Asus U3000 Black ユーザーマニュアル

ブランド
Asus
モデル
U3000 Black
タイプ
ユーザーマニュアル
Q5876
U3000 Keyboard
Installing your U3000 Keyboard
English
A Connect your keyboard to the USB port of your PC. Wait for your PC to
initiate the keyboard and then start using it.
B B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Open Start Menu, B4 - Display Edit
menu, B5 - Num Lock.
C 1. Press <Fn + F8> to go to the previous track in an active media player.
2. Press <Fn + F9> to stop playback in an active media player.
3. Press <Fn + F10> to play playback in an active media player.
4. Press <Fn + F11> to go to the next playback in an active media player.
5. Press <Fn + F12> to pause playback in an active media player.
6. Turns the volume’s mute mode on/off.
7. Decreases the system volume.
8. Increases the system volume.
Français
繁體中文
簡體中文
A
Keyboard layout
B
Русский
Deutsch
Italiano
本語
한국어
C
Function keys and Hotkeys
Combination keys Function
1. Fn + F8 ( ) Previous track
2. Fn + F9 ( ) Stop
3. Fn + F10 ( ) Play
4. Fn + F11 ( ) Next track
5. Fn + F12 (
Pause
) Pause
Hotkeys Function
6.
Mute
7.
Volume down
8.
Volume up
15G06S005000For more details, visit the ASUS website at www.asus.com.
U OI P
J K L
MN
Q
A D GS F H
E TW R Y
Z X
C
V B
=
-
]
|
\
[
:
;
><
,
.
~
caps lock
pgup
.
7
1
0
4
8
/
2
5
9
3
6
home
end
ins del
pgdn
enter
num
lock
f9
f6 f10
f7 f11
f8
f12
esc
f1
f5
f2
f3
f4
sys rq
scrlk
prt scrn delete
insert
08 9
ctrl
ctrl
alt
alt
1
`
76542 3
home
end
pgup
pgdn
/
backspace
enter
shift
shift
tab
Pause
fn
A
1
B1
B3
B4
B5
B2
Česky
A PřipojteklávesnicikportuUSBpočítače.Počkejte,ažpočítačaktivuje
klávesnici,apotomjizačnětepoužívat.
B B1-CapsLock,B2-Odstranit,B3–OtevřítnabídkuStart,B4–Zobrazit
nabídkuÚpravy,B5-NumLock.
C 1. Stisknutím<Fn+F8>přejdetenapředchozístopuvaktivnímpřehrávači
médií.
2. Stisknutím<Fn+F9>zastavítepřehrávánívaktivnímpřehrávačimédií.
3. Stisknutím<Fn+F10>spustítepřehrávánívaktivnímpřehrávačimédií.
4. Stisknutím<Fn+F11>přejdetenadalšípřehrávánívaktivnímpřehrávači
médií.
5. Stisknutím<Fn+F12>pozastavítespuštěnýpříkazvrežimuDOS.
6. Sloužíkzapnutí/vypnutírežimuztlumeníhlasitosti.
7. Sloužíkesníženíhlasitostisystému.
8. Sloužíkezvýšeníhlasitostisystému.
Magyar
A CsatlakoztassaabillentyűzetetaPCUSB-csatlakozójához.Várjon,amíg
aPCinicializáljaabillentyűzetet,mielőtthasználatbavenné.
B B1-Capslock,B2-Törlés,B3-Startmenümegnyitása,
B4–„Szerkesztés”menümegjelenítése,B5-NumLock.
C 1. Nyomjamegaz<Fn+F8>gombokat,hogyaktívmédialejátszómellett
visszalépjenazelőzőzeneszámra.
2. Nyomjamega<Fn+F9>gombotalejátszásmegállításáhozaktív
médialejátszómellett.
3. Nyomjamega<Fn+F10>gombotalejátszásindításáhozaktív
médialejátszómellett.
4. Nyomjamega<Fn+F11>gombotakövetkezőszámlejátszásához
aktívmédialejátszómellett.
5. Nyomjamegaz<Fn+F12>billentyűketaDOSalattfutóparancs
szüneteltetéséhez.
