Baumer AFI5 取扱説明書

ブランド
Baumer
カテゴリー
測定、テスト
モデル
AFI5
タイプ
取扱説明書
Conductivity measurement
CombiLyz AFI4/AFI5
Inductive conductivity transmitter
PL Instrukcja obsługi 3
RU Руководство по эксплуатации 19
ZH 肤爸咟倒鎱 35
Operating Instructions
Conductivity measurement
CombiLyz AFI4/AFI5
Inductive conductivity transmitter
Type plate
Wersja
Typ czujnika
Mat.
Numer materiału
Wejście
Napięcie wejściowe i pobór prądu
Wyjście
Przewodność/stężenie/temperatura,
zależnie od klienta
Maksymalne obciążenie zewnętrzne
Zakres
Maksymalny zakres
Tamb
Temperatura otoczenia
Tprocesowa
Temperatura procesowa
N/S
Numer seryjny
Data
Data produkcji
Nie wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstwa domowego.
Zgodność z dyrektywami UE
Zatwierdzenia, zależnie od typu
Версия
Тип датчика
Matr.
Каталожный номер
In
Входное напряжение и потребление
тока
Out
Электропроводности/концентрация/
температура, индивидуальный
заказ
Максимальная внешняя нагрузка
диапазон
Максимальный диапазон
Tamb
Температура окружающей среды
Tproces
Технологическая температура
S/N
Серийный номер
Date
Дата изготовления
Не выбрасывайте изделие вместе
с бытовыми отходами
Соответствие директивам ЕС
Допуски, типовые
型号
传感
Matr.
材料编号
In
入电
Out
电导/浓度/ ,客
最大外
范围
最大范围
Tamb
环境
Tproces
过程温
S/N
序列号
Date
产日
不要与家庭垃圾一起处置
符合欧盟指令
,类
AFI4-5630.4002.0110
In U.: 15…35Vdc/150mA
Out Con.: 4…20mA
Out Temp.: 4…20mA
Matr.: 11129608
Range 0…1000ms
Tamb.: -20…+85 °C
Tproces: -20…+140 °C
S/N.: 010130 Date: 2014-08-19
Tag:
max Torque: 30 Nm
2 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
Spis treści
1. Bezpieczeństwo .......................................... 3
2. Budowa i działanie ...................................... 4
3. Symbole użyte we wskazówkach
ostrzegawczych ........................................... 5
4. Transport i przechowywanie ....................... 5
5. Montaż ........................................................ 5
6. Aprobaty ...................................................... 8
7. Podłączenie elektryczne ............................. 8
8. Konguracja ...............................................11
9. Eksploatacja ...............................................13
10. Usuwanie usterek .......................................14
11. Czyszczenie, konserwacja i naprawy .........14
12. Utylizacja ....................................................14
13. Akcesoria ...................................................14
14. Dane techniczne ........................................14
15. Przegląd konguracji ................................. 16
1. Bezpieczeństwo
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik może być używany wyłącznie do pomiarów
przewodności cieczy.
Czujnik może być stosowany w mediach, na które
odporne są materiał obudowy i wierzchołek czujnika.
Kwalikacje personelu
Należy korzystać wyłącznie z personelu
przeszkolonego w zakresie opisanych czynności.
Dotyczy to w szczególności montażu, instalacji,
konguracji i usuwania usterek.
Upewnić się, że personel przeczytał i zrozumiał
niniejszą instrukcję.
Podłączenie elektryczne i kompatybilność
elektromagnetyczna
Wszystkie przewody elektryczne muszą być
zgodne z lokalnymi normami, a połączenia muszą
być wykonane zgodnie ze schematami połączeń.
Stan techniczny
Czujnika można używać wącznie wtedy, gdy jest
on w nienagannym stanie technicznym.
Stosować wącznie akcesoria rmy Baumer.
Firma Baumer nie ponosi odpowiedzialności
za akcesoria innych producentów.
Wymianie może podlegać wyłącznie wyświetlacz
DFON, przy czym napraw urządzenia może
dokonywać wyłącznie rma Baumer.
Eksploatacja
Zasilanie i warunki otoczenia muszą być zgodne
ze specykacjami urządzenia. Urządzenie
nie powinno być używane w pobliżu instalacji
elektrycznych znajdujących się w obszarach
zagrożonych wybuchem.
Przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia
należy sprawdzić, czy nie zakłóci to działania
innych urządzeń i przebiegu procesu.
