <01>
DA
Juster stramningen af drejningen mod venstre/højre
FORSIGTIGHED Undgå
skader på personer eller udstyr ved at sikre, at
sikkerhedsslåen [19] er strammet.
SV
Justera spänningen för svängning – höger/vänster
OBSERVERA: Undvik personskador
och skador på egendom - dra alltid åt
säkerhetsskruven [19].
RU
Отрегулируйте натяжение при повороте налево / направо.
ОСТОРОЖНО! Чтобы
избежать возможных травм и повреждения
оборудования, убедитесь, что предохранительный болт [19]
плотно затянут.
PL
wyreguluj opór obracania przegubu w prawo / w lewo.
UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała i
uszkodzenia sprzętu, należy odpowiednio dokręcić
śrubę zabezpieczającą [19].
CS
Nastavte napnutí otočení doprava/doleva
POZOR: Aby se předešlo osobnímu poranění
nebo poškození majetku, ujistěte se, že je zajišťovací šroub [19]
utažen.
TR
Sola / sağa dönüş gerilimini ayarlayın
KKAT: Yaralanmamak veya ürünün hasar
görmemesi için, Emniyet Cıvatasının [19] sağlam olduğundan emin
olun.
JP
左右のスイベル張力を調節してください。
注:ケガや破損を避けるため、安全ボルト[19]
を必ず締め付けてください。
MD
调节左/右旋转张力
注意为避免人身伤害和财产损毁,一定要拧紧
安全螺栓[19]
9
EN
Adjust Left/Right Swivel Tension
CAUTION:To avoid personal injury or
property damage, be sure the Safety Bolt [19] is tight.
FR
Ajuster la tension de pivotement gauche / droite
ATTENTION: Pour éviter des blessures
corporelles ou des dommages matériels, assurez-vous que le
boulon de sécurité [19] est serré.
DE
Stellen Sie die Drehung nach links/rechts ein
VORSICHT: Um Verletzungen und
Sachschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die
Sicherungsschrauben [19] festgezogen sind.
ES
Ajuste la tensión del ángulo hacia la izquierda / derecha
PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones
personales o daños a la propiedad, asegúrese de que esté bien
apretado el perno de seguridad [19].
PT
Ajustar a rotação para a esquerda/direita.
ATENÇÃO: Para evitar danos físicos e
materiais, assegure-se que o parafuso de segurança [19]
está apertado.
NL
stel de spanning in voor draaien naar links / rechts
LET OP: Voorkom persoonlijk letsel of
apparatuurschade en draai de veiligheidsbout [19] stevig aan.
IT
regolare la rotazione verso sinistra o verso destra.
PRECAUZIONE: Per evitare
danni agli oggetti o lesioni alle persone, assicurarsi che il bullone di
sicurezza [19] sia ben serrato.
EL
Ρυθμίστε την τάσης της κίνησης αριστερά / δεξιά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε πιθανό
τραυματισμό ή υλική φθορά, βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας ασφαλείας
[19] είναι καλά στερεωμένος.
NO
Juster strammingen av venstre/høyre dreietapp
FORSIKTIG: Sørg for at sikkerhetsbolten
[19] er strammet for å unngå personskader eller skade på utstyret.
6901-170044 <01>
10
EN
Adjust arm extend / retract tension
CAUTION: Do not remove the Tension Nuts [a].
Removing Tension Nuts may result in personal injury or property damage.
FR
Ajuster l'extension du bras / la tension de rétraction
ATTENTION: Ne retirez pas les écrous de tension
[a]. Le retrait des écrous de tension peut entraîner des blessures corporelles
ou des dommages matériels.
DE
Stellen Sie die Reichweite des Arms ein
VORSICHT: Die Sicherungsmuttern [a] dürfen
nicht herausgedreht werden. Das Herausdrehen der Sicherungsmuttern kann
zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
ES
Ajuste la tensión de extensión / repliegue del brazo
PRECAUCIÓN: No retire las tuercas de tensión
[a]. Esto podría causar lesiones personales o daños a la propiedad.
PT
Ajustar tensão de extensão/ retracção do braço
ATENÇÃO: Não desmonte as porcas de tensão [a].
A desmontagem das porcas de tensão pode resultar em danos físicos ou
materiais.
NL
stel de spanning in voor het uitschuiven / inschuiven van de arm
LET OP: Verwijder de spanningsmoeren [a] niet. Het
verwijderen van de spanningsmoeren kan leiden tot persoonlijk letsel of
apparatuurschade.
IT
regolare la tensione di estensione/ritrazione del braccio
PRECAUZIONE: Non rimuovere i dadi della
tensione [a]. La rimozione dei dadi della tensione può causare danni agli
oggetti o lesioni alle persone.
EL
Προσαρμόστε την τάση της έκτασης / σύμπτυξης του βραχίονα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε τα περικόχλια τάσης
[a]. Η αφαίρεση περικοχλίων τάσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή
υλική βλάβη.
NO
Juster strammingen av armens uttrekk og inntrekk
FORSIKTIG: Trekk ikke strammemutrene [a] for
hardt til. Fjerning av strammemuttere kan medføre personskader eller skade
på utstyret.
DA
Juster stramningen af armens indtræk/udtræk
FORSIGTIGHEDFjern ikke
strammemøtrikkerne [a]. Fjernes strammemøtrikkerne, kan der opstå skader
på personer eller inventar.
SV
Justera armens förlängnings-/infällningsspänning
OBSERVERA: Ta inte bort spännmuttrarna [a]. Om
spännmuttrarna tas bort nns risk för personskador eller skador på egendom.
RU
Отрегулируйте натяжение при раскладывании / складывании
штанги
ОСТОРОЖНО! Не снимайте натяжные гайки
[a]: это может привести к повреждениям оборудования или травмам.
PL
wyreguluj opór wysuwania / chowania ramienia
UWAGA: Nie odkręcać nakrętek regulujących opór [a].
Odkręcenie nakrętek regulujących opór może spowodować obrażenia ciała
lub uszkodzenie sprzętu.
CS
Nastavte napnutí ramena pro vytažení a zatažení
POZOR:Neodstraňujte matice napnutí [a]. Jejich
odstranění může vyústit v osobní poranění nebo poškození majetku.
TR
Kolu uzatma / kapatma gerilimini ayarlama
KKAT: Gerilim Somunlarını [a] sökmeyin. Gerilim
Somunlarının sökülmesi yaralanmanıza veya ürünün hasar görmesine neden
olabilir.
JP
アームの張りとたるみを調整してください
注:テンションナット[a]を外さないでください。テンショ
ンナットを外すと、ケガや損傷の恐れがあります。
MD
调节支架臂的拉伸/缩进张力
注意不要拆卸压紧螺母[a]。拆卸压紧螺母可能会导致人
身伤害或财产损毁。
6901-170044<01>
EN
Milestone AV Technologies and its aliated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone”), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or suciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés aliées et ses liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont eorcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modications sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la susance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri: Milestone”) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verpichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y liales (colectivamente Milestone”)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modicada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o suciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone”), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou suciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone”) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società aliate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone”) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modiche, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modica senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o sucienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone”), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone”), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone”), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone”), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone”) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i lii (nazwa
zbiorowa Milestone”) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone” adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hedeemektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
MilestoneAVTechnologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
MilestoneAVTechnologies及其联营公司和子公司(通称为“Milestone”)旨在
使本手册准确而完整。然而,Milestone无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone未做出任何保修陈
述。对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone概不负责。
/