Western Digital My Passport WDMLRC5000 ユーザーマニュアル

カテゴリー
ネットワーキング
タイプ
ユーザーマニュアル
Garantiinformation
Erhålla service
WD förstår dina affärsbehov och försöker alltid att ge dig
bästa möjliga service. Om produkten behöver service kan du
kontakta återförsäljaren där du köpte produkten eller besöka
vår webbplats för produktsupport på support.wdc.com för
information om hur du erhåller service och ett returnummer
(RMA). Om det fastställs att produkten kan vara felaktig eller
trasig får du ett RMA-nummer och anvisningar om hur
produkten ska skickas tillbaka. En icke-auktoriserad
återsändning (dvs. en som inte har tilldelats något RMA-
nummer) skickas tillbaka till dig på din bekostnad.
Auktoriserade återsändningar måste skickas i godkänt
transportemballage, med frakt och försäkring betald, till den
adress som anges i återsändningsdokumentet. Den
originalkartongen och förpackningsmaterialet bör behållas för
förvaring eller transport av din WD-produkt. För att slutgiltigt
fastställa garantiperioden, kontrollera garantins utgångsdatum
(serienummer krävs) via support.wdc.com. WD påtar sig inget
ansvar för förlorade data oberoende av orsaken, återvinnande
av förlorade data eller data som finns i en produkt som
placerats i dess ägo.
Begränsad garanti
WD garanterar att Produkten, vid normal användning, är fri
från tillverkningsdefekter och att den kommer att följa WD:s
specifikationer under den tid som anges nedan, om inte annat
krävs enligt lag. Giltighetstiden för den begränsade garantin
beror på i vilket land Produkten inköpts. Giltighetstiden för
den begränsade garantin är 5 år i regionen Nordamerika,
Sydamerika och Centralamerika, 5 år i regionen Europa,
Mellanöstern och Afrika och 5 år i Bortre Asien, om inte annat
krävs enligt lag. Den begränsade garantiperioden börjar löpa
på det inköpsdatum som framgår av inköpskvittot. WD tar
inget ansvar för returnerad produkt om WD finner att
produkten stulits från WD eller att den påstådda defekten a)
inte finns, b) inte rimligen kan repareras på grund av skador
som uppkommit innan WD tagit emot produkten, eller c) om
skadan beror på felaktig hantering, felaktig installation,
ändringar (inklusive borttagande eller förstörande av etiketter
och öppning eller borttagning av externa skyddskåpor om inte
produkten finns med på listan över produkter som användaren
får serva och den specifika ändringen omfattas av tillämplig
instruktion på support.wdc.com), olycka eller felhantering om
annan part än WD haft produkten i sin ägo. Med hänvisning till
begränsningarna som specificerats gäller garantin, under den
ovan specificerade garantiperioden, endast reparation eller
utbyte av produkten efter eget beslut av WD. Den
föreliggande garantin från WD ska gälla för reparerade eller
utbytta produkter för den längre perioden av, återstoden av
den gällande garantiperioden för den ursprungliga produkten
eller nittio (90) dagar räknat från datum för transportsändning
av en reparerad eller utbytt produkt.
Den föreliggande begränsade garantin är WD:s enda garanti
och gäller endast för produkter som sålts som nya. De
gottgörelser som framgår häri ersätter a) alla andra
gottgörelser och garantier, vare sig uttryckta, underförstådda
eller lagstadgade, inklusive men inte begränsade till eventuella
underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett
speciellt syfte och b) alla eventuella skadeståndsansvar och
skyldigheter för, inklusive men inte begränsat till oavsiktliga
skador, följdskador eller speciella skador, eller eventuella
finansiella förluster, förlorad vinst eller kostnader, eller
förlorade data på grund av eller i samband med köp,
användning eller prestanda hos produkten, också om WD har
informerats om risken för dylika skador. I USA tillåter vissa
stater inte uteslutning eller begränsningar för oförutsedda eller
följdskador, varför begränsningarna ovan eventuellt inte gäller
för dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter
och du kan också ha ytterligare rättigheter som varierar från
stat till stat.
Takuutietoja
Huoltopalveluiden saaminen
WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan parasta
palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota yhteyttä joko
tuotteen myyjään tai käy tuotetuen sivustossamme
support.wdc.com, josta saaat tietoja huollon järjestämisestä
tai palautusvaltuutuksen (RMA) saamisesta. Jos tuotteen
todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat RMA-
palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen.
Valtuuttamaton tuotepalautus (RMA-numeroa ei ole annettu)
palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut
tuotepalautukset on tehtävä hyväksytyssä
kuljetuspakkauksessa, jonka lähetys- ja vakuutusmaksu on
maksettu. Tuote on palautettava palautusasiakirjoissa
mainittuun osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja
alkuperäiset pakkausmateriaalit WD-tuotteen varastointia tai
lähetystä varten. Voit tarkistaa tarkan takuuajan osoitteessa
support.wdc.com (tuotteen sarjanumero vaaditaan). WD ei
koskaan vastaa hävinneistä tiedoista tietojen häviämisen
syystä riippumatta, menetettyjen tietojen palautuksesta tai
haltuunsa saaman tuotteen tiedoista.
Rajoitettu takuu
WD takaa, että tuotteessa, sen normaalin käytön aikana, ei
ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä alla määritettynä aikana,
ja tuote vastaa WD:n siitä antamaa määritystä. Rajoitetun
takuun kestoaika määräytyy sen maan mukaan, jossa tuote on
ostettu. Rajoitetun takuun kestoaika on 5 vuotta Pohjois-,
Etelä- ja Keski-Amerikan alueella, 5 vuotta Euroopan, Lähi-
idän ja Afrikan alueella, ja 5 vuotta Aasian Tyynenmeren
alueella, ellei toisin ole laissa vaadittu. Tämän rajoitetun takuun
kestoaika alkaa ostokuitissa näkyvänä ostopäivänä. WD ei ole
vastuussa mistään palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa,
että tuote on varastettu WD:ltä tai että väitettyä vikaa a) ei ole,
b) jos tuotetta ei voi kohtuullisesti korjata, koska vahinko
taphtui ennen WD:n tuotteen vastaanottamista, tai c) jos vika
johtuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, muutoksesta
(mukaan lukien etikettien poistaminen tai peittäminen tai
ulkoisten koteloiden avaaminen tai poistaminen, ellei tuote ole
rajoitettujen käyttäjän huollettavissa olevien tuotteiden
luettelossa ja tietty muutos on sovellettavien ohjeiden piirissä,
kuten esitetty sivustolla support.wdc.com), onnettomuudesta
tai väärinkäsittelystä tuotteen ollessa muun kuin WD:n
hallussa. Yllä määritettyjen rajoitusten mukaisesti ainoa ja
yksinomainen takuu käyttäjälle tulee olemaan yllä mainittuna
takuuaikana ja WD:n valinnan mukaan, tuotteen korjaus tai
vaihto. Edellä mainittu WD:n takuu laajennetaan korjatuille tai
vaihdetuille tuotteille alkuperäisen takuun jäljellä olevan jakson
tai 90 päivän ajaksi korjatun tai vaihdetun tuotteen
lähetyspäivästä lähtien, kumpi tahansa on pidempi.
Tässä esitetty rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu
ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Tässä esitetyt
takuutoimet annetaan a) kaikkien muiden suorien tai
epäsuorien takuiden tai takuutoimien sijaan, mukaan lukien
rajoituksetta kaikki epäsuorat kaupattavuutta tai tiettyyn
käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut b) kaikkien
muiden WD:n vastuusuhteiden asemesta, mukaan lukien
onnettomuudet, seurannaisvahingot, erityisvahingot tai
taloudelliset menetykset, liikevoiton menetys tai muut kulut tai
tietojen menetys, joka liittyy jollakin tavalla tuotteen ostoon,
käyttöön tai suorituskykyyn. Nämä rajoitukset ovat voimassa,
vaikka WD:lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen
mahdollisuudesta. Yhdysvalloissa tiettyjen osavaltioiden
lainsäädäntö ei salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen
poissulkemista tai rajoitusta, joten edellä esitetty rajoitus tai
poissulkeminen ei ehkä koske sinua. Sinulla voi olla myös
muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsäädännön
mukaan.