Niebezpieczeństwo oparzeń spowodowanych
przez gorące media
Obudowa czujnika może podczas pracy rozgrzać się
do ponad 50°C. Jeśli stosowane są gorące media,
zadbać o odpowiednią ochronę przed oparzeniami.
www.baumer.com
3 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
2. Budowa i działanie
2
7
1
5
4
3
6
Rys. 1. Budowa
1 Wyświetlacz DFON
2 ącze sygnałowe temperatury i przekaźnika
3 Gwint do montażu konduktometra AFIx
4 Otwór na medium (pomiar przewodności)
5 Końcówka z czujnikiem temperatury
6 Cela pomiarowa
7 Przącze zasilania, sygnału przewodzenia/
koncentracji oraz IO-Link
Konduktometr CombiLyz AFIx składa się z czujnika
przewodności, czujnika temperatury i przetwornika
pomiarowego. Urządzenie służy do pomiaru
przewodności/stężenia i temperatury ciekłych
mediów.
CombiLyz AFIx można programować za
pomocą wyświetlacza dotykowego, narzędzia
FlexProgrammer 9701 lub interfejsu IO-
Link Master. Podczas pracy na wyświetlaczu
pokazywane są informacje o wartościach
pomiarowych, alarmach, jak również inne dane
zdeniowane w trakcie konguracji.
Dwa złącza wtykowe służą do przesania danych
z czujników, alarmów, sygnałów sterujących
i danych programowania.
~
CPU
D
A
A
D
5
7
6
8
1
2
4
3
Rys. 2. Metoda pomiaru
1 Oscylator
2 Ustawienie zakresu, wejście S1 i S2
3 Przewodność, stężenie, wyjście (4–20 mA) +
IO-Link
4 Temperatura, wyjście (4–20 mA)
5 Cewka pomocnicza
6 Pt100
7 Medium
8 Cewka główna
Wokół otworu w celi pomiarowej znajdują się
2 cewki. Cewka główna jest zasilana napięciem
przemiennym, podczas gdy cewka pomocnicza
mierzy prąd wzbudzony w płynnym medium
wewnątrz otworu. Temperatura płynnego medium
mierzona jest za pomocą czujnika Pt100 na
końcówce celi pomiarowej. Umożliwia to
kompensację temperatury sygnału przewodności.
4 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
3. Symbole użyte we wskazówkach ostrzegawczych
Symbol Hasło ostrzegawcze Wyjaśnienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza sytuację, która prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Oznacza sytuację, która może prowadzić do śmierci lub ciężkich
obrażeń.
OSTROŻNIE
Oznacza sytuację, która może prowadzić do lekkich lub
umiarkowanych obrażeń.
WSKAZÓWKA
Oznacza możliwość wystąpienia szkód rzeczowych.
4. Transport i przechowywanie
f
Sprawdzić opakowanie i czujnik pod kątem
uszkodzeń.
f
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń:
Nie używać czujnika.
f
Czujnik należy przechowywać w miejscu,
w którym będzie zabezpieczony przed wstrząsem.
Temperatura przechowywania: –30 … 80°C
Wilgotność względna: <98%
5. Montaż
5.1 Warunki montażowe
Rys. 3. Miejsca montażu
Czujnik można zamontować w dowolnym punkcie
pojemnika lub przewodu rurowego.
Rys. 4. W pełni zanurzony w medium
Aby czujnik działał w sposób prawidłowy, musi
on być całkowicie zanurzony w medium.
1
Rys. 5. Montaż w kierunku przepływu
Aby umożliwić samoczyszczenie, otwór w czujniku
musi być zorientowany w kierunku przepływu.
Strzałki (1) na czujniku nad złączem wskazują
orientację otworu.
www.baumer.com
5 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
≥1 m
Rys. 6. Zalecana odległość od zgięcia
Aby uniknąć problemów z powodu turbulencji
w płynących mediach, rma Baumer zaleca
montowanie czujników w odległości co najmniej
jednego metra od zgięcia.
Niektóre mufy spawalnicze (np. ZPW3-526) należy zamontować pod odpowiednim kątem w celu umożliwienia
automatycznego drenażu.
Przykład montażu z mufą spawalniczą ZPW3-526
170°
190°
5.2 Zmiana orientacji wyświetlacza
W zależności od miejsca montażu i orientacji czujnika można zmienić osłonę i orientację wyświetlacza.
f
Otworzyć obudowę poprzez odkręcenie pokrywy.
