Sanus Systems VisionMount VMAA26 取扱説明書

ブランド
Sanus Systems
カテゴリー
フラットパネルウォールマウント
モデル
VisionMount VMAA26
タイプ
取扱説明書
6901-170017 <00>
EL
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη βάση τοίχου VisionMount™ VMSA της
Sanus Systems. Το VMSA έχει σχεδιαστεί να στηρίζει επίπεδες οθόνες LCD
μέγιστου βάρους 60 kg (130 lbs) σε κάθετο τοίχο. Είναι βάση πλήρους κίνησης
που επιτρέπει στην τηλεόραση να κυλά ±6°, να έχει κλίση +5° έως -15°, να
περιστρέφεται ±90° και να εκτείνεται 65 cm (25.75") από τον τοίχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο
για τοίχους με ξύλινα δοκάρια. Ο τοίχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
να στηρίξει έως πέντε φορές το συνολικό βάρος της οθόνης και της βάσης.
Αν έχετε αμφιβολίες για τη δυνατότητα του τοίχου να στηρίξει την οθόνη,
επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της Sanus Systems ή με έναν
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
NO
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE
Takk for at du valgte et VisionMount™ VMSA-veggstativ fra Sanus Systems.
VMSA-stativet er ment for montering av LCD-atskjermer som veier opptil 60
kg på loddrett vegg. Veggstativet er utformet for full bevegelighet – ernsynet
kan rulles ±6°, vippes +5° til –15°, dreies ±90°, og trekkes 65cm (25.75") ut fra
veggen.
FORSIKTIG: Dette produktet er kun konstruert for
bruk på vegger med trestendere! Veggen må kunne bære minst fem ganger
den samlede vekten av skjermen og festet. Hvis du tviler på om veggen er sterk
nok til å bære skjermen, bør du kontakte Sanus Systems Customer Service eller
en kvalisert snekker.
DA
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER - GEM DISSE OPLYSNINGER
Tak, fordi du har valgt et Sanus Systems VisionMount™ VMSA-vægbeslag.
VMSA er designet til montering af LCD-adskærme, der vejer op til 60 kg, på
en lodret væg. Det er et beslag, der giver fuld bevægelsesfrihed til tvet, så
det kan rulle ±6°, vippe +5° til -15°, dreje ±90° og skubbes 65 cm (25.75") fra
væggen.
FORSIGTIGHED Dette produkt er kun
designet til montering på vægge med underliggere af træ. Væggen skal være i
stand til at bære fem gange vægten af skærmen plus montering. Hvis du tvivler
på om væggen kan bære skærmen, kontakt Sanus Systems kundeservice eller
et kvaliceret byggerma.
SV
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA DESSA ANVISNINGAR
Tack för att du valt väggfästet VisionMount™ från Sanus Systems. VMSA är
avsett för att montera LCD-plattskärmar som väger upp till 60 kg på en lodrätt
vägg. Det är ett helt rörligt fäste som gör det möjligt att vinkla TV-mottagaren
±6°, luta den +5° till -15°, svänga den ±90°, och fästet sträcker sig 65 cm ut från
väggen.
OBSERVERA: Den här produkten är endast till
för väggar med träbalkar! Väggen måste tåla minst 5 gånger bildskärmens
vikt inklusive väggfäste. Om du tvekar på om väggen är tillräckligt stark för att
hålla bildskärmen, ta kontakt med Sanus Systems Kundtjänst eller en behörig
entreprenör
RU
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ –
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Благодарим вас за выбор стенного кронштейна Sanus Systems
VisionMount™ VMSA. Конструкция VMSA позволяет крепить плоские ЖК-
панели весом до 60 кг (130 фунтов) на вертикальную стену. Кронштейн
является подвижным во всех плоскостях и обеспечивает поворот
телевизора вокруг горизонтальной оси в пределах ±6°, наклон - в
пределах от +5 до -15°, поворот в вертикальной плоскости - в пределах
±90°, а также выдвижение на 25.75 дюймов (~65 см) от стены.
ОСТОРОЖНО! Это изделие предназначено
для использования только на деревянных каркасных стенах! Стена должна
выдерживать нагрузку, в пять раз превышающую суммарный вес монитора
и крепления. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, сможет ли стена
выдержать монитор, обратитесь в сервисный центр Sanus Systems или к
квалифицированному подрядчику.
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE
WYRZUCAĆ
Dziękujemy za wybranie uchwytu ściennego VisionMount™ VMSA rmy Sanus
Systems. W uchwycie VMSA można mocować na ścianie płaskie ekrany LCD
o ciężarze maksymalnym 60 kg (130 funtów). Jest to mocowanie z pełnym
mechanizmem ruchu, umożliwiającym obracanie telewizora w osi poziomej
o ±6°, zmianę pochylenia w pionie w zakresie od +5° do –15°, obracanie w osi
pionowej o ±90° i odchylanie o 65 cm (25.75 cala) od ściany.