6. Ahangerőnémításához/visszakapcsolásához.
7. Csökkentiarendszerhangerejét.
8. Növeliarendszerhangerejét.
Polski
A PodłączyćklawiaturędogniazdaUSBkomputera.Poczekaćna
inicjalizacjeklawiaturyprzezkomputer,anastępnierozpocząć
korzystaniezniej.
B B1-Capslock,B2-Delete,B3-OtwórzmenuStart,B4-Wyświetl
menuEdycja,B5-NumLock.
C 1. Nacisnąćprzyciski<Fn+F8>,abyprzejśćdopoprzedniegoutworuw
aktywnymodtwarzaczumultimediów.
2. Nacisnąćprzyciski<Fn+F9>abyzatrzymaćodtwarzaniewaktywnym
odtwarzaczumultimediów.
3. Nacisnąćprzyciski<Fn+F10>abyrozpocząćodtwarzaniewaktywnym
odtwarzaczumultimediów.
4. Nacisnąćprzyciski<Fn+F11>abyprzejśćdokolejnegoutworuw
aktywnymodtwarzaczumultimediów.
5. Nacisnąćprzyciski<Fn+F12>,abyprzerwaćpoleceniedziałającew
trybie DOS.
6. Włącza/wyłączatrybwyciszeniagłośności.
7. Redukujegłośnośćsystemu.
8. Zwiększagłośnośćsystemu.
Português
A Ligue o seu teclado à porta USB do seu PC. Aguarde que o PC inicie o
tecladoedepoiscomeceausá-lo.
B B1–“Capslock”,B2-Eliminar,B3–AbrirMenuIniciar,B4–Mostrar
MenuEditar,B5–“NumLock”.
C 1. Prima <Fn + F8> para ir para a faixa anterior num Media Player activo.
2. Prima <Fn + F9> para parar a reprodução num Media Player activo.
3. Prima <Fn + F10> para iniciar a reprodução num Media Player activo.
4. Prima<Fn+F11>paraavançaratéàpróximareproduçãonumMedia
Player activo.
5. Prima<Fn+F12>parafazerumapausanocomandoemexecuçãono
modo DOS.
6. Liga/desliga o modo de silêncio do volume.
7. Diminui o volume do sistema.
8. Aumenta o volume do sistema.
Română
A ConectaţitastaturalaportulUSBdepePC.AşteptaţicaPC-ulsăiniţieze
tastaturaşiapoiîncepeţisăoutilizaţi.
B B1-Capslock,B2-Ştergere,B3–DeschideremeniuStart,B4–Aşare
meniu Editare, B5 - Num Lock.
C 1. Apăsaţipe<Fn+F8>pentruafacesaltlaînregistrareaanterioarăîntr-un
player media activ.
2. Apăsaţipe<Fn+F9>pentruaopriredareaîntr-unplayermediaactiv.
3. Apăsaţipe<Fn+F10>pentruaporniredareaîntr-unplayermediaactiv.
4. Apăsaţipe<Fn+F11>pentruafacesaltlaredareaurmătoareîntr-un
player media activ.
5. Apăsaţipe<Fn+F12>pentruaîntrerupecomandaîncursdeexecutare
înmodulDOS.
6. Activează/dezactiveazămodulfărăsunetalvolumului.
7. Reduce volumul sistemului.
8. Creştevolumulsistemului.
Slovensky
A PripojtesvojuklávesnicukUSBportusvojhoPC.Počkajte,kýmPC
nevykonáinicializáciuklávesniceanáslednejubudetemôcťpoužívať.
B B1-Aktivovanieveľkýchpísmen,B2-Vymazať,B3-Otvoriťponuku
Štart,B4-ZobraziťponukuÚpravy,B5-Zámokčíslic.
C 1. Stlačením<Fn+F8>prejdetenapredchádzajúcuskladbuvrámci
aktívnehoprehrávačamédií.
2. Stlačením<Fn+F9>zastavíteprehrávanievrámciaktívneho
prehrávačamédií.
3. Stlačením<Fn+F10>spustíteprehrávanievrámciaktívneho
prehrávačamédií.
4. Stlačením<Fn+F11>prejdetenanasledujúcuskladbuvrámci
aktívnehoprehrávačamédií.
