Oleo-Mac BC 360 4T 取扱説明書

カテゴリー
ミキサー/フードプロセッサーアクセサリー
タイプ
取扱説明書

このマニュアルも適しています

Pubbl. 61260039B - Feb/2018
YTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UN TEHNISKĀ APKOPE
OPERATORIAUS INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
EST
LT
LV
H
FIN
BC 260 4S - BC 260 4T (25.0 cm
3
) - BC 360 4S - BC 360 4T (35.8 cm
3
)
2
H
EST
LT
FIN
LV
BEVEZETŐ
EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA
A jelen kézikönyv gyelmes elolvasása nélkül ne kezdjük el a munkát, csak így biztosítható a
fűszegélynyíró helyes használata és így lehet elkerülni a baleseteket. A jelen kézikönyv tartalmazza az
egyes részegységek működésének magyarázatát, valamint a szükséges ellenőrzésekre és a karbantartásra
vonatkozó előírásokat.
Megjegyzés A jelen kézikönyvben található leírások és illusztrációk a gyártóra nézve nem kötelező
érvényűek. A gyártó cég fenntartja a jogát arra, hogy a terméken módosításokat hajtson végre
anélkül, hogy minden alkalommal frissítené a kézikönyv tartalmát.
JOHDANTO
ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS
Lue tämä opas huolellisesti ennen työskentelyn aloittamista, jotta osaat käyttää trimmeriä oikein
ja vältät tapaturmat. Oppaassa kuvataan miten eri osat toimivat ja annetaan ohjeet tarkistuksia ja
huoltoa varten.
HUOMAA Tämän oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisiä. Valmistaja pidättää oikeuden suorittaa
muutoksia sitoutumatta päivittämään opasta jokaista muutosta varten.
IEVADS
ORIĢINĀLĀS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS
Lai pareizi lietotu krūmgriezi un izvairītos no negadījumiem, neuzsāciet darbu, iepriekš uzmanīgi
neizlasot šo lietošanas pamācību. Šajā lietošanas pamācībā paskaidrots, kā darbojas dažādas ierīces
detaļas un sniegti nepieciešamie norādījumi pārbaudei un tehniskajai apkopei.
IEVĒROJIET! Šajā lietošanas pamācībā iekļautie zīmējumi un apraksti nav pilnīgi saistoši.
Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma laiku pa laikam veikt izmaiņas un uzlabot
šo lietošanas instrukciju.
SISSEJUHATUS
ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
Võsalõikur-trimmeri õigeks kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ei tohi seadmega tööle asuda enne
käesoleva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Kasutusjuhend sisaldab seadme erinevate osade töö
kirjeldusi ning vajaliku kontrolli ja hoolduse juhiseid.
MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis toodud joonised ja tehnilised andmed võivad erineda
tulenevalt erinevates riikides kehtestatud nõuetest ning neid võib muuta ilma valmistajapoolse
vastava märkuseta
ĮVADAS
PIRMINIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
Tam, kad teisingai naudotumėte krūmų pjoviklį ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, pradėkite
dirbt tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Jame rasite paaiškinimus apie įvairių dalių veikimą, o taip pat
būtinų patikrinimų ir techninės priežiūros instrukcijas.
PASTABA: šiame vadove pateiktos iliustracijos ir speciřkacijos gali būti skirtingos (tai priklauso
nuo šalies reikalavimų), be to gamintojas jas gali pakeisti be įspėjimo.
FIGYELEM !!!
HALLÁSKÁROSODÁSI KOCKÁZAT
NORMÁL HASZNÁLAT ESETÉN A
GÉPKEZELŐ SZÁMÁRA A NAPI HANGERŐ
HATÁS ELÉRHETI, VAGY MEGHALADHATJA A
85 dB (A)
HUOMIO !!!
KUULOVAMMAVAARA
TAVALLISISSA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA TÄMÄ KONE VOI
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN HENKILÖKOHTAISELLE JA
PÄIVITTÄISELLE MELULLE, JOKA ON YHTÄ SUURI TAI SUUREMPI
KUIN
85 dB (A)
UZMANĪBU !!!
RISKS IEGŪT DZIRDES TRAUCĒJUMUS
NORMĀLAS LIETOŠANAS GADĪJUMĀ ŠĪ IERĪCE VAR LIETOTĀJAM
RADĪT RISKU, IZDALOT TROKSNI
KAS VIENĀDS VAI LIELĀKS PAR
85 dB (A)
HOIATUS !!!
OHT SAADA KUULMISKAHJUSTUSI
NORMAALSETEL KASUTUSTINGIMUSTEL VÕIB KÄESOLEVA
SEADME PÄEVANE MÜRA FOON KASUTAJA SUHTES OLLA
VÕRDNE VÕI ÜLETADA TASET
85 dB (A)
PERSPĖJIMAS !!!
GALITE PAŽEISTI SAVO KLAUSOS ORGANUS
NORMALIOMIS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOMIS ŠIS ĮRENGINYS
GALI OPERATORIŲ VEIKTI KASDIENIU TRIUKŠMO LYGIU,
KURIS LYGUS 85 db(A) ARBA YRA DIDESNIS UŽ ŠIĄ REIKŠ
85 dB (A)
原文说明的翻译
3
JOHDANTO ____________________ 2
MERKKIEN SELITYKSET JA
TURVALLISUUSOHJEET _________ 4-5
TRIMMERIN OSAT ______________ 6
TURVAOHJEET _________________ 8
KOKOAMINEN _________________ 14
YNNISTYS ___________________ 18
MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN 30
KÄYTTÖ _______________________ 30
HUOLTO ______________________ 46
VARASTOINTI __________________ 58
TEKNISET TIEDOT ______________ 60
YHDENMUKAISUUSILMOITUS ___ 64
HUOLTOTAULUKKO ____________ 66
VIANMÄÄRITYS ________________ 69
TAKUUTODISTUS ______________ 74
BEVEZETÉS ____________________ 2
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI
JELZÉSEK MAGYARÁZATA _______ 4-5
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI _____ 6
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ________ 8
ÖSSZESZERELÉS ________________ 14
BEINDĺTÁS _____________________ 18
A MOTOR LEÁLLÍTÁSA __________ 30
HASZNÁLAT ___________________ 30
KARBANTARTÁS________________ 46
ROLÁS ______________________ 58
MŰSZAKI ADATOK _____________ 60
MEGFELELÖSÉGI NYILATKOZAT _ 64
KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT _____ 66
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ______ 69
GARANCIALEVÉL ______________ 74
IEVADS ________________________ 2
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI ________ 4-5
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS ____ 6
DROŠĪBAS PASĀKUMI ___________ 9
IERĪCES SALIKŠANA ____________ 14
IEDARBINĀŠANA _______________ 18
MOTORA APSTĀDINĀŠANA ______ 30
LIETOŠANA ____________________ 30
TEHNISKĀ APKOPE _____________ 46
GLABĀŠANA ___________________ 58
TEHNISKIE DATI _______________ 60
APSTIPRINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU
__ 64
TEHNISKĀS APKOPES TABULA ___ 67
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ________ 70
GARANTIJAS SERTIFIKĀTS _______ 74
简介___________________________ 2
符号说明及安全警告_____________ 4-5
割灌机组成_____________________ 6
安全措施_______________________ 11
___________________________ 15
启动___________________________ 19
发动机熄火_____________________ 31
使用___________________________ 31
维修保养_______________________ 47
贮存___________________________ 59
技术参数_______________________ 60
合格证书_______________________ 64
保养表格_______________________ 68
问题解决办法___________________ 71
担保书_________________________ 75
ĮVADAS ________________________ 2
SIMBOLIŲ IR SAUGOS
PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI _____ 4-5
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI 6
ATSARGUMO PRIEMONĖS _______ 10
SUMONTAVIMAS
________________ 15
U
Ž
VEDIMAS ___________________ 19
VARIKLIO SUSTABDYMAS _______ 31
NAUDOJIMAS __________________ 31
TECHNINĖ PRIE
Ž
RA __________ 47
SAUGOJIMAS___________________ 59
TECHNINIAI DUOMENYS ________ 60
ATITIKTIES DEKLARACIJA _______ 64
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ
__ 68
PROBLEMŲ ŠALINIMAS _________ 71
GARANTINIS PA
Ž
YMĖJIMA ______ 75
SISSEJUHATUS _________________ 2
MBOLITE JA OHUTUSALASTE
HOIATUSTE SELETUS ___________ 4-5
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI
KOMPONENDID ________________ 6
OHUTUSNÕUDED ______________ 10
KOOSTETÖÖD _________________ 15
KÄIVITAMINE _________________ 19
MOOTORI SEISKAMINE _________ 31
KASUTAMINE __________________ 31
HOOLDUS _____________________ 47
HOIDMINE ____________________ 59
TEHNILISED ANDMED __________ 60
VASTAVUSDEKLARATSIOON _____ 64
HOOLDUSTABEL _______________ 67
RIKETE KÕRVALDAMINE ________ 70
GARANTIITUNNISTUS __________ 75
SATURS
SISÄLLYSLUETTELO
SISUKORD
RODYKLĖ
TARTALOM
H
LV
FIN
EST
LT
内容
4
H
1 -
A gép használata előtt gyelmesen olvassuk el a használati és
karbantartási utasítást.
2 - Viseljünk védősisakot, szemüveget és fülvédőt.
3 -
Fém vagy műanyag tárcsa használatakor viseljünk védőcipőt
és kesztyűt.
4 - Figyeljünk oda a repülő tárgyakra.
5 - Személyek csak 15 m-nél távolabb tartózkodhatnak.
6 - Tilos a fűszegély-nyíró használata favágó tárcsával
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 - VIGYÁZAT! - A felületek forrók lehetnek!
8 - Különösen ügyeljünk a visszarúgás jelenségére. Ez ugyanis
veszélyes lehet.
1 -
Lue käyttö- ja huolto-opas ennen koneen käyttämistä.
2 - ytä kypärää, suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
3 -
ytä turvajalkineita ja käsineitä kun työskentelet metalli- tai
muoviterillä.
4 - Varo esineiden sinkoutumista.
5 - Pidä kaikki henkilöt 15 metrin etäisyydellä.
6 - Trimmeriä ei saa käyttää raivausterällä
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 - VAROITUS! - Pinnat voivat olla kuumia!
8 - Varo erityisesti takapotkuilmiötä. Se voi olla vaarallinen.
1
- Pirms lietojat šo ierīci, uzmanīgi izlasiet lietošanas un tehniskās
apkopes pamācību.
2 - Velciet aizsargķiveri, speciālās brilles un austiņas.
3
- Velciet speciālus apavus un cimdus, lietojot metāla vai plastmasas
diskus.
4 - Uzmanieties no krītošiem priekšmetiem.
5 - Raugieties, lai citas personas atrastos 15 m attālumā no ierīces
tās darbības laikā.
6 - Aisliegts lietot krümgriezi, izmantojot koka disku
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 - BRĪDINĀJUMS! - Virsmas var būt karstas!
8 - Pievērsiet īpašu uzmanību tādam fenomenam kā pretsitiens.
Tas var būt bīstams.
FIN
LV
EST
1
- Enne käesoleva seadmega tööle asumist tuleb kasutusjuhend läbi
lugeda.
2 - Tuleb kanda pea, silma ja kõrva kaitsevahendeid.
3
- Metall- või plastiklõiketerade kasutamisel tuleb kanda tugevaid
jalatseid ja töökindaid.
4 - Tuleb arvestada sellega, et seadmega töötamine paiskab õhku
lähipiirkonnas olevat prahti.
5 - Kõrvalised isikud peavad seadme töökohast viibima 15 m
(50 jala) kaugusel.
6 - Trimmerit ei tohi kasutada puulõikekettaga
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 - HOIATUS! – Pind võib olla kuum!
8 - Hoiatus! Tagasilöök on oht.