UWAGA: Produkt przeznaczony wyłącznie do ścian
szkieletowych drewnianych! Ściana powinna wytrzymać obciążenie równe
pięciokrotnej wadze telewizora wraz z uchwytem. W razie wątpliwości, czy
ściana utrzyma telewizor, skontaktuj się z obsługą klienta rmy Sanus Systems
Systems lub wykwalikowanym wykonawcą.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme, že jste si vybrali nástěnný držák VisionMount™ VMSA. Držák VMSA
je navržen pro montáž plochých LCD panelů o hmotnosti do 60 kg na svislou
stěnu. Jedná se o plně variabilní držák, díky kterého lze TV naklánět do strany
±6°, sklápět +5° do -15°, otáčet ±90°a vysunout o cca 65 cm (25.75") ode zdi.
POZOR: Tento výrobek je určen k použití pouze na
stěnách z dřevěných sloupků! Zeď musí udržet až pětinásobek hmotnosti
monitoru a držáku dohromady. Pokud si nejste jisti, zda zeď monitor udrží, kon-
taktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti Sanus Systems nebo zavolejte
kvalikovaného odborníka.
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sanus Systems VisionMount™ VMSA duvara montaj düzeneğini seçtiğiniz
için teşekkür ederiz. VMSA, 60 kg (130 lb) ağırlığa kadar LCD düz panel
monitörlerin dikey bir duvara montajı için tasarlanmıştır. TV'nin ±6°
yatırılmasına, +5° - -15° eğilmesine, ±90° döndürülmesine olanak veren ve
duvardan 65 cm çıkıntılı, hareketli bir montaj türüdür.
DİKKAT: Ürün yalnızca ağaç iskeletli duvarlarda
kullanılmak üzere tasarlandı! Duvar ekranın ve montaj düzeneğinin beş katı
ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Duvarın ekranı taşıyabilecek kapasit-
ede olup olmadığından emin değilseniz Sanus Systems Müşteri Hizmetleri veya
yetkili bir rma ile temasa geçin.
JP
重要-上記の安全指示書を保管しておいてください
SanusSystemsVisionMount™VMSAウォールマウントをご購入いただき、
ありがとうございました。VMSAは、最大重量60kg(130lb)のLCDフラ
ットパネルの壁取り付けに対応しています。テレビを±6°回転、+5°
~-15°傾斜、±90°旋回、壁から65インチ引き出せる、フルモーショ
ンマウントです。
注:本製品は木製フレーム壁での使用にのみ対応していま
す。取り付ける壁は、モニターとマウント器具をあわせた重量の5倍の
量を支えることができなければなりません。壁がモニターを支えること
ができるかどうか疑問な場合は、SanusSystemsカスタマーサービスまた
は有資格の契約業者までお問い合わせください。
MD
重要安全说明–保存这些说明
感谢您选择SanusSystemsVisionMount™VMSA墙壁支架。VMSA可用于
将重量不超过60kg(130磅)的LCD平面电视架设在竖直墙面上。这是
一种万向运动式支架,允许电视机旋转±6°,竖向摆动+5°至-15°,水
平摆动±90°,可从墙面向外伸展65cm(25.75英寸)。
注意 本产品仅适用于木质架构墙壁!墙壁应能支持五倍于
显示器支架总重的重量。若对墙壁支持显示器的能力存在任何疑问,请
系SanusSystems客户服务中心或合格的承建商。
6901-170017 <00>
TR
DİKKAT: Bu ürünü Sanus Sistemleri
tarafından açıkça belirtilmeyen bir amaç için kullanmayın. Hatalı kurulum
kişisel yaralanmaya ya da cihazınızın zarar görmesine neden olabilir. Bu
talimatları anlamadıysanız ya da kurulumun düzgün bir şekilde yapıldığından
emin değilseniz Sanus Sistemleri Müşteri Hizmet Merkezi ya da yetkili bir
uzman ile iritibata geçin. Sanus Sistemleri, hatalı kurulum, tertibat ya da
kullanımdan dolayı meydana gelen hasar veya yaralanmalardan hiçbir şekilde
sorumlu değildir.
UYARI! Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol
açabilecek küçük parçalar içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak
tutun!
OPT
OPT
Çoklu montaj yapılandırmaları için gerekli donanım ve prosedürler
bulunmaktadır. Bu işareti görünce, ihiyaçlarınıza uygun olan doğru
yapılandırmayı seçin. Bütün donanım kullanılmayacaktır.
JP
注:SanusSystemsが明記している目的以外でこ
の製品を使用しないでください。設置方法や使用方法が不適切な場合、
ケガや物的損害の原因となります。ここに記載されている説明ではよく
わからない場合、もしくは設置上の安全性について疑問がある場合は、
SanusSystemsカスタマーサービスまでお問い合わせください。Sanus
Systemsは、取り付け、使用が正しく行われていないことに起因するケ
ガ、破損については責任を負いかねます
警告:本製品には小さい部品が同梱されており、誤っ
て飲み込むと窒息の危険性があります。子供のそばにこういった部品を
置かないようにしてください。
OPT
OPT
取り付け方法は複数あり、それぞれに必要な金具と手順が記載され
ています。この記号が示されている場合、必要な正しい方法を選択して
ください。記載されたすべての金具を使用するわけではありません。
MD
注意请勿将本产品用于SanusSystems明确指
定以外的其它目的。不当安装或使用会造成人身伤害和/或财产损失。若
不理解此类指示或对安全安装存有疑惑,请联系SanusSystems客户服务
中心。对因不当安装或使用本产品而造成的伤害或损失,SanusSystems
概不负责。
警告本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。
请将此类项目远离儿童放置!