Garantioplysninger
Udførelse af service
WD sætter pris på at gøre forretninger med dig og vil altid
forsøge at yde den bedste service. Hvis dette produkt kræver
vedligeholdelse, skal du enten kontakte den forhandler, du
oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores
supportwebsted på support.wdc.com for at få oplysninger om
udførelse af service eller en Autorisation til returnering af
materiale (RMA). Hvis det fastslås, at produktet kan være
defekt, vil du blive givet et RMA-nummer og en vejledning i
returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering, dvs. en
returnering, der ikke er udstedt et RMA-nummer for, vil blive
returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal
sendes i godkendt forsendelsesemballage, der er forudbetalt
og forsikret, til den adresse, som er angivet i
returneringsvejledningen. Du bør gemme den originale kasse
og emballage til opbevaring eller forsendelse af WD-
produktet. Du kan få præcis besked om garantiperioden ved
at kontrollere garantiperiodens udløb (kræver serienummer)
via support.wdc.com. WD har intet ansvar for mistede data
uanset årsagen, gendannelse af mistede data eller data
indeholdt i et produkt, der overgives til os.
Begrænset garanti
WD garanterer at produktet inden for rammerne af den
tilsigtede anvendelse, i den periode der er specificeret
nedenfor, vil være frit for defekter som følge af materialefejl
eller dårlig forarbejdning, og at produktet vil stemme overens
med WD’s specifikationer for det. Gyldighedsperioden for din
begrænsede garanti afhænger af i hvilket land dit produkt blev
købt. Gyldighedsperioden for din begrænsede garanti er 5 år i
Nord-, Syd- og Centralamerika, 5 år i Europa, Mellemøsten og
Afrika, og 5 år i Asien og Stillehavsregionen medmindre andet
er fastsat ved lov. Gyldighedsperioden for din begrænsede
garanti starter på den købsdato der fremgår af din
købskvittering. WD har intet ansvar for et returneret produkt,
hvis WD afgør, at produktet er stjålet fra WD, eller at den
påståede mangel a) ikke er til stede, b) ikke kan afhjælpes på
rimelig vis pga. en skade, der er opstået, inden WD modtog
produktet, eller c) kan henføres til forkert brug, ukorrekt
installation, ændring (herunder fjernelse eller beskadigelse af
mærkater og åbning eller fjernelse af det ydre kabinet,
medmindre produktet findes på listen med produkter med
begrænset brugervedligeholdelse, og den pågældende
ændring er omfattet af de gældende instruktioner som angivet
på support.wdc.com), uheld eller forkert håndtering, mens det
er i en anden persons besiddelse end WD. I henhold til de
ovenfor anførte begrænsninger er din eneste garantimæssige
rettighed reparation af produktet eller erstatning af det med et
andet efter WD’s valg i den garantiperiode, der er angivet
ovenfor. WD’s nævnte garanti udvides til reparerede eller
erstattede produkter i den længste af følgende to perioder: I
resten af den oprindeligt gældende garantiperiode eller
halvfems (90) dage fra afsendelse af det reparerede eller
erstattede produkt.
Den nævnte begrænsede garanti er WD’s eneste garanti og
gælder kun produkter, der er solgt som nye. De her anførte
beføjelser erstatter a) alle andre beføjelser og garantier, såvel
udtrykkelige som underforståede, herunder, men ikke
begrænset til, underforståede garantier vedrørende
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og b) WD’s
forpligtelser og ansvar for skader, herunder, men ikke
begrænset til, hændelige skader, følgeskader eller særlige
skader eller nogen form for økonomisk tab, mistet indtjening
eller udgifter eller mistede data, der skyldes eller kan henføres
til køb eller brug af produktet eller dets ydelse, heller ikke
selvom WD er gjort bekendt med risikoen for sådanne skader.
I USA tillader visse stater ikke udeladelse eller begrænsning af
hændelige skader eller følgeskader, så ovennævnte
begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti
giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have
andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.
Warunki gwarancji
Korzystanie z usług
Firma WD docenia interes użytkownika i zawsze dokłada
wszelkich starań w celu dostarczenia najwyższej jakości usługi.
Jeżeli ten produkt wymaga naprawy należy skontaktować się z
dostawcą, u którego został zakupiony lub odwiedzić stronę
pomocy technicznej pod adresem support.wdc.com w celu
uzyskania informacji o możliwości skorzystania z serwisu lub
uzyskania numeru RMA (Autoryzacja zwrotu materiału). Jeżeli
zostanie stwierdzone, że produkt może być uszkodzony,
użytkownik otrzyma numer RMA oraz instrukcje zwrotu Produktu.
Nieautoryzowane zwroty (tzn. takie, na które nie wydano numeru
RMA) zostaną zwrócone użytkownikowi na jego koszt.
Autoryzowane zwroty należy dostarczyć w zatwierdzonym
opakowaniu transportowym, opłacając koszt przesyłki i
ubezpieczenie, na adres podany na blankiecie zwrotu. W celu
przechowywania i transportu produktu firmy WD należy zachować
oryginalne opakowanie i materiały pakunkowe. W celu
ostatecznego ustalenia okresu gwarancji, należy sprawdzić czas
jej wygaśnięcia (wymagany numer seryjny) na stronie sieci web
support.wdc.com. Firma WD, niezależnie od przyczyny, nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za utratę danych, odzyskanie
utraconych danych lub za dane znajdujące się w powierzonym
produkcie.
Ograniczona gwarancja
Firma WD gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu produkt
będzie w określonym poniżej czasie, wolny od wad materiałowych
i wad fabrycznych, a także będzie zgodny z określonymi tu
specyfikacjami WD. Czas obowiązywania gwarancji zależy od
kraju, w którym został zakupiony produkt. Czas obowiązywania
ograniczonej gwarancji to 5 lat w regionie Ameryki Północnej,
Południowej i Centralnej, 5 lat w Europie, w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryce i 5 lat w regionie Azji i Pacyfiku, chyba że
regulują to odrębne przepisy. Czas ograniczonej gwarancji
rozpoczyna się od daty zakupu określonej na dowodzie zakupu.
Firma WD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zwracane
do WD produkty, jeśli okaże się, że zostały one ukradzione z firmy
WD lub gdy okaże się, że: a) defekt nie istnieje, b) produkt nie
może zostać naprawiony z powodu uszkodzenia, które wystąpiło
przed przyjęciem go do firmy WD lub c) stwierdzone zostanie
nieprawidłowe używanie, nieprawidłowa instalacja, modyfikacja
(włącznie z usunięciem lub zniszczeniem etykiet i otwarciem lub
usunięciem zewnętrznych elementów obudowy, chyba ż
e produkt
znajduje się na liście produktów, które może naprawiać
użytkownik, a określone modyfikacje mieszczą się w zakresie
stosownych instrukcji dostępnych pod adresem support.wdc.com),
przypadkowe uszkodzenie lub uszkodzenie spowodowane
nieprawidłową obsługą w trakcie posiadania urządzenia przez
firmę inną niż WD. Uwzględniając powyższe ograniczenia,
gwarancja zapewnia w zależności od uznania firmy WD wyłącznie
naprawę lub wymianę Produktu w określonym wyżej okresie
ważności gwarancji. Określona wcześniej gwarancja firmy WD
zostanie rozszerzona na naprawione lub wymienione Produkty, na
pozostały okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni
od daty dostarczenia naprawionego lub wymienionego Produktu.
Powyższa gwarancja stanowi wyłączną gwarancję firmy WD i
dotyczy produktów sprzedawanych jako nowe. Środki prawne w
niniejszej gwarancji zastępują: a) wszelkie inne środki prawne lub
gwarancje, jawne, dorozumiane lub ustawowe, a w szczególności,
wszelkie gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu
i b) wszelkie inne zobowiązania WD z tytułu strat, a w
szczególności szkody przypadkowe, wynikowe lub specjalne lub
wszelkie straty finansowe, utratę zysków lub koszty, utratę danych
spowodowane zakupem lub związane z zakupem, użytkowaniem
lub działaniem Produktu nawet wtedy, gdy firma WD została
powiadomiona o możliwości takich szkód. W Stanach
Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na wyłączenia lub
ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, z tego
względu powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
Gwarancja ta zapewnia użytkownikowi określone prawa,
użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa, zależne od
stanu, w zaleznosci od tego, który okres jest dluzszy
Informácie o záruke
Získanie servisu
Spoločnosù WD si váži, že ste sa rozhodli pre ňu, a vždy sa
vám bude snažiù poskytnúù čo najlepší servis. Ak tento
produkt vyžaduje údržbu, obráùte sa na predajcu, od ktorého
ste produkt zakúpili alebo navštívte našu internetovú stránku
podpory výrobku na adrese support.wdc.com a vyhľadajte
informácie ako získaù servis alebo reklamáciu (Return Material
Authorization; RMA). Ak sa zistí, že výrobok môže byù chybný,
dostanete číslo RMA a pokyny na vrátenie výrobku.
