Western Digital WDME1600TN データシート

カテゴリー
外付けハードドライブ
タイプ
データシート

このマニュアルも適しています

Warunki gwarancji
Uzyskanie us³ugi
Firma WD docenia interes u¿ytkownika i zawsze dok³ada
wszelkich starañ w celu dostarczenia najwy¿szej jakoci
us³ugi. Je¿eli ten produkt wymaga konserwacji, nale¿y
skontaktowaæ siê z dostawc¹, u którego zosta³ zakupiony
lub odwiedziæ stronê sieci web pomocy technicznej pod
adresem support.wdc.com w celu uzyskania informacji
o mo¿liwoci wykonania us³ugi lub uzyskania numeru RMA
(Autoryzacja zwrotu materia³u). W przypadku stwierdzenia,
¿e produkt mo¿e byæ uszkodzony, zostanie podany numer
RMA i instrukcje zwrotu produktu. Nieautoryzowany zwrot
(tj. bez numeru RMA) zostanie odes³any do nadawcy na jego
koszt. Autoryzowane zwroty nale¿y dostarczyæ w zatwierdzo-
nym opakowaniu transportowym, op³acaj¹c koszt przesy³ki i
ubezpieczenie, na adres podany na blankiecie zwrotu. Do
przechowywania lub transportu produktu firmy WD nale¿y
zachowaæ oryginalne opakowanie i materia³y pakunkowe.
W celu ostatecznego ustalenia okresu gwarancji nale¿y
sprawdziæ czas jej wyganiêcia (wymagany numer seryjny) na
stronie sieci web support. wdc.com. Firma WD, niezale¿nie
od przyczyny, nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoci za utratê
danych, odzyskanie utraconych danych lub za dane znajdu-
j¹ce siê w powierzonym produkcie.
Ograniczona gwarancja
Firma WD gwarantuje, ¿e przy normalnym u¿ytkowaniu,
niniejszy produkt bêdzie wolny od usterek materia³owych
i wad wykonawczych i bêdzie zgodny ze specyfikacjami WD,
we wskazanym poni¿ej czasie. Czas obowi¹zywania ogranic-
zonej gwarancji zale¿y od kraju, w którym zakupiony zosta³
produkt. Czas obowi¹zywania ograniczonej gwarancji, o ile
nie stanowi inaczej prawo, wynosi 3 lata w regionie
Ameryki
Pó³nocnej, Po³udniowej i Centralnej, 3 lata w Europie,
na
Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz 3 lata w regionie
Azji
i Pacyfiku. Czas obowi¹zywania ograniczonej gwarancji
rozpoczyna siê od daty zakupu, okrelonej na pokwitowaniu
zakupu. Firma WD nie bêdzie ponosiæ ¿adnej
odpowiedzialnoci za zwrócony produkt w przypadku stwi-
erdzenia, ¿e produkt zosta³ skradziony z WD lub ¿e
sygnalizowana usterka a) nie istnieje, b) nie mo¿e zostaæ
naprawiona z powodu uszkodzenia, które wyst¹pi³o, zanim
firma WD odebra³a produkt lub c) usterka jest wynikiem
niew³aciwego u¿ywania, nieprawid³owej instalacji, zmian
(m.in. usuniêcia lub starcia etykiet i otwarcia lub usuniêcia
zewnêtrznej obudowy, o ile produkt nie zosta³ wymieniony
na licie produktów dopuszczaj¹cych ograniczone czynnoci
serwisowe ze strony u¿ytkownika i ¿e okrelone zmiany
podane s¹ w zakresie odpowiednich instrukcji przed-
stawionych na stronie sieci web support.wdc. com),
wypadku lub niew³aciwego obchodzenia siê, kiedy znaj-
dowa³ siê w posiadaniu strony innej ni¿ firma WD.
Z zastrze¿eniem podanych powy¿ej ograniczeñ, u¿ytkownik
otrzymuje wy³¹czn¹ gwarancjê, ¿e w czasie trwania poda-
nego wy¿ej okresu gwarancyjnego i wed³ug uznania firmy
WD, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Okrelona
wczeniej gwarancja firmy WD zostanie rozszerzona na
naprawione lub wymienione produkty na pozosta³y okres
pierwotnej gwarancji lub dziewiêædziesi¹t (90) dni od daty
dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu,
zale¿nie od tego, która opcja jest d³u¿sza.
Powy¿sza gwarancja stanowi wy³¹czn¹ gwarancjê firmy WD
i dotyczy produktów sprzedawanych jako nowe. rodki
prawne w niniejszej gwarancji zastêpuj¹ a) wszelkie inne
rodki prawne lub gwarancje, jawne, dorozumiane lub usta-
wowe, a w szczególnoci, wszelkie gwarancje pokupnoci,
przydatnoci do okrelonego celu i b) wszelkie inne zobow-
i¹zania WD z tytu³u strat, a w szczególnoci szkody
przypadkowe, wynikowe lub specjalne lub wszelkie straty
finansowe, utratê zysków lub koszty, utratê danych spowo-
dowane zakupem lub zwi¹zane z zakupem, u¿ytkowaniem
lub dzia³aniem Produktu nawet wtedy, gdy firma WD zosta³a
powiadomiona o mo¿liwoci takich szkód. W Stanach Zjed-
noczonych niektóre stany nie zezwalaj¹ na wy³¹czenia lub
ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, z tego
wzglêdu powy¿sze ograniczenia mog¹ nie dotyczyæ u¿yt-
kownika. Gwarancja ta zapewnia u¿ytkownikowi okrelone
prawa, u¿ytkownikowi mog¹ tak¿e przys³ugiwaæ inne prawa,
zró¿nicowane w poszczególnych stanach.
Garantioplysninger
Udførelse af service
WD sætter pris på at gøre forretninger med dig og vil altid
forsøge at yde den bedste service. Hvis dette produkt kræver
vedligeholdelse, skal du enten kontakte den forhandler,
du oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores
supportwebsted på support.wdc.com for at få oplysninger
om udførelse af service eller en Autorisation til returnering
af materiale (RMA). Hvis det fastslås, at produktet kan være
defekt, vil du blive givet et RMA-nummer og en vejledning
i returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering,
dvs. en returnering, der ikke er udstedt et RMA-nummer
for, vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte
returneringer skal sendes i godkendt forsendelsesemballage,
der er forudbetalt og forsikret, til den adresse, som
er angivet i returneringsvejledningen. Du bør gemme
den originale kasse og emballage til opbevaring eller
forsendelse af WD-produktet. Du kan få præcis besked om
garantiperioden ved at kontrollere garantiperiodens udløb
(kræver serienummer) via support.wdc.com. WD har intet
ansvar for mistede data uanset årsagen, gendannelse af
mistede data eller data indeholdt i et produkt, der overgives
til os.
Begrænset garanti
WD garanterer at produktet inden for rammerne af den
tilsigtede anvendelse, i den periode der er specificeret
nedenfor, vil være frit for defekter som følge af materialefejl
eller dårlig forarbejdning, og at produktet vil stemme overens
med WD’s specifikationer for det. Gyldighedsperioden for din
begrænsede garanti afhænger af i hvilket land dit produkt
blev købt. Gyldighedsperioden for din begrænsede garanti
er 3 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 3 år i Europa,
Mellemøsten og Afrika, og 3 år i Asien og Stillehavsregionen
medmindre andet er fastsat ved lov. Gyldighedsperioden for
din begrænsede garanti starter på den købsdato der fremgår
af din købskvittering. WD har intet ansvar for et returneret
produkt, hvis WD afgør, at produktet er stjålet fra WD,
eller at den påståede mangel a) ikke er til stede, b) ikke
kan afhjælpes på rimelig vis pga. en skade, der er opstået,
inden WD modtog produktet, eller c) kan henføres til forkert
brug, ukorrekt installation, ændring (herunder fjernelse eller
beskadigelse af mærkater og åbning eller fjernelse af det ydre
kabinet, medmindre produktet findes på listen med produkter
med begrænset brugervedligeholdelse, og den pågældende
ændring er omfattet af de gældende instruktioner som
angivet på support.wdc.com), uheld eller forkert håndtering,
mens det er i en anden persons besiddelse end WD.