OPT
OPT
随带有硬件和多项安装配置步骤。看到该符号时,请根据需要选择
正确的配置。并非随带的所有硬件都会用到。
6901-170017 <00>
1
EN
Wood Stud Mounting
NOTE Use awl to verify stud location.
CAUTION: Do not over-tighten the lag bolts [07].
Tighten the lag bolts [07] only until the washers [08] are pulled against the wall
plate [01]. Any material covering the wall must not exceed 16 mm (5/8in.).
FR
Fixation sur montants de bois
REMARQUE Utilisez le poinçon pour vérier l’emplacement du montant.
ATTENTION: Ne pas trop serrer les boulons tire-
fond [07]. Serrez les tire-fond [07] uniquement jusqu’à ce que les rondelles [08]
soient appuyées contre la plaque murale [01]. Tout matériel couvrant le mur ne
doit pas excéder 16 mm.
DE
Montage an einer Holzrahmenwand
HINWEIS Überprüfen Sie die Lage der Balken mit einer Ahle.
VORSICHT: Ziehen Sie die Ankerschrauben [07]
nicht zu fest an. Ziehen Sie die Ankerschrauben [07] nur so weit an, bis
die Unterlegscheiben [08] fest an der Wandplatte [01] anliegen. Jegliches
Material, das die Decke bedeckt, darf 16 mm nicht überschreiten.
ES
Montaje en caso de montantes de madera
NOTA Utilice un punzón para vericar la ubicación de la viga.
PRECAUCIÓN: No apriete excesivamente los
pernos [07]. Apriete los pernos [07] sólo hasta que las arandelas [08] hagan
tope contra la placa para la pared [01]. Cualquier material que recubra la pared
no debe superar los 16 mm (5/8pulg.)
PT
Montagem em Estruturas de Madeira
NOTA Utilizar sovela para vericar localização de viga.
ATENÇÃO: Não apertar os parafusos sextavados em
excesso [07]. Apertar os parafusos sextavados [07] apenas até que as anilhas
[08] sejam encostadas à placa de parede [01]. Qualquer material que cubra a
parede não deve exceder os 16 mm (5/8pol.).
NL
Monteren aan een houtskeletmuur
OPMERKING Gebruik priem om studlocatie te veriëren.
LET OP: Draai de schroeven niet te strak aan [07]. Draai de
schroeven [07] slechts aan totdat de ringen [08] tegen de muurplaat worden
geduwd [01]. Materiaal op de muur mag niet dikker zijn dan 16 mm.
IT
Installazione su muro con intelaiatura in legno
NOTA usare un punteruolo per vericare la posizione del montante.
PRECAUZIONE: Non serrare eccessivamente
le viti [07]. Serrare le viti [07] solo no a quando le rondelle [08] vengono tirate
contro la piastra a muro [01]. Lo spessore del materiale di rivestimento della
parete non deve superare i 16 mm (5/8pollice).
EL
Τοποθέτηση Ξύλινων Καρφιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε σουβλί για να επαληθεύσετε τη θέση του πείρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βιδώνετε τους κοχλίες υπερβολικά
σφιχτά [07]. Βιδώστε τους κοχλίες [07] μόνο έως ότου οι δακτύλιοι [08] να
τραβηχτούν πάνω στην πλακέτα τοίχου [01]. Οποιοδήποτε υλικό που καλύπτει
τον τοίχο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16 mm (5/8in.).
NO
Montering på tresøyle
MERKNAD Bruk en syl for å nne ut hvor stenderne er plassert.
FORSIKTIG: Ikke trekk sekskantboltene for hardt til
[07]. Trekk sekskantboltene [07] til bare så hardt at stoppskivene [08] trekkes
inntil veggplaten [01]. Kledningen på veggen må ikke være mer enn 16 mm
tykk.
DA
Montering på væg af (gips)plade lægter
BEMÆRK Brug en syl til at bekræfte, hvor dyvelerne sidder.
FORSIGTIGHED: Undgå at overspænde
mellemboltene [07]. Spænd kun mellemboltene [07], indtil spændeskiverne
[08] er trukket helt ind mod vægpladen [01]. Eventuel vægbeklædning må
højst være 16 mm tyk.
SV
Montering mot vägg med regelverk av trä
OBS Använd en pryl för att markera regelns plats.
OBSERVERA: Spänn inte de franska träskruvarna
överdrivet mycket [07]. Spänn endast de franska träskruvarna [07] tills
skruvbrickorna [08] pressas mot väggplattan [01]. Eventuella material som
täcker väggen får inte överskrida 16 mm (5/8tum).
RU
Монтаж деревянной стойки
ПРИМЕЧАНИЕ Воспользуйтесь шилом, чтобы определить размещение
стойки.