0…345
°
1
f
Wyjąć wyświetlacz z obudowy.
f
W razie konieczności można obrócić
owicę czujnika:
Poluzować dwie śruby (1) wewnątrz za pomocą
klucza imbusowego 2 mm.
Obrócić głowicę czujnika w lewo (maks. o 345°).
Dokręcić dwie śruby (1) wewnątrz za pomocą
klucza imbusowego 2 mm.
6 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
f
Podczas podłączania uważać, aby nie uszkodzić
kabla taśmowego, i umieścić wyświetlacz
z powrotem w obudowie w pożądanej pozycji.
f
Zamknąć obudowę poprzez przykręcenie pokrywy.
5.3 Montaż i demontaż kabla AFI5
Montaż kabla AFI5
f
W celu podłączenia kabla należy wyrównać ze
sobą 2 czerwone punkty.
Mechanizm blokujący uniemożliwia
przypadkowe wyciągnięcie kabla.
Demontaż kabla AFI5
f
Ścisnąć ze sobą obie końcówki mechanizmu
blokującego.
f
Wyciągnąć kabel.
5.4 Montaż konduktometra AFIx
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie zdrowia przez zanieczyszczone medium
f
Stosować wącznie mufy spawalnicze oraz adaptery rmy Baumer.
f
Nie uszczelniać złączy procesowych taśmą teonową (PTFE) ani materiałami elastomerowymi.
f
Przeprowadzanie prac spawalniczych zlecać wącznie spawaczom przeszkolonych w zakresie
pracy w branży higienicznej.
9 Otwór montażowy czujnika musi być łatwo dostępny i suchy.
9 W pojemniku nie może znajdować się płyn.
9 Miejsce montażu i orientacja czujnika muszą spełniać warunki opisane w rozdziale „5.1 Warunki montażowe
na stronie 5.
www.baumer.com
7 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
f
Mufę spawalniczą lub adapter należy
zamontować w następujący sposób:
Oznaczenie 3-A lub strzałka skierowana jest
ku górze
Otwór przeciekowy skierowany jest ku dołowi
Wyrównanie wewnątrz z frontem
f
Spoina do Ra ≤ 0,8.
f
Przykręcić czujnik.
Moment dokręcania: 20 … 25 Nm
f
Sprawdzić szczelność mufy.
f
Sprawdzić szczelność dławika kablowego lub wtyku M12.
f
Sprawdzić, czy pokrywa obudowy jest mocno przykręcona.
Przykład montażu z mufą spawalniczą ZPW2-521
1
1
1
2
1 ZPW2-521
2 Otwór przeciekowy
6. Aprobaty
Certykat EHEDG obowiązuje tylko w połączeniu z określonymi elementami wbudowanymi.
Są one oznaczone logo „EHEDG Certied”.
Wymagania „3-A Sanitary Standard” spełnione są wącznie z określonymi elementami
wbudowanymi. Elementy te są oznaczone logo 3-A.
Zatwierdzony przez Underwriter Laboratories (UL) do użytku w USA i Kanadzie jako
przemysłowe urządzenie kontrolne.
Więcej informacji na temat aprobat i certykatów znaleźć można na stronie produktów w witrynie
www.baumer.com.
7. Podłączenie elektryczne
7.1 Złącza zewnętrzne
9 Należy zapewnić zasilanie napięciem od 15 do 35 V DC.
f
Wyłączyć napięcie robocze.
f
Podłączyć czujnik zgodnie z przypordkowaniem pinów.
8 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA
Możliwość uszkodzenia uszczelnienia lub złącza wtykowego!
Dokręcanie śruby radełkowanej przy użyciu zbyt dużej siły może uszkodzić złącze lub o-ring dławika kablowego.
f
Śrubę radełkowaną należy dokręcać wącznie ręcznie maksymalnym momentem dokręcania
wynoszącym 0,6 N.
f
Do dokręcania śruby radełkowanej nie należy używać żadnych narzędzi.
