ONKYO DP-S1 取扱説明書

ブランド
ONKYO
モデル
DP-S1
タイプ
取扱説明書
DP-S1
High Fidelity Audio Player
Instruction Manual
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung
Grundläggande bruksanvisning
Руководство по эксплуатации
使用手册
EnEn
De
En
Es
E
n
F
r
It
Ru
S
v
Cs
Ja
2
®
| |
3
Ja
0
0
| |
1
23
4
| |
Music
Streaming
Balanced
Best Mix_01

PC
(P13)
®
5
| |
Ja
0
0
0
Í
0
6
0
0
| |
1
2 3
қఙᜫްɥᩒܿȪɑȬǿ
ʃʐʍʡ±ºʛʃɽ˂ʓ
ʃʐʍʡ²º×éÆé
ȗȗț ǽɂȗ
7
| |
Ja
0
0
0
0
ʃʐʍʡ±ºʛʃɽ˂ʓ
ʛʃɽ˂ʓɥΈႊȪɑȬȞᴼ
ȗȗț ǽɂȗ
ȗȗț ǽɂȗ
ʃʐʍʡ²º×éÆé
×éÆé ɥᜫްȪɑȬȞᴼ
×éÆé
ʗʍʒʹ˂ɹɥᤣ੻Ƃ
ÓÓÉÄ±
ÓÓÉÄ²
ȰɁͅƂ
ʡʍʁʯʦʉʽ
8
0
®
® ®
0
0 micro SD
(P30)
0
1.2.0
| |
2
1
3
| |
9
Ja
1
2
®
0
3
4 5 3
3
6
7
0
music
e
-
onkyo
ɽʞ˂Ыʟɳʵʊ
e-onkyo
iTunes Media
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ʉɮʒʵ
ʉɮʒʵ ɬ˂ʐɭʃʒ ɬʵʚʪ
X-DAP Link
ʂʭʽʵ ʟɳ˂ʨʍʒ
ɬ˂ʐɭʃʒ ɬʵʚʪ
ʂʭʽʵ
஽ᩖ
ʟɳ˂ʨʍʒ ɿɮʄ
Best Mix_01 Best Mix Jazz
00:03:31
MP3
4.04 MB
Artist B
Best Mix_02 Best Mix Jazz
00:03:40
MP3
4.20 MB
Artist B
Best Mix_03 Best Mix Jazz
00:02:44
MP3
3.14 MB
Artist B
Best Mix_04 Best Mix Jazz
00:07:12
MP3
8.25 MB
Artist B
Best Mix_05 Best Mix Jazz
00:04:42
MP3
5.40 MB
Artist B
Best Mix_06 Best Mix Jazz
00:03:54
MP3
4.49 MB
Artist B
Best Mix_07 Best Mix Jazz
00:04:38
MP3
5.32 MB
Artist B
ᤣ੻
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
mora
ɽʞ˂Ыʟɳʵʊ
e-onkyo
iTunes Media
mora
Best Mix
ɽʞ˂Ыʟɳʵʊ
e-onkyo
iTunes Media
ʉɮʒʵ
ʉɮʒʵ ɬ˂ʐɭʃʒ
X-DAP
ɬ˂ʐɭ
Best Mix_01
Artist B
Best Mix_02
Artist B
Best Mix_03
Artist B
Best Mix_04
Artist B
Best Mix_05
Artist B
Best Mix_06
Artist B
Best Mix_07
Artist B
mora
Best Mix
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
x_05 Best Mix Jazz
00:04:42
MP3
5.40 MB
Artist B
x_06 Best Mix Jazz
00:03:54
MP3
4.49 MB
Artist B
x_07 Best Mix Jazz
00:04:38
