Sanus VisionMount VLF220 取扱説明書

タイプ
取扱説明書

このマニュアルも適しています

6901-002025<03>
5
CS
POZOR:
Vyvarujte se úrazu nebo poškození majetku!
Nepoužívejte tento výrobek jinak, než bylo speci kováno společností
Sanus Systems.
Stěna musí být schopná unést zatížení ve výši pětinásobku součtu
hmotností monitoru a držáku.
Tento výrobek je určen pouze pro montáž na stěny sdřevěnými rámy!
Nerozumíte-li těmto pokynům, nebo pochybujete o bezpečnosti
instalace, sestavy nebo použití tohoto výrobku, kontaktujte zákaznický
servis společnosti Sanus Systems nebo zavolejte kvali kovanému
smluvnímu partnerovi.
Společnost Sanus Systems neodpovídá za škody ani poranění způsobená
nesprávným sestavením nebo používáním.
VARONÍ! Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou v případě
spolknutí představovat riziko zadušení. Tyto části ukládejte mimo dosah
malých dětí!
OPT
Součástí balení je montážní materiál a návod pro různé varianty upevnění.
Když uvidíte tento symbol, vyberte si správnou kon guraci, která vyhovuje
vašim potřebám. Nebude potřeba všechen montážní materiál.
TR
DİKKAT:
Olası kişisel yaralanmalardan ve mal zararından sakının!
Bu ürünü, Sanus Systems tarafından açıkça belirtilmemiş bir amaçla
kullanmayın.
Duvar; monitör ve montaj düzeneği ağırlıkları toplamının beş katını
taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
Bu ürün, yalnızca ahşap pro lli duvarlarda kullanım için tasarlanmıştır!
Bu talimatları anlamıyorsanız veya bu ürünün kurulum, montaj veya
kullanım güvenliği konusunda endişeleriniz varsa Sanus Systems Müşteri
Hizmetleri’ne başvurun veya uzman bir usta çağırın.
Sanus Systems, hatalı montaj ya da kullanımdan kaynaklanan hasar veya
yaralanmalardan sorumlu değildir.
UYARI! Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol açabilecek küçük parçalar
içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak tutun!
OPT
Çoklu montaj yapılandırmaları için gerekli donanım ve prosedürler
bulunmaktadır. Bu işareti görünce, ihiyaçlarınıza uygun olan doğru
yapılandırmayı seçin. Bütün donanım kullanılmayacaktır.
JP
注意
ケガや壁面の破損が起こらないように注意してください。
Sanus Systemsが明確に指定している以外の目的で本製品を使用しな
いでください。
取り付け先の壁は、モニターとマウントの総重量の5倍を支えられ
なければなりません。
本製品は木製フレームの壁のみでの使用を目的としています。
ここに記載される説明を理解できない場合、または製品の取り付
け、組み立て、使用について質問がある場合、Sanus Systemsカス
タマーサービスまたは認定業者にお問い合わせください。
Sanus Systemsは、不適切な組み立てや使用によって起きた破損また
はケガに対して責任を負いません。
警告 本製品には小さい部品が同梱されており、誤って飲み込むと窒息
の危険性があります。子供のそばにこういった部品を置かないようにし
てください。
OPT
取り付け方法は複数あり、それぞれに必要な金具と手順が記載され
ています。この記号が示されている場合、必要な正しい方法を選択して
ください。記載されたすべての金具を使用するわけではありません。
MD
小心 :
避免潜在人身伤害和财产损毁!
请勿将此产品用于Sanus Systems 明确指定以外的其他目的。
墙壁的承重力必须至少达到显示器和墙壁支架总重量的五倍。
本产品仅适用于木框架墙!
如您不理解这些说明,或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑
问,请联系Sanus Systems客户服务中心,或致电合格的承建商以咨询
相关信息。
对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害,Sanus Systems 不承担
任何责任。
警告 ! 本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。 请将此类项
目远离儿童放置!