5. Stlačte<Fn+F12>,pokiaľchcetepozastaviťprebiehajúcipríkazv
režimeDOS.
6. Slúžinazapnutie/vypnutierežimustíšenia.
7. Znižujehlasitosťsystému.
8. Zvyšujehlasitosťsystému.
Slovenščina
A TipkovnicopriključitevvrataUSBnasvojemračunalniku.Počakajte,da
računalnikzaženetipkovnicoinjonatozačniteuporabljati.
B B1-Capslock,B2-Izbriši,B3–OdprimeniStart,B4–Prikažimeni
Urejanje,B5-NumLock.
C 1. Pritisnite<Fn+F8>zapreklopnapredhodniposnetekvaktivnem
predvajalniku.
2. Pritisnite<Fn+F9>zazaustavitevpredvajanjavaktivnempredvajalniku.
3. Pritisnite<Fn+F10>zapredvajanjevaktivnempredvajalniku.
4. Pritisnite<Fn+F11>zanaslednjepredvajanjevaktivnempredvajalniku.
5. Pritisnite<Fn+F12>zazačasnoprekinitevtrenutnegaukazavnačinu
DOS.
6. Zavklop/izklopnačinanemo.
7. Znižaglasnostsistema.
8. Zvišaglasnostsistema.
A Conecte su teclado al puerto USB de su ordenador. Espere a que el
ordenadorreconozcaelteclado;apartirdeesemomentoyapodrá
utilizarlo.
B B1-BloqMayús,B2–Sup,B3-AbrirMenúdeinicio,B4-MostrarMenú
deedición,B5-BloqNum.
C 1. Pulse <Fn + F8> para acceder a la pista anterior en un reproductor
multimedia activo.
2. Pulse<Fn+F9>paradetenerlareproducciónenunreproductor
multimedia activo.
3. Pulse<Fn+F10>parainiciarlareproducciónenunreproductor
multimedia activo.
4. Pulse<Fn+F11>paraaccederalasiguientereproducciónenun
reproductor multimedia activo.
5. Pulse<Fn+F12>parapausarelcomandoenejecuciónenmodoDOS.
6. Activa o desactiva el modo silencio.
7. Disminuye el volumen del sistema.
8. Aumenta el volumen del sistema.
Español
ไทย
A เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ของ PC ของคุณ รอให้ PC
ของคุณตั้งค่าเริ่มต้นแป้นพิมพ์ จากนั้นเริ่มใช้งานแป้นพิมพ์ได้
B B1 - ล็อคตัวพิมพ์ใหญ่, B2 - ลบ, B3 - เปิดเมนู Start (เริ่ม), B4 - แสดงเมนู
Edit (แก้ไข), B5 - ล็อคตัวเลข
C 1. กด <Fn + F8> เพื่อไปยังแทร็กก่อนหน้าในมีเดีย เพลเยอร์ที่แอกทีฟอย
2. กด <Fn + F9> เพื่อหยุดการเล่นในมีเดีย เพลเยอร์ที่แอกทีฟอยู่
3. กด <Fn + F10> เพื่อทำการเล่นในมีเดีย เพลเยอร์ที่แอกทีฟอยู่
4. กด <Fn + F11> เพื่อไปยังการเล่นถัดไปในมีเดีย เพลเยอร์ที่แอกทีฟอยู่
5. กด <Fn + F12> เพื่อหยุดการรันคำสั่งในโหมด DOS ชั่วคราวู่
6. เปิด/ปิดโหมดปิดเสียงของระดับเสียง
7. ลดระดับเสียงของระบบ
8. เพิ่มระดับเสียงของระบบ
Türkçe
A KlavyenizibilgisayarınızınUSBbağlantınoktasınabağlayın.
Bilgisayarınızklavyeyitanıyanakadarbekleyinvedahasonraklavyeyi
kullanarakbaşlatın.
B B1-BüyükHarfTuşu,B2-Silmetuşu,B3-BaşlatMenüsünüAç,
B4-DüzenlemeMenüsünüGörüntüle,LB5-KüçükHarfTuşu.