I henhold til de ovenfor anførte begrænsninger er din
eneste garantimæssige rettighed reparation af produktet
eller erstatning af det med et andet efter WD’s valg i
den garantiperiode, der er angivet ovenfor. WD’s nævnte
garanti udvides til reparerede eller erstattede produkter i
den længste af følgende to perioder: I resten af den
oprindeligt gældende garantiperiode eller halvfems (90) dage
fra afsendelse af det reparerede eller erstattede produkt.
Den nævnte begrænsede garanti er WD’s eneste garanti
og gælder kun produkter, der er solgt som nye. De her
anførte beføjelser erstatter a) alle andre beføjelser og
garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, herunder,
men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og b)
WD’s forpligtelser og ansvar for skader, herunder, men ikke
begrænset til, hændelige skader, følgeskader eller særlige
skader eller nogen form for økonomisk tab, mistet indtjening
eller udgifter eller mistede data, der skyldes eller kan
henføres til køb eller brug af produktet eller dets ydelse,
heller ikke selvom WD er gjort bekendt med risikoen for
sådanne skader. I USA tillader visse stater ikke udeladelse
eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader,
så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du
kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.
Takuutietoja
Huoltopalveluiden saaminen
WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan parasta
palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota yhteyttä
joko tuotteen myyjään tai käy tuotetuen sivustossamme
support.wdc.com, josta saaat tietoja huollon järjestämisestä
tai palautusvaltuutuksen (RMA) saamisesta. Jos tuotteen
todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat
RMA-palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen
palauttamiseen. Valtuuttamaton tuotepalautus (RMA-numeroa
ei ole annettu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi.
Valtuutetut tuotepalautukset on tehtävä hyväksytyssä
kuljetuspakkauksessa, jonka lähetys- ja vakuutusmaksu
on maksettu. Tuote on palautettava palautusasiakirjoissa
mainittuun osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja
alkuperäiset pakkausmateriaalit WD-tuotteen varastointia tai
lähetystä varten. Voit tarkistaa tarkan takuuajan osoitteessa
support.wdc.com (tuotteen sarjanumero vaaditaan). WD ei
koskaan vastaa hävinneistä tiedoista tietojen häviämisen
syystä riippumatta, menetettyjen tietojen palautuksesta tai
haltuunsa saaman tuotteen tiedoista.
Rajoitettu takuu
WD takaa, että tuotteessa, sen normaalin käytön aikana,
ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä alla määritettynä
aikana, ja tuote vastaa WD:n siitä antamaa määritystä.
Rajoitetun takuun kestoaika määräytyy sen maan mukaan,
jossa tuote on ostettu. Rajoitetun takuun kestoaika on 3
vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikan alueella, 3 vuotta
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja 3 vuotta Aasian
Tyynenmeren alueella, ellei toisin ole laissa vaadittu. Tämän
rajoitetun takuun kestoaika alkaa ostokuitissa näkyvänä
ostopäivänä. WD ei ole vastuussa mistään palautetusta
tuotteesta, jos WD toteaa, että tuote on varastettu WD:ltä
tai että väitettyä vikaa a) ei ole, b) jos tuotetta ei
voi kohtuullisesti korjata, koska vahinko taphtui ennen
WD:n tuotteen vastaanottamista, tai c) jos vika johtuu
väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, muutoksesta (mukaan
lukien etikettien poistaminen tai peittäminen tai ulkoisten
koteloiden avaaminen tai poistaminen, ellei tuote ole
rajoitettujen käyttäjän huollettavissa olevien tuotteiden
luettelossa ja tietty muutos on sovellettavien ohjeiden piirissä,
kuten esitetty sivustolla support.wdc.com), onnettomuudesta
tai väärinkäsittelystä tuotteen ollessa muun kuin WD:n
hallussa. Yllä määritettyjen rajoitusten mukaisesti ainoa ja
yksinomainen takuu käyttäjälle tulee olemaan yllä mainittuna
takuuaikana ja WD:n valinnan mukaan, tuotteen korjaus tai
vaihto. Edellä mainittu WD:n takuu laajennetaan korjatuille
tai vaihdetuille tuotteille alkuperäisen takuun jäljellä olevan
jakson tai 90 päivän ajaksi korjatun tai vaihdetun tuotteen
lähetyspäivästä lähtien, kumpi tahansa on pidempi.
Tässä esitetty rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä
takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Tässä
esitetyt takuutoimet annetaan a) kaikkien muiden suorien
tai epäsuorien takuiden tai takuutoimien sijaan, mukaan
lukien rajoituksetta kaikki epäsuorat kaupattavuutta tai
tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut b)
kaikkien muiden WD:n vastuusuhteiden asemesta, mukaan
lukien onnettomuudet, seurannaisvahingot, erityisvahingot tai
taloudelliset menetykset, liikevoiton menetys tai muut kulut
tai tietojen menetys, joka liittyy jollakin tavalla tuotteen
ostoon, käyttöön tai suorituskykyyn. Nämä rajoitukset ovat
voimassa, vaikka WD:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta. Yhdysvalloissa tiettyjen osavaltioiden
lainsäädäntö ei salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen
poissulkemista tai rajoitusta, joten edellä esitetty rajoitus tai
poissulkeminen ei ehkä koske sinua. Sinulla voi olla myös
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsäädännön
mukaan.
Garantiinformation
Erhålla service
WD förstår dina affärsbehov och försöker alltid att ge dig
bästa möjliga service. Om produkten behöver service kan du
kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller besöka
vår webbplats för produktsupport på support.wdc.com för
information om hur du erhåller service och ett returnummer
(RMA). Om det fastställs att produkten kan vara felaktig
eller trasig får du ett RMA-nummer och anvisningar om
hur produkten ska skickas tillbaka. En icke-auktoriserad
återsändning (dvs. en som inte har tilldelats något
RMA-nummer) skickas tillbaka till dig på din bekostnad.
Auktoriserade återsändningar måste skickas i godkänt
transportemballage, med frakt och försäkring betald, till
den adress som anges i återsändningsdokumentet. Den
originalkartongen och förpackningsmaterialet bör behållas
för förvaring eller transport av din WD-produkt. För att
slutgiltigt fastställa garantiperioden, kontrollera garantins
utgångsdatum (serienummer krävs) via support.wdc.com.
WD påtar sig inget ansvar för förlorade data oberoende av
orsaken, återvinnande av förlorade data eller data som finns i
en produkt som placerats i dess ägo.
