Optoma ZK750 クイックスタートガイド

タイプ
クイックスタートガイド

このマニュアルも適しています

www.optoma.com
ID  VI 


pengguna.


tidak stabil karena bisa merusak proyektor atau menyebabkan cedera personil.


Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan peralatan ini terkena hujan atau kelembapan.
Pastikan lingkungan operasi memenuhi persyaratan yang ada di dalam buku petunjuk pengguna.

yang menghasilkan panas.

diperbaiki oleh petugas servis resmi.


waktu lama, baterai dapat bocor.


Catatan:
Penutup lensa dan CD UM adalah aksesori opsional, tergantung pada kawasan dan model.
Untuk informasi tentang garansi, kunjungi situs web kami: www.optoma.com
Untuk petunjuk rinci, pindai kode QR atau kunjungi URL: https://www.optoma.com/support/download
Thông tin an toàn

















Nắp đậy ống kính là phụ kiện tùy chọn phụ thuộc vào từng khu vực và mẫu sản phẩm.
Để biết thông tin về chính sách bảo hành, vui ng truy cập trang web của chúng tôi: www.optoma.com
Để có hướng dẫn chi tiết, vui ng quét mă QR hoặc truy cập URL: https://www.optoma.com/support/download
TC 基礎使用手冊 SC 基本用户手册
安全資訊
在操作投影機之前,請務必詳閱使用手冊中的完整安全資訊。
使用投影機前,必須詳閱使用手冊中的安全資訊。
使用時請勿直視投影機鏡頭。強光可能會傷害眼睛。
請勿阻塞投影機進氣孔/排氣孔。請勿將投影機放置在不平穩的表面上,否則可能會損壞投影機或造成人員受傷。
僅限使用製造商規定之附件/配件。
請勿讓物體或液體進入投影機,否則可能導致火災或觸電。
為了降低火災或觸電的風險,請勿將本裝置暴露於雨水或潮濕環境中。請確保操作環境符合使用手冊中的要求。
請勿在靠近任何熱源的位置進行安裝,例如散熱器、暖氣機、火爐或任何其他會產生熱度的設備,例如放大器。
請勿自行打開或拆卸本投影機,以免造成觸電。本裝置僅可交由授權的服務人員維修。
維護、安裝投影機之前,請關閉投影機並拔下電源線。
存放投影機之前請取出遙控器的電池。若長時間將電池留在遙控器中,電池可能會漏液。
*使用電源延長線或突波保護器。否則停電和電力不足會導致設備受損。
附註:
視地區與機型而定,鏡頭蓋和 CD UM 皆為選購配件。
如需保固資訊,請造訪我們的網站:www.optoma.com
如需詳細說明,請掃描 QR 碼或造訪以下網址:https://www.optoma.com/support/download
安全信息
操作投影机之前,务必详细阅读本手册中的安全信息。
请勿在运行期间注视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
请勿堵塞任何通风口,不要将投影机放置在不稳定的表面上。 否则,投影机可能会受损或导致人员受伤。
仅使用制造商指定的连接件/附件。
不要让物品或液体进入投影机。 否则,它们可能导致火灾或电击。
为降低火灾和/或触电危险,切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。 确保操作环境符合操作手册中的要求。
不要安装在热源附近,如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备(如放大器)。
请勿打开或拆卸投影机,否则可能会导致触电,应由授权的维修人员进行维修。
在维护、安装投影机之前,应先关闭投影机并拔掉电源线。
存放遥控器前取出电池。如果电池长时间留在遥控器内,可能会造成泄露。
*使用电源线和或电涌保护器。断电和电压低会造成设备损坏。
注意:
根据地区和型号,镜头盖和用户手册光盘是选配件。
关于保修信息,请访问我们的网站:www.optoma.com
有关的详细说明,请扫描二维码或访问URL:https://www.optoma.com/support/download
JA 本ユーザーマニ
KO 기본 사용 설명서
安全情報
プロジターを操作する前に、ユーザーマニアルの全安全情報を読むとが重要です
プロジターの使用中、プロターのレンズを覗き込まないでださい。強力な光線に視力障害を引き起こす恐れ
ありま
プロジタの吸気口または排気口を塞がないでださいプロターが損傷したり、フが負傷する可能性が
すので、プロジターを不安定な面の上に置かないでださい
メーカー指定の付属品/クセーのみをご使用くさい。
火災または感電を引きす可能性があますので、プロジター内部に異物や液体が侵入しないしてださい。
火事や感電のスクを回避するために、当機器を雨や湿った場所に曝さないでださい。動作環境がユーザーマニルの
を満 たしていることを認してくださ
ジエーヒーター、ブまたは熱を発生するその他の機器(アンプを含む)な熱源のそばに設置しないでださい
プロジターのカバーを外した本体を分解したしないでださい感電の原因になます本機の修理は、認可を受け
ているサービススタッフだけに依頼してください。
プロジターの保守、設置を行う前に、プロジターをオフに切り替え電源コードを抜いてください。
保管前にモコンら電池を取り外ださい長期間、電池がリモコンに入っていと、液漏れが発生する恐れがあます
* 電源スプ、および/またはサージプロタを使用してださい停電または電圧低下によ装置が破損する恐れがあ
ります。
注:
•
レンズキプおよびCDユーザーマニアルは、地域やモデルにてはプシセサとなます
•
保証情報については、当社のウブサイにアクセスしださいwww.optoma.com
•
詳細な指示については、QRコードをスキャンするか、次のURLにアクセスしださい
https://www.optoma.com/support/download
안전 정보
• 프로젝터를작동하기전에사용설명서에들어있는모든안전정보를빠짐없이읽어야합니다.