OPT
随带有硬件和多项安装配置步骤。 看到该符号时,请根据需要选择
正确的配置。 并非随带的所有硬件都会用到。
6901-002025<03>
9
PL
Montaż na ścianie o szkielecie drewnianym
UWAGA: Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia sprzętu! Wkrętów
montażowych [26] nie należy dokręcać za mocno. Śruby [26] należy
dokręcać tylko do momentu dociśnięcia podkładek [25] do płyty ściennej
[02]. Grubość materiału stanowiącego pokrycie ściany nie może przekraczać
16 mm (5/8 cala). Zamocować płytę ścienną blisko gniazdka. Uchwyt nie
powinien zasłaniać gniazdka. Telewizor wysuwa się z pozycji home do pozycji
maksymalnie wysuniętej o 8.25 cm (3.25 cali).
CS
Montáž na dřevěný sloup
POZOR: Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám! Nadměrně
neutahujte kotvicí šrouby [26]. Kotvicí šrouby [26] utahujte jen do té míry, než
se podložky [25] dotknou nástěnné desky [02]. Tloušťka prvků připevněných
ke stěně nesmí přesáhnout 16 mm. Připevněte nástěnnou desku u zásuvky.
Zajistěte, aby držák nezakrýval zásuvku. Televizor se posune 8.25 cm ze
složené polohy na plnou délku.
TR
Ahşap Saplama Montajı
DİKKAT Olası yaralanmalara veya ürünün hasar görmemesine dikkat edin!
Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [26]. Cıvataları [26] yalnızca pullar [25]
duvar plakasına [02] çekilene kadar sıkıştırın. Duvarın kaplaması 16 mm’yi (5/8
inç) geçmemelidir. Duvar plakasını elektrik prizine yakın bir yere monte edin.
Düzeneğin elektrik prizini engellemediğinden emin olun. TV, ana konumdan
tam açık hale 8.25 cm (3.25 inç) kayar.
JP
木製間柱に取り付け
注意 ケガや破損が起こらないように注意してください。ラグボルトを締
めすぎないでください。ワッシャー [25] が壁面プレート[02]にしっかり
と取り付けられるまで、ラグボルト[26]を締めます。壁を覆っている部
材は16 mm(5/8インチ)を超えてはなりません。コンセントの近くにウォ
ールプレートを取り付けます。マウントがコンセントの妨げにならない
ように注意します。完全に引き出すと、テレビはホーム位置から8.25cm
離れます。ウォールプレートの穴(h)に従って、アームの位置を設定し
ます。
MD
木质螺栓安装
小心 : 避免潜在伤害或财产损坏!請勿將六角螺栓鎖得太緊!只有在將
墊圈 [25] 拉靠在牆板 [02] 上之後,才可以鎖緊六角螺栓 [26]。 任何覆
盖墙壁的材料厚度不应超过 16 毫米(5/8 英寸)。将壁板安装在插座附
近。确保支架不阻挡插座。电视从原始位置变换到完全伸展位置需移动
8.25 cm (3.25 英寸)。
6901-002025<03>
12
2
EN
Install the arm assembly [03] into the wall plate [02].
FR
Installez l’assemblage du bras [03] dans la plaque murale [02].
DE
Bringen Sie die Armvorrichtung [03] an der Wandplatte [02] an.
ES
Instale el montaje del brazo [03] a la placa mural [02].
PT
Instale o conjunto do braço [03] na placa da parede [02].
NL
Installeer het armmechanisme [03] in de wandplaat [02].
IT
Installare il gruppo braccio [03] nella piastra a muro [02].
EL
Τοποθετήστε τη διάταξη του βραχίονα [03] στο στήριγα
τοίχου [02].
NO
Monter armen [03] på veggplaten [02].
DA
Monter armenheden [03] i vægpladen [02].
SV
Montera armenheten [03] i väggplattan [02].
RU
   [03]    [02].
PL
Zamontować zespół ramienia [03] w płycie ściennej [02].
CS
Do nástěnné desky [02] namontujte skupinu ramene [03].
TR
Kol düzeneğini [03] duvar plakasına [02] takın.
JP
アームアッセンブリー[03]をウォールプレート[02]に取り付け
ます。
MD
将悬臂组件 [03] 安装入壁板 [02]
[32]
6901-002025<03>
18
PL
Montaż wsporników
Uwaga: W przypadku telewizorów z otworami 400 x 400, patrz strona 16.
1. Przed rozpoczęciem montażu wsporników, określić średnicę śruby
telewizora i typ telewizora:
Dla telewizorów z płaskim tyłem/bez przeszkód, patrz punkt 4-1.
Dla telewizorów z nieregularnym tyłem/z przeszkodami, patrz punkty 4-2
lub 4-3.