Begränsad garanti
WD garanterar att Produkten, vid normal användning, är fri
från tillverkningsdefekter och att den kommer att följa WD:s
specifikationer under den tid som anges nedan, om inte annat
krävs enligt lag. Giltighetstiden för den begränsade garantin
beror på i vilket land Produkten inköpts. Giltighetstiden för
den begränsade garantin är 3 år i regionen Nordamerika,
Sydamerika och Centralamerika, 3 år i regionen Europa,
Mellanöstern och Afrika och 3 år i Bortre Asien, om inte annat
krävs enligt lag. Den begränsade garantiperioden börjar
löpa på det inköpsdatum som framgår av inköpskvittot. WD
tar inget ansvar för returnerad produkt om WD finner att
produkten stulits från WD eller att den påstådda defekten a)
inte finns, b) inte rimligen kan repareras på grund av skador
som uppkommit innan WD tagit emot produkten, eller c)
om skadan beror på felaktig hantering, felaktig installation,
ändringar (inklusive borttagande eller förstörande av etiketter
och öppning eller borttagning av externa skyddskåpor om
inte produkten finns med på listan över produkter som
användaren får serva och den specifika ändringen omfattas
av tillämplig instruktion på support.wdc.com), olycka eller
felhantering om annan part än WD haft produkten i sin ägo.
Med hänvisning till begränsningarna som specificerats gäller
garantin, under den ovan specificerade garantiperioden,
endast reparation eller utbyte av produkten efter eget beslut
av WD. Den föreliggande garantin från WD ska gälla för
reparerade eller utbytta produkter för den längre perioden
av, återstoden av den gällande garantiperioden för den
ursprungliga produkten eller nittio (90) dagar räknat från
datum för transportsändning av en reparerad eller utbytt
produkt.
Den föreliggande begränsade garantin är WD:s enda garanti
och gäller endast för produkter som sålts som nya.
De gottgörelser som framgår häri ersätter a) alla andra
gottgörelser och garantier, vare sig uttryckta, underförstådda
eller lagstadgade, inklusive men inte begränsade till
eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller
lämplighet för ett speciellt syfte och b) alla eventuella
skadeståndsansvar och skyldigheter för, inklusive men inte
begränsat till oavsiktliga skador, följdskador eller speciella
skador, eller eventuella finansiella förluster, förlorad vinst eller
kostnader, eller förlorade data på grund av eller i samband
med köp, användning eller prestanda hos produkten, också
om WD har informerats om risken för dylika skador. I
USA tillåter vissa stater inte uteslutning eller begränsningar
för oförutsedda eller följdskador, varför begränsningarna
ovan eventuellt inte gäller för dig. Denna garanti ger dig
specifika juridiska rättigheter och du kan också ha ytterligare
rättigheter som varierar från stat till stat.
Garantiinformasjon
Service
WD verdsetter deg som kunde, og vil alltid forsøke
å gi deg den beste service. Hvis dette produktet
trenger vedlikehold, kontakt enten selgeren som produktet
opprinnelig ble kjøpt fra, eller besøk vår nettside for
produktstøtte på support.wdc.com for informasjon om
hvordan du kan få service eller en Return Material
Authorization (returautorisasjon - RMA). Hvis det fastslås at
Produktet kan være defekt, vil du motta et RMA-nummer
og en veiledning om retur av Produktet. En uautorisert retur
(dvs. en som det ikke er utstedt et RMA-nummer for), vil
bli returnert for din kostnad. Autorisert retur må sendes i en
godkjent forsendelsesbeholder, forhåndsbetalt og forsikret,
til adressen som er oppgitt på returpapirene. Du bør
oppbevare originalemballasjen for lagring eller forsendelse av
ditt WD-produkt. For å finne den nøyaktige garantiperioden,
kontrolleres garantiutløpsdato (serienummer påkrevet) via
support.wdc.com. WD påtar seg intet ansvar for tapte data,
uansett årsak, gjenoppretting av tapte data, eller data som
finnes i et produkt som blir overlevert WD.
Begrenset garanti
WD garanterer at produktet, så lenge det er i normal bruk,
vil i perioden definert under, være uten defekter i materialer
og utførelse og være i samsvar med WDs spesifikasjoner for
dette. Den begrensede garantiperioden avhenger av hvilket
land produktet ble kjøpt i. Garantiperioden er begrenset til
3 år i Nord-, Sør- og Sentral-Amerika, 3 år i Europa, Midt-
Østen og Afrika samt 3 år i det asiatiske Stillehavsområdet,
med mindre annet er lovmessig fastsatt. Denne begrensede
garantiperioden gjelder fra kjøpsdatoen som er angitt på
kvitteringen.WD finner at produktet ble stjålet fra WD, eller
at den påståtte defekten a) ikke er tilstede, b) ikke kan
korrigeres på en rimelig måte på grunn av skade som er
skjedd før WD mottar produktet, eller c) skyldes misbruk,
uriktig installasjon, endring (inkludert flytting eller fjerning
av merker og åpning eller fjerning av eksterne tillegg, med
mindre produktet er på listen over produkter som begrenset
kan vedlikeholdes av brukeren, og den spesifikke endringen
er inkludert i de gjeldende instruksjonene som kan finnes
på support.wdc.com), uhell eller feil håndtering mens andre
enn WD har ansvar for det. Ditt eneste rettsmiddel skal
være, i den angitte garantiperioden ovenfor og etter WDs
skjønn, reparasjon eller utskiftning av produktet, underlagt
begrensningene ovenfor. Den ovennevnte garantien fra WD
skal gjelde for reparerte eller byttede produkter i den
gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller
nitti (90) dager fra forsendelsesdato av et reparert eller byttet
produkt, alt etter hva som er den lengste perioden.
Den ovennevnte begrensede garantien er WDs eneste
garanti, og gjelder bare for produkter som er solgt som nye.
Tiltakene som nevnes her er gjeldende i stedet for a) alle
andre tiltak og garantier, uttrykkelig nevnt, underforstått eller
lovbestemt, inkludert, men ikke begrenset til enhver implisitt
garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål,
og b) alle forpliktelser og ansvar for WD for skader inkludert,
men ikke begrenset til ulykker, konsekvenser eller spesielle
skader, eller noe finansielt tap, tapte fortjenester eller utgifter,
eller tapte data som måtte oppstå fra eller i forbindelse
med kjøp, bruk eller ytelse for produktet, selv om WD
er blitt advart om farer for slike skader. Ettersom enkelte
stater i USA ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av
ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan det hende
at ovennevnte begrensning ikke gjelder for deg. Denne
garantien gir spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også
ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.
Πληροφορίες εγγύησης
Λήψη σέρβις
Η WD εκτιμά την επιχείρησή σας και προσπαθεί πάντα να σας
προσφέρει το καλύτερο σέρβις. Εάν το προϊόν αυτό απαιτεί
συντήρηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο
αρχικά αγοράσατε το προϊόν ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
υποστήριξης στη διεύθυνση support.wdc.com για πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λήψης σέρβις ή την αίτηση επιστροφής
προϊόντος (RMA). Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν ενδέχεται να είναι
ελαττωματικό, θα σας δοθεί ένας αριθμός RMA και οδηγίες για την
επιστροφή του προϊόντος. Εάν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή
(δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας
επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές
πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής,
προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που δίνεται στο
έγγραφο επιστροφής. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και
τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του
προϊόντος της WD. Για να αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος
εγγύησης, ελέγξτε την λήξη της εγγύησης (απαιτείται αριθμός σειράς)
μέσω της διεύθυνσης support.wdc.com. Η WD δεν φέρει ευθύνη για
τυχόν απώλεια δεδομένων ανεξαρτήτου αιτίας, ανάκτηση χαμένων
δεδομένων ή δεδομένων που περιέχονται σε οποιοδήποτε προϊόν
που έχει επέλθει στην κυριότητά της.