MP3
5.32 MB
Artist B
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
ʉɮʒʵ
ʉɮʒʵ ɬ˂
Best M
Best M
Best M
Best M
10
| |
4
8 5
9
3
:
4 ; 5
<
0
Best M
Best M
Best M
Best M
ʉɮʒʵ
ʉɮʒʵ ɬ˂
Έႊ˹ º
Έႊժ º
Be
Be
Be
ᤣ੻
x_05 Best Mix Jazz
00:04:42
MP3
5.40 MB
Artist B
x_06 Best Mix Jazz
00:03:54
MP3
4.49 MB
Artist B
x_07 Best Mix Jazz
00:04:38
MP3
5.32 MB
Artist B
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
Έႊ˹ º
Έႊժ º
ᤣ੻
11
Ja
0
0 micro SD
(P30)
0
0
0
| |
2
1
12
0
0
| |
Music
Streaming
Balanced
åïîëùï ɬɵɰʽʒ
ʫ˂ʵɬʓʶʃ ¨ ʫʽʚ˂ ÉÄ©ᴷ
ʛʃʹ˂ʓᴷ
ʫʽʚ˂ ÉÄ Ȼʛʃʹ˂ʓɥίސ
Ȭɞ ¨ ඒوɛɝᒲӦʷɺɮʽ ©
ʷɺɮʽ
1
2
13
Ja
0
0 micro SD
(P30)
0
0
0
0
0
| |
Music
Streaming
Balanced
ʟɳʵʊ
ʡʶɮʴʃʒ
ɬ˂ʐɭʃʒ
ɬʵʚʪɬ˂ʐɭʃʒ
ɬʵʚʪ
Music
Artist B - Best Mix
00:03 03:23
Best Mix_01
Best Mix
Best Mix_01
Artist B
10
/ 46:27
3:23 MP3
5:02 MP3
2
3
1
4
4:43 MP3
5:13 MP3
Best Mix_02
Best Mix_03
Best Mix_04
1 2 3
Best Mix_01
35
14
| |
A
B
B
0
0
0
A
B
2
1
3
5
6
8
7
4
10
9
11
12
13
14
15
Ja
0
0
| |
ʟɳʵʊ
ʡʶɮʴʃʒ
ɬ˂ʐɭʃʒ
ɬʵʚʪɬ˂ʐɭʃʒ
ɬʵʚʪ
Music
୿᛼ʡʶɮʴʃʒ
ʡʶɮʴʃʒ
Best Mix
Best Mix_01
Artist B
10
/ 46:27
3:23 MP3
5:02 MP3
2
3
1
4
4:43 MP3
5:13 MP3
Best Mix_02
Best Mix_03
Best Mix_04
୿᛼ʡʶɮʴʃʒ
Playlist
_1
ʡʶɮʴʃʒȾᣜӏ
1 2 3 4
16
0
0
0
0
0
0
| |
Music
Streaming
Balanced
Streaming
1 2
17
Ja
®
0
0
| |
Music
Streaming
Balanced
Wi-Fi
Bluetooth
஥ɞȨ
ʚʳʽʃʬ˂ʓɁҋӌҒɝఉț
ʳɮʽɬɰʒʬ˂ʓ
ᜫް
Âìõåôïïôè
ʤɬʴʽɺʑʚɮʃ º
૚ፖժᑤʑʚɮʃ º
ʤɬʴʽɺʑʚɮʃȽȪ
Device 1
Âìõåôïïôè
31 2
18
0
| |
1
Music
Streaming
Balanced
2
Wi-Fi
Bluetooth
஥ɞȨ
ʚʳʽʃʬ˂ʓɁҋӌҒɝఉț
ʳɮʽɬɰʒʬ˂ʓ
ʳɮʽɬɰʒʬ˂ʓ
ʳɮʽɬɰʒʬ˂ʓ
Ìéîå
Ïõô
3
19
Ja
0
| |
Music
Streaming
Balanced
Wi-Fi
Bluetooth
஥ɞȨ
ʚʳʽʃʬ˂ʓɁҋӌҒɝఉț
ʳɮʽɬɰʒʬ˂ʓ
ᜫް
1 2
20
| |
0
0
(P5)
(P5)
0
0
0
EnglishDeutsch Français Español ItalianoSvenska Русский язык 中文
( 繁體字 ) 中文 (简体字)
/