Neoprávnene vrátený výrobok (t.j. výrobok, na ktorý nebolo
vydané reklamaččíslo RMA) vám bude vrátený na vaše
náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia posielaù v
schválenom prepravnom obale, s vyplateným prepravným a
poistením, na adresu uvedenú na tlačive vrátenia tovaru. Na
uchovávanie a posielanie vášho výrobku spoločnosti WD si
odložte pôvodnú krabicu a obalový materiál. Dobu platnosti
záruky presvedčivo overíte skontrolovaním doby uplynutia
záruky (potrebné je výrobné číslo) prostredníctvom
internetovej stránky support.wdc.com. Spoločnosù WD
nezodpovedá za stratu dát, bez ohľadu na príčinu, za
obnovenie stratených dát, ani za dáta, ktoré sa nachádzajú v
akomkoľvek výrobku, ktorý jej bol zverený.
Obmedzená záruka
Spoločnosù WD zaručuje, že výrobok, pri jeho normálnom
používaní, nebude maù počas obdobia definovaného chyby
materiálu a vypracovania a bude vyhovovaù špecifikáciám
spoločnosti pre daný výrobok. Dĺžka platnosti obmedzenej
záruky záleží od krajiny, v ktorej ste si daný výrobok zakúpili.
Doba limitovanej záruky je 5-ročná pre oblasù Severnej,
Južnej a Centrálnej Ameriky, 5-ročná pre Európu, Stredný
východ a Afriku a 5-ročná pre oblasù Ázie a Pacifiku, pokiaľ
právna úprava nevyžaduje inak. Doba trvania limitovanej
záruky začína dátumom zakúpenia uvedeným na nákupnom
účte. Spoločnosù WD nenesie žiadnu zodpovednosù za
akýkoľvek vrátený výrobok, ak spoločnosù potvrdí, že výrobok
bol spoločnosti odcudzený alebo že chyba a) nie je prítomná,
b) nemôže byù adekvátne opravená z dôvodu poškodenia
výrobku pred jeho doručením spoločnosti WD alebo c) je
zapríčinená nesprávnym používaním, nesprávnou inštaláciou,
modifikáciou (vrátane odstránenia alebo zničenia štítkov, ako
aj otvorenia a odstránenia vonkajších krytov, to však len pokiaľ
výrobok nie je uvedený na zozname výrobkov s obmedzenými
možnos_ami servisu používateľom a špecifické modifikácie
spadajú do rámca príslušných pokynov, tak ako ich nájdete na
adrese support.wdc.com) nehodou alebo nesprávnou
manipuláciou v čase, keď sa nachádza v držbe inej osoby a
spoločnosti ako spoločnosti WD. S odvolaním na vyššie
uvedené obmedzenia bude pre vás jediným a výhradným
záručným plnením počas vyššie špecifikovanej záručnej doby
a podľa uváženia spoločnosti WD oprava alebo výmena
výrobku. Vyššie uvedená záruka WD bude predĺžená
u opravovaných alebo vymieňaných výrobkov na zvyšok
príslušnej doby pôvodnej záruky alebo na deväùdesiat (90) dní
od dátumu odoslania opraveného alebo vymeneného výrobku,
pričom platí dlhšia z oboch uvedených lehôt.
Vyššie uvedená obmedzená záruka je jedinou zárukou WD a
platí len pre výrobky predané ako nové. Nápravné prostriedky
tu poskytnuté nahrádzajú a) akékoľvek a všetky ďalšie
nápravné prostriedky a záruky, či už výslovné, implikované
alebo zákonné, vrátane, avšak bez obmedzenia, akejkoľvek
implikovanej záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na
konkrétny účel, a b) akékoľvek a všetky záväzky a
zodpovednosti WD za škody vrátane, avšak bez obmedzenia
na tu uvedené príklady, náhodných, následných, alebo
osobitných škôd, alebo akýchkoľvek finančných strát,
zmareného zisku alebo výdavkov, alebo straty dát,
zapríčinených alebo vzniknutých v súvislosti s kúpou, použitím
alebo fungovaním výrobku, dokonca aj keď bola spoločnosù
WD upozornená na možnosù takýchto škôd. V USA niektoré
štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných
alebo následných škôd, preto sa vyššie uvedené obmedzenia
nemusia na vás vzùahovaù. Táto záruka vám poskytuje
osobitné právne nároky, môžete však maù aj ďalšie práva,
ktoré sa líšia od štátu k štátu.
Informace o záruce
Jak obdržet servis
Společnost WD si váží Vašeho nákupu a vždy se snaží
poskytovat co nejlepší služby. Pokud tento výrobek vyžaduje
údržbu, obraùte se na prodejce, od kterého jste výrobek
původně zakoupili, nebo navštivte naše webové stránky
technické podpory výrobků support.wdc.com, kde najdete
informace o tom, jak obdržet servis nebo autorizaci na vrácení
materiálu (Return Material Authorization, RMA). Bude-li
rozhodnuto, že výrobek může být závadný, obdržíte číslo RMA
a pokyny k vrácení výrobku. Neoprávněně vrácený výrobek (tj.
výrobek, pro nějž nebylo vydáno číslo RMA) Vám bude vrácen
na Vaše náklady. Oprávněná vrácení musí být zaslána ve
schváleném obalu, předplacena a pojištěna, na adresu
uvedenou na dokumentu o vrácení. Uschovejte původní
krabici a balicí materiál pro případ uložení či poslání výrobku
WD. Záruční lhůtu lze jednoznačně určit kontrolou data
vypršení záruky (je třeba zadat sériové číslo) přes
support.wdc.com. Společnost WD nenese žádnou
odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, za obnove
ztracených dat nebo za data v jakémkoli výrobku, který byl
předán do jejího vlastnictví.
Omezená záruka
Společnost WD zaručuje, že za dodržení podmínek běžného
používání bude výrobek po níže uvedenou dobu bez vad na
materiálu nebo provedení a bude splňovat specifikace
společnosti WD pro něj určené. Doba platnosti této omezené
záruky závisí na zemi, ve které byl výrobek zakoupen. Doba
platnosti omezené záruky je 5 let v oblasti Severní, Jižní a
Střední Ameriky, 5 let v oblasti Evropy, Středního východu a
Afriky a 5 let v oblasti Asie a Tichého oceánu, nevyžadují-li to
zákony jinak. Doba platnosti omezené záruky začíná dnem
zakoupení uvedeném na dokladu o nákupu. Společnost WD
neponese žádnou odpovědnost za vrácený výrobek, pokud
zjistí, že byl výrobek této společnosti zcizen nebo že domně
závada a) neexistuje, b) nelze ji prakticky odstranit následkem
poškození, ke kterému došlo předtím, než společnost WD
výrobek obdržela nebo c) byla způsobena nesprávným
používáním, nevhodnou instalací, úpravami (včetně
odstranění nebo poškození štítků a otevření nebo odstraně
vnějšího opláště, pokud výrobek není na seznamu
vymezených výrobků, u kterých může uživatel provádět
úpravy, a pokud konkrétní úprava neodpovídá příslušným
pokynům uvedeným na adrese support.wdc.com), nehodou
nebo nesprávnou manipulací v době, kdy se výrobek nacházel
ve vlastnictví jiného subjektu, než společnosti WD. Podléhajíc
výše uvedeným omezením, jedinou a výlučnou zárukou
během výše uvedené záruční lhůty a dle volby společnosti WD
bude oprava nebo výměna výrobku. Př
edcházející záruka WD
bude rozšířena na opravené nebo vyměněné výrobky na
zbytek odpovídající lhůty původní záruky nebo devadesát (90)
dnů od data zaslání opraveného či vyměněho výrobku, dle
toho, která z těchto dvou možností je delší.
Předcházející omezená záruka je jedinou zárukou společnosti
WD a vztahuje se jen na výrobky prodané jako nové.
Nápravné prostředky zde uvedené jsou namísto a) jakýchkoli a
všech ostatních nápravných prostředků a záruk, aù
vyřčených, zahrnutých nebo zákonných, včetně, ale ne
omezených na jakoukoli zahrnutou záruku obchodovatelnosti
nebo způsobilosti ke specifickému účelu a b) jakýchkoli a
všech závazků a odpovědností společnosti WD za škody,
včetně, ale ne omezených na náhodné, následné nebo
zvláštní škody, nebo jakékoli finanční ztráty, ztracené zisky či
výdaje, nebo ztrátu dat vzniklou ve spojitosti s nákupem,
užíváním nebo výkonností výrobku, i když byla společnost WD
uvědoměna o možnosti takových škod. Ve Spojených státech
některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných či
následných škod, čímž se výše uvedená omezení nemu
vztahovat na Vás. Tato záruka Vám dává specifická práva a je
možné, že máte práva další, v závislosti na státu.