1
- Prieš dirbdami šiuo įrenginiu perskaitykite operatoriaus instrukcijų
vadovą.
2 - Užsidėkite galvos, akių ir ausų apsaugas.
3
- Pjovimui naudodami metalinius arba plastikinius ašmenis,
avėkite tvirtus batus ir mūvėkite pirštines.
4 - Saugokitės sviedžiamų daiktų.
5 - Žiūrėkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų 15 m atstumu.
6 - Su krūmų pjovikliu nenaudokite medžio pjovimo disko
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 - PERSPËJIMAS! – Pavirđius gali bűti karđtas!
8 - Perspėjimas! Atatranka kelia pavojų.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
切勿使用配割木刀片的割灌机
(BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S).
7 -
警告!!- 表面可能高温!
8 - 记注!反冲很危险。
LT
3
6
5
7
8
中文
4
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
中文
5
H
FIN
LV
EST
LT
A SZIMBÓLUMOK ÉS BIZTONSÁGI JELZÉSEK MAGYARÁZATA
MERKKIEN SELITYKSET JA TURVALLISUUSOHJEET
SIMBOLU SKAIDROJUMS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
MBOLITE JA OHUTUSALASTE HOIATUSTE SELETUS
SIMBOLIŲ IR SAUGOS PERSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI
符号解释及安全警告
H
FIN
LV
EST
LT
中文
中文
9 - A gép típusa: BOKORNYÍRÓ
10 - Garanlt maximális zajszint
11 - CE megfelelőségi jelzés
12 - Sorozatszám
13 - Gyártási év
14 - A kimenőtengely maximális sebessége,
fordulatszám/perc.
15 - 10 óránként ellenőrizze a motor olajszintjét.
16 - Tisztítólámpa.
9 - Koneen tyyppi: RUOHORAIVURI
10 - Taattu akustisen tehon taso
11 - CE-merkintä.
12 - Sarjanumero
13 - Valmistusvuosi
14 - Vetoakselin maksiminopeus, kierrosta
minuutissa.
15 - Tarkista moottoriöljyn taso 10 tunnin välein.
16 - Ilmausventtiili.
9 - Mašīnas tips: KRŪMGRIEZIS
10 - Garantïtais akustiskās jaudas līmenis
11 - CE atbilstības marķējums.
12 - Sērijas numurs
13 - Ražošanas gads
14 - Maksimālais vārpstas ātrums, apgr./min.
15 - Ik pēc 10 stundām pārbaudiet motoreļļas
līmeni.
16 - Uzpludināšanas balons.
9 - Masina tüüp: VÕSALÕIKUR
10 - Müratugevuse tase
11 - CE vastavusmärgis
12 - Seerianumber
13 - Valmistamisaasta
14 - Väljundvõlli maks. kiirus, RPM.
15 - Kontrollige mootori õlitaset iga 10 tunni järel.
16 - Läbipuhumiskolb.
9 - Mechanizmo tipas: KRŪMŲ PJOVIKLIS
10 - Garantuotas garso galios lygis
11 - CE atitikties ženklas
12 - Serijinis numeris
13 - Pagaminimo metai
14 - Maks. darbinio veleno greitis, aps./min.
15 - Kas 10 valandų patikrinkite variklio alyvos lygį.
16 - Pratimo „kriaušė.
9 - 机器类型: 割灌机
10 - 保证声功率电平
11 - CE标准符合标记
12 - 系列号
13 - 制造年份
14 - 输出轴的最高速度(每分钟转速)。
15 - 每工作10个小时检查发动机的机油量。
16-起动球阀。
14
15
16
1
2
9 12
13
10
11
H
LV
FIN
EST
LT
6
1 - Övek csatlakoztatása
2 - Föld megszakító
3 - Kipufogó védelem
4 - Gyertya
5 - Légszűrő
6 - Üzemanyagtartály dugó
7 - Üzemanyagtartály
8 - Gyorsító kar
9 - Fogantyú/Biztonsági
fogantyú
1 - Lenču turētājs
2 - Slēdzis
3 - Izpūtēja atveres pārvalks
4 - Sveci
5 - Gaisa ltrs
6 - Degvielas tvertnes vāciņš
7 - Degvielas tvertne
8 - Akseleratora svārsts
9 - Rokturis/Aizsargierīce
10 - Pagarinātājs
A FŰSZEGÉLYNYÍRÓ RÉSZEI
KRŪMGRIEŽA SASTĀVDAĻAS
1 - Valjaiden kiinnitys
2 - Kytkin
3 - Pakoputken suojus
4 - Sytytystulppa
5 - Ilmasuodatin
6 - Polttoainesäiliön korkki
7 - Polttoainesäiliö
8 - Kiihdytysvipu
9 - Kahva/Turvavipu
TRIMMERIN OSAT
VÕSALÕIKUR-TRIMMERI KOMPONENDID
1 - Diržų komplekto
elementas
2 - Įjungimo/išjungimo
jungiklis
3 - Duslintuvo apsauga
4 - Uždegimo Žvakę
5 - Oro ltras
6 - Degalų bako dangtelis
7 - Degalų bakas
8 - Droselinė svirtis
9 - Rankena/Apsauginė
KRŪMŲ PJOVIKLIO KOMPONENTAI
1 - Rihma kinnituskoht
2 - Pealüliti
3 - Summuti kaitse
4 - Süüteküünal
5 - Õhulter
6 - Kütusepaagi kork
7 - Kütusepaak
8 - Gaasihoob
9 - Käepide/Turvatõkend
10 - Továbbítócső
11 - Feltekerő biztonsági
védelem
12 - Damilos tárcsa/fej
13 - Szíjak
14 - Indítókar
15 - Tisztítólámpa
16 - Szivatókar
17 - Olajtartály-sapka
10 - Varsi
11 - Kaareva turvasuojus
12 - Terä/Nailonsiimapää
13 - Valjaat
14 - ynnistyskahva
15 - Ilmausventtiili
16 - Rikastin
17 - Öljysäiliön korkki
11 - Aptinamais drošības
pārvalks
12 - Neilona diegu disks/
galviņa
13 - Siksnas
14 - Startera rokturis
15 - Uzpludināšanas balons
16 - Gaisa vārsta svira
17 - Eļļas tvertnes vāciņš
10 - Võlli pikendus
11 - Kaarjas turvakaitse
12 - Lõiketera/nailonjõhviga
trimmeripea
13 - Kandetraksid
14 - Starteri käepide
15 - Läbipuhumiskolb
16 - Õhuklapi hoob
17 - Õlipaagi kork
iškyša
10 - Kotas
11 - Lenktoji apsauga
12 - Ašmenys/nailoninės
virvės galvutė
13 - Tvirtinamieji diržai
14 - Starterio rankena
15 - Prapūtimo „kriaušė
16 - Droselinės sklendės
svirtis
17 - Alyvos bako dangtelis
13 - 背带
14 - 起动把手
15 - 起动球阀
16 - 节气门杆
17 - 机油箱盖
7
NOTE:
Magyar
Suomi
1
2
3
4
8
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM - Ha jól használják a fűszegélynyírót, az egy
gyors, kényelmes és hatékony munkaeszköz. Nem
rendeltetésszerű használat illetve a biztonsági előírások be
nem tartása esetén veszélyes szerszámmá válhat. A kellemes
és biztonságos munkavégzés érdekében mindig szigorúan
tartsuk be az alábbi, és a kézikönyv többi részében lé
biztonsági előírásokat.
FIGYELEM: Az egység indítórendszere nagyon alacsony
intenzitású elektromágneses mezőt generál. Ez a mező néhány
fajta pacemaker esetében interferenciát okozhat. A súlyos,
akár halálos sérülések kockázatának elkerülésére a pacemakert
viselő személyeknek a jelen gép használata előtt egyeztetniük
kell orvosukkal és a gép gyártójával.
FIGYELEM! - Lehet, hogy a nemzeti előírások korlátozzák a
gép használatát.
1 - Ne használja a gépet, mielőtt a használatát meg nem tanulta.
A még nem tapasztalt gépkezelőnek a helyszíni használat előtt
gyakorolnia kell a gép kezelését.
2 - A gépet kizárólag jó zikai állapotban lévő, a használatra
vonatkozó szabályokat ismerő felnőtt ember használhatja.
3 - Kimerültség esetén, alkoholos, drog, vagy gyógyszer hatása alatt
ne használjuk a fűszegélynyírót (1. ąbra).
4 - Viseljünk megfelelő ruházatot és védőfelszerelést, vastag csizmát
és nadrágot, kesztyűt, védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot.
A ruházat legyen testhezálló, de kényelmes (lásd a 12-13. oldalt).
5 - Gyerekeknek ne engedjük meg a fűszegélynyíró használatát.
6 - A fűszegélynyíró használatakor ne engedjük meg, hogy
15 méteres sugárban emberek tartózkodjanak (2. ábra).
7 - A fűszegélynyíró használata előtt győződjünk meg róla, hogy a
rögzítőanya jól be van-e szorítva.
8 - A fűszegélynyíróra a gyártó által javasolt vágószerszámot szereljük
(lásd a 61. oldalt).
9 - Ne használjuk a fűszegélynyírót a tárcsa- és a fejvédő nélkül.
10 - A motor beindítása előtt ellenőrizzük, hogy a tárcsa szabadon
forog-e és, hogy nem ér-e hozzá idegen testhez.
11 - Munka közben a motort leállítva gyakran ellenőrizzük a tárcsát.
TURVAOHJEET
HUOMIO - Oikein käytettynä trimmeri on nopea, kätevä
ja tehokas työkalu. Jos sitä käytetään väärin tai jos tarpeelliset
varotoimet laiminlyödään, se saattaa olla vaarallinen.
Noudata aina alla olevia ja koko oppaan sisältämiä
turvaohjeita, jotta työnteko sujuu mukavasti ja turvallisesti.
HUOMIO: Yksikön käynnistysjärjestelmä kehittää
voimakkuudeltaan hyvin heikon sähkömagneettisen kentän.
Tämä kenttä voi aiheuttaa häiriöitä joihinkin
sydämentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran
välttämiseksi henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, tulee
olla yhteydessä lääkäriinsä sekä sydämentahdistimen
valmistajaan ennen tämän laitteen käyttöä.
HUOMIO! – Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa
koneen käyttöä.
1 - Älä käytä konetta ennen kuin olet oppinut
käyttämään sitä oikein. Ensi kertaa laitetta käyttävän
henkilön tulee harjoitella laitteen käyttöä työalueella.
2 - Vain hyväkuntoiset, käyttöohjeet
tuntevat aikuiset saavat käyttää konetta.
3 - Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen
(Kuva 1).
4 - Käytä sopivia vaatteita ja turvavarusteita, kuten saappaita,
paksuja housuja, suojakäsineitä ja -laseja, kuulonsuojaimia ja
kypärää. Käytä vartaloa myötäileviä, mukavia vaatteita (katso
sivuja 12-13).
5 - Älä anna lasten käyttää trimmeriä.
6 - Älä anna kenenkään oleskella 15 metriä lähempänä
työskentelyaluetta trimmerin käytön aikana (Kuva 2).
7 - Varmista ennen trimmer in käyttämistä, että terän k iinnitysmutteri
on kunnolla kiristetty.
8 - Trimmerissä saa käyttää ainoastaan valmistajan suosittelemia
teriä (katso sivuja 61).
9 - Älä käytä trimmeriä ilman terän tai siimapään suojusta.
10 - Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että terä pyörii
Amint repedés, vagy törés látszik a tárcsán, cseréljük ki (3. ábra).
12 - A gépet csak jól szellőzött helyiségben használja, ne használja
robbanás- vagy tűzveszélyes helyen, illetve zárt helyiségben
(4. ábra).
13 - Ne végezzünk semmilyen karbantartást és ne nyúljunk a tárcsához,
ha a motor működésben van.