Περιορισμένη εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το προϊόν, κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης,
θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα ως προς το υλικό και
την εργασία για το διάστημα που καθορίζεται παρακάτω και θα
συμφωνεί ως εκ τούτου με τις προδιαγραφές της WD. Η περίοδος
της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα αγοράς του
προϊόντος. Το διάστημα αυτό είναι 3 χρόνια στην περιοχή της
Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, 3 χρόνια στην Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και 3 χρόνια στην περιοχή του
Ειρηνικού Ασίας, εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
Η περίοδος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία
αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD δεν θα
φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν που επιστρέφεται, εάν
η WD διαπιστώσει ότι το προϊόν έχει κλαπεί από την WD ή ότι
το υποστηριζόμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό
να διορθωθεί εύκολα εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε πριν η WD
παραλάβει το προϊόν ή γ) αποδίδεται σε κακή χρήση, εσφαλμένη
εγκατάσταση, τροποποίηση (όπως αφαίρεση ή σβήσιμο ετικετών
και άνοιγμα ή αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός αν το
προϊόν υπάρχει στη λίστα με τα προϊόντα περιορισμένου σέρβις
από το χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις
ισχύουσες οδηγίες, όπως ορίζεται στην τοποθεσία support.wdc.com),
ατυχήματος ή εσφαλμένου χειρισμού ενώ ήταν στην κυριότητα τρίτου
προσώπου εκτός της WD. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες
περιορισμούς, η αποκλειστική και μοναδική σας εγγύηση είναι, κατά
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης που καθορίζεται παραπάνω και
κατ’ επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος.
Η παραπάνω εγγύηση της WD επεκτείνεται σε προϊόντα που έχουν
επισκευαστεί ή αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της ισχύουσας
περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής ενός προϊόντος που έχει επισκευαστεί
ή αντικατασταθεί, αναλόγως από το ποια είναι μεγαλύτερη.
Η παραπάνω περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση
της WD και ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται
ως καινούργια. Τα ένδικα μέσα που παρέχονται στο παρόν
είναι αντί α) οποιουδήποτε και όλων των άλλων ένδικων
μέσων και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή κατοχυρωμένων,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και
β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών
της WD για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχαίων,
συνεπαγόμενων ή ειδικών ζημιών ή οποιασδήποτε οικονομικής
απώλειας, απωλεσθέντων κερδών ή δαπανών, ή απώλειας
δεδομένων που προκύπτει από ή σε σχέση με την αγορά, τη
χρήση ή την απόδοση του προϊόντος, ακόμα και αν η WD έχει
ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Στις Η.Π.Α.,
μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό
έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί
δεν ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα
νομικά 0δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα τα
οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.
Garanti Bilgileri
Servis Alma
WD işinize değer verir ve size daima en iyi hizmeti vermek
için çalışır. Bu ürün bakım gerektiriyorsa, ürünü ilk elden satın
aldığınız satıcıyla irtibat kurun veya nasıl servis ya da bir
Malzeme İade Yetkisi (RMA) alabileceğiniz konusunda daha
fazla bilgi için ürün desteği Web sitemizi, support.wdc.com
ziyaret edin. Ürünün kusurlu olabileceği tespit edilirse, size bir
RMA numarası ve Ürün’ün iadesi için talimatlar verilecektir.
Yetkisiz (yani RMA numarası olmadan) iade edilen bir
ürün, masraarı size ait olmak üzere geri gönderilecektir.
Yetkili iadelerin, ödemesi yapılmış ve sigortalanmış halde,
onaylı bir sevkıyat ambalajı içinde iade belgelerinizde yazılı
adrese gönderilmesi gerekir. WD ürününüzün saklanması
ve gönderilmesi için orijinal kutu ve ambalaj malzemeleri
saklanmalıdır. Garanti süresini kesin olarak belirlemek için,
garantinin bitiş tarihini (bunun için seri numarası gerekir)
support.wdc.com adresindeki Web sitemizden kontrol ediniz.
WD’nin kendisine gönderilen herhangi bir Ürün’de bulunan
verilere veya kayıp verilerin kurtarılmasına ilişkin herhangi bir
yükümlülüğü yoktur.
Sınırlı Garanti
WD, Ürün’ün, normal kullanım şartlarında, yaşalar tarafından
aksi gerekmedikçe, aşağıda tanımlanan süre boyunca
malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış olacağını ve WD’nin
spesikasyonlarına uyacağını garanti eder. Sınırlı garantinizin
süresi Ürün’ü hangi ülkede satın aldığınıza bağlıdır. Snrl
garantinizin süresi, yasalar aksini gerektirmedikçe Kuzey,
Güney ve Orta Amerika bölgesinde 3, Avrupa, Orta Dou ve
Afrika bölgesinde 3 ve Asya Pasik bölgesinde 3 yldr.
Sınırlı garanti süresi, Ürün satın alma makbuzunuzda
görünen satın alma tarihinde başlar. İade edilen herhangi
bir Ürün için WD, Ürünün WD’den çalındığını veya iddia
edilen kusurun a) mevcut olmadığını, b) WD Ürünü teslim
almadan önce meydana gelen hasarlardan ötürü makul olarak
düzeltilemediğini veya c) kötü kullanıma, yanlış kuruluma,
(support.wdc.com Web sitesinde görülebileceği gibi, ürün
kullanıcının bakım yapabileceği sınırlı ürünler listesinde
yer almıyorsa ve yapılan değişiklik, uygulanabilir talimatlar
kapsamında değilse, etiketleri çıkarma, tahrip etme ve dış
kasaları açma ya da çıkarma da dahil olmak üzere) bağlı
olduğunu, WD haricinde herhangi bir kişinin tasarrufundayken
kazaya veya yanlış kullanıma bağlı olarak ortaya çıktığını
belirlediği takdirde sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen
kısıtlamalara tabi olarak, tek ve inhisari garantiniz, yukarıda
belirtilen garanti süresi boyunca ve tercih WD’ye ait
olmak üzere Ürün’ün onarılması veya değiştirilmesi olacaktır.
WD’nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan ya da değiştirilen
ürün için orijinal garanti süresinin kalanı ya da onarılan ya
da değiştirilen ürünün gönderilme tarihinden sonraki doksan
(90) gün (hangisi daha uzunsa) boyunca geçerlidir.
Yukarıdaki sınırlı garanti WD’nin tek garantisi olup yalnızca
yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada sunulan çareler
a) pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusundaki
zımni garantiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere,
açık, zımni veya yasalardan kaynaklanan tüm diğer çare
ve garantilerin ve b) bu gibi hasarların olabileceği WD’ye
bildirilmiş olsa bile kazayla olan, sonuçsal veya özel hasarlar
ya da mali kayıp, kâr kaybı veya masraftan dolayı maruz
kalınan zarar veya veri kaybı dahil ama bunlarla sınırlı
olmamak üzere Ürün’ün satın alınması, kullanılması veya
performansından kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı
olan tüm hasarlar için WD’nin olası tüm yükümlülük
ve sorumluluklarının yerine geçmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bazı eyaletler arızi veya sonuçsal hasarların
geçersiz kılınmasına veya sınırlandırılmasına izin
vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli
olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte
olup, eyaletten eyalete farklılık gösteren başka haklarınız da
olabilir.
s which vary from state to state.