ОСТОРОЖНО! Не следует слишком сильно
затягивать шурупы [07]. Затягивайте болты с квадратными головками
[07] только до тех пор, пока шайбы [08] не будут подтянуты к настенному
креплению [01]. Толщина покрытия стены не должна превышать 16 мм.
PL
Montaż na ścianie o szkielecie drewnianym
UWAGA Użyć szydła w celu werykacji położenia kołka.
UWAGA: Wkrętów montażowych [07] nie należy
dokręcać za mocno. Śruby [07] naly dokręcać tylko do momentu dociśnięcia
podkładek [08] do płyty ściennej [01]. Grubość materiału stanowiącego
pokrycie ściany nie może przekraczać 16 mm (5/8cala).
CS
Montáž na dřevěný sloup
POZNÁMKA pro ověření polohy sloupku použijte šídlo
POZOR: Nadměrně neutahujte kotvicí šrouby [07].
Kotvicí šrouby [07] utahujte jen do té míry, než se podložky [08] dotknou
nástěnné desky [01]. Tloušťka prvků připevněných ke stěně nesmí
přesáhnout 16 mm.
TR
Ahşap Saplama Monta
NOT Kirişin konumundan emin olmak için biz kullanın.
DİKKAT: Cıvataları gereğinden fazla sıkmayın [07].
Cıvataları [07] yalnızca pullar [08] duvar plakasına [01] çekilene kadar sıkıştırın.
Duvarın kaplaması 16 mm’yi (5/8inç) geçmemelidir.
JP
木製間柱に取り付け
注記錐でスタッド位置を合わせてください。
注:ラグボルトを締めすぎないでください。ワッシ
ャー[07]が壁面プレート[01]にしっかりと取り付けられるまで、
ラグボルト[08]を締めます。壁を覆っている部材は16mm(1/2イン
チ)を超えてはなりません。
MD
木质螺栓安装
注意使用尖钻确认龙骨位置。
注意請勿將六角螺栓鎖得太緊!只有在將墊圈[07]拉靠
在牆板[01]上之後,才可以鎖緊六角螺栓[08]。任何覆盖墙壁的材料
厚度不应超过13毫米(5/8英寸)。
6901-170017 <00>
4x
001429.eps
FPM70-Brackets not level
001428.eps
FPM70-Curved Back Hardware
OPT
OPT
[23], [24],
[275], [26]
[27], [28]
[03]
[18], [19],
[20], [21],
[22]
[27]
[29], [30]
TR
Arkası kavisli ve çıkıntılı TV
TV’niz için gerekli Cıvata çapını cıvatayı TV’nizin arkasındaki dişli yuvasına
elinizle takarak hesaplayın. Destekleri monitöre sabitlemek için yeterli sayıda
halka olduğundan emin olun. Çok uzun bir vida kullanmayın. Monitörün
içindeki bileşenlere zarar verebilirsiniz. Hangi donanımı kullanacağınızdan emin
değilseniz, yardım için Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.
OPT
OPT
Pulu [27] yalnızca M4 veya M5 donanımı ile birlikte kullanın.
JP
背面に丸みがあるモニターやその他の凹凸があるモニター
まず、テレビの背面にあるねじ込みインサートに各種ボルトを手で差し
込んでみて、ご使用のテレビに合う直径のボルトを選定します。モニタ
ーをブラケットで固定できる、十分な長さのネジかどうか確認します。
長すぎるネジは使用しないでください。モニター内部の構成部品を損傷
する恐れがあります。どれを使用していいのか分からない場合、カスタ
マーサービスにお問い合わせください。
OPT
OPT
ワッシャー[27]には、M4またはM5の金具のみを使用してください。
MD
背面为曲面或在螺孔附近有障碍物的电视机
用手将螺钉旋入电视机背面的螺孔以确定电视机所需螺钉的直径。确定有
足够的螺纹将托架固定到显示器。不要使用过长的螺钉,否则可能损坏显
示器内部的元件。如果您不确定需要使用哪些金属配件,请联系客户服务
部门以获取帮助。
OPT
OPT
垫圈[27]仅用于M4或M5硬件。
2-1
6901-170017 <00>
EN
Install Vise Assemblies
NOTE: Do not overtighten the nut [10]. The vise assembly [06] must rotate
freely around the carriage bolt [11].
FR
Poser les ensembles étaux
NOTE : Ne pas serrer excessivement l’écrou [10]. Lensemble étau [06] doit
tourner librement autour duboulon à tête carrée [11].
DE
Schraubstockeinheiten anbringen
HINWEIS: Die Mutter [10] nicht zu stark anziehen. Die Schraubstockeinheit
[06] muss sich ungehindert um den Wagenbolzen [11] drehen können.
ES
Instalar los conjuntos de abrazadera
NOTA: No sobreapretar la tuerca [10]. El conjunto de abrazadera [06] debe
girar sin dicultad en torno al tallo del tornillo [11].
PT
Instale os Conjuntos de Morsa
NOTA: Não aperte as Porcas [10] em demasia. O conjunto de morsa [06] dever
rodar livremente em torno do parafuso francês [11].