14 - Tilos a gép kihajtó tengelyére olyan készüléket szerelni, amit nem
a gyártó szállított.
15 - Hibás, rosszul megjavított vagy összeszerelt, illetve házilagosan
módosított géppel ne dolgozzon. Semmilyen biztonsági felszerelést
ne vegyen le, ne okozzon benne kárt és ne iktassa ki. Csak a
táblázatban megjelölt vágófelszereléseket használja.
16 - A veszélyt jelző és biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket
őrizzük meg tökéletes állapotban. Sérülés vagy rongálódás esetén
azonnal ki kell cserélni (lásd a 4-5 oldalt).
17 - Ne használjuk a gépet a kézikönyvben megjelölttől eltérő célra
(lásd a 30 oldalt).
18 - Bekapcsolt motorral ne hagyja magára a motort.
19 - A kar felszerelése nélkül soha ne indítsuk be a motort.
20 - Minden nap ellenőrizzük a fűszegélynyírót, és bizonyosodjunk
meg arról, hogy minden, biztonsági és egyéb felszerelés
működőképes.
21 - A rendes karbantartáson kívül egyéb műveleteket, javításokat ne
végezzünk. Forduljunk felhatalmazott szervizhez.
22 - Amennyiben használaton kívül kell helyezni a gépet, ne
szennyezze vele a környezetet, hanem adja át a Viszonteladónak,
aki gondoskodni fog a szabályos elhelyezéséről.
23 - Csak a gép működését és helyes használatát ismerő szakembernek
adja át, vagy kölcsönözze a gépet. Ilyen esetben a használati
utasítást is adja át, hogy a munka kezdete előtt elolvassák.
24 - Azokat a szervizelési műveleteket, melyek nincsenek benne ebben
az útmutatóban, csak a megfelelő képzettséggel rendelkező szerelő
végezheti.
25 - Ez a kézikönyv mindig legyen kéznél, és a szerszám minden
használata előtt nézzük át.
26 - Ne feledje, hogy a tulajdonos vagy a gépkezelő felel a harmadik
felek által elszenvedett balesetekért és az őket vagy tulajdonukat
ért károkért.
Suomi
9
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
TURVAOHJEET
Latviski
UZMANĪBU - Ja krūmgriezis tiek pareizi lietots, tas ir ātrs,
ērts un efektīvs instruments; ja to lieto nepareizi vai
neievērojot drošības noteikumus, tas var kļūt par bīstamu
ierīci. Lai jūsu darbs vienmēr būtu patīkams un drošs, rūpīgi
ievērojiet visus lietošanas pamācībā sniegtos drošības
noteikumus.
UZMANĪBU: Jūsu ierīces iedarbināšanas sistēma rada
elektromagnētisko lauku, kuram ir ļoti zema intensitāte. Šis
lauks var traucēt dažu „pacemaker” ierīču darbību. Lai
samazinātu smagu vai nāvējošu negadījumu risku, personām,
kas lieto pacemaker, ir jākonsultējas ar savu ārstu un
„pacemaker” ražotāju pirms šīs ierīces lietošanas.
UZMANĪBU! - Valsts likumdošana var ierobežot mašīnas
lietošanas iespējas.
1 - Pirms mašīnas lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar tās ekspluatācijas
noteikumiem. Operatoram, kas ierīci lieto pirmo reizi, pirms
lietošanas ir jāpraktizējas.
2 - Mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, kas ir labā ziskajā stāvoklī
un, kas ir iepazinušies ar lietošanas noteikumiem.
3 - Nelietojiet krūmgriezi, ja esat noguruši, lietojuši alkoholu,
narkotikas vai zāles (1. zim).
4 - Lietojiet speciālo apģērbu un drošības aprīkojumu, tas ir, zābakus,
bieza auduma bikses, cimdus, aizsargbrilles, austiņas un speciālo
aizsargķiveri. Lietojiet piegulošu, bet ērtu apģērbu (Skat. 12.-13.
lpp.).
5 - Neļaujiet pusaudžiem lietot krūmgriezi.
6 - Neļaujiet citām personām atrasties 15 metru rādiusā ierīces
lietošanas laikā (2.zīm.).
7 - Pirms lietojat krūmgriezi, pārliecinieties, ka diska nostiprināšanas
bultskrūve ir labi nostiepta.
8 - Krūmgriezim jābūt aprīkotam ar griešanas
instrumentiem, ko ieteicis ražotājs (Skat.61.lpp.).
9 - Nelietojiet krūmgriezi bez diska vai galviņas pārvalka.
10 - Pirms iedarbināt motoru, pārliecinieties, ka disks brīvi griežas
un nav saskarē ar citiem priekšmetiem.
11 - Lietošanas laikā bieži pārbaudiet disku, apstādinot motoru.
vapaasti eikä kosketa mihinkään.
11 - Tarkista terä usein työskentelyn aikana. Se tehdään moottori
sammutettuna. Vaihda terä heti, jos siinä näkyy säröjä tai
halkeamia (Kuva 3).
12 - Käytä konetta vain hyvin tuuletetussa tilassa, älä käytä sitä
räjähdysalttiilla alueella tai suljetussa tilassa (Kuva 4).
13 - Älä koske terää äläkä suorita huoltotoimenpiteitä moottorin
ollessa käynnissä.
14 - Muiden kuin valmistajan toimittamien laitteiden kytkeminen
koneen voimanottoon on kielletty.
15 - Älä käytä vahingoittunutta, huonosti korjattua tai koottua tai itse
muunnettua konetta. Älä irrota, vahingoita tai poista käytöstä
mitään turvalaitetta. Käytä ainoastaan taulukossa mainittuja
leikkuuteriä.
16 - Säilytä vaara- ja turvamerkintätarrat hyväkuntoisina. Jos
tarrat vahingoittuvat, niiden tilalle on vaihdettava uudet
mahdollisimman pian (Katso sivu 4-5).
17 - Älä käytä laitetta muihin käyttötarkoituksiin kuin tässä
käyttöoppaassa mainitut (Katso sivu 30).
18 - Älä poistu laitteen luota moottorin käydessä.
19 - Älä käynnistä moottoria, jos varsi ei ole asennettu paikalleen.
20 - Tarkista trimmeri päivittäin ja varmista, että jokainen osa,
liittyipä se turvallisuuteen tai ei, toimii moitteettomasti.
21 - Suorita vain tavallinen huolto, älä koskaan tee muita toimenpiteitä
tai korjauksia. Ota yhteys valtuutettuun erikoiskorjaamoon.
22 - Kun kone täytyy poistaa käytöstä, älä jätä sitä luontoon, vaan
toimita se jälleenmyyjälle, joka hävittää sen oikealla tavalla.
23 - Luovuta ruohoraivuri tai lainaa sitä ainoastaan päteville
henkilöille, jotka tietävät miten se toimii ja osaavat käyttää
sitä oikein. Luovuta myös käyttöopas, joka on luettava ennen
laitteen käyttämistä.
24 - Käänny aina jälleenmyyjän puoleen, kun tarvitset lisätietoja tai
korjauksia.
25 - Säilytä tämä opas huolella ja lue se aina ennen moottorisahan
käytön aloittamista.
26 - Muista, että omistaja tai käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista
ja ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista vaaroista.
Nomainiet disku, ja parādās plaisas vai lūzumi (3.zīm.).
12 - Lietojiet mašīnu tikai labi vēdināmās vietās, nelietojiet to
sprādzienbīstamā vai ugunsbīstamā atmosfērā vai slēgtās telpās
(4. att.).
13 - Neveiciet tehnisko apkopi un nepieskarieties diskam, kad motors
darbojas.
14 - Mašīnas jūgvārpstai drīkst pievienot tikai ražotāja piegādātos
piederumus.
15 - Nestrādājiet ar bojātu, slikti salabotu, slikti samontētu vai patvaļīgi
modificētu mašīnu. Nenoņemiet, nebojājiet vai nepadariet
nederīgu nevienu drošības mehānismu. Lietojiet tabulā norādītās
griezējierīces.
16 - Glabājiet visas uzlīmes un brīdinājumus par briesmām un drošību
nevainojamā stāvoklī. Bojājumu vai pasliktinājumu gadījumā, tie
savlaicīgi jānomaina (Sk. 4.-5.lpp.).
17 - Nelietojiet ierīci citiem nolūkiem nekā norādīts lietošanas pamācībā
(Sk. 30.lpp.).
18 - Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr dzinējs ir ieslēgts.
19 - Nedarbiniet motoru, pirms neesat pievienojuši rokturi.
20 - Ik dienas pārbaudiet krūmgriezi, lai pārliecinātos, ka drošības un
pārējās deta∫as darbojas nevainojami.
21 - Nekādā gadījumā paši neveiciet darbības vai labojumus, kas
neatbilst ikdienas apkopei. Griezieties pēc palīdzības tikai pie
pilnvarota personāla.
22 - Gadījumā, kad jāatbrīvojas no mašīnas, neizmetiet to vidē, bet
iesniedziet kompānijas pārstāvim, kas nodrošinās pareizu ierīces
utilizāciju.
23 - Nododiet vai aizdodiet krūmgriezi tikai pieredzējušiem cilvēkiem,
kuri zina, kā ierīce darbojas un prot to pareizi lietot. Kopā ar mašīnu
nododiet arī lietošanas rokasgrāmatu, kura jāizlasa pirms darba
uzsākšanas.
24 - Neskaidrību vai citu problēmu gadījuma, griezieties vienmēr pie
ierīces pārdevēja.
25 - pīgi glabājiet šo lietošanas pamācību un izlasiet to ikreiz, pirms
lietojat ierīci.
26 - Neaizmirstiet, ka mašīnas īpašnieks vai operators ir atbildīgs par
negadījumiem vai bīstamām situācijām, kurām tiek pakļautas
trešās personas vai to manta.
10
Magyar Suomi Latviski
1
2
OHUTUSNÕUDED
ATSARGUMO PRIEMONĖS
PERSPĖJIMAS – jeigu naudojamas teisingai, krūmų pjoviklis
bus greitai veikiantis, patogus ir veiksmingas įrenginys; jeigu
naudojamas neteisingai arba nesiimant tinkamų atsargumo
priemonių, jis gali tapti pavojingas. Tam, kad dirbti būtų malonu
ir saugu, visada griežtai laikykitòs toliau šiame vadove pateiktų
saugos taisyklių.
DĖMESIO: Jūsų prietaiso degimo sistema generuoja labai silpną
elektromagnetinį lauką. Šis elektromagnetinis laukas gali trikdyti
kai kurių širdies stimuliatorių darbą. Kad būtų sumažintas sunkių
ar net mirtinų sužalojimų pavojus, prieš pradėdami dirbti su šiuo
prietaisu, žmonės, kuriems yra implantuotas širdies stimuliatorius,
turėtų pasitarti su savo gydytoju ir širdies stimuliatoriaus
gamintoju.
PERSPĖJIMAS! - Valstybiniuose reglamentuose gali būti nustatyti
šio mechanizmo naudojimo apribojimai.
1 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik tuo atveju, jei gavote konkrečias
jo eksploatavimo instrukcijas. Prieš pradėdamas dirbti darbo aikštelėje,
nepatyręs operatorius privalo nuodugniai susipažinti su mechanizmo
valdymu.
2 - Mechanizmą leidžiama eksploatuoti tik suaugusiems, geros zinės
būklės asmenims, susipažinusiems su eksploatavimo instrukcijomis.
3 - Krūmų pjoviklio niekada nenaudokite, jeigu esate pavargęarba nusilpę,
arba jeigu gėrėte alkoholio, vartojote narkotikų arba vaistų (1 pav.).
4 - Dėvėkite tinkamus drabužius ir apsaugines priemones: batus, tvirtos
medžiagos kelnes, pirštines, apsauginius akinius, ausų apsaugas ir
apsauginį šalmą. Dėvėkite prigludusius, tačiau patogius, drabužius
(žr. 12-13 psl.).