Jeżeli potrzeba będzie więcej miejsca na kable, wgłębienia lub występy, patrz
opcje montażowe (4-2 or 4-3) wykorzystujące dystanse.
2. Wsporniki z tyłu monitora muszą być wypoziomowane.
Na rysunku pokazano standardowe kon guracje. Informacje na temat
zastosowań specjalnych uzyskać można w Dziale Obsługi Klienta.
UWAGA: Aby usunąć wszelkie przeszkody lub dopasować uchwyt do
zaokrąglonego tyłu monitora, należy skorzystać z możliwie najkrótszego
połączenia wkrętów i podkładek dystansowych. Zbyt długie oprzyrządowanie
może spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów monitora.
CS
Instalace konzol
Poznámka: U televizorů srozmístěním otvorů 400 x 400 viz strana 16.
1. Než nainstalujete konzoly, stanovte průměr šroubů pro váš televizor a
pro váš typ televizoru:
Pro televizory s plochou/nečlenitou zadní stěnou viz krok 4-1.
Pro televizory s nepravidelnou/členitou zadní stěnou viz krok 4-2 nebo
4-3.
Pokud potřebujete dodatečný prostor pro kabely, výklenky nebo výstupky,
podívejte se na jeden z instalačních doplňků (4-2 nebo 4-3), který používá
rozpěrky.
2. Zajistěte, aby konzoly na zadní straně monitoru byly v rovině.
Na obrázku jsou uvedeny standardní kon gurace. U speciálních aplikací se
obraťte na oddělení péče o zákazníky.
POZOR: Použijte co nejkratší kombinaci šroubu a podložky, jaká je zapotřebí
kpřekonání jakýchkoli překážek nebo kvůli zakřivené zadní straně. Použití
příliš dlouhého spojovacího materiálu by mohlo způsobit poškození vnitřních
komponent monitoru.
TR
Destekleri Monte Edin
Not: 400 x 400 delik düzenine sahip televizyonlar için bkz. sayfa 16.
1. Destekleri monte etmeden önce televizyonunuza takılan cıvata çapını ve
televizyonunuzun türünü saptayın:
Arkası düz/engelsiz televizyonlar için bkz. adım 4-1.
Arkası asimetrik/engelli televizyonlar için bkz. 4-2 veya 4-3.
Kablolar, girintiler veya çıkıntılar için fazladan yere ihtiyacınız varsa, ara
parçaların kullanıldığı montaj seçeneklerinden birine bakın (4-2 veya 4-3)
2. Desteklerin monitörün arkasıyla aynı seviyede olduğundan emin olun.
Standart yapılandırmalar gösterilmektedir. Özel uygulamalar için Müşteri
Hizmetleri ile irtibata geçin.
DİKKAT: Engellerden kurtarmak veya eğimli yüzeye monte edebilmek için
en kısa vida - ara parçası kombinasyonunu kullanın. Fazla uzun donanım
kullanılması monitörünüzün dâhili parçalarına zarar verebilir.
JP
ブラケットの取り付け
注意: 穴パターンが400 x 400のテレビに関しては、16ページを参照し
てください。
1. ブラケットを取り付ける前に、テレビの種類に応じたボルト径を判
断します。
テレビの背面が平らで障害物がない場合、手順4-1を参照してくだ
さい。
テレビの背面が平らではなく障害物がある場合、手順4-2または4-3
を参照してください。
ケーブル、くぼみ、突起物を収める余分なスペースが必要な場合、スペ
ーサーを利用する取り付けオプション(4-2または4-3を参照してくださ
い。
2. ブラケットがモニター背面と水平になるようにしてください。
標準のハードウェア設定は図のとおりです。特殊なアプリケーションに
ついては、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
注意 : モニター取り付けの障害にならず、背面の湾曲に対応するた
め、最小のネジとスペーサーを組み合わせて使用してください。使用す
るハードウェアが長すぎる場合、モニター内部のコンポーネントを破損
する恐れがあります。
MD
安装托架
注意:对于螺孔距离为 400 x 400 毫米的电视,请参阅第 16 页。
1. 在安装托架前,先确定适合电视的螺栓直径和电视类型:
对于后部平直/无阻挡物的电视,参见步骤 4-1。
对于后部不规则/有阻挡物的电视,参见步骤 4-2 或 4-3。
如果您需要额外的空间来处理电缆、凹陷、或突起,参见使用隔圈的安装
选项(4-2 或 4-3)之一。
2. 确保显示器背面上的支架是平的
显示标准配置。 对于特种应用,请与客户服务部门联系。
小心 :使用需要的最短螺钉和垫圈组合,以避开所有障碍物或适配呈曲面
的背面。使用过长的配件可能会损坏显示器的内部元件。
6901-002025<03>
24
5
EN
Be sure that the center column is aligned with the center of the
TV. Tighten the upper [A] and lower [B] fasteners. Do not overtighten the
fasteners.
