Thermaltake Armor REVO ユーザーマニュアル

ブランド
Thermaltake
カテゴリー
コンピュータケース
モデル
Armor REVO
タイプ
ユーザーマニュアル
3.5” Drive Installation
English /
τις βίδες.
1. Remove the 5.25” mesh cover.
3. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα συρταρωτά
2. Secure the 3.5” device on the adapter by screws.
στην ελεύθερη θέση μονάδας 5,25, μετά
3. Slide the adapter into free 5.25bay, then mount
στερεώστε το δικτυωτό κάλυμμα 5,25” σε
the 5.25” to 3.5” mesh cover to the front panel.
3,5στον εμπρόσθιο πίνακα.
Deutsch /
1. Entfernen Sie die Netzabdeckung des 5,25 Zoll
繁體中文 /
1. 移除5.25”擴充槽檔
Laufwerksschachts.
2. 將3.5”裝置放入轉接磁架並用螺絲固定3.5”裝置
2. Sichern Sie die 3,5 Zoll Einheit mit Schrauben auf
3. 插入轉接磁架至適當的位置,將5.25”轉3.5”鐵網
dem Adapter.
裝至前面板
3. Schieben Sie den Adapter in eine freie 5,25 Zoll
Bucht, dann montieren Sie die 5,25 Zoll zu 3,5 Zoll
简体中文 /
Netzabdeckung an der Frontseitenkonsole.
1. 移除5.25”槽
2. 用螺丝将3.5” 外部设备安装在转接架
Français /
3. 将转接架滑入槽内,安装 5.25” 3.5”盖至前面
1. Retirez le couvercle grillade 5,25"
2. Fixez le périphérique de 3,5" à l'adaptateur à l'aide
de vis.
日本/
3. Faites glisser l’adaptateur dans une baie de 5,25"
1. 5.25"メッシュカバーを取り外します。
2. 3.5”デバイスをねじでアダプタに固定します。
disponible, puis fixez le couvercle grillade 5,25"
3. アダプタを5.25”ベイにスライドさせてから、
vers 3,5" sur le panneau avant.
5.25”~3.5”メッシュカバーをフロントパネルにマ
Español /
ウントします。
1. Extraiga la tapa de malla de 5,25".
2. Fije el dispositivo de 3,5” en el adaptador con los
Русский /
tornillos.
1. Снимите сетчатую крышку отсека для
3. Introduzca el adaptador en el hueco de 5,25”, a
5,25-дюймовых дисководов.
continuación monte la tapa de malla de 5,25” a 3,5
2. Закрепите 3,5-дюймовое устройство на
en el panel frontal.
адаптере с помощью винтов.
3. Вставьте адаптер в свободный отсек для
Italiano /
5,25-дюймовых дисководов и установите
1. Rimuovere il coperchio a maglie da 5,25”.
сетчатую крышку переходника «5,25- на
2. Fissare il dispositivo da 3,5” sull’adattatore con
3,5-дюймовый дисковод» на переднюю панель.
delle viti.
3. Fare scorrere l’adattatore nel vano da 5,25” libero,
rkçe /
quindi montare il coperchio a maglie da 5,25” a 3,5”
1. 5,25" ızgara kapağını çıkarın.
sul pannello anteriore.
2. 3,5” aygıtını adaptöre vidalarla sabitleyin.
3. Adaptörü boş 5,25bölmesinin ine kaydırın ve
Português/
daha sonra, 5,25” - 3,5” ızgara kapağını ön
1. Remova a cobertura de rede de 5,25".
panele monte edin.
2. Fixe o dispositivo de 3,5" ao adaptador com
parafusos.
3. Deslize o adaptador para a baía de 5,25" livres e
1. ถอดฝาตะแกรงปิดขนา5.25" ออ
monte a cobertura de rede de 5,25" a 3,5" para o
2. ขันสกรูยึดอุปกรณ์ขนาด 3.5" ให้แน่นบนอะแด็ปเตอร์
painel dianteiro.