5 - Neleiskite krūmų pjoviklio naudoti vaikams.
6 - Naudodami krūmų ploviklį žiūrėkite, kad 15 metrų spinduliu nebūtų
žmonių (2 pav.).
7 - Prieš naudodami krūmų ploviklį įsitikinkite, ar ašmenis sutvirtinantys
varžtai yra gerai priveržti.
8 - Krūmų ploviklyje turi būti įrengti gamintojo rekomenduojami pjovimo
priedai (žr. 61 psl.).
9 - Niekada nenaudokite krūmų ploviklio be ašmenų apsaugos arba
galvutės.
10 - Prieš užvesdami variklį įsitikinkite, ar ašmenys laisvai juda ir neliečia
pašalinių objektų.
Eesti keel
Lietuvių k.
3 4
HOIATUS – Õige kasutuse korral on võsalõikur-trimmer kiire,
kergesti kasutatav ja tõhus töövahend; ebaõige kasutuse või
ohutusnõuete eiramise korral võib see muutuda ohtlikuks
töövahendiks. Meeldiva ja ohutu töö tagamiseks tuleb alati
rangelt järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid.
TÄHELEPANU: Teie seadme süütesüsteem tekitab madala
intensiivsusega elektromagnetvälja. See võib põhjustada häireid
teatud südamestimulaatorite töös. Raskete ja eluohtlike
kehavigastuste ohu vähendamiseks peaksid südamestimulaatorit
kandvad isikut enne seadme kasutamist konsulteerima raviarsti
ja südamestimulaatori valmistajaga.
TÄHELEPANU! - Kohalik seadusandlus ei pruugi lubada seadme
täiemahulist kasutamist.
1 - Ärge kasutage seadet, kui Te ei tea, kuidas täpselt sellega töötada.
Eelneva kogemuseta operaator peab enne seadmega tööle asumist
selle kasutamist harjutama.
2 - Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud, heas füüsilises vormis
isikud, kes tunnevad selle kasutamisreegleid.
3 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi kasutada füüsiliselt väsinud ega
alkoholi, narkootikume või ravimeid tarvitanud seisundis (joon.
1).
4 - Kanda tuleb ettenähtud töörõivastust ja ohutusvarustust, mille hulka
kuuluvad: saapad, vastupidavad pikad püksid, kindad, silmakaitsed,
kõrvaklapid ja kaitsekiiver. Kanda tuleb liibuvat kuid mugavat rõivastust
(vt lk 12-13).
5 - Lapsed ei tohi võsalõikur-trimmerit kasutada.
6 - Kõrvalised isikud ei tohi võsalõikur-trimmeri kasutamisel viibida
lähemal kui 15 meetri kaugusel (joon. 2).
7 - Enne võsalõikur-trimmeri kasutamist tuleb veenduda, et lõiketera
kinnituspolt on kindlalt kseeritud.
8 - Võsalõikur-trimmeri tarviklõikeseadmed peavad olema seadme
tootja poolt heakskiidetud (vt lk 61).
9 - Võsalõikur-trimmerit ei tohi ilma lõiketera kaitse või trimmeripeata
kasutada.
10 - Enne mootori käivitamist tuleb veenduda, et lõiketera liigub vabalt
ja ei ole kõrvaliste esemetega kokkupuutes.
11 - Töö käigus tuleb aegajalt mootor seisata ja kontrollida lõiketera.
Juba esmaste mõrade või pragude ilmnemisel tuleb lõiketera välja
vahetada (joon. 3).
12 - Seadet tohib kasutada ainult korralikult õhutatud ruumides; keelatud
on selle kasutamine plahvatusohtlikus või kergestisüttivas keskkonnas
ja suletud ruumides (Joon. 4).
13 - Mootori töötamise ajal ei tohi lõiketera puudutada ega läbi viia
hooldustoiminguid.
14 - Seadme jõuülekandele tohib kinnitada ainult tootja poole tarnitavaid
seadiseid.
15 - Keelatud on töötada vigasaanud, ebaõigesti parandatud, valesti kokku
pandud või omavoliliselt moditseeritud seadmega. Ärge püüdke
ühtegi turvaseadist eemaldada või blokeerida. Kasutage ainult tabelis
äratoodud lõikeseadiseid.
16 - iki ohusilte tuleb hoida loetavana. Kahjustuse puhul koheselt
asendada uutega (vt lk 4-5).
17 - Masinat ei tohi kasutada muul otstarbel, kui märgitud kasutusjuhendis
(vt lk 31).
18 - Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta.
19 - Mootorit ei tohi käivitada siis, kui võlli pikendus ei ole külge
monteeritud.
20 - Võsalõikur-trimmerit tuleb igapäevaselt kontrollida veendumaks,
et kõik osad ja ohutusseadmed töötavad laitmatult.
21 - Võsalõikur-trimmeri kasutamisel ja hooldamisel ei tohi teostada
kasutusjuhistes kirjeldatutest erinevaid operatsioone. Kahtluste
puhul tuleb ametliku vahendajaga ühendust võtta.
22 - Juhul kui seade tuleb kasutuselt kõrvaldada, tehke seda
keskkonnasäästlikult ja viige seade kas müügiesindusse või
jäätmekogumispunkti.
23 - Andke või laenake võsalõikurit ainult kogenud isikutele, kes on kursis
selle talitluse ja õige kasutamisega. Seadme laenamisel andke sellega
kaasa ka juhend ja veenduge, et seda enne töö alustamist loetakse.
24 - Kõiki selliseid sae hooldus- ja remonditöid, mida käesolev
kasutusjuhend ei puuduta, tohib läbi viia üksnes vastava väljaõppe
saanud asjatundlik personal.
25 - Käesolevat kasutusjuhendit tuleb hoida käepärast ning enne selle
seadme kasutamist, tuleb sellega vajadusel uuesti tutvuda.
26 - Pidage meeles, et omanik või operaator vastutab kolmandatele
isikutele tekitatud või potentsiaalsete kehavigastuste või materiaalse
kahju eest.
11
Eesti keel Lietuvių k.
中文
Lietuvių k.
ATSARGUMO PRIEMONŠS
11 - Kartkartėmis darbo metu sustabdykite variklį ir patikrinkite ašmenis.
Jeigu ašmenyse yra bent mažiausių įskilimų arba įtrūkimų, juos
pakeiskite (3 pav.).
12 - Mechanizmą eksploatuokite tik gerai vėdinamose vietose, jo
neeksploatuokite sprogioje ar lengvai užsiliepsnojančioje arba uždaroje
aplinkoje (4 pav.).
13 - Kai variklis veikia, niekada nelieskite ašmenų ir nebandykite atlikti
jokių techninės priežiūros veiksmų.
14 - Prie šio mechanizmo leidžiama montuoti tik gamintojo pateiktus
elementus.
15 - Pažeisto, blogai suremontuoto, netinkamai sumontuoto arba
modikuoto mechanizmo neeksploatuokite. Nenuimkite jokių apsaugos
įtaisų, jie visada turi būti prijungti ir veikti. Naudokite tik lentelėje
nurodytus pjaunamuosius priedus.
16 - Būtina prižiūrėti visų etikečių, kurios perspėja apie pavojų sveikatai,
būklę. Jeigu jos pažeidžiamos arba susidėvi, nedelsdami jas pakeiskite
(žr. 4-5 psl.).
17 - Mechanizmo negalima naudoti darbams, kurie nenurodyti šiame vadove
(žr. 31 psl.).
18 - Nepalikite prietaiso be priežiūros su įjungtu varikliu.
19 - Variklio negalima užvesti tada, kai nesumontuota rankena.
20 - Kasdien patikrinkite krūmų pjoviklį, kad įsitikintumėte, ar visi
komponentai ir saugos įtaisai tinkamai funkcionuoja.
21 - Niekada nevykdykite darbų arba remonto, jeigu tai nėra įprasta techninė
priežiūra. Tokiais atvejais kreipkitės į įgaliotą pardavėją.
22 - Išmesdami mechanizmą, kurio tarnavimo laikas baigėsi, imkitės
priemonių, kad nepakenktumėte aplinkai. Seną įrenginį atiduokite
pardavėjui, kuris galės tinkamai jį išmesti.
23 - Šį mechanizmą eksploatuoti leidžiama tik patyrusiems asmenims,
susipažinusiems su jo veikimu bei saugiu eksploatavimu. Jei pūstuvą
kam nors paskolinate, tam asmeniui perduokite instrukcijų vadovą ir
pasirūpinkite, kad jis, prieš eksploatuodamas mechanizmą, šį vadovą
perskaitytų.
24 - Visus pjūklo aptarnavimo darbus, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame
vadove, turi atlikti kvalikuoti darbuotojai.
25 - Šį vadovą laikykite netoliese ir jį paskaitykite prieš kiekvieną įrenginio
eksploatavimą.
26 - Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus ar galimus pavojus, kurie
kyla trečiosioms šalims ar jų nuosavybei, yra atsakingas savaeigio
kauptuko savininkas arba su juo dirbantis žmogus.
警告:如果正确使用
如果操作不当或者没有必要的保护,
它将变成具危险性的器械。为了能安全、舒适地工
作,必须严格遵守使用说明书上的所有安全条例。
警告:本机的点火系统会产生强度非常低的电磁场。
这个磁场可能会干扰某些心脏起搏器。为了减少重伤
或死亡危险,携带心脏起搏器者在使用本机前应向自
己的医生和心脏起搏器制造商咨询。
警告! - 国家规定有可能会限制本机器的使用。
1 - 没有预先经过专门学习请勿使用本机器。 没有经验
的操作者在场地上使用前应先进行练习。
2 - 机器只能由身体健康和熟悉使用规定的成年人使用。
3 - 当您感到疲乏或饮酒、吸毒、服药后,请不要使用使
4 -
(参阅第12-13页) 。
5 -
6 -
7 -
8 - (参阅第61页) 。
9 -
10 -
11 -
12 - 请仅在通风良好的场地使用机器,禁止在爆炸性气
体、可燃气体或关闭的环境中使用(图4)。
13 -
14 - 严禁把非制造商提供的任何装置安装在链锯的动力接
头上。
15 - 请勿使用受损的、修理和装配不当的及随意改动过的
机器。 不得拆除、破坏或旁路掉那些安全装置。
使用表格中指出的切割装置。
16 - 所有危险警告标签必须保持完好无损。如果损坏或变
形,应立即更换(参阅第4-5页)。
17 - 除本手册注明的用途外,不得将本机擅作它用
(参阅第31页)。
18 - 不得在发动机起动的情况下废弃机器。
19 -
20 -
21 -
22 - 在吹风机使用寿命到期后弃置时,不要随意弃置,要
交给经销商,他们懂得如何合适处理弃置机器。
23 - 只能把机器交给或借给有经验、熟悉机器正确运行和
使用的人。 应把使用说明手册一同交付,并在使用前
阅读此手册。
24 - 所有的油锯保养,除了手册上所示的以外,其它的都
将由熟练人员进行。
25 - 每一次使用前请再次阅读此书。
26 - 对第三方或他们的财产造成的危险或事故应由机器的
拥有者或操作人员负责。
Magyar
1
2 3
Suomi
12
BIZTONSÁGI VÉDŐÖLTÖZET
Amikor a fűszegélynyíróval dolgozunk, mindig
viseljünk bevizsgált biztonsági védőöltözetet.
A védőöltözet használata nem zárja ki a sérülés
kockázatát, de baleset esetén csökkenti a sérülés
mértékét. A viszonteladótól kérjenek tanácsot a
megfelelő öltözet kiválasztásához.
A védőruha megfelelő méretű kell legyen, és nem
zavarhatja a dolgozót. Testhezálló védőruhát viseljünk.