Informace o záruce
Jak obdržet servis
Společnost WD si váží Vašeho nákupu a
vždy se snaží
poskytovat co nejlepší služby. Potřebuje-li tento výrobek
údržbu, buď kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek
zakoupili, nebo navštivte naše webové stránky technické
podpory výrobků na adrese support.wdc.com pro získání
informací o tom, jak obdržet servis nebo autorizaci na
návrat materiálu (Return Material Authorization, RMA). Bude-li
rozhodnuto, že výrobek může být závadný, obdržíte číslo
RMA a pokyny k vrácení výrobku. Neoprávněně vrácený
výrobek (tj. výrobek, pro nějž nebylo vydáno číslo RMA)
Vám bude vrácen na Vaše náklady. Oprávněná vrácení musí
být zaslána ve schváleném obalu, předplacena a pojištěna,
na adresu uvedenou na dokumentu o vrácení. Uschovejte
původní krabici a balicí materiál pro případ uložení či poslání
výrobku WD. Záruční lhůtu lze jednoznačně určit kontrolou
vypršení záruky (je třeba sériové číslo) přes support.wdc.com.
Společnost WD nenese odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu
na příčinu, rekonstrukci ztracených dat, či data obsažená ve
výrobku předaném do jejího vlastnictví.
Omezená záruka
Spole
č
nost WD zaru
č
uje, že výrobek b
ě
hem normálního
používání nebude mít po dobu ur
č
enou níže závady
v materálu a zpracování a bude vyhovovat specikacím
spole
č
nosti WD pro n
ě
j ur
č
eným. Doba platnosti omezené
záruky je 3 roky v oblasti Severní, Jižní a Střední Ameriky,
3 roky v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky a 3 roky
v oblasti Asie a Tichého oceánu, nevyžadují-li to zákony jinak.
Doba platnosti omezené záruky bude zahájena datem nákupu
uvedeném na dokladu o nákupu (stvrzence). Společnost
WD neponese odpovědnost za vrácený výrobek, pokud WD
rozhodne, že byl výrobek společnosti WD zcizen, nebo že
domnělá závada a) neexistuje, b) nemůže být rozumně
opravena následkem poškození, ke kterému došlo před tím,
než společnost WD výrobek obdržela, nebo c) je způsobena
nesprávným používáním, nevhodnou instalací, úpravou
(včetně odstranění nebo poškození nálepek a otevření či
odstranění vnějších krytů, ledaže je výrobek na seznamu
omezených výrobků opravitelných uživatelem a konkrétní
úprava je v mezích patřičných pokynů, uvedených na adrese
support.wdc.com), nehodou či nevhodným zacházením
v době, kdy se výrobek nacházel ve vlastnictví někoho jiného
než WD. Podléhajíc výše uvedeným omezením, jedinou a
výlučnou zárukou během výše uvedené záruční lhůty a dle
volby společnosti WD bude oprava nebo výměna výrobku.
Předcházející záruka WD bude rozšířena na opravené nebo
vyměněné výrobky na zbytek odpovídající lhůty původní
záruky nebo devadesát (90) dnů od data zaslání opraveného
či vyměněného výrobku, dle toho, která z těchto dvou
možností je delší.
Předcházející omezená záruka je jedinou zárukou společnosti
WD a vztahuje se jen na výrobky prodané jako nové.
Nápravné prostředky zde uvedené jsou namísto a) jakýchkoli
a všech ostatních nápravných
prostředků a záruk, ať už
vyřčených, zahrnutých
nebo zákonných, včetně, ale ne
omezených na jakoukoli zahrnutou záruku obchodovatelnosti
nebo způsobilosti ke specickému účelu a b) jakýchkoli
a všech závazků a odpovědností společnosti WD za škody,
včetně, ale ne
omezených na náhodné, následné nebo
zvláštní
škody, nebo jakékoli nanční ztráty, ztracené zisky
či výdaje, nebo ztrátu dat vzniklou ve spojitosti s nákupem,
užíváním nebo výkonností výrobku, i když byla společnost
WD uvědoměna o možnosti takových škod. Ve Spojených
státech některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení
náhodných či následných škod, čímž se výše uvedená omezení
nemusí vztahovat na Vás. Tato záruka Vám dává specická
práva a je možné, že máte práva další, v závislosti na státu
.
Informácie o záruke
Získanie servisu
Spoločnosť WD si váži, že ste sa rozhodli pre ňu a vždy
sa vám bude snažiť poskytnúť čo najlepší servis. Ak tento
výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte buď predajcu, od ktorého
ste si výrobok pôvodne kúpili, alebo navštívte našu internetovú
lokalitu podpory výrobkov na adrese support.wdc.com, kde
získate informácie o tom, ako získate servis alebo reklamačné
číslo Return Material Authorization (RMA). Ak sa zistí, že
výrobok môže byť chybný, dostanete číslo RMA a pokyny na
vrátenie výrobku. Neoprávnene vrátený výrobok (t.j. výrobok,
na ktorý nebolo vydané reklamačné číslo RMA) vám bude
vrátený na vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa
musia posielať v schválenom prepravnom obale, s vyplateným
prepravným a poistením, na adresu uvedenú na tlačive
vrátenia tovaru. Na uchovávanie a posielanie vášho výrobku
spoločnosti WD si odložte pôvodnú krabicu a obalový
materiál. Na denitívne určenie záručnej doby si skontrolujte
dátum ukončenia záruky (potrebné je výrobné číslo) cez
support.wdc.com. Spoločnosť WD nezodpovedá za stratu dát,
bez ohľadu na príčinu, za obnovenie stratených dát, ani za
dáta, ktoré sa nachádzajú v akomkoľvek výrobku, ktorý jej bol
zverený.
Obmedzená záruka
Spolo
č
nosť WD poskytuje záruku, že pri normálnom používaní
tento výrobok nebude mať chyby materiálu ani vyhotovenia
v priebehu dolu uvedenej lehoty a bude vyhovovať technickej
špecikácii spolo
č
nosti WD na tento výrobok. Lehota vašej
obmedzenej záruky je závislá od krajiny, v ktorej bol výrobok
zakúpený.
Doba platnosti této omezené záruky záleží na
zemi, ve které byl výrobek zakoupen.
Doba limitovanej záruky
je 3-ročná pre oblasť Severnej, Južnej a Centrálnej Ameriky,
3-ročná pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3-ročná
pre oblasť Ázie a Paciku, pokia právna úprava nevyžaduje
inak. Lehota obmedzenej záruky za
č
ína plynúť dňom kúpy
uvedenom na potvrdenke o kúpe. Spoločnosť WD nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za žiadny vrátený výrobok, ak WD
rozhodne, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený, alebo
že uvedená chyba a) sa na výrobku nevyskytuje, b) nedá sa
primerane opraviť kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo predtým,
než spoločnosť WD dostala výrobok, alebo c) sa môže
pripísať nesprávnemu použitiu, nesprávnej inštalácii, úpravám
(vrátane odstránenia alebo zničenia štítkov a otvorenia alebo
odstránenia vonkajších krytov, okrem prípadu, keď je výrobok
na zozname výrobkov s možnosťou obmedzenej údržby
používateľom a konkrétna úprava je v rámci príslušných
pokynov uvedených na adrese support.wdc.com), nehode
alebo nesprávnej manipulácii, kým je v držbe niekoho
iného ako spoločnosti WD. S odvolaním na vyššie uvedené
obmedzenia bude pre vás jediným a výhradným záručným
plnením počas vyššie špecikovanej záručnej doby a podľa
uváženia spoločnosti WD oprava alebo výmena výrobku.
Vyššie uvedená záruka WD bude predĺžená u opravovaných
alebo vymieňaných výrobkov na zvyšok príslušnej doby
pôvodnej záruky alebo na deväťdesiat (90) dní od dátumu
odoslania opraveného alebo vymeneného výrobku, pričom
platí dlhšia z oboch uvedených dôb.