NL
Spanschroeven aanbrengen
OPMERKING: Draai de moer [10] niet te hard aan. De spanschroef [06] moet
vrij kunnen draaien rond de slotbout [11].
IT
Montaggio della morsa
NOTA: non serrare eccessivamente il dado [10]. La morsa [06] deve poter
ruotare liberamente attorno al bullone a testa tonda [11].
EL
Εγκατάσταση μονάδας σφιγκτήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά το παξιμάδι [10]. Η μονάδα σφιγκτήρα
[06] θα πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον φέροντα
κοχλία [11].
NO
Monter klemmedelene
MERK: Ikke trekk til mutteren [10] for hardt. Klemmedelene [06] må kunne
dreie fritt på låsebolten [11].
DA
Installer skruestiksmontagesamlingerne
NOTE: Overspænd ikke møtrikken [10]. Skruestik smontagesamlingen [06]
skal let kunne roteres rundt om bærebolten [11].
SV
Montera skruvfästena
OBS: Dra inte åt muttern [10] för hårt. Skruvfästet [06] ska rotera fritt runt
kring bulten [11].
RU
Установите тиски
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте гайку [10]. Тиски [06] должны свободно
вращаться на болте с квадратным подголовком [11].
PL
Zamontuj zaciski
WAŻNE: Nie wolno przekręcić nakrętki [10]. Zaciski [06] powinny obracać się
swobodnie na śrubie nośnej [11].
CS
Instalujte svírací bloky
POZNÁMKA: Neutahujte matici [10] příliš. Svírací blok [06] se musí volně
otáčet okolo vratového šroubu [11].
TR
Mengene Tertibatını Monte Edin
NOT: Somunu gereğinden fazla sıkmayın [10]. Mengene tertibatı [06] ağaç
vidasının [11] etrafında serbestçe dönmelidir.
JP
締め付け部品を取り付ける
ナット[10]を締め付け過ぎないで下さい。締め付け部品[06]は、キャリッ
ギボルト[11]の周囲を自由に回転するようにします。
MD
安装虎钳组件
螺母不要拧得过紧[10],虎钳组件[06]一定要能在承轴[11]上无阻碍地旋转.
001430.eps
FPM70-Vise assemblies installed
4x
001431.eps
FPM70-Detail, vise installation
[11]
[03]
[06]
[10]
3
6901-170017 <00>
EN
Install Arm Assembly to Monitor
NOTE: Do not overtighten the fastener in the vise assemblies [06]. Tighten
only enough to prevent the tubes [04] from moving.
FR
Poser l’ensemble bras sur le moniteur
NOTE : Ne pas serrer excessivement la xation dans l’ensemble étau [06]. Ne
serrer que juste assez pour éviter le déplacement des tubes [04].
DE
Armeinheit am Monitor befestigen
HINWEIS: Befestigungselement in den Schraubstockeinheiten [06] nicht zu
stark anziehen. Nur so weit anziehen, dass sich die Rohre [04] nicht bewegen
können.
ES
Montar el conjunto del brazo en el monitor
Nota: No apretar demasiado el perno situado en el conjunto de abrazadera
[06]. Apretar sólo lo suciente como para evitar que los tubos [04] se muevan.
PT
Instale o Conjunto do Braço ao Monitor
NOTA: Não aperte em demasia o xador nos conjuntos de morsa [06]. Aperte
só até que os tubos [04] não se mexam mais.
NL
Installeer de armunit op de monitor
OPMERKING: Draai de sluiting van de spanschroeven [06] niet te hard aan.
Draai slechts zover aan dat de bussen [04] niet kunnen verschuiven.
IT
Montaggio del gruppo braccio al monitor
NOTA: non serrare eccessivamente l’elemento di ssaggio nella morsa [06].
Serrare solo quanto basta per impedire ai tubi [04] di muoversi.
EL
Εγκατάσταση μονάδας βραχίονα στην οθόνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά το δέσιμο στη μονάδα σφιγκτήρα [06].
Σφίξτε τόσο ώστε να μην μπορούν να κινηθούν οι σωλήνες [04].
NO
Monter armen til skjermen
MERK: Ikke stram festedelen i klemmedelen [06] for hardt. Bare stram hardt
nok til at rørene [04] ikke ytter seg.
DA
Installer armmontagen på skærmen
NOTE: Overspænd ikke fastspændingsbolten på
skruestiksmontagesamlingerne [06]. Spænd kun til det punkt, hvor rørene
[04] ikke kan bevæges længere.
SV
Montera armfästet på bildskärmen
OBS: Dra inte åt fästet i skruvfästet [06] för hårt. Dra bara åt så pass att rören
[04] inte yttar på sig.
RU
Установите на монитор узел рычага
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перетягивайте зажим в тисках [06]. Затяните ровно
настолько, чтобы предотвратить перемещение трубок [04].
PL
Przymocuj ramię do telewizora
WAŻNE: Nie wolno przekręcić mocowania w zaciskach [06]. Dokręć tylko z taką
siłą, aby zapobiec przesuwaniu się rurek [04].
CS
Připevněte k monitoru blok ramena
POZNÁMKA: Upevňovací prvky ve svíracích blocích [06] neutahujte příliš.