Ideális öltözék az Olea- Mac zakó (1. ábra) és
kezeslábas (2. ábra). Ne viseljünk olyan ruhát, sálat,
nyakkendőt, vagy nyakláncot, amely beakadhat. A
hosszú hajat fogjuk össze és védjük (pl. kendővel,
sapkával, sisakkal, stb.).
Csúszásmentes talppal és acél kaplival ellátott
védőcipőt viseljünk (3. ąbra).
Viseljünk szemüveget vagy arcvédőt (4-5. ábra)!
Alkalmazzunk zajvédelmi eszközt; pl. fülvédőt
(6. ábra) vagy dugót. Nagyobb figyelemre és
elővigyázatosságra van szükség a hallásvédelem
alkalmazásakor, mivel korlátozott a vészjelzések (kiáltás,
hangjelzés, stb.) érzékelése.
Viseljünk olyan kesztyűt (7. ábra), amely a rezgést
maximálisan csökkenti.
Az Oleo-Mac teljes skáláját biztosítja a biztonsági
felszereléseknek.
TURVALLINEN VAATETUS JA VARUSTEET
ytä trimmerillä työskentelyn aikana aina
hyväksyttyjä suojavarusteita. Suojavarusteiden
käyttö ei estä vammojen syntymistä, mutta se voi
vähentää vamman vakavuusastetta
onnettomuustapauksessa. Kysy neuvoa laitteen
jälleenmyyjältä riittävien suojavarusteiden
valinnassa.
Suojavarusteiden on oltava käyttäjälleen sopivia eikä
epämukavia käyttää. Käytä vartaloa myötäilevää
suojavaatetusta. Oleo-Macin takki (Kuva 1) ja housut
(Kuva 2) ovat ihanteellisia tähän käyttöön. Älä käytä
sellaisia vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka
voivat tarttua puihin tai risuihin. Sido pitkät hiukset
kiinni ja suojaa ne päähineellä (esimerkiksi huivilla,
lippalakilla, kypärällä jne.).
ytä turvakenkiä, joissa on liukuestopohjat ja
teräskärjet (Kuva 3).
ytä suojalaseja tai kasvosuojainta (Kuvat 4-5)!
ytä kuulonsuojaimia, esimerkiksikorvalappuja
(Kuva 6) tai -tulppia. Kuulonsuojainten käyttäminen
vaatii enemmän tarkkaavaisuutta, sillä tällöin et
kuule yhtä hyvin esimerkiksi varoitusääniä (huutoja,
hälytyksiä, jne.).
ytä käsineitä (Kuva 7), jotka vaimentavat tärinää.
Oleo-Macilta on saatavilla kaikenlaisia turvavarusteita.
SPECIĀLAIS AIZSARGAPĢĒRBS DROŠĪBAI
Strādājot ar krūmgriezi, vienmēr jāvelk
aizsargapģērbs, kas paredzēts drošībai.
Aizsargapģērba lietošana neizslēdz negadījuma
iespēju, bet novērš bojājuma sekas, ja tas notiek. Lai
izvēlētos atbilstošu aizsargapģērbu, prasiet padomu
savam ierīces pārdevējam.
Apģērbam jāpiekļaujas ķermenim, un tas nedrīkst būt
par apgrūtinājumu. Velciet atbilstošu aizsargapģērbu.
Ideāli piemērota ir jaka (1.zīm.) un kombinezons
(2.zīm.) Oleo-Mac. Nevelciet drēbes, šalles, kaklasaites
vai dārglietas, kuras var sapīties zaros. Turiet garus matus
sasietus aizmugurē un aizsargājiet tos (piemēram, ar šalli,
bereti vai aizsarg˙iveri, u.c.).
Velciet speciālas kurpes vai zābakus, kuri aprīkoti ar
neslīdošām zolēm un apstrādāti ar tēraudu (3.zīm.).
Velciet speciālas brilles vai aizsargmasku! (4.-5.zīm.)!
Lietojiet aizsargierīces pret troksni, piemēram, austiņas
(6.zīm. ) vai tapiņas. Nepieciešama maksimāla uzmanība,
lietojot aizsargierīces pret troksni, jo bīstamo akustisko
signālu (kliedzieni, trauksmes signāli, utt.) uztvere ir
ierobežota.
Velciet cimdus (7.zīm.), kuri ļauj maksimāli absorbēt
vibrāciju.
Oleo-Mac piedāvā pilnīgu ekipējuma komplektu
drošībai.
Latviski
5
76
13
OHUTUST TAGAV KAITSERÕIVASTUS
Võsalõikur-trimmeriga töötamisel tuleb alati
kasutada ohutust tagavat kaitserõivastust.
Kaitserõivastuse kasutamine ei välista õnnetusohtu,
kuid see võib muuta õnnetusest tulenevad vigastused
kergemateks. Piisava kaitsevarustuse valimisel tuleb
konsulteerida usaldusväärse vahendajaga.
Riietus peab olema sobiv ja see ei tohi tööd takistada.
Soovitame kanda tootja poolt heakskiidetud sisselõikamist
tõkestavat riietust. ige tõhusamateks on Oleo-Maci
kaitsejakid (joon. 1) ja tunked (joon. 2). Ei tohi kanda
selliseid rõivaid, kaelasalle, lipse ega käevõrusid, mis võivad
haakuda okste külge. Pikad juuksed tuleb kinni siduda ja
varjata (nt fulaari, mütsi, kiivri jne alla).
Libisemiskindlate taldade ja läbistamiskindla
kaitsedetailiga ohutusjalatsid (joon. 3).
Kanda tuleb kaitseprille või näokaitset (joon. 4-5)!
Mürakaitseks tuleb kasutada mürakindlaid kõrvaklappe
(joon. 6) või kõrvatroppe. Mürakaitse kasutamisel peab
olema tunduvalt tähelepanelikum ja ettevaatlikum, sest
heliliste hoiatussignaalide (hõigete, ohusireenide jt)
tajumine on piiratud.
Kanda tuleb töökindaid (joon 7), mis tagavad
maksimaalse vibratsiooni sumbumise.
Oleo-Mac pakub täisulatuslikke ohutusvarustuse
komplekte.
APSAUGINIAI DARBO DRABUŽIAI
Dirbdami su krūmų pjovikliu visada dėvėkite
patvirtintus aps auginius darb o drabužius. Apsauginių
drabužių dėvėjimas nepanaikina rizikos susižeisti,
tačiau tai sumažina sužeidimo apimtį nelaimingo
atsitikimo atveju. Dėl tinkamos įrangos pasirinkimo
pasitarkite su savo patikimu tiekėju.
Drabužiai turi būti tinkami, jie neturi nekliudyti. Dėvėkite
prigludusius apsauginius drabužius. Geriausiai tinka
Oleo-Mac” apsauginiai švarkai (1 pav.) ir kombinezonai
(2 pav.). Nedėvėkite drabužių, kaklajuosčių, kaklaraiščių
ar apyrankių, kurios gali įstrigti šakose. Susiriškite ir
apsaugokite ilgus plaukus (pavyzdžiui, su medžiagos skraiste,
kepure, šalmu ir t.t.).
Avėkite apsauginius batus, kurių padai neslysta ir turi
nuo pradūrimų saugančius įdėklus (3 pav.).
Užsidėkite apsauginius akinius arba antveidžius (4-5 pav.)!
Naudokitės apsaugomis nuo triukšmo, pavyzdžiui,
triukšmąmažinančiomis ausų apsaugomis (6 pav.) arba
ausų užkamšalais. Naudojant ausų apsaugas reikia būti
atidesniems ir atsargesniems, nes garsiniai pavojaus signalai
(šauksmai, signalizacijos ir kt.) yra sunkiau pastebimi.
Mūvėkite tokias pirštines (7 pav.), kurios pasižymi
maksimaliu vibracijos slopinimu.
Oleo-Mac” siūlo visapusį apsauginių priemonių
asortimentą.
Eesti keel
Lietuvių k.
4
14
Magyar Suomi Latviski
ÖSSZESZERELÉS
BIZTONSÁGI VÉDŐEGYSÉG FELSZERELÉSE (1-3
ábrá)
A (B) csavarokkal rögzítsük az erőátviteli csőhöz az
(A) védelmet, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos
rülmények között dolgozzunk.
MEGJEGYZÉS: Csak damilszálas fejnél használjuk a
védőegységet (C, 1 ábra). A (C) védelmet a (G) csavarral
rögzítsük az (A) védelemhez.
TÁRCSA FELSZERELÉSE (2 A-B ábra)
Lazítsa meg az anyát (A), az óramutató járásával megegyező
irányban; vegye le a kelyhet (D) és az alsó karimát (E).
Rögzítse a kést (R) a felső karimához (F), és ügyeljen rá,
hogy megfelelő legyen a forgás iránya. Rögzítse az alsó
karimát (E), a kelyhet (D), majd szorítsa meg az anyát
(A) az óramutató járásával ellenkező irányban. A pecket
(L) illessze a megfelelő furatba a tárcsa rögzítéséhez és az
anyás csavar 2,5 kgm (25 Nm) erővel való beszorításához.
VIGYÁZAT: A (22-60 fogas) favágó tárcsa
használatakor mindig használjon fém védőburkolatot
(ld. a 3. ábrát). (BC 360 4T)
FIGYELEM – A gallért (lásd C nyilak, 4. ábra)
a tárcsa szerelési furatába kell helyezni.
KOKOAMINEN
TURVASUOJUKSEN KOKOAMINEN (Kuva 1-3)
Kiinnitä suojus (A) ruuveilla (B) varren sellaiseen kohtaan,
jossa se takaa työskentelyn turvallisuuden.
HUOMAA: Asenna suojus (C, Kuva 1) vain silloin
kun käytät nailonsiimapäätä. Suojus (C) kiinnitetään
ruuvilla (G) suojukseen (A).
TERÄN ASENNUS (kuva 2 A-B)
Löysää mutteri (A) kiertämällä sitä myötäpäivään. Irrota
kuppiosa (D) ja alempi laippa (E). Kiinnitä terä (R)
ylempään laippaan (F) tarkistaen, että pyörimissuunta on
oikein. Kiinnitä alempi laippa (E), kuppiosa (D) ja kiristä
mutteri (A) kiertämällä vastapäivään. Työnnä mukana
toimitettu tappi (L) reikään siten, että terä lukkiutuu
paikalleen ja voit kiristää mutterin kireyteen 2,5 Kgm
(25 Nm).
VAROITUS! - Kun käytät puun leikkaamiseen
tarkoitettuja teriä (22-60 hammasta), kiinnitä aina
metallinen suojus (katso Kuva 3). (BC 360 4T)
HUOMIO – Holkin (katso nuolet C, kuva 4) on
asetuttava laikan asennusreikään.
IERĪCES SALIKŠANA
DROŠĪBAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA (1-3 zīm.)
Nostipriniet pārvalku (A) uz pagarinātāja ar skrūvēm (B)
pozīcijā, kas ∫auj droši strādāt.
IEVĒROJIET: lietojiet pārvalku (C, 1 zīm.) tikai kopā
ar neilona diegu galviņu. Pārvalku (C ) jāpiestiprina
pie pārvalka (A), izmantojot skrūvi (G).
DISKA MONTĀŽA (att. 2 A-B)
Atskrūvējiet uzgriezni (A), noņemiet vāciņu (D) un
zemāko uzmalu (E). Nostipriniet asmeni (R) uz augšējās
uzmalas (F), pārliecinoties, ka rotācijas virziens ir pareizs.
Nostipriniet apakšējo uzmalu (E), vāciņu (D) un pievelciet
uzgriezni (A) pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
Iespraudiet komplektācijā esošo tapu (L) atbilstošajā
atverē, lai nobloķētu disku un pievilktu uzgriezni ar
spēku 2,5 Kgm (25 Nm).