M12-A, 4 piny
1
2
1 ącze po lewej stronie
2 ącze po prawej stronie
M12-A, 4 piny
4
3
1
2
4
3
1
2
M12-A, 5 piny M12-A, 8 piny
4
3
5
1
2
6
4
1
2
8
37
5
ącze po lewej stronie (widok z przodu) ącze po prawej stronie (widok z przodu)
M12-A, 4 piny
Funkcja Pin
+Vs Zasilanie + 15 … 35 V DC 1
GND (0 V) Zasilanie – 15 … 35 V DC 3
Iout1 + Przewodność + 4 … 20 mA 4
Iout – Przewodność – 4 … 20 mA 2
M12-A, 4 piny
Funkcja Pin
Iout2 + Temperatura + 4 … 20 mA 4
Iout – Temperatura – 4 … 20 mA 2
S1 Wejście ze-
wnętrzne
N. C. /
24 V DC
1
S2 Wejście ze-
wnętrzne
N. C. /
24 V DC
3
M12-A, 5 piny, IO-Link
Funkcja
Pin
+Vs Zasilanie + 15 … 35 V DC 1
GND
(0 V)
Zasilanie – 15 … 35 V DC 3
Iout1 + Przewodność + 4 … 20 mA 5
Iout – Przewodność – 4 … 20 mA 2
IO-Link IO-Link / SW 4
M12-A, 8 piny
Funkcja Pin
Iout2 + Temperatura + 4 … 20 mA 2
Iout – Temperatura – 4 … 20 mA 7
S1 Wejście ze-
wnętrzne
N. C. /
24 V DC
1
S2 Wejście ze-
wnętrzne
N. C. /
24 V DC
8
R11 Przekaźnik 1 5
R12 Przekaźnik 1 6
R21 Przekaźnik 2 3
R22 Przekaźnik 2 4
Iout– jest podłączone wewnętrznie jako wspólne
przyłącze minusowe dla wyjść przewodzenia/
koncentracji oraz temperatury (4 … 20 mA).
www.baumer.com
9 / 52
M12-A, 5 piny, HART®
Funkcja
Pin
+Vs Zasilanie +
GND
(0 V)
Zasilanie –
15 … 35 V DC 1
15 … 35 V DC 3
4
2
Iout1 + Przewodność + 4 … 20 mA
Iout – Przewodność – 4 … 20 mA
IO-Link IO-Link / SW
5
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
Podłączenie elektryczne z dławikiem kablowym
Rodzaj złącza wtykowego Średnica kabla
M16 z tworzywa sztucznego 5 … 10 mm
M16 ze stali nierdzewnej 5 … 9 mm
M20 z tworzywa sztucznego 8 … 13 mm
M20 ze stali nierdzewnej 11 … 13 mm
7.2 Złącza wewnętrzne
ącza elektryczne przetwornika pomiarowego AFIx
1
7
2
3
4
8
9
10
11
12
5
6
DFON
1 Wyświetlacz (UnitCom)
2 IO-Link
3 Temperatura +
4 Wspólny –
5 Przewodność/stężenie +
6 Com 2
7 Uziemienie
8 Com 1
9 S2
10 S1
11 Zasilanie –
12 Zasilanie +
W przypadku użycia dławika kablowego i kabla
ekranowanego uziemienie (7) musi być podłączone
do ekranu kabla.
ącza elektryczne wyświetlacza z wyjściem przekaźnikowym
1 24
5
3
6
87 9
1 Niepodłączone
2 Niepodłączone
3 Przekaźnik 21
4 Przekaźnik 22
5 Przekaźnik 11
6 Przekaźnik 12
7 Com 1
8 UnitCom
9 Com 2
10 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
7.3 Podłączanie narzędzia FlexProgrammer 9701
Podłączanie do przetwornika pomiarowego
1
2
DFON
1 Com 1
2 Com 2
f
Odkręcić pokrywę obudowy.
f
Podłączyć czerwony zacisk do Com 1.
f
Podłączyć czarny zacisk do Com 2.
Podłączanie do wyświetlacza DFON
1
2
1 Com 1
2 Com 2
f
Odkręcić pokrywę obudowy.
f
Podłączyć czerwony zacisk do Com 1.
f
Podłączyć czarny zacisk do Com 2.
8. Konguracja
8.1 Konguracja za pomocą ekranu dotykowego
f
Konguracja kompensacji temperatury.
Temp. compensation
Range 1 (%/K)
Range 2 (%/K)
Range 3 (%/K)
Range 4 (%/K)
Advanced compensation
Compensation value
Compensation value
Compensation value
Compensation value
Dene advanced comp.
Menu
Input cong.
AFIx menu
www.baumer.com
11 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
f
Ustawianie zakresu przewodności.
Menu
Input cong.
Conductivity ranges
Conductivity range 1
Conductivity range 2
Conductivity range 3
Conductivity range 4
Select range
Select range
Select range
Select range
AFIx menu
f
W razie potrzeby można wybrać lub zdeniować dalsze ustawienia:
Wyjście stężenia
Kolorystyka wyświetlacza
Komunikaty ostrzegawcze
Przekaźniki
8.2 Konguracja za pomocą narzędzia FlexProgram
9 Podłączyć narzędzie FlexProgrammer 9701.
Opcje konguracji z przetwornikiem pomiarowym AFIx:
Wybrać tryb HART lub IO-Link
Skongurować wyjście przełączające
Skongurowanie kompensacji temperatury.