3. เลื่อนอะแด็ปเตอร์เข้าในช่องไดรฟ์ขนาด 5.25"
ที่ว่างอยูจากนั้น ให้ต่อเชื่อมฝาตะแกรงปิ
Ελληνικά/
ที่ปรับขนาดจาก 5.25" ป็น 3.5" ข้ากับ แผงด้านหน้า
1. Αφαιρέστε το δικτυωτό κάλυμμα 5,25”.
2. Ασφαλίστε τη συσκευή 3,5” στον προσαρμογέα με
ภาษาไทย /
Ελληνικά/
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης μονάδας 5,25”.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή 5,25” συρταρωτά μέσα στη θήκη μονάδας για να ασφαλίσει η
συσκευή.
Σημείωση: Πιέστε το μηχανισμό "χωρίς εργαλείο" 5,25” για να απασφαλίσετε τη συσκευή.
繁體中文 /
1. 除5.25”擴充槽檔
2. 將5.25”裝置至適當的位
注意: 需移除5.25”裝置,先按壓5.25”無螺機機構,再將5.25”裝置往前推出
简体中文 /
1. 除5.25”槽
2. 将5.25”设备滑入驱动器
注意: 需移除5.25”设备,先按压5.25”免用工具机械装置,再将5.25”设备往前推
日本 /
1. 5.25”ドライブベイのカバーを取り外します
2. 5.25”デバイスをドライブベイにスライドさせてデバイスをロックします。
注: 5.25”工具不要メカニズムを押してデバイスをアンロックします。
Русский /
1. Снимите крышку отсека для 5,25-дюймовых дисководов.
2. Вставьте 5,25-дюймовое устройство в отсек дисковода для фиксации.
Примечание. Нажмите на не требующий использования инструментов механизм отсек
а для 5,25-дюймовых дисководов, чтобы разблокировать устройство.
rkçe /
1. 5,25" rücü lmesi kapağını çıkarın.
2. 5,25” aygıtını kilitlemek in sürücü bölmesinin içine dru kaydırın.
Not: Aygıtın kilidini açmak için 5,25” araçsız mekanizmayı bastırın.
1. อดฝาปิดช่องไดรฟ์ขนาด 5.25" ออ
2. ลื่อนอุปกรณ์ขนา5.25" เข้าในช่องไดร์ฟเพื่อล็อคอุปกรณ์
หมายเหตุ: กดตัวล็อคเครื่องมือขนาด 5.25" เพื่อปลดล็อคอุปกรณ
ภาษาไทย /
8
9
V O 20 0 0 S e r i e s A R M O R R e v o 1 1 /1 2 / 1 6 A
稿
3 2 8 0
2
(g/m )
MARKETING CHECK DESIGN
PRODUCT GM
Peipei
125 mm
176 mm
Português/
O topo da ranhura da Estão base do disco rígido está integrado para permitir uma transferência ultra rápida
(até 3.0Gbps) de grandes dados para um disco rígido SATA sem utilizar um disco de armazenamento externo.
Para garantir o funcionamento correcto, certifique-se que as seguintes definões estão correctas:
- Certifique-se que todos os drivers necessários estão instalados na sua motherboard ou placa de controlador
SATA.
- Ligue o cabo SATA a um conector SATA disponível na motherboard ou na placa de controlador SATA.
- Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
- Certifique-se que AHCI (Advanced Host Controller Interface) está activado na sua motherboard ou placa de
controlador SATA. O AHCI permite a capacidade "hotswap" dos discos rígidos SATA sem ter de desligar o
computador antes de ligar ou desligar o disco rígido. Siga as instruções fornecidas pela sua motherboard
ou pela placa de controlador SATA para activar a função AHCI.
Se estiver a utilizar um disco rígido novo pela primeira vez, o disco rígido terá de ser iniciado (formatado) antes
de estar acessível. Para mais informações sobre como iniciar (formatar) um disco rígido novo, consulte o
manual de utilizador do disco rígido ou visite
Sistema a funcionar no Windows 7: http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1143
Sistema a funcionar no Windows Vista:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1079
Sistema a funcionar no Windows XP: http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1073
Ελληνικά/
Η άνω σχισμή Σύνδεσης Σκληρού Δίσκου έχει ενσωματωθεί ώστε να επιτρέπει την εξαιρετικά ταχεία μεταφορά
ως και 3 Gbps) μεγάλου αριθμού δεδομένων σε σκληρό δίσκο SATA χωρίς την ανάγκη χρήσης περιβλήματος
εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι οι εξής ρυθμίσεις
είναι σωστές:
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης για τη μητρική πλακέτα ή την
κάρτα του ελεγκτήρα SATA.
