Acer G247HL Quick Manual

ブランド
Acer
カテゴリー
テレビ
モデル
G247HL
タイプ
Quick Manual
LCD Monitor Quick Setup Guide
English
Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)
Important safety instructions
Please read the following instructions carefully.
1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your
location.
• Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
• Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any
nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range
may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
• Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
• Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
• The LCD monitor or case is damaged.
Attaching the monitor to the base
1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
• Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
• Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for
selected models)
Connecting Your Monitor to a Computer
1. Turn off your monitor and unplug your computer’s power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect the VGA video cable to the computer.
2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor
and connect the other end to the computer's port.
2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the
monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby
electrical outlet.
External Controls
No. Icon Item Description
1, 2
Power button/
indicator
Turns the monitor on/off.
Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4 Minus / plus
If the OSD is active, press the Minus or Plus button to toggle between the
OSD options.
5 OSD functions Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6
Auto adjust
button / exit
If the OSD is active, press Auto to exit the OSD. Once the OSD is inactive,
press Auto and the monitor will automatically optimize the display position,
focus, and clock of your display.
7 Empowering key
Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and
access the scenario modes.
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
MU.T0V00.002
4J.2EN01.011
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃμÑ駤èÒÍÂèÒ§àÃçǢͧ¨ÍÀÒ¾ LCD