Wybranie źródła temperatury do kompensacji.
Ustalenie zakresu przewodności.
Ustawienie wartości granicznych prądu.
Wybranie wyjścia stężenia.
Skongurowanie wyświetlacza mediów.
Rejestrowanie danych.
Skalibrować czujnik i media.
Opcje konguracji z wyświetlaczem DFON:
Wybranie układu wyświetlacza.
Wybranie intensywności podświetlenia.
Zdeniowanie przekaźników.
Zdeniowanie wskazań ostrzegawczych i błędów.
Kalibrowanie czujnika (przewodność/temperatura)
9 Narzędzie AFIx jest włączone.
9 Przewodność/temperatura zastosowanego medium jest znana.
f
Ustawić offset przewodności/temperatury czujnika.
f
Offset czujnika można w razie potrzeby zresetować w narzędziu FlexProgram.
Kalibrowanie medium
Medium można skalibrować dla różnych obszarów, obliczając kompensację temperatury po wykonaniu
3 pomiarów.
9 Kalibracja odbywa się w kontrolowanym środowisku.
9 Narzędzie AFIx jest włączone.
f
Przed wykonaniem pomiaru przewodności należy pozostawić na 1 minutę końcówkę czujnika zanurzoną
w medium.
f
Przewodność należy zmierzyć przy 3 różnych temperaturach z wykorzystaniem tego samego medium.
f
Obliczyć kompensację temperatury dla medium.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale POMOC w narzędziu FlexProgram.
12 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
8.3 Konguracja przez IO-Link Master
Kongurację przełączania, zakresy przewodności, tryb wyjściowy itp. można skongurować przez IO-Link
za pomocą IO-Link Master.
Ważne: czujnika nie należy łączyć bezpośrednio z urządzeniem nadrzędnym klasy B.
f
Podłączyć IO-Link Master do czujnika.
f
Podłączyć IO-Link do komputera.
f
Ustawić parametry.
Szczegółowy opis parametrów i danych procesowych IODD można znaleźć na stronie produktów AFI4/AFI5
w witrynie www.baumer.com.
9. Eksploatacja
9.1 Widoki wyświetlacza
Widoki wyświetlacza do wyboru
Przewodność/stężenie
i miejsce pomiarowe
Przewodność
i szczeły
Medium i miejsce
pomiarowe
Medium i szczegóły
Wykres słupkowy
z wartościami
Wykres słupkowy
z temperaturą
Przewodność, stężenie
i szczeły
Stężenie i szczegóły
Alarmy wizualne i szczegóły
Białe tło Zielone tło Czerwone tło
Czerwone tło i komunikat
o błędzie
www.baumer.com
13 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
10. Usuwanie usterek
Usterka Przyczyna Postępowanie
Wyświetlacz jest wyłączony
i nie są przesane żadne
sygnały z przetwornika
pomiarowego
Czujnik nie jest prawidłowo
podłączony
f
Sprawdzić wtyk i zasilanie elektryczne.
Błąd urządzenia
f
Wymontować czujnik i odesł
do producenta.
Wyświetlacz jest włączony,
ale nie są przesane żadne
sygnały z przetwornika
pomiarowego
Zwarcie
f
Usunąć zwarcie
Wyświetlacz jest wyłączony
i są przesane sygnały
z przetwornika pomiarowego
Kabel UnitCom nie jest
podłączony
f
Podłączyć kabel UnitCom między
wyświetlaczem i przetwornikiem
pomiarowym
Wyświetlacz nie pokazuje
poprawnych danych
Nieodpowiednie właściwości
medium
f
Sprawdzić jakość sygnału za pomocą
narzędzia FlexProgrammer 9701.
11. Czyszczenie, konserwacja i naprawy
Czyszczenie
f
W razie potrzeby oczyścić, zdezynfekować
lub wysterylizować (CIP/SIP) czujnik.
Konserwacja
Regularna konserwacja nie jest wymagana.
Naprawy
Nie dokonywać samodzielnych napraw czujnika.
f
Uszkodzony czujnik przesłać do rmy Baumer.
12. Utylizacja
f
Nie wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstwa domowego.
f
Rozdzielić materiały i zutylizow
je zgodnie z obowiązującymi
krajowymi przepisami.