- Συνδέστε το καλώδιο SATA σε διαθέσιμη υποδοχή SATA στη μητρική πλακέτα ή στην κάρτα ελεγκτήρα
SATA.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην τροφοδοσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η διεπαφή AHCI (Advanced Host Controller Interface) έχει ενεργοποιηθεί στη μητρική
πλακέτα ή στην κάρτα ελεγκτήρα SATA. Η διεπαφή AHCI ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα σύνδεσης εν ώρα
λειτουργίας (“hotswap”) των σκληρών δίσκων SATA χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής
πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του σκληρού δίσκου. Εφαρμόστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη
μητρική πλακέτα ή την κάρτα ελεγκτήρα SATA για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα της διεπαφής AHCI.
Αν χρησιμοποιείτε καινούργιο σκληρό δίσκο, θα χρειαστεί αρχικοποίηση (διαμόρφωση) του σκληρού δίσκου
προκειμένου να είναι προσπελάσιμος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχικοποίηση
ιαμόρφωση) καινούργιου σκληρού δίσκου, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη του σκληρού δίσκου ή
επισκεφτείτε
Σε σύστημα που εκτελεί Windows 7: http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1143
Σε σύστημα που εκτελεί Windows Vista:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1079
Σε σύστημα που εκτελεί Windows XP: http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1073
繁體中文 /
內建硬碟機基座頂部插槽,無需使用外接式儲存機殼,支援大型資料向 SATA 碟超快速傳輸 (可支援最
3.0Gbps)。為保證正常運作,請確保如下設定正確:
- 確保已安裝主機板或 SATA 制卡必需的所有驅動程式。
- SATA 線連接至主機板上可用SATA 接頭SATA 控制卡上
- 將電源線連接至電源供應器上。
- 確保在主機板或 SATA 控制卡上啟AHCI (進階主機控制器介面)。AHCI 能夠啟SATA 碟機
的「熱插拔」功能,無需事先關閉電腦就可以連接或斷開硬碟機 。請遵照主機板SATA 制卡製
商的說明,啟用 AHCI 功能。
如果您使用的是全新的硬碟機,需將其初始化(格式化)後方能使用。 如需瞭解有關如何初始化(格式化)新硬
碟機的更多資訊,請參閱硬碟機使用手冊或瀏覽
Windows 7 業系統:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1143
Windows Vista 作業系統http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1079
Windows XP 作業系統:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1073
简体中文 /
内建硬盘机基座顶部插槽,无需使用外接式储存机壳,支持大型数据向 SATA 盘超快速传输 (可支持最
3.0Gbps)。为保证正常运作,请确保如下设定正确:
- 确保已安装主板SATA 控制卡必需的所有驱动程序。
- SATA 线连接至主板上可用的 SATA 头或 SATA 控制卡上。
- 将电源线连接至电源供应器上。
- 确保在主板或 SATA 制卡上启用 AHCI 进阶主机控制器接口)。AHCI 够启用 SATA 硬盘机的
「热插入」功能,无需事先关闭计算机就可以连接或断开硬盘机 。请遵照主板或 SATA 控制卡制造
的说明,启用 AHCI 能。
如果您使用的是全新的硬盘机,需将其初始化(格式化)后方能使用。 如需了解有关如何初始化(格式化)新硬
盘机的更多信息,请参阅硬盘机使用手册或浏览
Windows 7 作系统:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1143
Windows Vista 操作系统http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1079
Windows XP 操作系统:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1073
日本語 /
上部HDDッキングスロットが組み込まれているため、外部保管エンクロージャを使わずに、大きなデータを
SATAードディスクに3.0Gbps高速で転送することができます。適切に作動するように、次の設定を正し
行っていることを確認してください。
- マザーボードまたはSATAントローラカードに、必須ドライバがすべてインストールされている
とを確認します
- SATAーブルを、マザーボードまたSATAントローラカードの空いていSATAネクタに接
します。
- 電源ケーブルを電源装置に接続します
- AHCI (ドバンスト・ホスト・コントローラ・インターフェイス) がマザーボードまたはSATA
トローラカードで有効になっていることを確認しますAHCIにより、SATAードドライブの「ホ