Vyššie uvedená obmedzená záruka je jedinou zárukou WD
a platí len pre výrobky predané ako nové. Nápravné
prostriedky tu poskytnuté nahrádzajú a) akékoľvek a všetky
ďalšie nápravné prostriedky a záruky, či už výslovné,
implikované alebo zákonné, vrátane, avšak bez obmedzenia,
akejkoľvek implikovanej záruky obchodovateľnosti alebo
vhodnosti na konkrétny účel, a b) akékoľvek a všetky
záväzky a zodpovednosti WD za škody vrátane, avšak bez
obmedzenia, náhodných, následných, alebo osobitných škôd,
alebo akýchkoľvek nančných strát, zmareného zisku alebo
výdavkov, alebo straty dát, zapríčinených alebo vzniknutých
v súvislosti s kúpou, použitím alebo fungovaním výrobku,
dokonca aj keď bola spoločnosť WD upozornená na možnosť
takýchto škôd. V USA niektoré štáty nedovoľujú vylúčenie
alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, preto sa
vyššie uvedené obmedzenia nemusia na vás vzťahovať. Táto
záruka vám poskytuje osobitné právne nároky, môžete však
mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia od štátu k štátu.
保修信息
获得服务
WD 非常重视客户的需要,一直在尽力为客户提供最佳的服务。当本产品需要维护时,可联系原始销售给您产品的经销商联系,也可以访问
我们的产品支持网站 support.wdc.com 了解如何获取服务或者退修材料授权 (RMA)。如果判断本产品出现故障,则将会为您提供一个 RMA
号码及产品返回说明。如果未经授权(即我们没有为产品分配 RMA 号码)退修,则您将自行支付产品返还给您时发生的费用。授权退修设
备必须采取预付费方式并购买保险,采用认可的运输包装运送至退修文件上注明的地址。应妥善保存原包装盒和包装材料,以备存放和运送
WD 产品时使用。要最终确定一下保修期,请访问 support.wdc.com 查阅保修过期条款(需要提供序列号)。WD 对于任何数据丢失(无
论任何原因)、丢失数据的恢复或退修时任何产品中包含的数据,均不承担任何责任。
有限保修
WD 保证本产品在正常使用的情况下符合以下条文,保修期内不会出现材料和工艺上的缺陷,并且符合 WD 相应的技术规范。有限保
修期应取决于您在哪个国家购买的本产品。除非法律另行规定,美国的北、南和中部地区有限保修期是 3 年;欧洲、中东和非洲地区 3 年;
亚太地区 3 年。有限保修期应从购买发票上所标注的购买日期之日算起。如果 WD 公司判定该产品是从 WD 公司偷窃的或所声称的缺陷
a) 不存在,b) 是由于 WD公司收到该产品前发生的损坏而无法合理修复,或 c) 是由于误用、安装不当或改动(包括撕掉或擦除标签、打
开或拆卸外壳,除非该产品在用户可维护的限定产品列表上且具体改动也在 support.wdc.com 中所规定的相应说明范围内)或因非 WD 公
司持有期间的事故或操作不当所致,则 WD 公司对退还的该产品不承担任何责任。在上述限制条件下,您享受的唯一和排他性保证是,在
上述规定的保修期内,由 WD 酌情考虑修复和更换产品。上述 WD 保修适用于原保修适用期限内或运送修复或更换产品之日起九十天 (90)
(以时间期限较长者为准)内修复或更换的产品。
上述有限保修是 WD 的唯一保证,并且只适用于新出售的产品。本保修提供的补救取代 a) 所有其它补救和保证,无论明示、默示或法定的,
包括但不限于任何适销性或特殊用途适用性保证,b) 所有 WD 的损失责任,包括但不限于由于购买、使用该产品或由产品性能所导致
意外损失、后果性损失或特别损失;或任何财务损失、利润损失或费用或者数据丢失,即使 WD 已被告知可能会发生这种损失也不例外。
在美国的一些州不允许免除或限制偶然或必然损害的责任,因此上述限制可能不适用于您。本保证给予您特定的法律权利,而且您还享有
所在州的其它权利。
RoHS 服从
Technical Support Services
support.wdc.com
www.westerndigital.com
800.ASK.4WDC North America
949.672.7199 Spanish
+800.6008.6008 Asia Pacific
+31.20.4467651 Europe/Middle East/Africa
Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
U.S.A.
Western Digital, WD, the WD logo, and WD Passport are registered trademarks; and Essential Edition is a trademark of
Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. Specifications
subject to change without notice.
© 2007 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.
4079-705011-800 Nov 2007
有毒有害物质或元素
部件名称
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
六价 多溴化联 多溴化
(Pb) (Hg) (Cd) (二)苯 二苯醚
(Cr (VI)) (PBB) (PBDE)
减震架(4)
减震器(4 pcs)
脚垫(4 pcs)
带镜头的上盖
底盖
PCBA
硬盘驱动器 X
微型 USB 电缆
EMI 底盖
聚酯薄膜
O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006
标准规定的
量要求以
下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
S
T/T11363-2006
标准规定的限量要求
(在此表中,企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)
保証情報
サービスのご利用について
WD はお客様のビジネスを大切にし、常に最高のサービ
の提供に努めております。この製品の保守が必要な場合
は、
サービスのご利用方法または商品返品確認 (RMA) の
入手方法について、この製品をお買い上げになった販売代
理店にお問い合わせいただくか、WD の製品サポート Web
サイト support.wdc.com でお調べください。製品に欠
陥があると判断された場合は、RMA 番号と返品の手引き
をお渡しします。(RMA 番号なしの)無許可な返品は、お
客様の送料負担でお客様に送り返されます。許可された返
品は必ず、指定どおりの梱包にて、保険をかけた送料前払
いで、返品書類に指定されている送り先に送付してくだ
い。WD 製品が購入時に納入されていた箱と梱包材料は、
製品を保管または輸送する必要が生じた場合に備えて安全
に保管しておいてください。 製品のシリアル番号を使っ
て、support.wdc.com にて保証の有効期限を確認してくだ
さい。WD は、いかなる理由においても、損失したデータ、
損失したデータの回復、製品に含まれていたデータについ
て責任を負いません。
限定保証
WD は、この製品が通常に使用された場合、下記の条項で
既定されている条件下において、材質および仕上がりに欠
陥がなく、WD の仕様を満たしていることを保証します。
製品の限定保証期間は、その製品を購入された国によって
異なります。 その国の法律で異なる規定がなされている
場合を除き、限定保障期間は、北米と中南米では 3 年、
ヨーロップ・中東・アフリカでは 3 年、アジア・太平洋
地域では 3 年となっています。 限定保証の期限は、製品
の購入領収証に記されている購入日から開始するものとし
ます。 返品された製品を WD が盗品と判断した場合、主
張された欠陥が a) 実際にはない場合、b) WD が製品を
受け取る前の破損が原因で、欠陥の修正が不可能な場合、
c) 誤用、不適切な設置、改造( support.wdc.com が、こ
の製品をユーザーの個人による修理が可能な製品と記載し
ており、かつその改造が適切な手順の範囲以内である場合
を除く)、あるいは WD の所持下以外での事故または不適
切な取り扱いがあった場合、WD は返品されたいかなる製
品に対しても責任を負いません。前述の制限事項によって
異なりますが、前述の保証期間内における WD の判断によ
る製品の修理または交換が、お客様の唯一かつ排他的な保
証となります。修理または交換を行った場合は、元の保証
期間の残り日数、または修理または交換された製品が発送
された日から 90 日の、いずれか長い方に、保証の期間が
延長されるものとします。
この限定保証が WD の唯一の保証であり、新品として
販売された製品にのみ適用されます。 ここで提供される
救済は、明示、黙示または法定かを問わず、a) 市販性、
特定の目的との適合性に関する黙示された保証を含む(た
だし必ずしもこれらに限らない)他のすべての救済と保証
に取って代わるものであり、b) この製品の購入、使用、
性能
との関連から生じた、偶発的、派生的、または特別な
損害、
財務的な損失、利益の喪失、データの喪失(ただし
必ずしもこれらに限らない)に対して一切責任を負いませ
ん。これは、WD が、あらかじめそのような損害が生じる
可能性を知らされていた場合でも同様です。 米国では、
州によって、付随的、または結果的に生じる損害に対する
責任の除外や制限が認められない場合があります。そのよ
うな場合は、前述の制限は該当しない可能性があります。
この保証は特定の法的権利を与えますが、州によってはさ
らにそれ以外の権利がある場合もあります。
보증 정보
서비스 획득
WD는 귀하의 비즈니스 가치를 존중하고 항상 최고의 서비
스를 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이 제품에 유지
보수가 필요할 경우 제품을 원래 구매한 구매처에 연락하
거나 당사의 제품 지원 웹 사이트인 support.wdc.com에
서 서비스 또는 반송 제품 승인(RMA)을 받는 방법과 관련
된 정보를 보실 수 있습니다. 제품에 결함이 있을 수 있는
것으로 판단된 경우 RMA 번호와 제품 반송 지침이 귀하에
게 제공됩니다. 승인되지 않은 반송 제품(예: RMA 번호가
발행되지 않은 제품)은 비용 부과와 함께 귀하에게로 되
돌려 보내집니다. 승인된 반송 제품은 인가된 배송 상자
에 담아 반송 서류에 명시된 주소로 배송되어야 하며, 배
송비를 미리 지불하고 보험에 가입해야 합니다. 원래의 포
장 상자와 포장재는 귀하의 WD 제품을 보관하거나 배송할
수 있도록 보관해 두어야 합니다. 보증 기간을 확정하려면
support.wdc.com에서 보증 만료(일련 번호 필요)를 확인
하십시오. 소유 중인 모든 제품에 포함된 데이터 손실의 원
인, 손실 데이터의 복구 또는 포함된 데이터 자체에 대해서
WD는 어떠한 책임도 없습니다.