Utáhněte je pouze tak, aby se trubky [04] nehýbaly.
TR
Kol Tertibatını Monitöre Monte Edin
NOT: Mengene tertibatındaki [06] bağlantıyı gereğinden fazla sıkmayın.
Bağlantıyı boruların [04] hareket etmesini önleyecek kadar sıkın.
JP
アームアセンブリーをモニターに取り付ける
締め付け部品[06]の固定ネジは締め付け過ぎないで下さい。チューブ[04]
が動かない程度に締め付ければ十分です。
MD
将支撑臂组件装到显示器上
虎钳组件[06]上的紧固件不要拧得太紧,只要拧紧到钢管不移动即可.
4
6901-170017 <00>
EN
Attach Arm to Wall Mount
HEAVY! You will need assistance with this step.
CAUTION: Avoid potential injuries or property
damage! Ensure the safety bolts [12] are secure. Periodic tightening may be
required.
FR
Fixer le bras au support mural
LOURD! Vous aurez besoin d’aide pour cette étape.
ATTENTION: Évitez de possibles blessures corpo-
relles ou dommages matériels ! Veillez à bien serrer les verrous de sécurité [12].
Un resserrage périodique peut être requis.
DE
Arm an Wandhalterung befestigen
SCHWER! Hier brauchen Sie jemanden, der Ihnen ilft.
VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und
Sachschäden! Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsschrauben [12] fest sind.
Regelmäßiges Festziehen kann erforderlich sein.
ES
Fijar el brazo al soporte de pared
¡Pesa mucho! Para este paso, se necesitará asistencia.
PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones o daños
materiales! Compruebe que los pernos de seguridad [12] estén bien sujetos. Es
posible que tenga que apretarlos periódicamente.
PT
Una o Braço ao Suporte de Montagem de Pa
PESADO! Irá precisar de ajuda com este passo.
ATENÇÃO: Evite potenciais danos físicos ou materiais!
Assegurar que os parafusos de segurança [12] estão presos. Poderá ser ne-
cessário um aperto periódico.
NL
Bevestig de arm aan de muursteun
ZWAAR! Bij deze stap heeft u hulp nodig.
LET OP: Voorkom mogelijk letsel of apparatuurschade!
Zorg ervoor dat de veiligheidsbouten [12] stevig op hun plaats zitten. Het kan
nodig zijn deze regelmatig aan te draaien.
IT
Montaggio del braccio al supporto a muro
PESANTE! In questa fase è necessario l’aiuto da parte di altra persona.
PRECAUZIONE: Evitare la possibilità di
lesioni alle persone o danni alle cose! Vericare che i bulloni di sicurezza [12]
siano correttamente installati. Potrà essere necessario serrare i bulloni periodi-
camente.
EL
Τοποθέτηση βραχίονα σε βάση τοίχου
ΒΑΡΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ! Θα χρειαστείτε βοήθεια σε αυτό το βήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς
ή πρόκληση υλικών βλαβών! Βεβαιωθείτε ότι οι κοχλίες ασφαλείας [12] είναι
ασφαλείς. Μπορεί να απαιτείται βίδωμα κατά καιρούς.
NO
Monter armen til veggfestet
TUNGT! Du trenger hjelp til denne handlingen.
FORSIKTIG: Unngå potensiell skade på person eller
materiell! Pass på at sikkerhetsboltene [12] sitter godt. Periodisk tiltrekking kan
være påkrevd.
DA
Fastgør armen til vægmonteringen
TUNG! Du har brug for hjælp under dette trin
FORSIGTIGHED: Undgå risiko for skader
personer og inventar! Sørg for, at sikkerhedsboltene [12] sidder helt fast. Disse
skal muligvis spændes efter med jævne mellemrum.
SV
Montera armen på väggfästet
TUNGT! Du behöver hjälp för att utföra detta steg.
OBSERVERA: Undvik eventuella personskador
och materiella skador! Kontrollera att säkerhetsbultarna [12] är ordentligt fästa.
Regelbunden efterspänning kan vara nödvändig.
RU
Прикрепите рычаг к настенному креплению
ТЯЖЕЛЫЙ ПРЕДМЕТ! Для выполнения этой операции вам потребуется
помощь.
ОСТОРОЖНО! Избегайте возможных
травм или повреждений! Убедитесь, что предохранительные шурупы [12]
надежно закреплены. Возможно, потребуется периодически подтягивать
их.
PL
Przymocuj ramię do uchwytu ściennego
CIĘŻKIE! Będziesz potrzebować pomocy, aby to zrobić.
UWAGA: Uwaga na możliwość obrażeń i uszkodzenia
sprzętu! Upewnij się, że śruby zabezpieczające [12] zostały dokręcone. Być
może co pewien czas trzeba je będzie dokręcać.
CS
Připevněte rameno k nástěnném držáku
TĚŽKÉ! V tomto kroku budete potřebovat pomoc.
POZOR: Zabraňte možným úrazům a hmotným škodám!
Ujistěte se, že zajišťovací šrouby [12] jsou pevně utažené. Může být nutné
šrouby pravidelně utahovat.