トスワップ」機能が有効になり、ハードドライブに接続したり取り外したりする前にコンピュー
の電源をオフにする必要がなくなります。AHCI機能を有効にするには、マザーボードまたはSATA
ントローラカードに付属する取扱説明書を参照してください。
まったく新しいハードドライブを使用する場合、アクセスする前に初期化(フォーマット)する必要があり
す。新しいハードドライブの初期化(フォーマット)方法については、ハードドライブのユーザーマニュア
を参照するか、以下Webイトにアクセスしてくださ
Windows 7作動するシステム:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1143
Windows Vistaで作動するシステム:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1079
Windows XPで作動するシステム:http://www.thermaltakeusa.com/Faq.aspx?ID=1073
Русский /
Верхний разъем док-станции жесткого диска обеспечивает сверхбыструю (до 3,0 Гбит/с) передачу
больших объемов данных на жесткий диск SATA без использования внешнего устройства хранения
данных. Для обеспечения правильной работы выполните следующие настройки:
- Убедитесь, что установлены все необходимые драйверы для материнской платы или платы
контроллера SATA.
- Подсоедините кабель SATA к свободному разъему SATA на материнской плате или плате
контроллера SATA.
- Подсоедините кабель питания к блоку питания.
- Убедитесь, что на материнской плате или плате контроллера SATA включен режим AHCI (Advanced
Host Controller Interface расширенный интерфейс контроллера хоста). Режим AHCI поддерживает
возможность «горячей» замены жестких дисков SATA без необходимости выключения компьютера
перед подключением или отключением жесткого диска. Для включения функции AHCI выполните
соответствующую инструкцию, прилагаемую к материнской плате или плате контроллера SATA.
14
15
V O 20 0 0 S e r i e s A R M O R R e v o 1 1 /1 2 / 1 6 A
稿
3 2 8 0
2
(g/m )
MARKETING CHECK DESIGN
PRODUCT GM
Peipei
125 mm
176 mm
ードの取付け
ケー LED 接続
USB 2.0 接続
オーディオ接
ードの取付け
/ ケース前面にはLEDとスッチリード線があります。 マザーボードメーカーのユーザーマニュアル
を参照し、こらのリード線をマザーボードのパネルヘッダに接続してくさい
USB 2.0 接続 / マザーードのマニュアルを参照して、USB接続」のセクションをします。
USB 3.0 接続 /
1. 使いのマザーボードがUSB 3.0続をサポートしていることを確認してください。
2. USB 3.0ケーブルをコピュータの空いているUSB 3.0ポートに続します
オーディオ接 / ーディオコネクタの次の図とマザーボードのユーーマニュアルを参照してください。AC’97たは
HDーディオ(Azalia)使用するマザーボードを選択してください(オーィオAC’97またHDーディオ(Azalia)をサ
ートしているとを確認してください)。サポートしていないと、デバイスが傷します)。
ケー LED 接続
机壳LED接方
USB 2.0
USB 3.0
音效连接
线材安说明
/ 在机壳前方的面板后面,可以到一LED与开关线材(POWER Switch….),请参考主板使用说
书,并将机壳的线材正确地连接到主板上,这些线材通常都会印有标签在面,如果没有的话,请找出机壳前方面板上线
材原本的位置知道正确的来源。
USB 2.0 / 请参考主使用手册找出主板上的USB接孔
USB 3.0 /
1.确认主板否支USB 3.0接口
2.连USB 3.0传输线至主板上的USB3.0埠。
音效连接 / 请根据下面的音源接头图示与主板使用手册来连接音效装置请确认主板上的音效装置是支持AC' 97或是
HD效(Azalia),装置错误可能会导致主板音效装置的毁损,某些主板音效装置不会与下方的图标完全相同,请参酌主板
使用手册以得正确的安装信
线材安说明
/ 在机壳前方的面板后面,可以到一LED与开关线材(POWER Switch….),请参考主板使用说
书,并将机壳的线材正确地连接到主板上,这些线材通常都会印有标签在面,如果没有的话,请找出机壳前方面板上线
材原本的位置知道正确的来源。
USB 2.0 / 请参考主使用手册找出主板上的USB接孔
USB 3.0 /
1.确认主板否支USB 3.0接口
2.连USB 3.0传输线至主板上的USB3.0埠。
音效连接 / 请根据下面的音源接头图示与主板使用手册来连接音效装置请确认主板上的音效装置是支持AC' 97或是
HD效(Azalia),装置错误可能会导致主板音效装置的毁损,某些主板音效装置不会与下方的图标完全相同,请参酌主板
使用手册以得正确的安装信
机壳LED接方
Указания по прокладке кабелей
Подключение индикаторов корпуса
Подключение
Подключение аудиоразъема
USB 2.0
Указания по прокладке кабелей
/ В передней части корпуса расположены индикаторы и провода выключателей.