제한 보증
WD는 일반적인 용도로 사용하고 있는 과정에서 제품이
아래에 정의된 조건에 따라 자재와 제작상에 하자가 없고
WD 사양을 준수함을 보증합니다. 제한 보증 조건은 제품
을 구매한 국가마다 다릅니다. 제한 보증 조건은 법률에서
특별히 요구하지 않는 한 남미, 북미 및 중미 지역의 경우
3년, 유럽, 중동 및 아프리카 지역의 경우 3년, 그리고 아시
아 태평양 지역의 경우 3년입니다. 제한 보증 기간은 구매
영수증에 명시된 구매 일자부터 시작됩니다. WD로부터 도
난된 제품이거나 주장하는 결함이 a) 존재하지 않거나 b)
WD가 제품을 수령하기 전에 발생한 손상으로 인해 합리적
으로 수정이 불가능하거나 c) 오용, 부적절한 설치, 개조(
제품이 제한적 사용자 서비스 가능 제품 목록에 등록되어
있지 않고 support.wdc.com에 명시된 해당 지침의 범위
내에서 특정 개조가 이루어지지 않는 한 레이블 제거 또는
훼손 및 외장 케이스 개봉 또는 제거 포함), WD 이외의 사
람이 소유하고 있는 동안 사고 또는 취급 부주의로 인한 것
이라고 WD가 판단한 경우 WD는 반송된 제품에 대해 책
임이 없습니다. 위에 명시된 제한사항에 의거, 귀하에게
만 제공되는 독점적인 보증은 위에서 명시된 보증 기간
동안 WD의 옵션에 따라 제품이 수리되고 교환됩니다. 앞
에서 설명한 WD 보증은 수리되거나 교환된 제품에 대해
서 해당 제품이 배송된 일자로부터 원래 보증 기간의 잔
여 기간 또는 90일(이 두 기간 중 긴 기간이 해당)까지
연장됩니다.
앞에서 설명한 제한 보증은 WD만이 제공하는 보증으로 새
것으로 판매된 제품에만 적용됩니다. 여기에서 제공된 수
정 조치는 a) 상품성이나 특정 목적의 적합성에 대한 함축
적 보증(여기에 국한되지 않음)을 포함하여 명시적이든 함
축적이든 법에 근거하든지와 관계 없이 기타 모든 수정 조
치 및 보증, b) 우발적, 필연적 또는 특수한 피해, 또는 금
전적 손실, 이윤 또는 비용 손실이나 제품의 구매, 사용 또
는 성능과 관련하여 발생된 데이터 손실(여기에 국한되지
않음)을 포함한 피해는 WD가 해당 피해의 가능성을 통지
받았더라도, 해당 피해에 대한 WD의 모든 의무 및 책임을
대신합니다. 미국의 경우 일부 주는 우발적이나 필연적 피
해의 제외 또는 제한을 허용하지 않으므로 위에서 설명한
제한사항이 적용되지 않을 수 있습니다. 이 보증은 귀하에
게 고유한 법적 권한을 부여하므로 귀하는 주마다 다를 수
있는 기타 권한을 보유할 수도 있습니다.
保固資訊
取得服務
WD 重視您的商業交易且嘗試提供您最好的服務。如果此
「產品」需要維修服務,請聯絡原來購買「產品」的代理商
或參訪我們位於 support.wdc.com 的產品支援網站,以取
得更多服務或「退修品維修授權」(RMA)的相關資訊。
如果判定「產品」可能為瑕疵品,您將會得到一組 RMA 編
號及「產品」退修說明。未通過授權的退貨(例如未發給
RMA 編號),其退還給您的費用將由您自行負擔。已授權
的退貨必須以許可的寄件包裝(已預先支付運費且含保險),
寄送到退貨單上所註明的住址。您原來的箱子或包材必須保
留以作為保存或運送 WD 產品使用。若要確認保固期有確
實建立,請透過 support.wdc.com 來檢查保固期限(需提
供序號)。不論任何原因造成的資料遺失、遺失資料的修復,
或是服務中持有的任何「產品」中所包含的資料,WD 皆無
須負擔任何責任。
保固年限
WD 保障「產品」在正常使用下,材料零件或做工方面不會
有瑕疵,並遵循 WD 的技術規格(以下方所定義的條款為
準)。您有限的保固條款會依照您「產品」的購買所在國家
而有所不同。 您的有限保固條款於以下國家為 3 年期: 北美
洲、南美洲和中美洲地區;3 年期: 歐洲、中東和非洲地區;
3 年期: 亞太地區,除非法律有另行要求。 您有限保固期的
條款應從購買收據上的購買日期開始生效。如果 WD 判定
「產品」是竊自 WD,或斷定瑕疵 a) 並未顯現 b) 無法合
理地修復,因損壞是在 WD 收到「產品」之前發生 c) 歸
因為不當使用、不正確安裝、改動(包括移除或擦掉標籤,
及打開或移動外殼,除非該產品列於有限的使用者可自行服
務的產品清單上,且特定的改動未超出應用說明的範圍,詳