13. Akcesoria
Adaptery i inne akcesoria można znaleźć na stronie www.baumer.com.
14. Dane techniczne
Parametry przewodności
Przewodność 14 zakresów do wyboru Maks. odchylenie pomia-
rowe
± 1,0 % FS,
0 ... 1 mS/cm
do 0 ... 500 mS/cm
± 1,5 % FS,
0 ... 1000 mS/cm,
± 1,5 % FS,
0 ... 500 µS/cm
Min. mierzalna przewod-
ność
50 µS/cm
Maks. rozpiętość pomia-
rowa
1000 mS/cm
Min. rozpiętość pomia-
rowa
500 µS/cm
14 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
Parametry przewodności
Temperatura referencyj-
na
25 °C, przesuwna Warunki referencyjne dla
maks. odchylenia pomiaro-
wego
Czujnik z przetworni-
kiem przy temperatu-
rze otoczenia 25°C
Powtarzalność < 0,5 % FS, > 1 mS/cm
Kompensacja
zakresu temperatury
–20 ... 150 °C Czas pomiaru ≤ 0,3 s
Współczynnik temperatury
(czynnik zmiany tempera-
tury procesowej 25°C)
< 0,1 % FS/K
Kompensacja tempera-
tury
0,0 ... 5,0 % FS/K, regu-
lowane
Czas odpowiedzi skoko-
wej, T90
≤ 2,0 s Współczynnik temperatury
(czynnik zmiany tempe-
ratury procesowej 25°C)
(0 ... 500 µS/cm)
≤ 0,3 % FS/K
Parametry temperatury Warunki otoczenia
Temperatura Dowolnie programowalny
zakres
Temperatura robo-
cza
30 ... 80°C, z wyświetla-
czem dotykowym DFON
40 ... 85°C, bez wyświetla-
cza dotykowego DFON
Zakres wartości wy-
dawanych
–20 ... 150 °C
Czas odpowiedzi
skokowej, T90
≤ 15 s Stopień ochrony
(EN 60529)
IP67
IP69K, z odpowiednim
kablem
Maks. odchylenie
pomiarowe
± 0,4 K
Wilgotnć < 98% wilg. względnej, kon-
densującej
Warunki referencyjne
dla maks. odchylenia
pomiarowego
Czujnik z przetwornikiem
przy temperaturze otocze-
nia 25°C
Napięcie izolacji 500 V AC
Drgania (sinusoidal-
ne) (EN 60068-2-6)
1,0 mm p-p (2 ...13,2 Hz),
0,7 g (13,2 ... 100 Hz),
1 oktawa / min.
Współczynnik tem-
peratury (czynnik
zmiany temperatury
procesowej 25°C)
≤ 0,5 % FS/K, AFI4
≤ 0,5125% FS/K, AFI5
z kablem czujnikowym
2,5 m
≤ 0,525% FS/K, AFI5
z kablem czujnikowym
5 m
≤ 0,55% FS/K, AFI5
z kablem czujnikowym
10 m
Sygnał wyjściowy
Przewodność/
stężenie
4 … 20 mA
4 … 20 mA + HART®
Temperatura 4 … 20 mA
Przekaźniki 2 przekaźniki są zintegrowa-
ne w wyświetlaczu
Prąd znamionowy maks. 100 mA
Warunki procesowe Interfejs IO - Link 1.1
Z modemem HART®
Z FlexProgrammer 9701
Temperatura proce-
sowa
–20 … 140 °C, stała
140 ... 150 °C, maks. t < 1 h
Ciśnienie procesowe ≤ 25 bar Zasilanie
Kompatybilność
z SIP/CIP
< 60 min, przy temperatu-
rze mediów do 150°C
Napięcie robocze 15 … 35 V DC
18 ... 30 V DC, z IO-Link
Czas rozruchu ≤ 10 s, bez wyświetlacza
dotykowego DFON
≤ 16 s, z wyświetlaczem
dotykowym DFON
www.baumer.com
15 / 52
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
Ustawienia fabryczne
Tryb wyjściowy Przewodność Wyjście temperatury 0 ... 150 °C
Zakres przewodności 1 0 ... 200 mS/cm umienie wyjściowe 0,0 s
Zakres przewodności 2 0 ... 20 mS/cm Zakres kompensacji temperatury
1–4
2,0 % FS/K
Zakres przewodności 3 0 ... 2 mS/cm Dolna granica prądu wyjściowego 3,7 mA
Zakres przewodności 4 0 ... 500 µS/cm Górna granica prądu wyjściowego 21,0 mA
15. Przegląd konguracji
15.1 Zakresy pomiarowe i podstawowe wartości
Zależność temperaturowa
Medium %/K Ustawienie czujnika %/K
Kwas 1,0 … 1,6 Ustawienie fabryczne 2,0
Zasada 1,8 … 2,2 Zakres do wyboru 0,0 … 5,0
Roztwór soli 2,2 … 3,0
Woda neutralna 2,0
Zakresy przewodności do wyboru
0 … 500 µS/cm 0 … 5 mS/cm 0 … 50 mS/cm 0 … 500 mS/cm