Перед подсоединением этих проводов к монтажной колодке панели на материнской плате изучите руководство пол
ьзователя производителя материнской платы.
Подключение USB 2.0 См. раздел «Подключение в руководстве материнской платы.
Подключение USB 3.0
1. Убедитесь, что материнская плата поддерживает подключение по стандарту USB 3.0.
2. Подсоедините кабель USB 3.0 к свободному порту USB 3.0 компьютера.
Подключение аудиоразъема / См. следующую иллюстрацию аудиоразъема и руководство пользователя материнско
й платы. Выберите материнскую плату, в которой используется кодек AC'97 или HD Audio (Azalia) (убедитесь, что зв
уковая плата поддерживает кодек AC'97 или HD Audio (Azalia)). В противном случае можно повредить устройства.
Подключение индикаторов корпуса
/ USB»
/
Ara Kablo Kurulum Kılavuzu
Kasa ışık bağlantısı
USB 2.0 blantı
Ses Bağlan
Ara Kablo Kurulum Kılavuzu
/ Kasanın ön kısnda baışıklar ve anahtar ara kabloları görebilirsiniz. Lütfen anakart üreticinizin
sağlağı kullanım kılavuzuna bakın ve daha sonra, bu ara kablola, anakart üzerindeki panel blantı noktalarına blayın.
USB 2.0 blantı / Lütfen anakart kılavuzunuzun “USB bağlanne ban.
USB 3.0 Bağlantısı /
1. Ana kartınızın USB 3.0 bağlantısını desteklediğinden emin olun.
2. USB 3.0 kablosunu, bilgisayarınızdaki kullanılabilir USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.
Ses Bağlan / tfen ağıdaki Ses konektörü resmine ve anakarn kullam lavuzuna bakın. Lütfen AC’97 veya HD
Audio(Azalia) spesifikasyonunu kullanan bir anakart sin (ses sisteminizin AC’97 veya HD Audio (Azalia) spesifikasyonunu
destekledini unutmayın); aksi takdirde, aygıt(lar)ınız zarar r.
Kasa ışık bağlantısı
USB 3.0 Connection
L-OUT
SENSE
R-OUT
MIC-POWER
MIC-IN
SENSE2
KEY
SENSE1
PRESENSE
GND
L-OUT
R-OUT
MIC-POWER
MIC-IN
L-RET
KEY
R-RET
GND
USB 3.0 Connection
L-OUT
SENSE
R-OUT
MIC-POWER
MIC-IN
SENSE2
KEY
SENSE1
PRESENSE
GND
L-OUT
R-OUT
MIC-POWER
MIC-IN
L-RET
KEY
R-RET
GND
简体中文
rkçe
Русский
26
27
V O 20 0 0 S e r i e s A R M O R R e v o 1 1 /1 2 / 1 6 A
稿
3 2 8 0
2
(g/m )
MARKETING CHECK DESIGN
PRODUCT GM
Peipei
125 mm
176 mm
/