Garanti Bilgileri
Servis Alma
WD işinize değer verir ve size daima en iyi hizmeti vermek
için çalışır. Bu ürün bakım gerektiriyorsa, ürünü ilk elden
satın aldığınız satıcıyla irtibat kurun veya nasıl servis ya da
bir Malzeme İade Yetkisi (RMA) alabileceğiniz konusunda
daha fazla bilgi için ürün desteği Web sitemizi ziyaret edin:
support.wdc.com. Ürünün kusurlu olabileceği tespit edilirse,
size bir RMA numarası ve Ürün'ün iadesi için talimatlar
verilecektir. Yetkisiz (yani RMA numarası olmadan) iade
edilen bir ürün, masrafları size ait olmak üzere geri
gönderilecektir. Yetkili iadelerin, ödemesi yapılmış ve
sigortalanmış halde, onaylı bir sevkıyat ambalajı içinde iade
belgelerinizde yazılı adrese gönderilmesi gerekir. WD
ürününüzün saklanması ve gönderilmesi için orijinal kutu ve
ambalaj malzemeleri saklanmalıdır. Garanti süresini kesin
olarak belirlemek için, garantinin bitiş tarihini (bunun için
seri numarası gerekir) support.wdc.com adresindeki Web
sitemizden kontrol ediniz. WD’ın, kendisine gönderilen
herhangi bir Ürün'de bulunan verilere veya kayıp verilerin
kurtarılmasına ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
Sınırlı Garanti
WD bu Ürün'ün, normal kullanım koşullarında, aşağıda
tanımlanan süre boyunca, malzeme ve işçilik kusurlarından
arınmış ve WD'nin spesifikasyonuna uygun olacağını
garanti eder. Sınırlı garantinizin süresi Ürününüzü satın
aldığınız ülkeye bağlıdır. Sınırlı garantinizin süresi, yasalar
aksini belirtmedikçe, Kuzey, Güney ve Orta Amerika
bölgesinde 5, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 5 ve
Asya-Pasifik bölgesinde 5 yıldır. Sınırlı garantinizin süresi
satın alma makbuzunuzda gözüken satın alma tarihinden
başlar. İade edilen herhangi bir Ürün için WD, Ürünün
WD'den çalındığını veya iddia edilen kusurun a) mevcut
olmadığını, b) WD Ürünü teslim almadan önce meydana
gelen hasarlardan ötürü makul olarak düzeltilemediğini
veya c) kötü kullanıma, yanlış kuruluma, (support.wdc.com
Web sitesinde görülebileceği gibi, ürün kullanıcının bakım
yapabileceği sınırlı ürünler listesinde yer almıyorsa ve
yapılan değişiklik, uygulanabilir talimatlar kapsamında
değilse, etiketleri çıkarma, tahrip etme ve dış kasaları açma
ya da çıkarma da dahil olmak üzere) bağlı olduğunu, WD
haricinde herhangi bir kişinin tasarrufundayken kazaya
veya yanlış kullanıma bağlı olarak ortaya çıktığını belirlediği
taktirde sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen
kısıtlamalara tabi olarak, tek ve inhisari garantiniz, yukarıda
belirtilen garanti süresi boyunca ve tercih WD'ye ait olmak
üzere Ürün'ün onarılması veya değiştirilmesi olacaktır.
WD'nin yukarıda belirtilen garantisi, onarılan ya da
değiştirilen ürün için orijinal garanti süresinin kalanı ya da
onarılan ya da değiştirilen ürünün gönderilme tarihinden
sonraki doksan (90) gün (hangisi daha uzunsa) boyunca
geçerlidir.
Yukarıdaki sınırlı garanti WD'nin tek garantisi olup yalnızca
yeni satılan ürünler için geçerlidir. Burada sağlanan çareler
a) pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda
olabilecek herhangi bir zımni garanti dahil ama bununla
sınırlı olmamak üzere açık, zımni veya yasadan
kaynaklanıyor olabilecek tüm diğer çare ve garantilerin ve
b) bu gibi hasarların olabileceği WD'ye bildirilmiş olsa bile
kazayla olan, sonuçsal veya özel hasarlar ya da herhangi
bir mali kayıp, kar veya masrafdan dolayı elde edilen zarar
veya Ürünün satı n alınması, kullanılması veya
performansından kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı
olan veri kaybı dahil ama bunlarla sınırlı olmayan tüm
hasarlar için WD'nin olabilecek tüm yükümlülük ve
sorumluluklarının yerine sağ
lanmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri'nde bazı eyaletler arızi veya sonuçsal hasarların
hariç bırakılmasına veya sınırlandırılmasına izin
vermediğinden yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli
olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte
olup, eyaletten eyalete farklılık gösteren başka haklarınız
da olabilir.
Πληροφορίες εγγύησης
Λήψη σέρβις
Η WD εκτιμά την επιχείρησή σας και προσπαθεί πάντα να σας
προσφέρει το καλύτερο σέρβις. Εάν το προϊόν αυτό απαιτεί
συντήρηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο
αρχικά αγοράσατε το προϊόν ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
υποστήριξης στη διεύθυνσηsupport.wdc.com για πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο λήψης σέρβις ή την αίτηση επιστροφής
προϊόντος (RMA). Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν ενδέχεται να είναι
ελαττωματικό, θα σας δοθεί ένας αριθμός RMA και οδηγίες για την
επιστροφή του προϊόντος. Εάν γίνει μη εξουσιοδοτημένη
επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το
προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες
επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο
αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που
δίνεται στο έγγραφο επιστροφής. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό
κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την
αποστολή του προϊόντος της WD. Για να αποδειχθεί
αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε τη λήξη της
εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω της διεύθυνσης
support.wdc.com.
Η WD δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια
δεδομένων, ανεξαρτήτου αιτίας, ανάκτηση χαμένων δεδομένων ή
δεδομένων που περιέχονται σε οποιοδήποτε προϊόν που έχει
περιέλθει στην κυριότητά της.
Περιορισμένη εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το προϊόν, κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης,
θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα ως προς το υλικό και την
εργασία και θα συμφωνεί με τις προδιαγραφές της WD σε σχέση
με αυτό. Η περίοδος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από
τη χώρα στην οποία έγινε η αγορά του προϊόντος. Η περίοδος
της
περιορισμένης εγγύησης είναι 5ετής για τη Βόρεια, Νότια και
Κεντρική Αμερική, 5ετή για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την
Αφρική και 5ετή για την Ασία και τον Ειρηνικό, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Η περίοδος
περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που
αναγράφεται στην
απόδειξη αγοράς. Η WD δεν θα φέρει καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν που επιστρέφεται, εάν η WD
διαπιστώσει ότι το προϊόν έχει κλαπεί από την WD ή ότι το
υποστηριζόμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να
διορθωθεί εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε πριν η WD παραλάβει
το προϊόν, ή γ) αποδίδεται σε κακή
χρήση, εσφαλμένη
εγκατάσταση, τροποποίηση (όπως αφαίρεση ή σβήσιμο ετικετών
και άνοιγμα ή αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός εάν το
προϊόν ανήκει στη λίστα προϊόντων που επιδέχονται περιορισμένη
επισκευή από το χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση
βρίσκεται εντός του πλαισίου εφαρμόσιμων οδηγιών, όπως αυτές
αναφέρονται στη διεύθυνση support.wdc.com), ατύχημα ή
εσφαλμένου χειρισμού ενώ
ήταν στην κυριότητα τρίτου προσώπου
εκτός της WD. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς,
η αποκλειστική και μοναδική σας εγγύηση είναι, κατά τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης που καθορίζεται παραπάνω και κατ'
επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος. Η
παραπάνω εγγύηση της WD επεκτείνεται σε προϊόντα που έχουν
επισκευαστεί ή αντικατασταθεί
για το υπόλοιπο της ισχύουσας
περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής ενός προϊόντος που έχει επισκευαστεί
ή αντικατασταθεί, αναλόγως από το ποια είναι μεγαλύτερη.
Η παραπάνω περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση
της WD και ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται ως
καινούργια. Τα ένδικα
μέσα που παρέχονται στο παρόν είναι αντί
α) οποιουδήποτε και όλων των άλλων ένδικων μέσων και
εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή κατοχυρωμένων,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε σιωπηρής
εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο
σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων και
ευθυνών της WD για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά
τυχαίων, συνεπαγόμενων ή ειδικών ζημιών
ή οποιασδήποτε
οικονομικής απώλειας, απωλεσθέντων κερδών ή δαπανών, ή
απώλειας δεδομένων που προκύπτει από ή σε σχέση με την
αγορά, τη χρήση ή την απόδοση του προϊόντος, ακόμα και αν η
WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Στις
Η.Π.Α., μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή
τον
περιορισμό έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι
παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς. Αυτή η εγγύηση σας
παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε
και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.