C 1. Etkinmediaplayer'daöncekiparçayagitmekiçin<Fn+F8>basın.
2. Etkinmediaplayer'daoynatmaişleminidurdurmakiçin<Fn+F9>basın.
3. Etkinmediaplayer'daoynatmaişleminibaşlatmakiçin<Fn+F10>
basın.
4. Etkinmediaplayer'dasonrakioynatmaişleminigitmekiçin<Fn+F11>
basın.
5. DOSmodundaçalışmaktaolankomutuduraklatmakiçin<Fn+F12>'ye
basın.
6. Sesayarısessizmodunuaçar/kapatır.
7. Sistemsesayarınıazaltır.
8. Sistemsesayarınıarttırır.
Українська
A ПідключітьклавіатурудопортуUSBнаПК.Почекайте,покиПКзадієклавіатуру,і
почнітькористуваннянею.
B B1–верхнійрегістр,B2-видалити,B3–відкритистартовеменю,B4–показати
менюредагування,B5–цифровийрегістр.
C 1. Натисніть<Fn+F8>,щобперейтинапопереднюдоріжкуактивногомедійного
плеєра.
2. Натисніть<Fn+F9>щобзупинитивідтвореннянаактивномумедійномуплеєрі.
3. Натисніть<Fn+F10>длявідтвореннянаактивномумедійномуплеєрі.
4. Натисніть<Fn+F11>щобперейтидонаступноговідтвореннянаактивному
медійномуплеєрі.
5. Натисніть<Fn+F12>,щобпоставитинапаузувиконуванукомандуврежиміDOS.
6. Вмикає/вимикаєзвук.
7. Зменшуєгучністьсистеми.
8. Збільшуєгучністьсистеми.
A Connectezvotreclavieràl’undesportsUSBdevotrePC.Patientezle
temps que votre PC détecte le clavier avant de l’utiliser.
B B1-Verroumajuscules,B2-Supprimer,B3-Ouverturedumenu
Démarrer,B4-Afcherlemenud’édition,B5-Verrounumérique.
C 1. Appuyezsur<Fn+F8>pourretourneràlapisteprécédentelorsdela
lectured’unchiermultimédia.
2. Appuyezsur<Fn+F9>pourarrêterlalecture.
3. Appuyezsur<Fn+F10>pourlancerlalecture.
4. Appuyezsur<Fn+F11>pouralleràlapistesuivante.
5. Appuyezsurlestouches<Fn+F12>poursuspenderunecommandeen
mode DOS.
6. Active ou désactive le son.
7. Baisse le volume.
8. Augmente le volume.
A Подключите клавиатуру к USB порту компьютера. Подождите завершения
инициализацииклавиатуры.
B B1-Capslock,B2-Delete,B3-МенюПуск,B4-Менюредактирвоания,B5-Num
Lock.
C 1. Нажмите<Fn+F8>дляпереходакпредыдущейдорожкевмедиаплеере.
2. Нажмите<Fn+F9>дляостановкивоспроизведениявмедиаплеере.
3. Нажмите<Fn+F10>длявоспроизведениявмедиаплеере.
4. Нажмите<Fn+F11>дляпереходакследующейдорожкевмедиаплеере.
5. Нажмите<Fn+F12>дляприостановкивыполняемойкомандывDOSрежиме.
6. Нажмитедлявключения/отключениязвука.
7. Уменьшениегромкости.
8. Увеличениегромкости.
A Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Warten
Sie,bisIhrPCdieTastaturinitiierthatundschonstehtsieIhnenzur
Verwendung bereit.
B B1 - Feststelltaste, B2 - Entf.-Taste, B3 - Startmenü öffnen, B4 - Menü
anzeigen,B5-Num-Taste.
C 1. <Fn+F8>springtzumvorherigenTitelimaktuellenMediaPlayer.
2. <Fn + F9> stoppt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
3. <Fn + F10> beginnt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
4. <Fn+F11>springtzumnächstenTitelimaktuellenMediaPlayer.
5. <Fn+F12>hältdenimDOSausgeführtenBefehlan.