TR
Kolu Duvar Montaj Düzeneğine Yerleştirin
AĞIR! Bu aşamada yardım almalısınız.
DİKKAT: Olası yaralanmalara veya ürünün hasar
görmemesine dikkat edin! Emniyet cıvatalarını [12] sağlam takıldığından emin
olun. Periyodik olarak sıkıştırmak gerekebilir.
JP
アームを壁掛け金具に取り付ける
重量あり!この操作は2人で行ってください。
注:ケガや破損が起こらないように注意してくださ
い。安全ボルト[12]が固定されていることを確認してください。
このボルトは定期的に締めなおす必要があります。
MD
将支撑臂组件装到显示器上
支架臂很重!该步骤需要协助。
注意避免潜在伤害或财产损坏!确保安全螺栓[12]稳
固。可能须定期紧固。
5
6901-170017 <00>
EN
Install Preventer
OPT
OPT
Install the preventer [05] on the left side if you want the arm to fold to the
left. Install the preventer on the right side if you want the arm to fold to the
right.
FR
Installer la butée
OPT
OPT
Installer la butée [05] à gauche si le bras doit se replier vers la gauche. Poser
la butée à droite si vous souhaitez que le bras se replie à droite.
DE
Hemmvorrichtung anbringen
OPT
OPT
Bringen Sie die Hemmvorrichtung [05] auf der linken Seite an, wenn der
Arm nach links geschwenkt werden soll. Bringen Sie die Hemmvorrichtung auf
der rechten Seite an, wenn der Arm nach rechts geschwenkt werden soll.
ES
Instalar el obturador
OPT
OPT
Instalar el obturador [05] en el lado izquierdo si se desea que el brazo se
doble hacia la izquierda. Instalar el obturador en el lado derecho si se desea
que el brazo se doble hacia la derecha.
PT
Instale o Preventor de Batida
OPT
OPT
Instale o preventor de batida [05] à esquerda, se desejar que o braço se
dobre para a esquerda. Instale o preventor de batida [05] à direita, se desejar
que o braço se dobre para a direita.
NL
Breng de borg aan
OPT
OPT
Installeer de borg [05] aan de linkerkant wanneer u wilt dat de arm naar
links wordt ingevouwen. Installeer hem rechts wanneer u wilt dat de arm naar
rechts invouwt.
IT
Montaggio dell’elemento di sicurezza
OPT
OPT
Montare l’elemento di sicurezza [05] sulla sinistra se si desidera ripiegare il
braccio a sinistra. Montare l’elemento di sicurezza sulla destra se si desidera
ripiegare il braccio a destra.
EL
Εγκατάσταση μονάδας αποτροπής
OPT
OPT
Εγκαταστήστε τη μονάδα αποτροπής [05] στην αριστερή πλευρά αν θέλετε
να διπλώνει ο βραχίονας προς τα αριστερά. Εγκαταστήστε τη μονάδα
αποτροπής στη δεξιά πλευρά αν θέλετε να διπλώνει ο βραχίονας προς τα
δεξιά.
NO
Monter beskyttelsesdelen
OPT
OPT
Monter beskyttelsesdelen [05] på venstre side hvis armen skal foldes til
venstre. Monter beskyttelsesdelen på høyre side hvis armen skal foldes til
høyre.
DA
Installer “forhindren
OPT
OPT
Installer forhindren [05] på venstre side, hvis armen skal folde til venstre.
Installer forhindren på højre side, hvis armen skal folde til højre.
SV
Montera stoppen
OPT
OPT
Montera stoppen [05] på vänster sida om du vill att armen viks till vänster.
Montera stoppen [05] på höger sida om du vill att armen viks till höger.
RU
Установите превентор
OPT
OPT
Если хотите, чтобы рычаг складывался влево, установите превентор
[05] на левой стороне. Если хотите, чтобы рычаг складывался вправо,
установите превентор на правой стороне.
PL
Zamontuj zabezpieczenie
OPT
OPT
Zamontuj zabezpieczenie [05] po lewej stronie, jeśli ramię ma się składać w
lewo, lub po prawej stronie, jeśli ramię ma się składać w prawo.
CS
Instalujte zarážku
OPT
OPT
Pokud chcete, aby se rameno skládalo doleva, instalujte zarážku [05] na
levou stranu. Pokud chcete, aby se rameno skládalo doprava, instalujte zarážku
na pravou stranu.
TR
Muhafazayı Monte Edin
OPT
OPT
Kolun sola doğru katlanması için muhafazayı [05] sol tarafa monte edin.
Kolun sağa doğru katlanması için muhafazayı [05] sağ tarafa monte edin.
JP
保護板の取り付ける
OPT
OPT
もしアームを左方向で保持したい場合は、保板[05]は、左側に取り付
けます。もしアーム右左方向で保持したい場合は、保護板[05]は、右側
に取り付けます。
MD
安装止动板
OPT
OPT
如果你希望支撑臂向左折叠,请将止动板[05]安装在左侧,如果你希望
支撑臂向右折叠,请将止动板安装在右侧.
[33]
6
6901-170017 <00>
PL
Ustaw telewizor
8.1: Poziomowanie [A].