ä·Â
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé§Ò¹¨ÍáÍÅ«Õ´Õ Acer ©ºÑºÂèÍ (QSG)
¤Óá¹Ð¹Ó´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊÓ¤Ñ
¡ÃسÒÍèÒ¹¤Óá¹Ð¹ÓμèÍ仹ÕéÍÂèÒ§¶Õè¶éǹ
1. ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´¨ÍáÍÅ«Õ´Õ: μÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ¨ÍÀÒ¾ÃкآéÍÁÙÅ´éҹ俿éÒ ÇèÒÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é¡Ñºáç´Ñ¹ä¿¿éÒ AC ·ÕèãªéÍÂÙèã¹»ÃÐà·È¢Í§¤Ø³
• »Ô´¨ÍáÍÅ«Õ´ÕáÅжʹ»ÅÑê¡ä¿ÍÍ¡
• ©Õ´¹éÓÂÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´·ÕèäÁèãªèÊÒÃÅÐÅÒÂŧº¹¼éÒáÅÐàªç´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍҴ˹éÒ¨ÍàºÒæ
2. ÍÂèÒÇÒ§¨ÍáÍÅ«Õ´ÕäÇéã¡Åé˹éÒμèÒ§ ¡ÒÃãËé¨ÍÊÑÁ¼ÑʡѺ¹éÓ½¹ ¤ÇÒÁª×é¹ËÃ×ÍáʧᴴÊÒÁÒöÊÃéÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÍÂèÒ§Ãعáç¡ÑºË¹éÒ¨Íä´é
3. ÍÂèÒÍÍ¡áç¡´º¹¨ÍáÍÅ«Õ´Õ¡Òö١áç¡´ÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÍÒ¨·ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ·ÕèäÁèÍÒ¨«èÍÁá«Áä´é¡ÑºË¹éÒ¨Í
4. ÍÂèҶʹ½Ò¤ÃͺËÃ×;ÂÒÂÒÁá¡é䢨ÍáÍÅ«Õ´Õ´éÇÂμ¹àͧ ãËéªèÒ§¼ÙéàªÕèÂǪÒà»ç¹¼Ù
é´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¡éä¢
5. à¡çº¨ÍáÍÅ«Õ´Õã¹Ëéͧ·ÕèÁÕÍسËÀÙÁÔ -20
°CÖ§ 60°C ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ (-4°FÖ§ 140°F ͧÈÒ¿Òàùäιì)
¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ¨ÍáÍūմչ͡à˹×ͨҡªèǧÍسËÀÙÁԴѧ¡ÅèÒÇÍÒ¨Ê觼ÅàÊÕÂËÒ·ÕèäÁèÍÒ¨«èÍÁá«Áä´é¡ÑºË¹éÒ¨Í
6. ¶Í´»ÅÑê¡Ë¹éҨͧ͢¤Ø³·Ñ¹·ÕáÅÐãËéªèÒ§¼ÙéàªÕèÂǪҷӡÒÃá¡éä¢ËÒ¡ÁÕʶҹ¡Òóìã´æ μèÍ仹Õéà¡Ô´¢Öé¹
• ÊÒÂà¤àºÔÅÊè§ÊÑ−−Ò³ÃÐËÇèÒ§¨ÍáÍūմաѺ¾Õ«ÕËÅØ´ÅØèÂËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂ
• ¢Í§àËÅÇˡô¨ÍáÍÅ«Õ´ÕËÃ×ͨÍÊÑÁ¼ÑʡѺ¹éÓ½¹
• ¨ÍáÍÅ«Õ´ÕËÃ×ÍμÑÇà¤Ã×èͧ¢Í§¨ÍàÊÕÂËÒÂ
¡ÒÃμÔ´μÑ駨ÍáÊ´§¼Åà¢éҡѺ°Ò¹
1. á¡Ð°Ò¹¨ÍáÊ´§¼ÅÍÍ¡¨Ò¡¡ÅèͧáÅÐÇÒ§°Ò¹Å§º¹¾×é¹·ÕèÁÕÁÑ蹤§áÅÐàÃÕºàÊÁ͡ѹ
2. ¶Í´¨ÍáÊ´§¼ÅÍÍ¡¨Ò¡¡ÅèͧºÃèØ
3. μèèÍ¢ÒμÑ駨ÍáÊ´§¼Åà¢éҡѺ°Ò¹
μÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ°Ò¹¹Ñé¹Åçͤà¢éҡѺ¢ÒμÑ駨ÍáÊ´§¼ÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ (ÊÓËÃѺºÒ§ÃØè¹)
• ÂÖ´°Ò¹à¢éҡѺ¢ÒμÑ駨ÍáÊ´§¼Å´éÇ¡ÒÃËÁعʡÃÙÊÕ¢ÒÇâ´Âãªéá¼è¹ÊÓËÃѺËÁع·ÕèãËéÁÒËÃ×ÍàËÃÕ·ÕèÁÕ¢¹Ò´àËÁÒÐÊÁ (ÊÓËÃѺºÒ§ÃØè¹)
¡ÒÃàª×èÍÁμèͨÍÀÒ¾¢Í§¤Ø³à¢éҡѺ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì
1. »Ô´à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì¢Í§¤Ø³áÅéǶʹÊÒÂ俢ͧà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì
2. 2-1 àª×èÍÁμèÍÊÒÂà¤àºÔÅÇÔ´ÕâÍ
a. μÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ·Ñ駨ÍÀÒ¾áÅФÍÁ¾ÔÇàμÍÃì»Ô´à¤Ã×èͧÍÂÙè
b. àª×èÍÁμèÍÊÒÂà¤àºÔÅ VGA ä»Âѧ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì
2-2 àª×èÍÁμèÍÊÒ´ԨÔμÍÅ (੾ÒÐÃØè¹ Dual-input)
a. μÃǨÊͺãËéá¹èã¨ÇèÒ·Ñ駨ÍÀÒ¾áÅФÍÁ¾ÔÇàμÍÃì»Ô´à¤ÃÍ×è§ÍÂÙè
b. àª×èÍÁμèÍ»ÅÒ´éҹ˹Ö觢ͧÊÒÂà¤àºÔÅ DVI 24 ¾Ô¹à¢éҡѺ´éÒ¹ËÅѧ¢Í§¨ÍÀÒ¾
áÅÐàª×èÍÁμèÍ»ÅÒÂÍÕ¡´éҹ˹Öè§ä»Âѧ¾ÍÃìμ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì
2-3 àª×èÍÁμèÍÊÒ HDMI (੾ÒÐÃØè¹ HDMI-input)
a. μÃǨÊͺãË
éá¹èã¨ÇèÒ·Ñ駨ÍÀÒ¾áÅФÍÁ¾ÔÇàμÍÃì»Ô´à¤ÃÍ×è§ÍÂÙè
b. àª×èÍÁμèÍÊÒÂà¤àºÔÅ HDMI ä»Âѧ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃì
3. àª×èÍÁμèÍÊÒÂà¤àºÔÅàÊÕ§ (੾ÒÐÃØè¹·ÕèÁÕÍÔ¹¾ØμàÊÕ§à·èÒ¹Ñé¹) (ÍØ»¡Ã³ì«×éÍà¾ÔèÁ)
4. àÊÕºÊÒÂä¿Á͹ÔàμÍÃìà¢éҡѺ¾ÍÃìμÊÒÂä¿·Õè´éÒ¹ËÅѧ¢Í§Á͹ÔàμÍÃì
5. àÊÕºÊÒÂ俢ͧ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìáÅÐÁ͹ÔàμÍÃì¢Í§¤Ø³à¢éҡѺàμéÒàÊÕº俿éÒ·ÕèÍÂÙèã¡Åé
¡ÒäǺ¤ØÁÀÒ¹͡
ËÁÒÂàÅ¢ äͤ͹ ÃÒ¡Òà ÃÒÂÅÐàÍÕ´
1, 2 »ØèÁ/Åѡɳìà»Ô´à¤Ã×èͧ
à»Ô´/»Ô´¨ÍÀÒ¾
ÊÕ¹éÓà§Ô¹ ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒà»Ô´à¤Ã×èͧ ÊÕàËÅ×ͧ ËÁÒ¶֧âËÁ ´Êáμ¹´ìºÒÂ/¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹
3, 4 ź/ºÇ¡ ËÒ¡ OSD à»Ô´ãªé§Ò¹ÍÂÙèãËé¡´»ØèÁźËÃ×ͺǡà¾×èÍÊÅѺÃÐËÇèÒ§μÑÑÇàÅ×Í¡ OSD
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃμÑ駤èÒÍÂèÒ§àÃçǢͧ¨ÍÀÒ¾ LCD
ä·Â
¡®¢éͺѧ¤ÑºáÅлÃСÒÈ´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
»ÃСÒÈ FCC
ÍØ»¡Ã³ì¹Õéä´éÃѺ¡Ò÷´Êͺ áÅоºÇèÒÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¢éͨӡѴÊÓËÃѺÍØ»¡Ã³ì´Ô¨ÔμÍŤÅÒÊ B «Öè§μç¡ÑºÊèǹ·Õè 15 ¢Í§¡®¢éͺѧ¤Ñº FCC ¢éÍ
¨Ó¡Ñ´àËÅèÒ¹Õéä´éÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻ à¾×èÍãËé¡Òûéͧ¡Ñ¹·ÕèÊÁàËμØÊÁ¼ÅμèÍ¡ÒÃú¡Ç¹·Õèà»ç¹ ÍѹμÃÒÂ㹡ÒÃμÔ´μÑ駺ÃÔàdz·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑ ÍØ»¡Ã³ì¹ÕéÊÃéÒ§ ãªé
áÅÐÊÒÁÒöá¼èÃѧÊÕ¾Åѧ§Ò¹¤ÇÒÁ¶ÕèÇÔ·ÂØ áÅжéÒäÁèä´é μÔ´μÑé§áÅÐãªéμÒÁ·ÕèÃкØã¹¢Ñé¹μ͹¡ÒÃãªé§Ò¹ ÍÒ¨¡èÍãËéà¡Ô´¡ÒÃú¡Ç¹·Õèà»ç¹ÍѹμÃÒ μèÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷ҧÇÔ·ÂØ
ÍÂèÒ§äáçμÒÁ äÁè