6. SchaltetdenStummmodusderLautstärkeAn/Aus.
7. Systemlautstärkeverringern.
8. Systemlautstärkeerhöhen.
A CollegarelatastieraallaportaUSBdelPCecominciareadutilizzarla
dopolasuainizializzazionedapartedelPC.
B B1 - Blocco maiuscole, B2 - Elimina, B3 - Apri Menu Start, B4 - Mostra il
menudieditazione,B5-Blocconumerico.
C 1. Premere<Fn+F8>perpassareallatracciaprecedentedell’applicazione
multimedialeinesecuzione.
2. Premere<Fn+F9>perinterrompereunariproduzione.
3. Premere<Fn+F10>peravviareunariproduzione.
4. Premere <Fn + F11> per passare alla traccia successiva.
5. Premere<Fn+F12>perinserireunapausadiesecuzionedelcomando
in modalità DOS.
6. Attiva/disattivalamodalitàsilenziamento.
7. Riduce il volume del sistema.
8. Aumenta il volume del sistema.
A 키보드를 PC의 USB 포트에 연결해 주십시오. PC가 키보드를 초기화하
는 동안 기다린 후에 사용이 가능합니다.
B B1 - Caps lock, B2 - 삭제, B3 - 시작 메뉴, B4 - 디스플레이 편집 메
뉴, B5 - Num Lock.
C 1. 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F8>를 누르면 이전 트랙으로 이동
합니다.
2. 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F9>를 누르면 재생을 중지합니다.
3. 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F10>를 누르면 재생을 시작합니다.
4. 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F11>를 누르면 다음 트랙으로 이동
합니다.
5. <Fn + F12>를 누르면 DOS 모드(명령 프롬프트)에서의 실행을 일시 정
지합니다.
6. 볼륨을 음소거하거나 음소거 상태를 해제할 수 있습니다.
7. 시스템 볼륨을 작게 줄입니다.
8. 시스템 볼륨을 크게 늘입니다.
A
將鍵盤連接到電腦上的USB連接埠。待電腦完成初始化鍵盤的動
作後,即可開始使用。
B
B1-大寫鎖定,B2-刪除,B3-開啟開始功能表,B4-顯示編輯
選單,B5-數字小鍵盤鎖定。
C
1. 在媒體播放器運作狀態下,按下<Fn+F8>鍵可進入上一軌。
2. 在媒體播放器運作狀態下,按下<Fn+F9>鍵停止播放。
3. 在媒體播放器運作狀態下,按下<Fn+F10>鍵開始播放。
4. 在媒體播放器運作狀態下,按下<Fn+F11>鍵可進入上一軌。
5. 在DOS模式下按下<Fn+F12>可暫停正在執行的指令。
6. 開啟或關閉靜音模式。
7. 降低系統音量。
8. 提高系統音量。
A
將鍵盤連接到電腦上的 USB 接口。待電腦完成初始化鍵盤的動作
後,即可開始使用。
B
B1 - 大寫鎖定,B2 - 刪除,B3 - 開啟開始菜單,B4 - 顯示編輯菜
單,B5 - 數字小鍵盤鎖定。
C
1. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F8> 鍵可進入上一軌。
2. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F9> 鍵停止播放。
3. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F10> 鍵開始播放。
4. 在媒體播放器運行狀態下,按下 <Fn + F11> 鍵可進入上一軌。
5. 在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暫停正在執行的命令。
6. 開啟或關閉靜音模式。
7. 降低系統音量。
8. 提高系統音量。
A キーボーンピーターのUSBポーに接続ーが
キーボーを認識す使用すできます
B B1-キプスロB2-デキーB3-ウドウズキーB4-ア
ケーンキーB5-ニーメキー
C 1. <Fn>+<F8>をし、メプレーヤーで再生中のひつ前の
に戻
2. <Fn>+<F9>ー再生中の停止
3. <Fn>+<F10>を押メレーヤーのル再生を開始す
たは再生中のイルを一時停止する。一時停止中に押す一時停止を解
ます
4. <Fn>+<F11>を押メレーヤーで再生中のひつ後の
に進む。
5. <Fn>+<F12>を押DOSで行われてい処理一時的に停止
6. ト機能のON/OFF
7. 音量を下げ
8. 音量を上げ
/