• 프로젝터가작동하고있을때프로젝터렌즈를똑바로들여다보지마십시오.밝은빛이눈을손상시킬수있습니다.
• 프로젝터의흡기구나배기구를막지마십시오.프로젝터가손상되거나사용자가다칠수있으므로프로젝터를
불안정한표면에올려놓지마십시오.
• 제조업체가지정한부착물/부속품만사용하십시오.
• 화재나감전이발생할수있으므로프로젝터에물건이나액체가들어가지않도록주의하십시오.
• 화재나감전의위험을줄이려면이장치를빗물이나물기에노출하지마십시오.작동환경이사용설명서의요구
사항과부합해야합니다.
• 열을배출하는라디에이터,난방기,스토브또는증폭기를포함한기타장치와같은열원근처에설치하지마십시오.
• 프로젝터를열거나분해하지마십시오.감전의원인이될수있습니다.장치수리는반드시수리전문기술자에게
의뢰해야합니다.
• 프로젝터를정비하거나설치하기전에프로젝터를끄고전원코드를분리하십시오.
• 보관하기전에리모컨에서배터리를제거하십시오.배터리가리모컨에장기간들어있을경우배터리액이샐수
있습니다.
• 멀티탭과서지보호기를사용하십시오.정전이나전압저하가발생하면장치가완전히망가질수있습니다.
참고:
렌즈캡과CDUM은지역이나모델에따라서는옵션액세서리입니다.
보증정보는다음의당사웹사이트를참조하십시오.www.optoma.com
자세한지침은QR코드를스캔하거나다음URL을참조하십시오.https://www.optoma.com/support/download
TH คู่มือผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน
ً
ٍ
ُ
ُ
ﻭﺃ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺙﺩﺣﺗ ﺩﻘﻓ .ﺭﺎﻳﺗﻟﺍ ﺏﺫﺑﺫﺗ ﻥﻣ ﺔﻳﺎﻣﺣ ﺯﺎﻬﺟﻭ ﻲﺋﺎﺑﺭﻬﻛ ﺭﺎﻳﺗ ﻝﺻﻓ ﺯﺎﻬﺟ ﻡﺩﺧﺗﺳﺍ*
.ﺓﺯﻬﺟﻷﺍ ﻑﻠﺗ ﻲﻓ ﺏﺑﺳﺗﻳ ﻲﺋﺎﺑﺭﻬﻛﻟﺍ ﺭﺎﻳﺗﻟﺍ ﻲﻓ ﻁﺭﻔﻣ ﺽﺎﻔﺧﻧﺍ
AR
ข้อมูลความปลอดภัย
ก่อนที่จะใช้งานโปรเจคเตอร์ คุณจำาเป็นต้องอ่านข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้
อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์ระหว่างการใช้งาน แสงที่สว่างอาจทำาให้ตาของคุณบาดเจ็บ
อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าหรือออกของโปรเจคเตอร์ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในพื้นผิวที่ไม่มั่นคง เนื่องจากอาจทำาให้
โปรเจคเตอร์เสียหาย หรือทำาให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำาให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกฝน หรือความชื้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าสภาพ
แวดล้อมการทำางานตรงตามข้อกำาหนดในคู่มือผู้ใช้
อย่าติดตั้งใกล้แหล่งกำาเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำา เครื่องทำาความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่
ปลดปล่อยความร้อนออกมา
โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำาให้ไฟฟ้าช็อต เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่าง
บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
ปิดโปรเจคเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนที่คุณจะทำาการบำารุงรักษา ติดตั้งโปรเจคเตอร์
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรี่อาจเกิดการรั่วไหลได้ หากค้างอยู่ในรีโมทคอนโทรล
เป็นระยะเวลานาน
*ใช้สายไฟและหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำาให้เครื่องเสียได้
หมายเหตุ:
ฝาครอบเลนส์ และ CD UM เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก ขึ้นอยู่กับภูมิภาค และรุ่น
สำาหรับข้อมูลการรับประกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.optoma.com
สำาหรับขั้นตอนอย่างละเอียด โปรดสแกน QR โค้ด หรือไปที่ URL: https://www.optoma.com/support/download






















www.optoma.com
URL
QR
https://www.optoma.com/support/download
ً
ﻕﺭﺑ ﻥﺎﻳﺭﺟ ﺵﻫﺎﮐ ﺎﻳ ﯽﻌﻁﻗ .ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﺎﻔﺗﺳﺍ ﻕﺭﺑ ﻅﻓﺎﺣﻣ ﮏﻳ ﺎﻳ ﻭ ﺭﺎﻳﺳ ﻡﻳﺳ ﮏﻳ ﺯﺍ*
.ﺩﻭﺷ ﺎﻫ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﻥﺩﺎﺗﻓﺍ ﺭﺎﮐ ﺯﺍ ﺙﻋﺎﺑ ﺩﻧﺍﻭﺗ ﯽﻣ
FA


















CD
www.optoma.com
QR
https://www.optoma.com/support/download
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Optoma ZK750 クイックスタートガイド

タイプ
クイックスタートガイド
このマニュアルも適しています