Note: For 400 x 400 hole spacing, resecure the locking carriages and insert
the support tubes. Then align the center column and tighten the fasteners as
instructed.
FR
Assurez-vous que la colonne centrale est alignée avec le centre du
TV. Serrez les attaches du haut [A] et du bas [B].
Remarque: Pour un espacement de trous de 400 x 400, resserrez à nouveau les
xations verrouillables et insérez les barres de support. Puis alignez la colonne
centrale et reserrez les  xations selon les directives.
DE
Die mittlere Säule muss genau mit der Mitte des TVs ausgerichtet
sein. Ziehen Sie die oberen [A] und unteren [B] Schrauben fest an.
Hinweis: Bei einem Lochbild von 400 x 400mm befestigen Sie die
Sperrmechanismen erneut sicher und führen Sie die Stützrohre ein. Richten Sie
dann die mittlere Säule aus und ziehen Sie die Halteschrauben wie angegeben
fest.
ES
Asegúrese de que la columna central esté alineada con el centro del
TV. Ajuste los cierres superiores [A] e inferiores [B].
Nota: Para patrones de ori cios de 400 x 400, vuelva a trabar los mecanismos
de bloqueo e inserte los caños de soporte. Luego, alinee la barra central y
ajuste los pernos roscados según se indicó.
PT
Veri que se a coluna central está alinhada com o centro do TV.
Aperte os  xadores superior [A] e inferior [B].
Observação: Para espaçamento de orifício de 400 x 400, aperte novamente
os carros de trava e insira os tubos de suporte. Em seguida, alinhe a coluna do
centro e aperte os  xadores, conforme as instruções.
NL
Zorg ervoor dat de middenkolom op een lijn staat met het
midden van de TV. Draai de bovenste [A] en onderste [B] bevestigingen vast.
Opmerking: Bij een gatenpatroon van 400 x 400 zet u de vergrendelingssledes
weer vast en plaatst u de ondersteuningsbuizen. Vervolgens lijnt u de
middenkolom uit en draait u de schroeven volgens de instructies vast.
IT
Assicurarsi che la colonna centrale sia allineata con il centro del TV.
Serrare i dispositivi di  ssaggio superiore [A] e inferiore [B].
Nota: per una distanza tra i fori di 400 x 400, rimettere in sicurezza i dispositivi
di bloccaggio e inserire i tubi di supporto. Quindi, allineare la colonna centrale e
stringere gli elementi di  ssaggio in base alle istruzioni.
EL
Βεβαιωθείτε πω η κεντρική στήλη είναι ευθυγραισένη ε το
κέντρο τη οθόνη. Σφίξτε του επάνω [A] και κάτω [B] συνδέσου.
Σημείωση: Για απόσταση οπών 400 x 400, ασφαλίστε πάλι τι κινητέ
βάσει ασφάλιση και τοποθετήστε του σωλήνε στήριξη. Στη συνέχεια
ευθυγραίστε την κεντρική στήλη και βιδώστε του συνδέσου σύφωνα ε
τι οδηγίε.
NO
Pass på at midtlinjen er på linje med midten på skjermen. Stram til
oppe [A] og nede [B].
Merk: Når det gjelder 400 x 400-hullmønsteret, sikrer du låseanordningene på
nytt og setter i støtterørene. Juster deretter midtstolpen og stram festene som
anvist.
DA
Sørg for at placere den midterste kolonne ud for midten af
skærmen. Stram den øverste [A] og nederste [B] fastgøringslås.
Bemærk: Hulmellemrum på 400 x 400: Låsemekanismen skal sikres og
støtterørene skal indsættes. Derefter skal den midterste søjle tilrettes og
lukkemekanismerne spændes som angivet.
SV
Kontrollera att staven i mitten är inriktad mot bildskärmens mitt.