Garantiinformasjon
Service
WD verdsetter deg som kunde, og vil alltid forsøke å gi deg
den beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold,
kontakt enten selgeren som produktet opprinnelig ble kjøpt
fra, eller besøk vår nettside for produktstøtte på
support.wdc.com for informasjon om hvordan du kan få
service eller en Return Material Authorization
(returautorisasjon - RMA). Hvis det fastslås at Produktet kan
være defekt, vil du motta et RMA-nummer og en veiledning
om retur av Produktet. En uautorisert retur (dvs. en som det
ikke er utstedt et RMA-nummer for), vil bli returnert for din
kostnad. Autorisert retur må sendes i en godkjent
forsendelsesbeholder, forhåndsbetalt og forsikret, til adressen
som er oppgitt på returpapirene. Du bør oppbevare
originalemballasjen for lagring eller forsendelse av ditt WD-
produkt. For å finne den nøyaktige garantiperioden,
kontrolleres garantiutløpsdato (serienummer påkrevet) via
support.wdc.com. WD påtar seg intet ansvar for tapte data,
uansett årsak, gjenoppretting av tapte data, eller data som
finnes i et produkt som blir overlevert WD.
Begrenset garanti
WD garanterer at produktet, så lenge det er i normal bruk, vil i
perioden definert under, være uten defekter i materialer og
utførelse og være i samsvar med WDs spesifikasjoner for
dette. Den begrensede garantiperioden avhenger av hvilket
land produktet ble kjøpt i. Garantiperioden er begrenset til 5
år i Nord-, Sør- og Sentral-Amerika, 5 år i Europa, Midt-Østen
og Afrika samt 5 år i det asiatiske Stillehavsområdet, med
mindre annet er lovmessig fastsatt. Denne begrensede
garantiperioden gjelder fra kjøpsdatoen som er angitt på
kvitteringen.WD finner at produktet ble stjålet fra WD, eller at
den påståtte defekten a) ikke er tilstede, b) ikke kan korrigeres
på en rimelig måte på grunn av skade som er skjedd før WD
mottar produktet, eller c) skyldes misbruk, uriktig installasjon,
endring (inkludert flytting eller fjerning av merker og åpning
eller fjerning av eksterne tillegg, med mindre produktet er på
listen over produkter som begrenset kan vedlikeholdes av
brukeren, og den spesifikke endringen er inkludert i de
gjeldende instruksjonene som kan finnes på
support.wdc.com), uhell eller feil håndtering mens andre enn
WD har ansvar for det. Ditt eneste rettsmiddel skal være, i den
angitte garantiperioden ovenfor og etter WDs skjønn,
reparasjon eller utskiftning av produktet, underlagt
begrensningene ovenfor. Den ovennevnte garantien fra WD
skal gjelde for reparerte eller byttede produkter i den
gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller
nitti (90) dager fra forsendelsesdato av et reparert eller byttet
produkt, alt etter hva som er den lengste perioden.
Den ovennevnte begrensede garantien er WDs eneste
garanti, og gjelder bare for produkter som er solgt som nye.
Tiltakene som nevnes her er gjeldende i stedet for a) alle
andre tiltak og garantier, uttrykkelig nevnt, underforstått eller
lovbestemt, inkludert, men ikke begrenset til enhver implisitt
garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, og
b) alle forpliktelser og ansvar for WD for skader inkludert, men
ikke begrenset til ulykker, konsekvenser eller spesielle skader,
eller noe finansielt tap, tapte fortjenester eller utgifter, eller
tapte data som måtte oppstå fra eller i forbindelse med kjøp,
bruk eller ytelse for produktet, selv om WD er blitt advart om
farer for slike skader. Ettersom enkelte stater i USA ikke tillater
fraskrivelse eller begrensning av ansvar for følgeskade eller
tilfeldig skade, kan det hende at ovennevnte begrensning ikke
gjelder for deg. Denne garantien gir spesifikke juridiske
rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer
fra stat til stat.
保固資訊
取得服務
WD 重視您的商業並永遠嘗試為您提供最佳的服務。
果您的產品需要維修,請連繫您原先購買本產品的經銷
商,或造訪我們的產品支援網站 support.wdc.com 瞭解
如何取得服務或退回材料授權 (Return Material
AuthorizationRMA) 的相關資訊。 如經判斷本產品有缺
陷,您將取得一個 RMA 編號以及如何退回產品的的相關
說明。 非授權的退回 ( 例如,使用未發放的 RMA 編號 )
將會退回給您,並由您來承擔費用。 授權的退回必須使
用經過批准的包容器運送,預先付費並投保,郵寄至您
的退回文書上所提供的地址。 請務必保留本產品原來所
使用的包裝盒和包裝材料,以用於存放或運送您的 WD
產品。 若確定要建立保固期,請透過 support.wdc.com
查閱保固期滿期限 ( 需要產品序號 )。 在持有產品期間,
WD 不應對無論任何原因所導致的資料遺失負責,亦
負責復原遺失的資料或放置在任何產品中的資料。
有限保固
根據下列所定義的條款, WD 保證本產品在正常使用的
情況下,不存在材料和工藝的缺陷,並因之遵照 WD
規格。 有限保固條款根據您購買產品所在國家而有所不
同。 除非有其它法律要求,有限保固條款在北美洲、南
美洲和中美洲地區是五年,在歐洲、中東和非洲地區是
五年,在亞太地區是五年。限保固條款應從產品購買
收據上所示的購買日期開始。 如果為以下情況, WD
不對產品退回負責:產品從 WD 被盜竊,或所聲稱的缺
陷 a) 並未產生,b) WD 收到產品前,產品已損毀而無法
正常地修復,或 c) 由於不當使用、未正確安裝、修改 (
包含移除或塗改標籤和打開或移除外殼,但按照
support.wdc.com 上可查到的適用的說明列出之有限的使
用者可用產品和特殊修改所做操作除外 ),意外事故或被
非 WD 的其他人持有期間錯誤操作所導致。 根據以上指
定的限制,您唯一且排他性的保固應該是,在以上所指
定的保固期內且根據 WD 的選擇,修復或替換本產品。
上述 WD 保固應延伸至修復或替換的產品,以抵消適用
的原始保固週期或從運送修復或替換的產品算起的九十
(90) 天,取其中最長的期限。
上述有限的保固是 WD 的唯一保固,並且僅限於出售的
新產品。 此處所提供的保固方法取代 a) 任何及所有其它
保固方法,無論是書面、暗示或法定的方法,包含但不
限於,任何暗示的適銷性保固或特殊目的適用的保固,
以及 b) 任何和所有針對損毀之 WD 的義務和責任,包含
但不限於意外事故、因果關係或特殊損毀,或任何財務
損失、利潤損失或費用產生、或出現資料遺失或與購
買、使用產品或產品的效能相關的情況,即使 WD 已被
告知可能會產生的此類損毀。 在美國,某些州不允許排
他性或對偶然事件的限制或由於因果關係而產生的損
毀,因此以上所述限制可能不適用於您。 本保固給予您
指定的法律權利,根據不同的州的情況,您也可以享有
其它權利。
보증 정보
서비스 확보
WD 는 사용자의 비즈니스에 가치를 두며 , 항상 최상의
서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다 . 이 제품의 유
지보수가 필요한 경우 , 원래 제품을 구매했던 대리점에
연락하거나 당사 웹사이트 support.wdc.com 을 방문하여
서비스 또는 제품반송승인(RMA) 확보 방법에 관한 정보
를 살펴보십시오 . 제품의 결함 가능성이 존재하는 것으
로 판단되면 제품 반송에 필요한 RMA 침이
제공됩니다 . 무단으로 반송된 제품 ( : RMA 번호가 발
부되지 않은 제품 ) 사용자 부담으로 해당 사용자에게
반송됩니다 . 승인된 반송 제품은 선불되고 보험 처리된
적정 배송 용기에 넣어 반송 문서에 적힌 주소로 배송되
어야 합니다 . 원래 상자 및 포장재는 WD 제품 보관
배송을 위해 보관해야 합니다 . 최종적으로 보증 기간을
확립할 수 있도록 support.wdc.com 통해 보증 만료 기
( 일련 번호 필요 ) 을 확인하십시오 . WD는 사유와
관없이 손실된 데이터나 이러한 데이터의 복구 또는
유한 제품에 포함된 데이터에 대한 아무런 책임을 지지
않습니다 .