8.2: wyregulować kąt obrotu w lewo/w prawo.
UWAGA: Unikaj potencjalnych obrażeń i uszkodzeń! Zde-
jmuj wspornik zabezpieczający [B] tylko w celuregulacji nakrętki napinającej
przegubu [C], po czym natychmiast zakładaj go z powrotem. Sześciokątny
otwór we wsporniku zabezpieczającym należy nasadzić na nakrętkę napinającą
przegubu.
8.3: wyregulować kąt pochylenia w górę/w dół.
WAŻNE: Ustaw nachylenie, dokręcając lub luzując pokrętła napinające [D].
8.4: wyregulować wysunięcie ramienia.
UWAGA: Unikaj potencjalnych obrażeń i uszkodzeń!
Nie zdejmuj nakrętki nastawczej [E]; dokręcaj ją lub luzuj tylko, aby ułatwić
regulację ramienia.
CS
Nastavte polohu monitoru
8.1: Nastavte úroveň [A].
8.2: Nastavte tuhost pro pohyb vlevo/vpravo.
POZOR: Předejděte možným zraněním nebo poškození
majetku! Bezpečnostní konzolu [B] odstraňte pouze tehdy, když chcete nastavit
napínací matici pro natáčení [C]. Po nastavení napínací matice nezapomeňte
bezpečnostní konzolu znovu nasadit. Šestihranný otvor v bezpečnostní konzole
musí být nad napínací maticí pro natáčení.
8.3: Nastavte tuhost pro sklápění nahoru/dolů.
POZNÁMKA: Napětí pro sklon nastavte utažením nebo povolením utahovacích
knoíků [D].
8.4: Nastavte tuhost pohybu pro vysouvání/zasouvání ramene.
POZOR: Předejděte možným zraněním nebo poškozen
majetku! Stavěcí matici [E] neodstraňujte; utáhněte ji nebo povolte pouze tak,
aby bylo možné snadno nastavit rameno.
TR
Monitörün Konumunu Ayarlayın
8.1: Seviyeyi Ayarlayın [A].
8.2: Sola / sağa dönüş gerilimini ayarlayın.
DİKKAT: Kişisel yaralanma veya ürünün zarar görme teh-
likesine karşı dikkatli olun! Emniyet desteğini [B] yalnızca montaj düzeneğindeki
germe somununu [C] ayarlamak için çıkarın. Montaj düzeneğindeki germe
somununu ayarladıktan sonra emniyet desteğini tekrar yerleştirin. Emniyet
desteğindeki altıgen delik montaj düzeneğindeki germe somunun üzerine
yerleşmelidir.
8.3: Yukarı / aşağı eğim gerilimini ayarlayın.
NOT: Gerilim başlıklarını [D] sıkıp gevşeterek açıyı ayarlayın.
8.4: Kolu uzatma / kapatma gerilimini ayarlayın.
DİKKAT: Kişisel yaralanma veya ürünün zarar görme teh-
likesine karşı dikkatli olun! Ayar somununu [E] çıkarmayın; yalnızca gerektiğinde
kol ayarının kolayca yapılabilmesi için sıkıp gevşetin.
JP
モニターの位置調整
8.1:水平角度調整[A]
8.2:左右の旋回張力を調整します。
注:不測のけがや財産の損害を回避するため、安全ブラケ
ット[B]は、首振りのテンション調整ナット[C]を調整する時だけ。取り
外します。首振り調整ナットの設定が完了したら、元の位置に確実に戻
して下さい。
8.3:上下の傾き張力を調整します。
注釈:上下角度の調整は、テンションつまみ[D]を締め付けたり緩めた
りして行います。
8:4アームの伸縮張力を調整します。
注:不測のけがや財産の損害を回避するため、調整ナッ
ト[E]は、絶対取り外してはいけません。簡易アーム位置調整する時だ
け、締め付けたり緩めたりします。
MD
调节显示器的位置
8.1:调节水平位置[A]
8.2:调节左/右摆动拉力。
注意请避免潜在的人员伤害或者财产损失!只有在调节旋转
松紧螺母[C]时才可移开安全支架[B].确保在调节松紧螺母之后,要更换安
全墙架.安全支架中的六角孔一定要对准旋转松紧螺母.
8.3:调节上/下倾斜拉力。
通过旋紧或放松松紧旋钮来调节斜度.
8.4:调节悬臂伸/缩拉力。
注意请避免潜在的人员伤害或者财产损失!请勿移去调节螺
母[E];只有在有必要放松支撑臂的时候才拧紧或放松调节.
6901-170017 <00>
EN
Milestone AV Technologies and its aliated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or suciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés aliées et ses liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont eorcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modications sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la susance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri: Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verpichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y liales (colectivamente Milestone)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modicada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o suciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou suciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società aliate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modiche, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modica senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o sucienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i lii (nazwa
zbiorowa Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hedeemektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
MilestoneAVTechnologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
MilestoneAVTechnologies及其联营公司和子公司(通称为“Milestone”)旨在
使本手册准确而完整。然而,Milestone无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone未做出任何保修陈
述。对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone概不负责。
/

このマニュアルも適しています