0 … 1 mS/cm 0 … 10 mS/cm 0 … 100 mS/cm 0 … 1 S/cm
0 … 2 mS/cm 0 … 20 mS/cm 0 … 200 mS/cm
0 … 3 mS/cm 0 … 30 mS/cm 0 … 300 mS/cm
Zakresy stężenia do wyboru
NaOH (soda kaustyczna)
0 … 12% wg masy (0 … 90°C)
20 … 50% wg masy (0 … 90°C)
HNO
3
(kwas azotowy)
0 … 25% wg masy (0 … 80°C)
36 … 82% wg masy (0 … 80°C)
Medium zdeniowane przez klienta (30-punktowa tabela linearyzacji)
Ustawienia zewnętrznego wejścia wyboru zakresu
Zakres S1 S2
1 N.C. N.C.
2 24 V DC N.C.
3 N.C. 24 V DC
4 24 V DC 24 V DC
16 / 52
www.baumer.com
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
15.2 Struktura menu DFON
Identication
Type, S/N, Prod. date, FW
Product data
Product identification
Tag, User date
Communication data
Poll addr., Desc., Message
Poll address
Loop current mode
Enable / Disable
Display menu
AFIx menu
Menu
Input cong.
Output cong.
Conductivity ranges
Temp. compensation
Conductivity range 1
Conductivity range 2
Conductivity range 3
Conductivity range 4
Range 1 (%/K)
Range 2 (%/K)
Range 3 (%/K)
Range 4 (%/K)
Advanced compensation
Output mode
Conductivity mode
Concentration mode
Temperature output
Output current limits
Error output
Output damping
Cond. mode / Conc. mode
Use a PC
Temp. at 4 mA
Temp. at 20 mA
Output temp. unit
Lower current limit
Upper current limit
Lower temp. curr. limit
Upper temp. curr. limit
Error output current
Error output channel
Damping value
Data display mode
Diagnosis Factory reset
Calibrate conductivity
Calibrate temperature
Reset user calibration
Yes / No
Yes / No
Calibration value
Calibration value
Write address number
Select range
Select range
Select range
Select range
Compensation value
Compensation value
Compensation value
Compensation value
Dene advanced comp.
Range 1
Range 2
Range 3
Range 4
Cond. at 4 mA
See Range 1
See Range 1
See Range 1
Cond. at 20 mA
Temperature value
Temperature value
Celsius / Fahrenheit
Current value
Current value
Current value
Current value
Current value
Select channel
www.baumer.com
17 / 52
Max. decimals
Decimal value
Pomiar przewodności
CombiLyz AFI4/AFI5
Konduktometr indukcyjny
Instrukcja obsługi
Display setup
Diagnostics
Error / warning
Relay setup
Current value
Current value
Damping value
Enable / Disable
Display value
Display value
Select from list
Select from list
Select, when pressure
High error High error limit
High warning
Low error
Low warning
See High error
See High error
See High error
High error indication
High error backlight
Relay 1 mode
Relay 1 set point
Relay 1 reset point
AO / AC / NO / NC
Set point value
Set point value
Relay 2 mode
Relay 2 set point
Relay 2 reset point
AO / AC / NO / NC
Set point value
Set point value
Screen layout
Backlight
Password
Statistics
Colour
White / Green / Red
Intensity
10%-140%
Password enable
Enable / Disable
New password
Create new password
Min/Max / Errors / Uptime
Demo setup Select demo mode
Disabled / Static / Cyclic
Static demo value
Factory setting
Service menu
Current value
Accept / cancel
For service personnel
Standard screens Select display design
AFIx specific screens Select display design
Display menu
AFIx menu
Data display mode
Menu
Configuration
Identification
Input
Display output
Tag, S/N, Date, Prod. date
Input at 0%
Input at 100 %
Damping
Lin. Correction
Display at 0%
Display at 100%
Decimals
Unit
Abs. / Rel.