제한 보증
WD 정상 사용 시 제품이 아래 규정된 기간 동안 재료
및 제조 상태에 결함이 없다는 것을 보증하며 이에 대한
WD 사양을 준수합니다 . 제한 보증 기간은 제품을
매한 국가에 따라 다릅니다 . 제한 보증 기간은 법적으로
특별히 요구하지 않는 한 북미 , 남미 및 중미 지역의 경
우 5 년 , 유럽의 경우 5 , 중동 및 아프리카 지역의 경
우 5 , 그리고 아시아 태평양 지역의 경우 5 년입니다
. 제한 보증 기간은 구매 영수증에 표시된 구매일부터
시작됩니다 . WD 는 제품이 WD에서 도난되었거나 주장
된 결함이 a) 존재하지 않거나 , b) WD 가 제품을 수령하
기 전 발생한 손상으로 인해 제대로 고치지 못하거나 또
는 c) 오용 , 부적절한 설치 , 변경 ( 레이블 제거 또는 말
소 및 외부 케이스 개봉 또는 제거 . 단 , 제품이 제한된
사용자 이용 가능 제품 목록에 수록되어 있거나 특정 변
경 사항이 support.wdc.com 설명된 대로 해당 지침
위 이내가 아닌 경우에 한함 ), WD 이외의 다른 누군가
가 소유하고 있을 때 사고 또는 잘못 취급한 것으로 WD
가 판단한 경우 반송된 제품에 아무런 책임을 지지 않습
니다 . 위에 규정된 제한 사항에 의거 , 위에 명시된 보증
기간 동안 그리고 WD 선택에 따라 사용자의 전적이
고 유일한 보증은 제품의 수리 또는 교체입니다 . 앞서
언급된 WD 보증은 해당되는 원래 보증 기간이나
리되거나 교체된 제품의 선적일로부터 90 일 ( 이 중
긴 기간 선택 ) 의 균형을 맞출 수 있도록 수리되거나
체된 제품까지 확장됩니다 .
앞서 언급된 제한 보증은 WD 전적인 보증으로 새로
판매된 제품에만 해당됩니다 . 이 설명서에 표시된 구제
책은 a) 기타 모든 구제책 및 보증 ( 명시적 , 암묵적 또는
규정 여부에 관계 없이 내포된 상업성 보증 또는 특정
적에 대한 부합성을 포함하되 이에는 국한되지 않음 ),
b) 우발적 , 결과적인 손상을 포함하나 이에 국한되지 않
거나 , 수익이나 비용 손실 특수 손상이나 재정 손실
는 제품의 구매 , 사용 , 성능과 관련하여 발생하는 데이
손실가능성을 받은 우에이에 한 WD
의 책임을 대신합니다 . 미국의 경우, 우발적이거나 결과
적인 손상에 대한 배제 또는 제한이 허용되지 않는 주도
있으므로 위의 제한 사항이 적용되지 않을 수도 있습니
. 보증은 특정 법적 권리를 사용자에게 부여하며 ,
주마다 다른 기타 권리를 보유할 수도 있습니다 .
保証情報
サービスのご利用について
WD はお客様のビジネスを大切にし、常に最高のサービ
スの提供に努めております。 この製品の保守が必要な
場合はサービスのご利用方法または商品返品確認
(RMA) の入手方法について、この製品をお買い上げに
なった販売代理店にお問い合わせいただくか、WD の製
品サポート Web サイト support.wdc.com でお調べくだ
さい。 製品に欠陥があると判断された場合は、RMA 番号
と返品の手引きをお渡しします。 RMA 番号なしの無許
可な返品は、お客様の送料負担でお客様に送り返されま
す。 許可された返品は必ず、指定どおりの梱包にて、保
険をかけた送料前払いで、返品書類に指定されている送
り先に送付してください WD 製品が購入時に納入さ
れていた箱と梱包材料は、製品を保管または輸送する必
要が生じた場合に備えて安全に保管しておいてくださ
い。 保証期間を確定するために、 support. wdc.com で保
証の有効期限を調べてください(シリアル番号が必要で
す) WD は、いかなる理由においても、損失したデ
タ、損失したデータの回復、製品に含まれていたデータ
について責任を負いません。
保証期間について
WD は、この製品が通常の使用において、下記の条項で
既定されている条件下で素材および出来上がりに欠陥
がなく、WD の仕様を満たしていることを保証します。
製品の保証期間は、その製品を購入された国によって異
なります。その国の法律で異なる規定がなされている場
合を除き、北米と中南米では 5 年、ヨーロッパ・中東
アフリカでは 5 年、アジア太平洋地域では 5 年となっ
ています。 保証の期限は、製品の購入領収証に記されて
いる購入日から開始するものとします。 返品された
品を WD が盗品と判断した場合、主張された欠陥が a)
実際にはない場合、b) WD が製品を受け取る前の破損が
原因で、欠陥の修正が不可能な場合、 c) 誤用、不適切な
設置、改造 support.wdc.com が、この製品をユーザー
の個人による修理が可能な製品と記載しており、かつそ
の改造が適切な手順の範囲以内である場合を除く)、あ
るいは WD の所持下以外での事故または不適切な取り
扱いがあった場合、WD は返品されたいかなる製品に対
しても責任を負いません。 前述の制限事項によって異
なりますが、前述の保証期間内における WD の判断に
よる製品の修理または交換が、お客様の唯一かつ排他的
な保証となります。 修理または交換を行った場合は、元
の保証期間の残り日数、または修理または交換された製
品が発送された日から 90 日の、いずれか長い方に、保
証の期間が延長されるものとします。
この保証が WD の唯一の保証であり、新品として販売
された製品にのみ適用されます。 ここで提供される
済は、明示、黙示または法定かを問わず、a) 市販性、
定の目的との適合性に関する黙示された保証を含む(た
だし必ずしもこれらに限らない)他のすべての救済と保
証に取って代わるものであり、b) この製品の購入、使
用、性能との関連から生じた、偶発的、派生的、または
特別な損害、財務的な損失、利益の喪失、データの喪失
(ただし必ずしもこれらに限らない)に対して一切責任
を負いません。これは、WD が、あらかじめそのような
損害が生じる可能性を知らされていた場合でも同様で
す。 米国では、州によって、付随的、または結果的に生
じる損害に対する責任の除外や制限が認められない場
合があります。そのような場合は、前述の制限は該当し
ない可能性があります。 この保証は特定の法的権利を
与えますが、州によってはそれ以外の権利がある場合が
あります。
保修信息
获取服务
WD 重视您的业务,自始至终为您提供最好的服务。 如果本产品需要维修,请联系您最初从其处购买本产品的经销商,或者
访问支持网站 support.wdc.com 了解如何获取服务或 退货授权 ”(RMA) 的信息。 如果确定本产品有缺陷,会提供给您一个
RMA 号码和产品退货说明。 未授权退货 (也即未发放 RMA 号码的退货)将返还给您并由您承担费用。 授权的退货必须要预
先付款并且保价,使用批准的货运包装箱发到退货单上提供的地址处。 原始包装箱和包装材料必须妥善存放,以备 WD 产品
的保存或运送。 要确定保修期,请在 support.wdc.com 上检查保修过期日期 (要求提供序列号) WD 不对基于任何原因的
丢失数据、丢失数据恢复或其所有产品中所含数据负责。
有限保修
WD 保证本产品在正常使用过程中,在以下规定的期限内,不会发生材料和工艺缺陷,并且符合 WD 规范。 有限保修的期限
视购买产品的国家而异。北美、南美和中美地区有限保修 5 年,欧洲、中东和非洲地区保修 5 年,亚太地区保修 5 年,除非
有法律另外要求。有限保修期自购买收据上所示的购买日期开始算起。 如果 WD 认为本产品是从 WD 盗取的,或者所宣称的
缺陷 a) 并不存在, b) 不能进行理想的检修,因为损坏是在 WD 收到产品以前发生的,或者 c) 是由于误用、安装不当、改装
(包括撕下或涂抹标签,打开或拆下外壳,除非本产品在有限的用户可维修的产品之列,并且具体的改装在相关说明的范围之
内,具体说明可以在 support.wdc.com 上找到)、意外或误操作,则 WD 不对退回的产品负责。 根据上面规定的限制,您唯
一的保修就是在上面规定的保修期内, WD 选择是修理产品还是更换产品。 前述的 WD 保修期限要根据适用的原始保修期
的剩余天数,或自修理或更换的产品发货之日起的九十 (90) 天进行延长 (取二者中较长的时间)
前述的 WD 有限保修只由 WD 进行保修,并且只适用于作为新产品销售的产品。 此处提供的补救措施代替 a) 任何及所有其
它补救措施和保修,无论是明示、暗示或是法律规定的,包括但不局限于对适销性或供特定用途之适用性的担保,和 b) WD
对损坏的任何及所有义务和责任包括但不局限于附帶或由此而引起的或特殊损坏,或者任何财务损失、利润或费用损失,或
由与购买、使用或产品性能引起的或相关的数据丢失,即使 WD 已建议过这类损坏的可能性。 在美国,有些州不允许排除或
限制附带或由此而引起的损坏,因此上述限制可能不适用。 本保修条款为您提供了特定的法律权利,您也可能拥有州与州
间不同的权利。
Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
U.S.A.