BRĪDINĀJUMS! - Ja izmantojat diskus koka
zāģēšanai (22-60 zobu), vienmēr uzstādiet metāla
aizsargu (skat. 3. att.). (BC 360 4T).
UZMANĪBU – Manšete (sk. bultiņas C, 4. att.)
ir jānovieto diska montāžas atverē.
1
2A
2B
3
15
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KOOSTETÖÖD
TURVAKAITSE PAIGALDAMINE (joon. 1-3)
Lõiketera kaitse (A) tuleb paigaldada võlli pikendusele
kruvide abil selliselt, et see võimaldaks võsalõikur-
trimmeri kasutajal tööoperatsioone ohutult teostada (B).
MÄRKUS: Kaitset (C, joon. 1) kasutatakse üksnes
nailonist trimmeripea puhul. Kaitse (C) kinnitatakse
kaitsele (A) kruvi (G) abil.
KETTA MONTAAŽ (Joon.2 A-B)
Vabastage mutter (A) puhul päripäeva; eemaldage kate
(D) ja laske äärik alla (E). Kinnitage tera (R) ülemisele
äärikule (F), veendudes, et pöörlemissuund on õige.
Kinnitage alumine äärik (E), kate (D) ja pingutage mutrit
(A) vastupäeva. Lükake komplekti kuuluv varras (L) selleks
ette nähtud avasse, et ketas paigale lukustada ja mutter 2,5
Kgm (25 Nm) pöördemomendiga kinni keerata.
HOIATUS! – Kui kasutate puidukettaid (22-60
hammast), paigaldage alati metallist kate (vt joonis3). (BC
360 4T)
HOIATUS – Võru (vt noolt C, jn 4) peab asetsema
tera kinnitusaugus.
SUMONTAVIMAS
APSAUGOS PRITVIRTINIMAS (1-3 pav.)
Ašmenų apsaugą(A) su varžtu pritvirtinkite prie koto tokioje
padėtyje, kad operatorius galėtų saugiai dirbti (B).
PASTABA: apsaugą(C, 1 pav.) naudokite tik kartu su
nailoninės virvės galvute. Apsaugą(C) prie apsauginio
elemento (A) pritvirtinkite varžtu (G).
MENŲ MONTAVIMAS (2 A-B pav.)
Sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite veržlę (A);
nuimkite gaubtą (D) ir apatinį anšą (E). Ašmenis (R)
uždėkite ant viršutinio anšo (F); įsitikinkite, ar teisinga
sukimosi kryptis. Uždėkite apatinį anšą (E), gaubtą (D) ir
prieš laikrodžio rodyklę priveržkite veržlę (A). Pateikiamą
kaištį (L) įkiškite į skylę ašmenims užksuoti ir veržlę
priveržkite 2,5 kgm (25 Nm) jėga.
PERSPĖJIMAS! – jei naudojate diskus medienai
pjauti (22-60 dantukų), visada montuokite metalinę
apsaugą (žr. 3 pav.) (BC 360 4T).
PERSPĖJIMAS – Žiedas (žr. rodykles C, 4 pav.)
turi patekti į ašmenų montavimo angą.
1-3
刀盘的安装(图2A-B)
按顺时针方向拧松螺母(A);拆除杯罩(D)和下法兰(E)。将圆刀
(R)固定在上法兰(F)并检查旋转方向是否正确。固定下法兰(E)
、杯罩(D),并按逆时针方向拧紧螺母(A)。把随附的销轴(L)
入到专用孔内,以锁定法兰和令螺栓得到2.5 kgm (25 Nm)
的紧固。
警告: 如果使用割木圆刀(22-60齿),应安装金属防护板(
参阅图3)(BC 360 4T)
注意 - 轴衬(箭头C,图4)必须定位在刀盘的安装孔
内。
4
16
Magyar Suomi Latviski
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK
Az egyszeri vagy (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S) a dupla
heveder felszerelése (BC 360 4T)
Az öv helyes beállítása lehetövé teszi a fűszegélynyíró
kiegyensúlyozott működését, és a talajtól való megfelelö magasság
tartását (13 A-B. ábra).
- Egyszerű dupla övet használjunk.
- A rugós horoggal (A, 14. ábra) akasszuk be a fűszegélynyírót az
övre.
- Úgy állítsuk be a (B, 14 ábra) kampót, hogy minél jobban ki
legyen egyensúlyozva a fűszegélynyíró.
- A (C, 15-16 ábra) csatot úgy állítsuk be, hogy a fűszegélynyíró
megfelelő magasságban legyen.
VIGYÁZAT: Amikor a (22-60 fogas) favágó késeket használja
(BC 360 4T), gyors kioldó mechanizmussal rendelkező dupla
hevedert kell viselni.
VALMISTELUTOIMENPITEET
Yksi- tai kaksihihnaisten (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S)
valjaiden kiinnittäminen (BC 360 4T)
Valjaiden oikean säädön avulla trimmeri pysyy tasapainossa ja
sopivalla etäisyydellä maasta (Kuva 13 A-B).
- Käytä yksinkertaisia kaksoisvaljaita.
- Kiinnitä trimmeri valjaisiin jousihaalla (A, Kuva 14).
- Sijoita koukku (B, Kuva 14) siten, että trimmeri on tasapainossa.
- Aseta solki (C, Kuva 15-16) siten, että trimmerin korkeus maasta
on sopiva.
VAROITUS: Käytettäessä puun leikkaamiseen tarkoitettuja
teriä (22-60 hammasta) (BC 360 4T) on käytettävä kaksihihnaisia
valjaita, joissa on pikavapautusmekanismi.
SAGATAVOŠANĀS DARBAM
Vienkāršās (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S) vai divkāršās
(BC 360 4T) jostas uzstādīšana
Pareizi noregulētas lences ļauj krūmgriezim atrasties līdzsvarā
piemērotā augstumā no zemes (13 A-B zīm.).
- Lietojiet vienkāršu dubulta tipa lenci.
- Pievienojiet krūmgriezi lencēm, izmantojot atsperes skavu
(A, 14 zīm.).
- Novietojiet āķi (B, 14 zīm.), lai iegūtu vislabāko krūmgrieìa
lędzsvaru.
- Novietojiet skavu (C, 15-16 zīm.), lai iegūtu pareizu krūmgrieža
augstumu.
BRĪDINĀJUMS: Ja izmanto koka zāģēšanas asmeņus
(22-60 zobu) (BC 360 4T modelis), jāvalkā divkāršā josta ar ātrās
atvienošanas mehānismu.
ÖSSZESZERELÉS
DAMILOS FEJ FELSZERELÉSE (8 ábrá)
Helyezzük el az (F) felső peremet. Illesszük be az (L) fejrögzítő pecket
a megfelelő furatba és az (N) fejet az óramutató járásával ellentétes
irányban csavarjuk be kézi erővel.
A FOGANTYÚ FELSZERELÉSE (9-10 ábra)
A továbbító csőre szereljük fel a fogantyút, majd rögzítsük a csavarokkal
(A), alátétekkel és az anyákkal. A fogan tyú helyzetét a kezelő igényei
szerint lehet beállítani.
FIGYELEM - Illeszkedjen a hurokfogantyút (A, 11. abra)
között a címke nyilak (B, 12. abra) és a hátsó fogantyút (C, 11. abra).
FIGYELEM: Ellenőrizzük, hogy a fűszegélynyíró minden
alkatrésze jól van-e csatlakoztatva és a csavarok meg vannak-e húzva.
KOKOAMINEN
NAILONSIIMAPÄÄN KOKOAMINEN (Kuva 8)
Laita paikalleen ylälaippa (F). Laita pään lukitustappi (L) reikäänsä
ja ruuvaa pää (N) kiinni kääntämällä sitä käsin vastapäivään.
KAHVAN KOKOAMINEN (Kuva 9-10)
Kokoa kahva varteen ja kiinnitä se ruuveilla (A), välirenkailla
ja muttereilla. Kahvanasentoa voidaan säätää käyttäjän tarpeen
mukaan.
HUOMIO - Asenna lenkkikahva (A, Kuva 11) väliin etiketti
nuolet (B, Kuva 12) ja takakahvasta (C, Kuva 11).
HUOMIO: Varmista, että kaikki trimmerin osat ovat
kunnolla paikallaan ja että ruuvit on kiristetty.
IERĪCES SALIKŠANA
NEILONA DIEGU GALVIŅAS UZSTĀDĪŠANA (8 zīm.).
Ievietojiet lielāko atbalsta gredzenu savā vietā (F). Ievietojiet galviņas
nostiprināšanas tapiņu (L) atbilstošajā atverē (8A zīm.) vai piespiediet
atbilstošo pogu (G, 8B zīm.) un ar rokām pieskrūvējiet galviņu (N)
pulksteņrādītāja kustības virzienā.
ROKTURA UZSTĀDĪŠANA (9-10 zīm.)
Piestipriniet rokturi uz pagarinātāja un nostipriniet to ar skrūvēm (A),
blīvēm un uzgriezni. Roktura pozīciju var mainīt pēc lietotāja izvēles.
UZMANĪBU - Fit cilpa rokturi (A, 11. zīm) starp uzlīmju bultas
(B, 12. zīm) un aizmugures rokturi (C, 11. zīm).
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka visas krūmgrieža detaļas ir
labi savienotas un skrūves cieši pieskrūvētas.
10
11
8 9
17
Eesti keel Lietuvių k.
中文
KOOSTETÖÖD
NAILONJÕHVIGA TRIMMERIPEA PAIGALDAMINE (joon. 8)
Asetage ülemine äärik (F) oma kohale. Asetage pea kseerimistihvt
(L) vastavasse avasse ja pingutage pead (N) käe abil vastupäeva.
KÄEPIDEMETE PAIGALDAMINE (joon. 9-10)
Paigaldage käepide võlli torule ja kinnitage see kruvide (A), seibide ja
mutrite abil. Käepideme asend reguleeritakse nii, et seadme kasutajal
oleks mugav ja turvaline tööd teha.
HOIATUS - Fit silmuskäepidemele (A, joon. 11) vahel silt
nooled (B, joon. 12) ja tagumise käepideme (C, joon. 11).
HOIATUS: Veenduge, et kõik komponendid on õigesti
ühendatud ja kõik kruvid on pingutatud.
SUMONTAVIMAS
NAILONINĖS VIRVĖS GALVUTĖS PRITVIRTINIMAS (8 pav.)
Viršutinį (F) anšąįdėkite į jo vietą. Galvutės užksavimo kaištį (L) įkiškite
į atitinkamąskylęir prieš laikrodžio rodyklęranka priveržkite galvutę(N).
RANKENOS PRITVIRTINIMAS (9-10 pav.)
Rankenąpritvirtinkite ant koto ir jąpriveržkite varžtais (A), poveržlėmis
ir veržlėmis. Rankenos padėtis nustatoma atsižvelgiant į operatoriaus
reikalavimus.
PERSPĖJIMAS - Pritvirtinkite kilpa rankena (A, 11 pav.) tarp
etiketės strėlių (B, 12 pav.) ir galinėje rankenoje (C, 11 pav.).
PERSPĖJIMAS: įsitikinkite, ar visi komponentai yra tinkamai
sujungti ir visi varžtai priveržti.
8
9-10
ETTEVALMISTUS TÖÖKS
Lihtsa (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S) või topeltturvise
(BC 360 4T) paigaldamine
Rihmakomplekti õige regulatsioon võimaldab tagada trimmeri
kaalu õiget jaotust ja lõikurseadme õiget kõrgust maapinnast
(joon. 13 A-B).
- Pange ühe- või kahekordne rihmakomplekt selga.
- Ühendage trimmer konksu (A, joon. 14) abil rihma külge.
- Paigutage konks (B, joon.14) nii, et trimmer oleks tasakaalus.