Dra åt de övre [A] och nedre [B] fästanordningarna.
Observera: För 400 x 400-hålintervall, säkra låsslädarna igen och sätt i
stödrören. Rikta sedan in mittenstaven och dra åt fästena enligt anvisningarna.
RU
  ,      
.   [A]   [B] .
Примечание:     400  400, 
      .  
        
.
PL
Środkowa kolumna musi być ustawiona w osi ze środkiem TVa.
Dociągnąć górne [A] i dolne [B] mocowanie.
Uwaga: W przypadku otworów o rozstawie 400 x 400 zabezpieczyć zamki i
założyć tulejki. Następnie wyrównać środek kolumny i dokręcić mocowania
zgodnie z instrukcją.
CS
Zkontrolujte zarovnání středového sloupku se středem TVu.
Utáhněte horní [A] a dolní [B] upevňovací prvky.
Poznámka: U rozestupu otvorů 400 x 400 opět zabezpečte uzamykací rámy a
vložte nosné trubky. Potom slícujte středový sloupek a podle instrukcí utáhněte
upínače.
TR
Merkez desteğin, monitörün merkeziyle aynı hizada olduğundan
emin olun. Üst [A] ve alt [B] birleştirme elemanlarını sıkın.
Not: 400 x 400 delik açıklığında kilitleme taşıyıcılarını yeniden sabitleyip destek
tüplerini takın. Ardından orta kolonu hizalayıp bağlama elemanlarını belirtildiği
şekilde sıkın.
JP
真ん中の柱がモニターの中央に合うようにしてください。上側
[A] と下側 [B] の留め具を締め付けます。
注意: 穴間隔が400 x 400の場合、ロックキャリッジを固定し、サポー
トチューブを取り付け直します。次に、指示に従って、センターコラム
を揃えて、留め具を締めます。
MD
确保中心立柱与显示器的中心对齐。拧紧上部 [A] 和下部 [B]
扣件。
注意:对于 400 x 400 毫米的螺孔距离,重新固定锁定架,并插接支撑
管。然后对齐中心立柱,并按照说明紧固扣件。
6901-002025<03>
28
7
EN
Remove the arm covers by pressing the front of the cover; the rear
of the cover will pop upward. Pull each arm to its full extension then route the
cables through the arm. Leave enough slack to prevent stretching the cables
when the arm is moved.
FR
Enlevez les caches des bras en appuyant sur l’avant de chaque
cache, ce qui devrait faire sortir l’arrière du cache. Allongez complètement les
bras et faites passer les câbles dans les bras. Laissez su samment de jeu pour
éviter que les câbles soient étirés lorsque les bras sont déplacés.
DE
Entfernen Sie die Armabdeckungen, indem Sie auf den vorderen
Bereich der Abdeckungen drücken. Der hintere Bereich der Abdeckung
springt hoch. Ziehen Sie die Arme vollständig aus und verlegen Sie die Kabel
durch die Arme. Lassen Sie genug Spiel, um ein Überdehnen der Kabel beim
Bewegen des Arms zu verhindern.
ES
Quite las cubiertas de los brazos presionando la parte delantera
de la cubierta, y la parte trasera de la cubierta se levantará. Estire cada brazo
hasta su máxima extensión y luego dirija los cables a través del brazo. Deje
su ciente largo para que el cable se estire cuando se mueve el brazo.
PT
Remova as tampas do braço pressionando a parte frontal da tampa;
a parte traseira saltará para cima. Puxe cada braço em toda sua extensão e,
então, direcione o cabo pelo braço. Deixe folga su ciente para evitar que o
cabo se estenda quando o braço for movido.
NL
Verwijder de armhoezen door op de voorkant van de hoes te
drukken. De achterkant van de hoes springt dan naar voren. Trek iedere arm
volledig uit en stuur vervolgens de kabels door de arm. Laat genoeg speling
over om te voorkomen dat de kabel uitrekt wanneer u de arm beweegt.
IT
Rimuovere i coperchi dei bracci premendo la parte anteriore del
coperchio; la parte posteriore del coperchio si solleverà. Tirare ciascun braccio
no alla completa estensione, quindi far passare i cavi attraverso il braccio.
Lasciare abbastanza gioco da evitare lo stiramento dei cavi quando si muove il
braccio.