Menu timeout
Timeout value
Transmitter value
Display conversion
Language
EN / DK / DE / FR
18 / 52
www.baumer.com
Измерение электропроводности
CombiLyz AFI4/AFI5
Индуктивный кондуктометр
Руководство по эксплуатации
Оглавление
1. Безопасность ...................................................19
2. Конструкция и принцип действия ................. 20
3. Знаки в предупреждающих указаниях..........21
4. Транспортировка и хранение .........................21
5. Монтаж .............................................................21
6. Допуски ........................................................... 24
7. Подключение к электросети ......................... 25
8. Конфигурирование ........................................ 28
9. Эксплуатация ................................................. 29
10. Устранение неполадок .................................. 30
11. Очистка, техобслуживание и ремонт ........... 30
12. Утилизация ..................................................... 30
13. Принадлежности ............................................ 30
14. Технические характеристики ........................ 30
15. Обзор конфигурации ..................................... 32
1. Безопасность
Использование по назначению
Датчик разрешается использовать только для
измерения электропроводности жидкостей.
Датчик следует использовать только со средами,
к воздействию которых устойчивы материал
корпуса и наконечник датчика.
Квалификация персонала
Привлекайте к работе только сотрудников,
которые обучены для выполнения таких задач.
В частности это касается монтажа, установки,
конфигурирования и устранения неполадок.
Убедитесь, что персонал изучил данное руководство.
Подключение к электросети и ЭМС
Все электрические провода должны выполнять
местные требования, а соединения должны быть
выполнены согласно схеме электромонтажа.
Техническое состояние
Используйте датчик только при условии, что он
находится в безупречном техническом состоянии.
Используйте только принадлежности от компании
Baumer.
При использовании принадлежностей от других
производителей компания Baumer не несет
ответственности за последствия.
Заменять можно только дисплей DFON, причем
эти ремонтные работы на устройстве разрешается
выполнять только сотрудникам компании Baumer.
Эксплуатация
Электропитание и условия окружающей среды
должны соответствовать спецификации на
устройство. Устройство нельзя использовать
в сочетании с электрическим оборудованием,
находящимся во взрывоопасной зоне.
Перед включением и выключением устройства
проверьте его возможное влияние на другие
устройства и технологические процессы.
Опасность получения ожогов при горячей среде
Корпус датчика во время работы может нагреваться
до температуры выше 50° C. При работе с горячей
средой принимайте меры во избежание ожогов.
www.baumer.com
19 / 52
Измерение электропроводности
CombiLyz AFI4/AFI5
Индуктивный кондуктометр
Руководство по эксплуатации
2. Конструкция и принцип действия
2
7
1
5
4
3
6
Рис. 1. Конструкция
1 Дисплей DFON
2 Соединение для сигнала температуры и реле
3 Резьба для монтажа AFIx
4 Отверстие для среды (измерение
электропроводности)
5 Наконечник с датчиком температуры
6 Измерительная ячейка
7 Соединение для электропитания, сигнала
электропроводности/концентрации и + IO-
Link
CombiLyz AFIx состоит из датчика
электропроводности, датчика температуры
и измерительного преобразователя. Устройство
измеряет электропроводность/концентрацию
и температуру жидких веществ.
Программировать CombiLyz AFIx можно с помощью
сенсорного дисплея, FlexProgrammer 9701 или
IO-Link Master.
Во время работы на дисплее
отображается информация об измеренных
значениях, сигналах тревоги и других данных,
которые заданы при настройке.
Оба штекерных соединения служат для передачи
данных датчиков, сигналов тревоги, управляющих
сигналов и данных программирования.
CPU
D
A
A
D
5
7
8
1
2
4
3
Рис. 2. Принцип измерения
1 Осциллятор
2 Настройка диапазона, вход S1 и S2
3 Электропроводность/концентрация,
выход (420 мА) + IO-Link
4 Температура, выход (420 мА)
5 Вторичная катушка
6 Pt100
7 Среда
8 Первичная катушка
Вокруг отверстия в измерительной ячейке
находятся 2 катушки. Первичная катушка
питается переменным током, а вторичная катушка
измеряет индуктивный ток в жидкой среде внутри
отверстия. Температура жидкой среды измеряется
датчиком Pt100 на наконечнике измерительной
ячейки. Это позволяет выполнять температурную
компенсацию сигнала электропроводности.
20 / 52
www.baumer.com
/

このマニュアルはにも適しています