- Paigutage pannal (C, joon.15-16) nii, et võsalõikur-trimmer
oleks õigel kõrgusel.
HOIATUS: Kui kasutatakse puidu lõiketeri (22-60 hammast)
(BC 360 4T), tuleb kanda kiirvabastusmehhanismiga topeltturvist.
PASIRUOŠIMAS DIRBTI
Paprastų saugos diržų (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S)
arba dvigubų saugos diržų (BC 360 4T) sumontavimas
Teisingas diržų komplekto sureguliavimas leidžia tinkamai
subalansuoti krūmų pjoviklį ir nustatyti tinkamąjo aukätį nuo
žemės (13 A-B pav.).
- Uìsidėkite viengubų arba dvigubų dirìų komplektą.
- Su kabliu (A, 14 pav.) prikabinkite krūmų pjoviklį prie diržų
komplekto.
- Kablį (B, 14 pav.) nustatykite taip, kad krūmų pjoviklis būtų
kuo geriau subalansuotas.
- Sagtį (C, 15-16 pav.) nustatykite taip, kad būtų teisingas krūmų
pjoviklio aukätis.
PERSPĖJIMAS: jei dirbate su medienos pjovimo ašmenimis
(22-60 dantukų) (BC 360 4T), būtina naudoti dvigubus saugos
diržus su greitojo atlaisvinimo mechanizmu.
( 14)
( 14)
( 13 A-B)
( 15-16)
单背带或 (BC 260 4S - BC 260 4T - BC 360 4S) 双背带的
安装(BC 360 4T)
警告: 使用割木圆刀(22-60 齿) (BC 360 4T)时,必须
穿戴有快速解钩机构的双背带。
13A 13B 14 1612 15
8
9-10
8
9-10
警告 - 容纳标签箭头(B,图12)和后把手(C,图
11)之间的环手柄(A,图11)。
8
9-10
Magyar Suomi Latviski
18
BEINDÍTÁS
Az üzemanyag kezelése
VIGYÁZAT: A benzin rendkívül gyúlékony üzemanyag.
Rendkívül óvatosan járjon el, amikor benzinnel vagy kevert
üzemanyaggal bánik. Ne dohányozzon, és ne legyen tűz vagy
nyílt láng az üzemanyag és a gép közelében.
VIGYÁZAT: Az üzemanyagok és az üzemanyagok gőzei
belélegezve vagy közvetlenül a bőrre kerülve komoly sérülést
okozhatnak. Ezért mindig az óvintézkedések betartásával
járjon el az üzemanyag kezelése közben, és ellenőrizze, hogy
megfelelő-e a szellőzés.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a szénmonoxid-mérgezés
elkerülésére.
- Csak benzinre engedélyezett tartályban keverjen, tároljon vagy
szállítson üzemanyagot.
- Az üzemanyag kezelését kültérben végezze, ahol nincs szikra
vagy láng.
- Válasszon egy szabad területet, támassza le a gépet, és várja
meg amíg kihűl a motor, mielőtt elvégezné a feltöltést.
- Lassan lazítsa ki az üzemanyagsapkát, hogy kiengedje a
nyomást, és elkerülje, hogy üzemanyag szökjön ki a sapka
körül.
- Az üzemanyag betöltése után gondosan csavarja vissza
a sapkát. A készülék rezgése miatt a rosszul meghúzott
üzemanyagtartály-sapka meglazulhat vagy lecsavarodhat, és
ezért az üzemanyagból nagyobb mennyiség is kiömölhet.
- A kifolyt üzemanyagot törölje le a készülékről, és a többi
üzemanyagot hagyja elpárologni. A motor beindítása előtt
vigye a készüléket 3 méterre az üzemanyagbetöltés helyétől.
- A gépet soha ne tegye olyan helyre, ahol gyúlékony anyag,
például száraz levelek, szalma, papír stb. találhatóak.
- Az üzemanyagot hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tárolja.
- A gépet soha ne tegye olyan helyre, ahol gyúlékony anyag,
például száraz levelek, szalma, papír stb. találhatóak.
- A gépet és az üzemanyagot olyan helyen tárolja, ahol
az üzemanyag gőze nem érintkezhet szikrákkal, vagy
vízmelegítőkből, villanymotorokból, kapcsolókból, kályhákból
stb. származó nyílt lánggal.
- Soha ne vegye le a tartályról a sapkát járó motor mellett.
- Soha ne használjon tisztításhoz üzemanyagot.
- Ügyeljen rá, hogy az üzemanyag ne kerüljön a ruhájára.
Ha a kiömlött üzemanyagból a testére vagy a ruhájára is
került, öltözzön át. Mossa le szappanos vízzel a testére került
üzemanyagot.
- Ne tegye az üzemanyagtartályt közvetlenül a napra.
- Az üzemanyagot gyermekektől elzárva tárolja.
YNNISTYS
Polttoaineen käsittely
VAROITUS: Bensiini on erittäin tulenarka polttoaine.
Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä tai
polttoaineseosta. Älä tupakoi tai tuo avotulta polttoaineen
tai ruohoraivurin lähelle.
VAROITUS: Polttoaine ja polttoaineen höyryt voivat
aiheuttaa vakavia vammoja, jos niitä hengitetään tai jos niitä
joutuu iholle. Tästä syystä polttoaineen käsittelyssä on
noudatettava varovaisuutta ja on varmistettava, että
ilmanvaihto on riittävä.
VAROITUS: Varo häkämyrkytyksen vaaraa.
- Sekoita, säilytä ja kuljeta polttoaine bensiinille hyväksytyssä
astiassa.
- Käsittele polttoainetta ulkona kipinöiden ja avotulen
ulottumattomissa.
- Valitse vapaa alue, kytke kone pois toiminnasta ja odota, että
moottori jäähtyy, ennen kuin aloitat polttoaineen täyttämisen.
- Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti vapauttaaksesi
paineen ja välttääksesi polttoaineen vuotamisen korkista.
- Kierrä polttoainesäiliön korkki tiukasti kiinni polttoaineen
lisäämisen jälkeen. Laitteen värähtely voi aiheuttaa huonosti
kiristetyn korkin löystymisen tai irtoamisen, jolloin
polttoainetta voi vuotaa ulos.
- Pyyhi yliroiskunut polttoaine pois laitteen pinnoilta ja anna
jäljellä olevan polttoaineen haihtua. Siirry 3 metrin päähän
polttoaineen lisäyspaikasta ennen kuin käynnistät moottorin.
- Yliroiskunutta polttoainetta ei saa yrittää polttaa missään
olosuhteissa.
- Säilytä polttoaine viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa
tilassa.
- Älä koskaan sijoita konetta paikkaan, jossa on tulenarkoja
materiaaleja, esimerkiksi kuivia lehtiä, heinää, paperia jne.
- Säilytä laitetta ja polttoainetta paikassa, jossa polttoaineen
kaasut eivät joudu kosketuksiin vedenlämmittimien,
sähkömoottoreiden tai kytkinten, tulipesien tms. aiheuttamien
kipinöiden tai avotulen kanssa.
- Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia moottorin
käydessä.
- Älä käytä polttoainetta laitteen puhdistamiseen.
- Varo, ettei polttoainetta roisku vaatteillesi. Jos polttoainetta
roiskuu päällesi, vaihda vaatteet. Pese polttoaineen kanssa
kosketukseen joutuneet kehonosat saippualla ja vedellä.
- Älä pidä polttoainesäiliötä suorassa auringonpaisteessa.
- Pidä polttoaine poissa lasten ulottuvilta.
IEDARBINĀŠANA
Darbs ar degvielu
BRĪDINĀJUMS: Benzīns ir īpaši viegli uzliesmojoša
degviela. Esiet ļoti uzmanīgs, darbojoties ar benzīnu vai
degvielas maisījumu. Nesmēķējiet un nepietuviniet uguni
vai liesmu degvielai vai mašīnai.
BRĪDINĀJUMS: Degviela un degvielas tvaiki var radīt
nopietnus ievainojumus, ja tos ieelpo vai tie nokļūst
saskarsmē ar ādu. Tādēļ esiet uzmanīgs, darbojoties ar
degvielu, kā arī pārliecinieties, vai ir pietiekama ventilācija.
BRĪDINĀJUMS: Uzmanieties no saindēšanās ar
oglekļa monoksīdu.
- Degvielu drīkst maisīt, uzglabāt un pārvietot tikai tvertnē,
kas paredzēta degvielai .
- Darbojieties ar degvielu ārpus telpām, kur nav dzirksteļu un
liesmu.
- Pirms degvielas iepildīšanas, izvēlieties virsmu bez šķēršļiem,
apturiet motoru un ļaujiet tam atdzist
- Lēnām atskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu, lai samazinātu
spiedienu un neļautu degvielai izšļākties gar vāciņu.
- Pēc degvielas piepildīšanas kārtīgi pievelciet tvertnes vāciņu.
Mašīnas vibrācija var izraisīt nekārtīgi pievilkta tvertnes
vāciņa atskrūvēšanos un benzīna izlaistīšanos.
- Notīriet izlijušu degvielu no rotējošais kultivators un ļaujiet
atlikušajai degvielai izgarot. Pirms iedarbināt dzinēju pēc
degvielas uzpildes, aizejiet 3 m attālumā no degvielas
uzpildes vietas.
- Nekādā gadījumā nedrīkst sadedzināt izlijušu degvielu.
- Glabājiet degvielu vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā.
- Nekad nenovietojiet mašīnu vietās, kurās ir uzliesmojoši
materiāli, piemēram, sausas lapas, salmi, papīrs utt.
- Glabājiet rotējošais kultivators un degvielu vietā, kur
degvielas tvaikiem nevar piekļūt dzirksteles vai atklāta liesma
no ūdens sildītājiem, elektriskiem motoriem vai elektrības
slēdžiem, kurtuvēm u.t.t.
- Nedrīkst atvērt degvielas tvertnes vāciņu, motoram
darbojoties.
- Nedrīkst rotējošais kultivators tīrīšanai izmantot benzīnu.
- Uzmanieties, lai benzīns nenokļūst uz Jūsu drēbēm. Ja
esat apšļakstījis sevi vai drēbes ar benzīnu, nomainiet tās.
Nomazgājiet ķermeņa daļas, kas saskārušās ar benzīnu.
Izmantojiet ziepes un ūdeni.
- Neatstājiet degvielas tvertni tiešā saules gaismā.
- Uzglabājiet degvielu tā, lai tai nevarētu piekļūt bērni.
Eesti keel Lietuvių k.
19
中文
KÄIVITAMINE
Kütuse käsitsemine
HOIATUS: Bensiin on eriti tuleohtlik kütus. Olge
bensiiniga või kütuseseguga ümber käies äärmiselt
ettevaatlik. Kütuse või seadme läheduses on keelatud
suitsetada või kasutada lahtist tuld.
HOIATUS: Kütus ja kütuseaurud võivad
sissehingamisel või nahaga kokkupuutel põhjustada
tõsiseid vigastusi. Sellepärast olge kütust käsitsedes
ettevaatlik ja veenduge, et ventilatsioon on küllaldane.
HOIATUS: Ärge unustage vingugaasimürgituse
ohtu.
- Segage, säilitage ja transportige kütust bensiinikanistris.
- Käsitsege kütust vabas õhus, kus ei ole sädemeid ega leeke.
- Tankimiseks valige tühi plats, seisake seade ja oodake, et
mootor oleks maha jahtunud. Alles nüüd täitke paak.
- Vabastage kütusepaagi kork aeglaselt, et rõhk vabaneks
ning kütust korgi vahelt välja ei pääseks.
- rast kütuse lisamist keerake kork korralikult
kinni. Masina vibratsioonist tingituna võib halvasti
kinnikeeratud kork vabaneda või lahti tulla ja kütust välja
lekkida.