EL
Αφαιρέστε τα καλύατα του βραχίονα πατώντα το προστινό
κάλυα, ώστε να πεταχτεί προστά το πίσω έρο του καλύατο. Τραβήξτε
τελείω τον κάθε βραχίονα και, στη συνέχεια, δροολογήστε τα καλώδια έσω
του βραχίονα. Αφήστε τα αρκετά χαλαρά ώστε να η τεντωθούν τα καλώδια
όταν ετακινηθεί ο βραχίονα.
NO
Fjern armdekslene ved å klemme til foran på dekselet – bakre del
av dekselet spretter opp. Trekk begge armene helt ut, og trekk ledningene
gjennom armen. Pass på at de er løse nok til at armen kan beveges uten at
ledningene blir strukket.
DA
Fjern armdækslerne ved at trykke på forsiden af dækslerne,
hvorefter bagsiderne springer op. Træk hver arm ud i fuld længde, og før
kablerne gennem armen. Slæk nok på kablerne, så de ikke bliver strakt for
meget ud, når armen bevæges.
SV
Ta bort armskydden genom att trycka framtill på armen, varefter
den bakre delen av skyddet hoppar upp. Dra ut varje arm helt och hållet och
dra sedan kablarna genom armen. Lämna kvar tillräckligt slack för att hindra
kabeln från att sträckas när armen  yttas.
RU
   ё    
.        .
      ,   
  .     , 
      .
PL
Zdemontować osłony ramienia, naciskając przód osłony, tył
osłony wysunie się do góry. Wysunąć ramiona na pełną długość, a następnie
przeprowadzić kable przez ramię. Należy pozostawić wystarczający luz, aby
zapobiec napinaniu kabli przy przesunięciu ramienia.
CS
Přitlačením na přední část krytu odstraňte kryty ramene (zadní část
krytu vyskočí nahoru). Vytáhněte jednotlivá ramena do celé délky, poté přes
ramena veďte kabely. Aby během pohybu ramene nedocházelo k napínání
kabelů, ponechejte dostatečný průvěs.
TR
Kapağın ön tarafına basarak kol kapaklarını kaldırın, kapağın arka
tarafı yukarıya doğru kalkacaktır. Her bir kolu tam olarak açılana kadar çekin,
ardından kabloları kolun etrafına sarın. Kol hareket ettirildiğinde kablonun
gerilmesini önlemek için yeterli miktarda boşluk bırakın.
JP
カバー前部を押してアームカバーを外すと、カバー後部が飛び
出します。アームを目一杯引っ張り、アームからケーブルを通します。
アームが動いたときにケーブルが引っ張られないように、十分たるませ
ておきます。
MD
按悬臂盖的前端以掀开悬臂盖,悬臂盖的后端将会上弹。在悬臂
内布设电缆时,请将各悬臂完全伸开。预留足够的电缆松弛度,以防止悬
臂移动过程中拉抻电缆。
6901-002025<03>
30
8
EN
Install the upper cover and lower cover.
FR
Installer les couvercles supérieur et inférieur.
DE
Bringen Sie die obere und untere Abdeckung an.
ES
Instale las cubiertas superior e inferior.
PT
Instale as tampas superior e inferior.
NL
Installeer de bovenste en onderste afdekplaat.
IT
Installare i coperchi superiore e inferiore.
EL
Εγκαταστήστε το επάνω και το κάτω κάλυα.
NO
Monter det øvre og nedre dekselet.
DA
Monter det øverste og nederste dæksel.
SV
Installera det övre och undre skyddet.
RU
    .
PL
Zainstalować górną i dolną osłonę.
CS
Nainstalujte horní a dolní kryt.
TR
Üst ve alt kapakları takın.
JP
上下のカバーを取り付けます。
MD
安装上盖和下盖。
6901-002025<03>
32
9
EN
A: Adjust left / right swivel tension.
B: Adjust up / down tilt tension.
C: Adjust arm extend / retract tension.
CAUTION: Never remove the tension nut [A]. Be sure threads are visible above
the nut.
FR
A: Réglez la tension de pivotement à gauche/droite.
B: Réglez la tension d’inclinaison vers le haut/bas.
C: Réglez la tension d’extension/rétraction des bras.
ATTENTION: N'enlevez jamais complètement l’écrou de tension [A]. Assurez-
vous que le  letage est visible au-dessus de l’écrou.