見 support.wdc.com)、WD 以外的使用者因意外或處理
不當所造成,則 WD 將無須負擔責任。在以上所指定的限
制情形下,您單一且獨有的保固(於上述的指定保固期間內
並依 WD 的選定條件),應享有「產品」維修或更換服務。
上述的 WD 保固將延伸至維修過或更換過的產品,保固期
長度為:扣掉原來已使用的保固期間,或自維修或更換的
「產品」之寄送日期算起九十(90)天,採期間較長者為準。
以上限定的保固為 WD 的獨有保固且僅適用於販賣時為全
新的產品。這裡提供的補償所適用的場合為 a) 陳述、暗示
或法定的任何或所有的補償或保固,涵蓋但不受限於任何商
業上的暗示保固或特定用途的適用性 b) WD 對於產品損
壞的任何及所有義務和責任涵蓋但不受限於意外、間接或特
殊損壞,或任何錢財損失、損失的利益或產生的費用,及與
「產品」的購買、使用或效能方面相關聯的資料遺失,即使
WD 已事先被告知這些損壞的可能性。在美國,某些州並不
允許意外或間接損壞的例外限制,因此以上提及的限制可能
不會適用於您。此保固給予您特定法律上的權利,而您也可
能擁有各州之間不同的其他權利。
ﻥﺍ ﺕ
ﺍ  ﻝﺍ
ﺍ ﺝﺍ ﺍﺫﺇﻭ .  ﺃ  
ﺍﺩ ﻝﻭﻭ ﺃ  WD  ﺭ
ﺹﺍ ﺍ  ﺓﺭ ﻭﺃ ﺍ  ﺍ ﻱﺍ ﻉﺯ ﺇ ﻝ   ﺍ
ﻝﺍ   ﺕ  ﻝ support.wdc.com   
.Return Material Authorization (RMA) ﺩﺍﺍ ﻉﺭ   ﻭﺃ  
ﺍ ﺕﺍﻭ RMA ﺭ ﻙﺅﺇ  ﻑ 
 ﻥ  ﺍ ﻥﺃ ﺭ ﺍﺫﺇﻭ
(RMA ﺭ  ﺭ  ﻱﺃ)  ﺡ   ﻱﺃ ﺓﺩﺇ  ﻑﻭ .ﺍ ﻉﺭ
ﺓ  ﻭ   ﺡﺍ  ﺕﺍ  ﻭ .ﺍ  
ﻭ . ﺍ ﻉﺭﺍ ﻕﺍﺭﻭﺃ  ﺩﺍ ﻥﺍﺍ  ﻭ   ﻉ
ﺭﺍﻭ . ﺹﺍ WD   ﻭﺃ  ﺍ ﺩﺍﻭ ﺍ  ﻅﺍ
 (ﺍ ﺍ ﺏ) ﻥﺍ ﺓ  ﺀﺍ   ﻥﺍ ﺓ ﺍ
ﺓﺩﺍ ﺕﺍ   ﺃ WD   .support.wdc.com  ﻝ
 ﻱﺃ  ﺓﺩﺍ ﺕﺍ ﻭﺃ ﺓﺩﺍ ﺕﺍ ﺓﺩﺍ ﻭﺃ ﺍ  ﺍ 
.ﺯ  ﻭ 
ﺩﻭﺍ ﻥﺍ
ﺓﺍ ﻝ ﻥ ﻑ ﻱﺩﺍ ﻡﺍﺍ   ﺍ ﻥﺃ WD  
WD ﺕﺍ
 ﻥ ﺃﻭ ﺍﻭ ﺩﺍﺍ ﺏ 
 ﻩﺩﺃ ﺓﺩﺍ
ﺓ . ﺀﺍ   ﻱﺍ ﺍ  ﺩﻭﺍ  ﺓ ﻭ . ﺍ
ﺍﻭ ﺍﻭ ﺍ ﺃ   ﺕﺍ   ﺩﻭﺍ 
  ﺕﺍ ﻭ ﺃﻭ ﻭﺍ ﻕﺍﻭ ﻭﺭﻭﺃ   ﺕﺍ ﻭ
ﺩﻭﺍ  ﺓ ﺃﻭ .ﺫ ﻑ  ﻥﺍ     ﺍ
  ﻱﺃ   WD ﻥ ﻭ .ﺀﺍﺍ ﻝﺇ  ﻥﻭﺍ ﺀﺍﺍ ﺭ 
ﻭﺃ ﺩ  (ﺃ ﻡﺍ ﺍ ﻥﺃ ﻭﺃ WD  
ﻭ ﻥ ﺍ ﻥﺃ
WD ﺕﺭ ﺍﺫﺇ
ﺀ ﺇ ﺩ (ﺝ ﻭﺃ ﺍ WD  ﻥﺃ  ﻭ  ﺇ ﺭ (
ﻭﺃ ﻭ ﺕﺍ  ﻭﺃ ﺍﺯﺇ ﺫ  )  ﻭﺃ    ﻭﺃ ﻡﺍﺍ
ﺓﺩﻭﺍ  ﺍ ﺕﺍ   ﺍ ﻥ   ﺭ ﺕﺍ ﺝﺍﺇ
  ﺭﺍ ﺕﺍ ﻕ  ﺩﺍ ﺍ ﻥ ﻥﺃﻭ ﻡﺍ  
ﻩﺩﻭ ﺀﺃ  ﺀ ﻭﺃ ﺙﺩ  ﻭﺃ (support.wdc.com   ﺓﺩ
 ﻥ ﻑ ﻩﺃ ﺍ ﺩﻭ 
ﻭﻭ
.WD  ﺁ  ﺓﺯ 
ﺡﺇ  WD ﺭﺍ 
ﺀﻭ ﻩﺃ ﺓﺩﺍ ﻥﺍ ﺓ ﻝ ﻱﺍﻭ ﺍ
ﻭﺃ ﺇ  ﺍ ﺕﺍ ﺍ WD ﻥ  ﻑﻭ .ﺍ ﻝﺍﺍ ﻭﺃ
 ﺭ  

()  ﻭﺃ ﺍ ﻥ ﺭﺍ ﺓﺍ ﺯﺍ ﺍﺍ
.ﻝﺃ ﺃ ﺍﺍ ﻭﺃ ﺇ  ﻱﺍ ﺍ
ﺍ ﺕﺍ  ﺇ ﻯ ﻭ ﺍ WD ﻥ  ﺍ ﺩﻭﺍ ﻥﺍﻭ
ﻯﺍ ﺕﺍ  ﻭﺃ ﻱﺃ (ﺃ     ﺍ ﺕﺍ ﻭ .ﺓ
ﻝﺍ  ﻭ ﺫ    ﻭﺃ  ﻭﺃ  
ﺀﺍ ﺕﺍﻭ
ﻭﺃ ﻱﺃ (ﺏ ﻭ  ﺽ ﺍ ﻭﺃ ﺓ   ﻥ ﻱﺃ ﺍ 
ﺍ  ﻝﺍ  ﻭ ﺫ   ﺭﺍﺍ  WD ﺕﻭ ﺕﺍﺍ 
ﻭﺃ ﺕ ﻭﺃ ﺡﺭ ﻥﺍ ﻭﺃ  ﺓﺭ ﺃ ﻭﺃ ﺍ ﻭﺃ ﺍ ﻭﺃ ﺩﺍ ﺭﺍﺍ
   ﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻭﺃ ﻡﺍﺍ ﻭﺃ ﺀﺍ  ﻭﺃ   ﺕ ﻥﺍ
ﺓﺍ ﺕﺍ  ﺕﺍ   ﻭ .ﺭﺍﺍ ﻩ  ﺙﻭ  WD
ﺍ ﺩﺍ ﻯ   ﻭ ﺍ ﻭﺃ ﺩﺍ ﺭﺍﺃ ﺩ  ﺀ
  ﻥ ﻭ    ﺩﻭﺍ ﻥﺍ ﺍ  ﻭ
.
. ﺇ    ﻯﺃ
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Western Digital WDME1600TN データシート

カテゴリー
外付けハードドライブ
タイプ
データシート
このマニュアルも適しています