- hkige mahaloksunud kütus masinalt ära ja laske
ülejäänud kütusel aurustuda. Enne mootori käivitamist
liikuge kohast, kus toimus kütuse lisamine, 3 m eemale.
- Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub
kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber
vms).
- Säilitage kütust jahedas, kuivas, hästi ventileeritud kohas.
- Keelatud on seadme hoidmine kohtades, kus leidub
kergestisüttivaid materjale (kuivanud lehed, õled, paber
vms).
- Säilitage masinat ja kütust kohas, kus kütuseaurud ei
puutu kokku sädemete või lahtise tulega, mis võivad
olla pärit nt veekeetjatelt, elektrimootoritelt või lülititest,
ahjudest jne.
- Ärge kunagi eemaldage paagilt korki, kui mootor töötab.
- Ärge kunagi kasutage kütust puhastamiseks.
- Jälgige, et kütust ei satuks teie riietele. Kui olete kütust
riietele loksutanud, vahetage riided. Peske end, kui teie
keha on kütusega kokku puutunud. Kasutage seepi ja vett.
- Ärge jätke kütusepaaki otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke kütus lastele kättesaamatus kohas.
UŽVEDIMAS
启动
Kaip elgtis su degalais
PERSPĖJIMAS: benzinas yra labai lengvai
užsiliepsnojantys degalai. Dirbdami su benzinu arba degalų
mišiniu būkite ypatingai atsargūs. Prie degalų arba
mechanizmo nerūkykite, pasirūpinkite, kad arti nebūtų
liepsnos.
PERSPĖJIMAS: įkvėpus degalų, jų garų arba jei degalų
patenka ant odos, gali atsirasti rimtų sveiktos sutrikimų.
Todėl dirbdami su degalais būkite atsargūs, pasirūpinkite,
kad būtų tinkama ventiliacija.
PERSPĖJIMAS: saugokitės, kad neapsinuodytumėte
anglies monoksidu.
- Degalus maišykite, laikykite ir transportuokite
konteineriuose, kurie aprobuoti naudoti su benzinu.
- Su degalais dirbkite lauke ir tokioje vietoje, kur nėra žiežirbų
ar liepsnos.
- Atsistokite tuščiame plote, sustabdykite variklį ir leiskite jam
atvėsti.
- Lėtai atsukite degalų dangtelį, kad išleistumėte slėgį ir degalai
neišsiveržtų aplinkui dangtelį.
- Pripildę degalų dangtelį stipriai užsukite. Dėl įrenginio
vibracijos blogai užsuktas dangtelis gali atsilaisvinti arba
visiškai atsisukti ir degalai gali išsilieti.
- Nuvalykite ant įrenginio išsiliejusius degalus; degalų
likučiams leiskite išgaruoti. Prieš užvesdami variklį, paeikite
3 m nuo degalų pripildymo vietos.
- Išsiliejusius degalus draudžiama šalinti juos deginant.
- Degalus laikykite vėsioje, sausoje ir gerai ventiliuojamoje
vietoje.
- Mechanizmo niekada nedėkite arti lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų, pavyzdžiui, sausų lapų, šiaudų, popieriaus ir pan.
- Įrenginį ir degalus laikykite tokioje vietoje, kur jų nepasiektų
žiežirbos ar liepsna nuo vandens šildytuvų, elektros variklių
ar jungiklių, krosnių ir kt. vietų.
- Niekada neatsukite bako dangtelio veikiant varikliui.
- Degalų niekada nenaudokite valymui.
- Saugokitės, kad degalų nepatektų ant drabužių. Jei ant
savęs arba savo drabužių užsipylėte degalų, persirenkite.
Nusiplaukite kūno dalis, ant kurių pateko degalų. Naudokite
muilą ir vandenį.
- Pasirūpinkite, kad ant degalų bako nekristų tiesioginė saulės
šviesa.
- Degalus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
燃油
警告: 汽油是易燃性燃油。使用汽油或混合燃油
期间应度小心。禁止吸烟或把火、火焰靠近燃料或
链锯。
警告: 如果燃油及其散发被吸入或接触皮肤,可
能会造成损。因此,在处理燃油时要小心谨慎,并
确保有适当的通风。
警告: 注意一氧化碳中毒危险。
- 在专用安全容器中混合、保存和运输燃油。
- 在没有火花或火焰的露天之处处理燃油。
- 选择一块空旷的地方,停顿机器并在添加燃料之前
等待发动机冷却下来。
- 慢慢拧松油箱盖,令内部压力卸下,并避免燃油从
盖边溢出。
- 在加油完毕后应拧紧油箱盖。如果油箱盖不适当拧
紧,旋耕机引起的振动可能回导致油箱盖松脱或跌
落,从而燃油外溢。
- 用一块布抹除旋耕机的燃油迹,并等候其它溢出
的燃油蒸发。在启动发动机前,应远离加油之处3
米。
- 千万不要燃烧溢出的燃油。
- 在干爽和适当通风之处存放燃油。
- 禁止把机器放置在有易燃材料如干树叶、稻草和纸
张等的区域。
- 在燃油散发物不可能接触来自煮锅、发动机或电开
关、锅炉等的火花或明火之处存放旋耕机和燃油。
- 发动机运行时不得拆下油箱盖。
- 不得使用燃油进行清洁。
- 注意不要让燃油弄脏自己的衣服。如果不小心将燃
油倒在衣服上,应立即更衣。洗涤接触过燃油的身
体部位。使用水和肥皂。
- 不得让燃油箱受到阳光直射。
- 将燃油存放于儿童接触不到之处。
20
Magyar Suomi Latviski
BEINDÍTÁS
YNNISTYS IEDARBINĀŠANA
VIGYÁZAT: A karbantartási műveletek közben mindig
viseljen védőkesztyűt.
Üzemanyagtöltés (Ne dohányozzon!) (17. ábra)
Ezt a terméket egy 4 ütemű motor hajtja. Tároljon ólommentes
benzint egy benzinre engedélyezett tiszta tartályban (18. ábra).
AJÁNLOTT ÜZEMANYAG: A MOTOR TANÚSÍTVÁNYÁNAK
MEGFELELŐEN 89 ([R + M] / 2) VAGY ANNÁL MAGASABB
OKTÁNSZÁMÚ GÉPJÁRMŰBENZINNEL MŰKÖDIK (19.
ábra).
Soha ne használjon állott vagy szennyezett benzint vagy olaj/
benzin keveréket. Ügyeljen rá, hogy kosz vagy víz ne kerüljön az
üzemanyagtartályba.
A tartály feltöltése
VIGYÁZAT: Tartsa be az üzemanyag kezelésére vonatkozó
használati utasításokat. Az üzemanyag betöltése előtt
mindig állítsa le a motort. Soha ne töltsön üzemanyagot
olyan készülékbe, amelynek jár vagy forró a motorja. A
motor elindítása előtt vigye a készüléket legalább 3
méterre az üzemanyagbetöltés helyétől. NE
DOHÁNYOZZON!
1. A szennyezés elkerülése érdekében törölje le az üzemanyagsapka
körüli felületet.
2. Lassan lazítsa meg az üzemanyagsapkát.
3. Óvatosan öntse az üzemanyagot a tartályba. Ügyeljen, ne öntse
mellé.
4. Mielőtt visszahelyezné az üzemanyagsapkát, tisztítsa meg, és
vizsgálja meg a tömítést.
5. Rögtön ezután tegye vissza az üzemanyagsapkát és szorítsa meg
kézzel. A kifolyt üzemanyagot törölje fel.
VIGYÁZAT: Ellenőrizze, nem szivárog-e az üzemanyag,
és ha igen, használat előtt végezze el a szükséges javítást.
Szükség esetén forduljon szakszervizhez.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä huoltotöiden
yhteydessä.
Polttoaineen lisääminen (Älä tupakoi!) (Kuva 17)
Laitteessa on 4-sylinterinen moottori. Säilytä lyijytön polttoaine
bensiinille hyväksytyssä säiliössä (Kuva 18).
SUOSITELTU POLTTOAINE: TÄSSÄ MOOTTORISSA VOI
YTTÄÄ AJONEUVOILLE TARKOITETTUA LYIJYTÖNTÄ
BENSIINIÄ, JONKA OKTAANILUKU ON 89 ([R + M] / 2) TAI
SUUREMPI ([R + M] / 2) (Kuva 19).
Älä koskaan käytä likaantunutta polttoainetta tai öljyn ja
polttoaineen seosta. Polttoainesäiliöön ei saa päästä likaa tai vettä.
Polttoainesäiliön täyttäminen
VAROITUS: Noudata polttoaineen käsittelyssä
turvallisuusohjeita. Sammuta moottori aina ennen kuin
lisäät polttoainetta. Älä koskaan lisää polttoainetta
moottorin käydessä tai kun moottori on vielä kuuma.
Siirry vähintään 3 metrin etäisyydelle polttoaineen
täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät moottorin. ÄLÄ
TUPAKOI!
1. Puhdista säiliön korkkia ympäröivät pinnat likaantumisen
estämiseksi.
2. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.
3. Kaada polttoaine säiliöön varovasti. Vältä roiskumista.
4. Puhdista ja tarkasta tiivisteen kunto ennen kuin kiinnität
korkin paikalleen.
5. Sulje ja kiristä käsin polttoainesäiliön korkki heti täytön
jälkeen. Pyyhi yliroiskunut polttoaine pois.
VAROITUS: Tarkista ja korjaa mahdolliset polttoaineen
vuodot ennen laitteen käyttöä. Ota tarvittaessa yhteys
huoltoliikkeeseen.
BRĪDINĀJUMS: Tāpēc velciet aizsargcimdus, apkopjot to.
Degvielas uzpilde (Nesmēķēt!) (17. att.)
šo rotējošais kultivators darbina 4 taktu motors. Uzglabājiet
bezsvina benzīnu tīrā traukā, kas paredzēts benzīna glabāšanai (18.
att.).
IETEICAMĀ DEGVIELA: ŠIS DZINĒJS IR PAREDZĒTS
DARBAM AR SVINU NESATUROŠU AUTOMOBIĻU BENZĪNU,
KURA OKTĀNSKAITLIS IR 89 ([R + M] / 2) VAI AUGSTĀKS
(19. att.).
Nedrīkst izmantot nostāvējušos vai piesārņotu benzīnu vai eļļas/
benzīna maisījumu. Uzmanieties, lai degvielas tvertnē neiekļūtu
netīrumi.
Tvertnes uzpildīšana
BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet drošības norādījumus par
darbu ar degvielu. Pirms degvielas uzpildīšanas noteikti
apturiet motoru. Nekādā gadījumā neuzpildiet degvielu,
kad motors darbojas vai ir sakarsis. Pirms iedarbināt
dzinēju pēc degvielas uzpildes aizejiet 3 m prom no
degvielas uzpildes vietas. NESMĒĶĒT!
1. Notīriet virsmu apkārt degvielas tvertnes vāciņam, lai novērtu
piesārņošanu.
2. Lēnām atskrūvējiet tvertnes vāciņu.
3. Uzmanīgi iepildiet benzīnu tvertnē. Uzmanieties no benzīna
izšļakstīšanās.
4. Pirms tvertnes vāciņa uzskrūvēšanas notīriet un pārbaudiet
blīvi.
5. Pēc tam uzlieciet tvertnes vāciņu un pieskrūvējiet to ar roku.
Notīriet izšļakstījušos degvielu.
BRĪDINĀJUMS: Pārbaudiet, vai nav degvielas noplūdes,
ja tāda atrasta, novērsiet to pirms rotējošais kultivators
darbināšanas. Sazinieties ar apkopes dīleri, ja
nepieciešams.
17 18
19
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Oleo-Mac BC 360 4T 取扱説明書

カテゴリー
ミキサー/フードプロセッサーアクセサリー
タイプ
取扱説明書
このマニュアルも適しています

他の言語で

その他のドキュメント