DE
A: Spannung für die Drehung nach rechts/links anpassen.
B: Spannung für die Neigung nach oben/unten anpassen.
C: Spannung zum Ausziehen/Einfahren des Arms anpassen.
VORSICHT: Entfernen Sie die Spannmuttern [A] niemals vollständig.
Vergewissern Sie sich, dass die Gewinde über die Muttern herausstehen.
ES
A: Ajuste la tensión de la rotación a la izquierda/derecha.
B: Ajuste la tensión de la inclinación hacia arriba/abajo.
C: Ajuste la tensión de extensión/retracción del brazo.
PRECAUCIÓN: Nunca retire por completo las tuercas de tensión [A].
Asegúrese de que las roscas sean visibles por sobre la tuerca.
PT
A: Ajustar tensão da base esquerda/direita.
B: Ajustar tensão de inclinação acima/abaixo.
C: Ajustar tensão de extensão/retração do braço.
ATENÇÃO: Nunca remova a porca de tensão completamente [A]. Veri que se
as roscas estão visíveis acima da porca.
NL
A: Pas de draaispanning links/rechts aan.
B: Pas de kantelspanning omhoog/omlaag aan.
C: Pas de spanning arm uittrekken/intrekken aan.
VOORZICHTIG: Verwijder de spanknop [A] nooit volledig. Controleer dat er
schroefdraad zichtbaar is boven de moer.
IT
A: Regolare la tensione della rotazione sinistra/destra.
B: Regolare la tensione dell’inclinazione alto/basso.
C: Regolare la tensione dell’estensione/ritrazione del braccio.
PRECAUZIONE: Non rimuovere mai completamente il dado della tensione [A].
Veri care che le parti  lettate siano visibili sopra il dado.
EL
A: Ρύθιση αριστερή/δεξιά τάση οριζόντια περιστροφή.
B: Ρύθιση πάνω/κάτω τάση κλίση.
C: Ρύθιση τάση έκταση/απόσυρση βραχίονα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ ην αφαιρείτε τελείω το περικόχλιο ένταση [A].
Βεβαιωθείτε πω τα σπειρώατα είναι ορατά επάνω από το παξιάδι.
NO
A: Juster spenningen for regulering venstre/høyre.
B: Juster spenningen for regulering helling opp/ned.
C: Juster spenningen for regulering ut/inn.
FORSIKTIG: Strammemutteren [A] må aldri løsnes helt. Kontroller at gjenger
er synlige ovenfor mutteren.
DA
A: Juster stramheden på drejning til venstre/højre.
B: Juster stramheden på vipning op/ned.
C: Juster stramheden på armens udstrækning/sammentrækning.
FORSIGTIG: Fjern aldrig strammemøtrikken [A] helt. Sørg for, at gevindene
kan ses over møtrikken.
SV
A: Anpassa höger/vänster svängningsspänning.
B: Justera lutningsvinkelns spännkraft uppåt/nedåt.
C: Justera armens spännkraft vid ut- och indragning.
FÖRSIKTIGHET: Ta aldrig helt och hållet bort spännmuttrern [A]. Se till att
gängorna är synliga ovanför muttern.
RU
A:     /.
B:     /.
C:    /
 .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:      [A].
  ,     .
PL
A: Wyregulować kąt obrotu w lewo/w prawo.
B: Wyregulować kąt pochylenia w górę/w dół.
C: Wyregulować wysunięcie ramienia.
UWAGA: Nigdy nie odkręcaj zupełnie pokrętła regulacyjnego [A]. Należy
upewnić się, iż nad nakrętką widoczny jest gwint.
CS
A: Nastavte tuhost pro pohyb vlevo/vpravo.
B: Nastavte tuhost pro sklápění nahoru/dolů.
C: Nastavte tuhost pohybu pro vysouvání/zasouvání ramene.
POZOR: Nikdy úplně nedemontujte napínací matici [A]. Závity musí být nad
maticí vidět.
TR
A: Sola / sağa dönüş gerilimini ayarlayın.
B: Yukarı / aşağı eğim gerilimini ayarlayın.
C: Kolu uzatma / kapatma gerilimini ayarlayın.
DİKKAT: Gerilim Somununu [A] asla tamamen çıkarmayın. Somunun üst
kısmında vida dişlerinin göründüğünden emin olun.