Western Digital, WD, and the WD logo are registered trademarks in the U.S. and other countries; and My Passport and and
My Passport Elite are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other
companies. Specifications subject to change without notice.
© 2008 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.
4079-705012-802 Nov 2008
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ
䚼ӊৡ⿄ ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪ܗ㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣
݁Ӌ ໮⒈࣪㘨 ໮⒈࣪
(Pb) (Hg) (Cd) ˄Ѡ˅㣃 Ѡ㣃䝮
(Cr (VI)) (PBB) (PBDE)
ޣ䳛ᶊ(4)
ޣ䳛఼(4 pcs)
㛮ൿ(4 pcs)
ᏺ䬰༈ⱘϞⲪ
ᑩⲪ
PCBA
⹀Ⲭ偅ࡼ఼ X
ᖂൟUSB⬉㓚
EMI ᑩⲪ
㘮䝃㭘㝰
O: 㸼⼎᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊⱘ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛԢѢ
SJ/T11363-2006
ᷛޚ㾘ᅮⱘ
䞣㽕∖ҹ
ϟDŽ
X㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎ
S
T/T11363-2006
ᷛޚ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖
DŽ
˄೼ℸ㸼ЁˈӕϮৃ㛑䳔㽕ḍ᥂ᅲ䰙ᚙމᇍᷛ䆄“X”ⱘ乍Ⳃ䖯㸠䖯ϔℹⱘᡔᴃᗻ㾷䞞DŽ˅
Информация о гарантии
Порядок обслуживания
Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда
стремится предоставить им наиболее качественное
обслуживание. Вслучае необходимости технического
обслуживания данного изделия обратитесь к продавцу, у
которого было приобретено изделие, или посетите сайт
технической поддержки продукции по адресу support.wdc.com,
на котором представлены сведения о порядке технического
обслуживания и получения разрешения на замену изделия
(RMA). Вслучае
подтверждения возможной неисправности
изделия вы получите номер RMA и указания по возврату
изделия. При возврате изделия без получения разрешения
(т.е. без получения номера RMA) изделие будет возвращено
вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном
порядке, должно быть упаковано в транспортную тару
установленного образца и отправлено по почте (с уплатой
почтовых сборов
и страховки) по адресу, указанному в
выданной вам документации по возврату. Сохраняйте коробку
и другие материалы, использованные для упаковки вашего
изделия WD, с целью его хранения и транспортировки. Для
окончательного подтверждения гарантийного срока проверьте
дату его истечения на сайте support.wdc.com (необходимо
указать серийный номер изделия). Компания WD не несет
ответственности за потерю данных, независимо
от ее
причины, за восстановление утерянных данных, а также за
данные, сохраненные на изделии, переданном компании WD.
Ограниченная гарантия
При условии нормальной эксплуатации изделия компания WD
гарантирует его соответствие заявленным техническим
характеристикам и отсутствие дефектов материала и качества
изготовления в течение гарантийного срока, указанного ниже.
Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране
было приобретено изделие. Срок ограниченной гарантии
составляет 5 лет в странах Северной, Южной и Центральной
Америки, 5 лет в
странах Европы, Ближнего Востока и Африки
и 5 лет в странах Азиатско-тихоокеанского региона, если иное
не предусмотрено законодательством. Срок действия
ограниченной гарантии начинается со дня приобретения
изделия, указанной в товарном чеке. Компания WD не
принимает на себя никаких обязательств в отношении любого
возвращенного изделия, если компанией WD будет
установлено, что изделие было
похищено у нее или если
заявленный дефект а) отсутствует; б) не может быть устранен
обычными средствами вследствие повреждения, возникшего
до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие
неправильного использования, неправильной установки,
модификации (включая снятие или уничтожение этикеток
ивскрытие или снятие внешних деталей корпуса, за
исключением случаев, когда изделие включено в перечень
изделий
, допускающих ограниченное обслуживание
пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям,
опубликованным на сайте support.wdc.com), повреждения
вследствие аварии или неправильного обращения, если
изделие не находилось во владении компании WD.
Единственным гарантийным обязательством компании WD на
указанный выше период действия гарантии будет ремонт или
замена изделия, на выбор компании WD, с учетом
перечисленных выше ограничений. Вышеупомянутая гарантия
компании WD распространяется на отремонтированные и
замененные компоненты изделия до окончания срока
действия исходной гарантии или до истечения 90 (девяноста)
дней со дня поставки отремонтированного или замененного
изделия, в зависимости от того, что наступит позднее.
Вышеупомянутая ограниченная гарантия является
единственной гарантией компании WD и распространяется
только на изделия, продаваемые в качестве новых. Она
заменяет
а) все иные меры и гарантийные обязательства,
будь то явные, подразумеваемые или установленные законом,
в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой
выгоды и пригодности для конкретных целей, и б) все
обязательства и виды ответственности компании WD за
ущерб, в том числе случайный, косвенный и специальный,
денежные потери, упущенную выгоду и непредвиденные
расходы,
а также потери данных в результате приобретения,
использования и работы данного изделия, даже если
компания WD была предупреждена о возможности такого
ущерба. В некоторых штатах США запрещен отказ от
ответственности за случайный или косвенный ущерб или ее
ограничение, поэтому вышеупомянутые ограничения могут на
вас не распространяться. Настоящая гарантия дает вам
определенные законные
права, помимо которых вы можете
иметь и другие права, различающиеся в зависимости от места
проживания.
Garantie-informatie
Voor service
WD hecht waarde aan uw zaak en zal altijd proberen u de beste
service te bieden. Als dit product onderhoud vereist, kunt u
contact opnemen met de dealer van wie u het product
oorspronkelijk hebt gekocht of onze website voor
productondersteuning op support.wdc.com bezoeken voor
informatie over het verkrijgen van service of een Return Material
Authorization (RMA). Als wordt vastgesteld dat het product
defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het
terugsturen van het product. Retourzendingen waarvoor geen
voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-
nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd.
Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op
kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een
goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de
verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en
verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van
uw WD product. Controleer, om definitief de garantieperiode te
kunnen vastleggen, de vervaldatum van de garantie (serienummer
vereist) via support.wdc.com. WD kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor verlies van data, ongeacht de oorzaak, het herstellen
van verloren data, of data opgeslagen in welk Product dan ook
dat bij WD in bezit is geplaatst.
Beperkte Garantie
WD garandeert dat het Product bij normaal gebruik vrij zal zijn
van materiële en de afwerking betreffende defecten voor de
hieronder gedefinieerde periode, en voldoet aan de specificaties
van WD dienaangaande. De duur van deze beperkte garantie
hangt af van het land waarin uw product is gekocht. In de regio
Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika is de duur van deze beperkte
garantie 5 jaar, in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika
5 jaar en in de regio Azië-Pacific 5 jaar, tenzij de wet anders
voorschrijft. Deze beperkte garantieperiode start op de
aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet
aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer
WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het
genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze
kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan
voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik,
onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging
van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen,
tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte
onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke
wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals
beschreven op support.wdc.com), ongeluk of verkeerde
hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan
WD. Volgens de bovenstaande beperkingen betreft de enige en
uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de
vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde
garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD. De
bovenstaande, door WD geboden garantie geldt voor herstelde
of vervangen producten voor het resterende deel van de
oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen
vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen
product, afhankelijk van welke periode het langste is.
De bovenstaande beperkte garantie is de enige garantie die door
WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als
nieuw verkocht worden. De hier gegeven voorwaarden treden in
de plaats van a) alle overige voorwaarden en garanties,
uitdrukkelijk, stilzwijgend of geschreven, met inbegrip van maar
niet beperkt tot, die voor verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, en b) alle verplichtingen en vorderingen van
WD voor schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot
indirecte, incidentele, of bijzondere schade, of schade door
financiële verliezen, gederfde winst of besparingen, of verloren
data voortvloeiende uit of verbandhoudende met de aankoop, het
gebruik, of de prestatie van het Product, ook niet indien WD op
de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of
beperking van incidentele of bijkomende schade niet toe, zodat
het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet
gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is
mogelijk dat u nog andere rechten hebt, aangezien deze van staat
tot staat verschillen.
Informações sobre a garantia
Obtenção de manutenção
A WD valoriza os seus negócios e sempre tenta oferecer a você
o melhor serviço. Se for necessária manutenção deste Produto,
entre em contato com o revendedor de quem comprou o
Produto, ou visite nosso Web site de suporte, support.wdc.com
para obter informações sobre assistência ou uma Return Material
Authorization -RMA (Autorização para devolução de material). Se
for determinado que o produto está com defeito, você receberá
um número de RMA e as instruções para devolvê-lo. Uma
devolução não autorizada (ou seja, sem um número de RMA
emitido) lhe será devolvida, e as despesas serão pagas por você.