JP
A: 左右の旋回張力を調整します。
B: 上下の傾き張力を調整します。
C: アームの伸縮張力を調整します。
注意 決してテンションナット[A] を外さないでください。 スレッド
がナットから見えるようにしてください。
MD
A: 调节左/右摆动拉力。
B: 调节上/下倾斜拉力。
C: 调节悬臂伸/缩拉力。
小心 : 切勿完全拆卸压紧螺母 [A]。 确定螺母上方可见到螺纹。
CAUTION:
6901-002025<03>
34
10
[32]
EN
To level the monitor, loosen the two screws on the back of the head.
Adjust the monitor position so that it is level. Tighten the screws.
FR
Pour mettre le moniteur à niveau, desserrez les deux vis à l’arrière
de la tête. Réglez la position du moniteur pour quil soit de niveau. Resserrez
les vis.
DE
Zur Ausrichtung des Monitors lockern Sie die zwei Schrauben auf
der Rückseite des Kopfes. Stellen Sie die Monitorposition so ein, dass der
Monitor korrekt ausgerichtet ist. Ziehen Sie die Schrauben an.
ES
Para nivelar el monitor, a oje los dos tornillos que se encuentran
en la parte posterior del cabezal. Ajuste la posición del monitor para que esté
nivelado. Ajuste los tornillos.
PT
Para nivelar o monitor, afrouxe os dois parafusos na parte traseira
do cabeçote. Ajuste a posição do monitor para que  que nivelado. Aperte os
parafusos.
NL
Om het scherm recht te zetten dient u de twee schroeven aan de
achterkant van de kop los te maken. Pas de positie van het scherm aan totdat
deze waterpas is. Draai de schroeven weer stevig aan.
IT
Per livellare orizzontalmente il monitor, allentare le due viti nel
retro della testa della sta a. Regolare la posizione  no a quando non è
perfettamente livellata. Stringere le viti.
EL
Για να ευθυγραίσετε την οθόνη, χαλαρώστε τι δύο βίδε
στο πίσω έρο τη κεφαλή. Ρυθίστε τη θέση τη οθόνη ώστε να είναι
ευθυγραισένη. Σφίξτε τι βίδε.
NO
Rettstill skjermen ved å løsne de to skruene på baksiden av hodet.
Juster skjermstillingen, slik at skjermen blir vannrett. Fest skruene.
DA
Du kan justere skærmen ved at løsne de to skruer bag på
hoveddelen, justere skærmen så den sidder lige, og stramme skruerne igen.
SV
Justera bildskärrmen genom att lossa de två skruvarna på
huvudenhetens baksida. Justera bildskärmen tills den är plan. Dra åt
skruvarna.
RU
   ,   
   .    
  .  .
PL
Aby wyrównać monitor, należy poluźnić dwa wkręty z tyłu głowicy.
Wyrównać pozycję monitora. Dokręcić wkręty.
CS
Chcete-li monitor vyrovnat, povolte dva šrouby na zadní straně.
Upravte polohu monitoru, aby byl vodorovný. Dotáhněte šrouby.
TR
Monitörü dengelemek için başın arkasındaki iki vidayı gevşetin.
Monitör konumunu, monitör dengede olacak şekilde ayarlayın. Vidaları
sıkıştırın.
JP
モニターを水平にするには、ヘッド裏の2本のネジを緩めま
す。モニターが水平になるように位置を調節します。ネジを締めます。
MD
如要调平显示器,请松开头端组件背面的两个螺钉。调节显示器
位置,使其达到水平。拧紧螺钉。
6901-002025<03>
38
EN
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri : Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente Milestone)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o su ciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόενε εταιρείε και θυγατρικέ τη (οι οποίε
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβέ και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίε που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλε τι λεπτοέρειε, συνθήκε ή παραλλαγέ. Επιπλέον, δεν πορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά ε την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντο αυτού. Οι πληροφορίε που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσει χωρί προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδου
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσει εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούενων, όσον
αφορά τι πληροφορίε που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies        
(     Milestone)     
 .  Milestone  ,      
 ,   .  ,      
 ,      . ,
   ,       
- . Milestone   ,  ,   , 
   . Milestone     ,  
 ,    .
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone")旨在
使本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈
述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
1 / 1

Sanus VisionMount VLF220 取扱説明書

タイプ
取扱説明書
このマニュアルも適しています