As devoluções autorizadas devem ser enviadas ao endereço
fornecido nos documentos de devolução em uma caixa de
remessa aprovada, previamente pagas e seguradas. A caixa
original e os materiais de embalagem devem ser guardados para
armazenamento ou para remessa do produto WD. Para
estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a
validade da garantia (número de série necessário) no endereço
support.wdc.com. A WD não terá nenhuma responsabilidade
pela perda de dados, independentemente da causa, pela
recuperação de dados perdidos ou pelos dados contidos em
qualquer Produto que seja colocado em sua posse.
Garantia Limitada
A WD garante que o Produto,no curso de seu uso normal não
apresentará defeitos em relação ao material e à fabricação e
estará de acordo com as especificações da WD pelo período
definido abaixo. Esse período de garantia limitada depende do
país no qual seu Produto foi adquirido. O período de garantia é
de 5 anos nas Américas do Norte, Central e do Sul, de 5 anos na
Europa, Oriente Médio e África, e de 5 anos na região Ásia-
Pacífico, a não ser que de outra forma exigido pela lei. O período
da garantia limitada se inicia na data da compra indicada na nota
fiscal. A WD não terá nenhuma responsabilidade por nenhum
Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi furtado
da WD ou que o defeito declarado a) não estiver presente, b) não
puder ser retificado razoavelmente devido a danos ocorridos
antes de a WD receber o Produto, ou c) for atribuível a uso
indevido, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou
obstrução de etiquetas e abertura ou remoção de gabinetes
externos, a menos que o produto esteja na lista de produtos com
manutenção pelo usuário limitada e a alteração específica estiver
dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme
encontradas no endereço support.wdc.com), acidente ou
manuseio indevido enquanto em posse de terceiros que não a
WD. A sua única e exclusiva garantia será, sujeita às limitações
acima especificadas, durante o período de garantia acima
especificado e de acordo com a escolha da WD, de reparação
ou de substituição do Produto. A garantia prevista pela WD se
estenderá a produtos reparados ou substituídos dentro do
período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa)
dias a partir da data da remessa do produto reparado ou
substituído, seja qual for a maior.
A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é
aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os
recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os
outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou estatutários,
incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de
comerciabilidade ou de adequação para qualquer finalidade
específica e b) quaisquer e todas as obrigações e
responsabilidades da WD por danos, incluindo, mas não
limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou
qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou
perda de dados resultante ou relacionada com a compra, uso ou
desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido informada
sobre a possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns
estados não permitem a exclusão ou limitações de danos
incidentais ou conseqüenciais, sendo assim as limitações acima
podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos
legais específicos, sendo que você também pode ter outros
direitos que variam em cada estado.
Información sobre la garantía
Cómo solicitar el servicio
WD valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los
servicios. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese
con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o
visite nuestro sitio web de soporte técnico en support.wdc.com
para obtener información acerca de cómo solicitar servicio o una
Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina
que el producto tiene fallas, le entregarán un número de
autorización de devolución de materiales e instrucciones para
realizar la devolución del producto. El producto devuelto sin
autorización (es decir, un producto para el cual no se ha emitido
un número de autorización de devolución de materiales) le será
devuelto con cargo a usted. Las devoluciones autorizadas
deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, con
prepagado y asegurado, a la dirección provista con sus
documentos de devolución. Deberá conservar la caja y materiales
de empaque originales para almacenar o enviar su producto de
WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la
garantía, verifique el vencimiento de la garantía (necesitará el
número de serie) en support.wdc.com. WD no será responsable
por la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la
recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en
cualquier producto que esté en su posesión.
Garantía limitada
WD garantiza que el producto, cuando se utilice en condiciones
normales por el plazo definido a continuación, estará libre de
defectos en materiales y mano de obra y por lo tanto cumplirá
con las especificaciones de WD para dicho producto. El plazo de
la garantía limitada depende del país donde se adquirió el
producto. El plazo de la garantía limitada es de 5 años en la
región del Norte, Sur y Centroamérica, 5 años en la región de
Europa, el Medio Oriente y África, así como 5 años en la región
de Asia Pacífico, a menos que la ley indique lo contrario. El plazo
de la garantía limitada comenzará desde la fecha de la compra
que aparece en el recibo de la misma. WD no tendrá ninguna
responsabilidad por ningún producto devuelto si WD determina
que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado a)
no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido
a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es
atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones
(incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la
apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el
producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede
dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del
ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en
support.wdc.com), a accidentes o a un mal manejo mientras
estaba en posesión de alguien distinto a WD. Sujeto a las
limitaciones arriba mencionadas y durante el período de garantía
especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o
sustitución del producto, según WD juzgue conveniente. La
garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o
reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto
del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a
partir de la fecha de envío de un producto reparado o
reemplazado.
La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se
aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los
recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera
otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales,
incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o
aptitud para un fin en particular, y b) todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios,
incluyendo pero no limitando a los daños accidentales, indirectos
o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de utilidades
o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con
relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto,
aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que
se produjeran dichos daños y perjuicios. En Estados Unidos,
algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de
daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones
precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos, y es posible que usted
tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a
otro.
Informazioni sulla garanzia
Come ottenere assistenza
WD vi è grata per aver scelto un proprio prodotto e tenterà
sempre di soddisfarne qualsiasi esigenza di assistenza. Se
questo prodotto necessita di manutenzione, rivolgersi al
rivenditore presso il quale è stata acquistato o visitare il sito
Web di supporto dei prodotti all’indirizzo support.wdc.com
per richiedere informazioni su come ottenere assistenza o un
numero RMA. Se si determina che il Prodotto è difettoso,
verrà assegnato un numero RMA e l’utente riceverà istruzioni
su come effettuarne la resa. Un reso non autorizzato (ad
esempio, privo dell’obbligatorio numero RMA) verrà restituito
a spese dell’utente. I resi autorizzati devono essere inviati
all’indirizzo riportato sulla documentazione di reso fornita in un
contenitore di spedizione approvato, prepagato ed assicurato.
Si consiglia di conservare il contenitore e il materiale di
imballaggio per custodire o spedire il prodotto. Per stabilire in
maniera definita il periodo di garanzia, controllare la scadenza
della garanzia (numero di serie richiesto) tramite
support.wdc.com. WD non sarà in alcun modo responsabile
per la perdita di dati, qualunque sia la causa, né per il ripristino
di dati persi o i dati contenuti in qualsiasi prodotto restituito in
suo possesso.
Garanzia limitata
WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, sarà
privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo
specificato di seguito, tranne se altrimenti previsto dalla legge
e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. Il termine
della garanzia limitata dipende dal paese in cui il Prodotto è
stato acquistato. Il termine sarà pertanto di 5 anni nella
regione dell’America Settentrionale, Centrale e Meridionale, 5
anni in Europa, Medio Oriente e Africa e 5 anni nella regione
Asia Pacifico, tranne se prescritto altrimenti per legge Il
termine della garanzia limitata avrà inizio a partire dalla data di
acquisto che appare sullo scontrino d’acquisto. WD declina
ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse
determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto
dichiarato a) non sia presente, b) non può essere
adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD
ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso
improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi
rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e
rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è ad
intervento circoscritto dell’utente e la specifica alterazione è
prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito
support.wdc.com), incidenti o manovre errate mentre in
possesso di terzi che non fossero WD. Soggetta ai limiti
summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell’utente sarà,
durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a
discrezione di WD, la riparazione o la sostituzione del
Prodotto. La presente garanzia di WD verrà estesa per i
Prodotti riparati o sostituiti per il residuo del periodo
applicabile della garanzia originale oppure per novanta (90)
giorni dalla data di spedizione del Prodotto riparato o
sostituito, quello, tra i due, con durata maggiore.
La presente garanzia limitata è la sola garanzia di WD ed è
applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. I
rimedi ivi offerti sono in luogo di a) qualsiasi e tutti gli altri
rimedi e garanzie esplicite, implicite o imposte per legge,
comprese e non limitate a qualsiasi garanzia di
commerciabilità o di adeguatezza per un determinato scopo e
b) qualsiasi e tutti gli obblighi e le responsabilità di WD per
danni, compresi e non limitati ai danni accidentali,
consequenziali o speciali o di qualsiasi perdita finanziaria,
perdita di profitti o spese, nonché perdita di dati conseguenti
all’acquisto, all’impiego o alle prestazioni del Prodotto anche
se WD era al corrente della possibilità di tali danni.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Western Digital My Passport WDMLRC5000 ユーザーマニュアル

カテゴリー
ネットワーキング
タイプ
ユーザーマニュアル