ÁÕ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹÇèÒ ¡ÒÃú¡Ç¹¨ÐäÁèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¡ÒÃμÔ´μÑé§áºº¾ÔàÈÉ ¶éÒÍØ»¡Ã³ìà»ç¹ÊÒàËμØ ãËéà¡Ô´¡ÒÃú¡Ç¹·Õèà»ç¹ÍѹμÃÒ μèÍ¡ÒÃÃѺ¤Å×è¹ÇÔ·ÂØ
áÅÐâ·Ã·ÑÈ¹ì «Öè§ÊÒÁÒöÃкØä´éâ´Â¡ÒûԴáÅÐà»Ô´ÍØ»¡Ã³ì ¼Ùéãªé¤ÇþÂÒÂÒÁá¡é䢡ÒÃú¡Ç¹â´ÂãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃ˹Öè§ËÃ×Í ËÅÒÂÇÔ¸Õ¡ÒÃμèÍ仹ÕéÃèÇÁ¡Ñ¹:
»ÃѺ·ÔÈ·Ò§ ËÃ×Íà»ÅÕè¹μÓá˹è§àÊÒÍÒ¡ÒÈÃѺÊÑ−−Ò³
à¾ÔèÁÃÐÂÐËèÒ§ÃÐËÇèÒ§ÍØ»¡Ã³ìáÅÐà¤Ã×èͧÃѺ
àª×èÍÁμèÍÍØ»¡Ã³ìã¹àμéÒàÊÕº俿éÒ·ÕèÁÕǧ¨Ãáμ¡μèÒ§¨Ò¡·Õèãªéàª×èÍÁμè͡Ѻà¤Ã×èͧÃѺÊÑ−−Ò³
»ÃÖ¡ÉÒμÑÇá·¹¨Ó˹èÒ ËÃ×ͪèҧ෤¹Ô¤ÇÔ·ÂØ/â·Ã·Ñȹì·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìà¾×èͤ͢ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í
¤íÒàμ×͹ : ÊÒ·ÕèÁÕ©¹Ç¹ËØéÁ
¡ÒÃàª×èÍÁμèÍ·Ñé§ËÁ´ä»ÂѧÍØ»¡Ã³ì¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃìÍ×è¹ μéͧ·Óâ´ÂãªéÊÒÂà¤àºÔÅ·ÕèÁÕ©¹Ç¹ËØéÁ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ ÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡®¢éͺѧ¤Ñº EMC
¤íÒàμ×͹ : ÍØ»¡Ã³ìμè;èǧ
¤Ø³ÊÒÁÒöμèÍ੾ÒÐÍØ»¡Ã³ìμè;èǧ (ÍØ»¡Ã³ìÍÔ¹¾Øμ/àÍÒμì¾Øμ, à·ÍÃìÁÔ¹ÑÅ, à¤Ã×èͧ¾ÔÁ¾ì, ÏÅÏ) ·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧ μÒÁ¢éÍ¡Ó˹´¤ÅÒÊ B à¢éҡѺÍØ»¡Ã³ì¹Õéà·èÒ¹Ñé¹
¡Ò÷ӧҹ¡ÑºÍØ»¡Ã³ìμè;èǧ·ÕèäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧÁÑ¡à»ç¹¼ÅãËéà¡Ô´¡ÒÃú¡Ç¹¡Ñº¡ÒÃÃѺÊÑ−−Ò³ÇÔ·ÂØáÅÐ TV
¢éͤÇÃÃÐÇѧ
¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ËÃ×Í´Ñ´á»Å§ã´æ ·ÕèäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧÍÂèÒ§ªÑ´á¨é§¨Ò¡¼Ùé¼ÅÔμ ÍÒ¨·ÓãËéÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃãªé¼ÅÔμÀѳ±ì¹Õé¢Í§¼Ùéãªé «Öè§ä´éÃѺ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÊ×èÍÊÒÃáË觪ÒμÔ¶×Íà»ç¹âÁ¦Ð
à§×è͹䢡Ò÷íÒ§Ò¹
ÍØ»¡Ã³ì¹ÕéÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÊèǹ·Õè 15 ¢Í§¡®¢éͺѧ¤Ñº FCC ¡Ò÷ӧҹà»ç¹ä»μÒÁà§×è͹ä¢Êͧ¢éÍμèÍ仹Õé: (1) ÍØ»¡Ã³ì¹ÕéμéͧäÁè¡èÍãËéà¡Ô´¡Òà ú¡Ç¹·Õèà»ç¹ÍѹμÃÒ áÅÐ
(2) ÍØ»¡Ã³ì¹Õéμéͧ·¹μèÍ¡ÒÃú¡Ç¹·Õèä´éÃѺ ÃÇÁ·Ñé§ ¡ÒÃú¡Ç¹·ÕèÍÒ¨¡èÍãËéà¡Ô´¡Ò÷ӧҹ·ÕèäÁè¾Ö§»ÃÐʧ¤ì ¤íÒàμ×͹ : ¼Ùéãªé§Ò¹ã¹á¤¹Ò´Ò
ÍØ»¡Ã³ì´Ô¨ÔμÍŤÅÒÊ B ¹Õé ÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÁÒμðҹ ICES-003 ¢Í§á¤¹Ò´Ò
Remarque l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
¡ÒáíҨѴËÅÍ´ä¿
¡Ò÷Ôé§ÍØ»¡Ã³ì·ÕèàÊÕÂáÅéÇâ´Â¼Ùéãªé·ÑèÇä»ÀÒÂ㹺éÒ¹ÊèǹμÑÇã¹ÊËÀÒ¾ÂØâû
ÊÑÅѡɳì¹Õ麹¼ÅÔμÀѳ±ìËÃ×ͺ¹¡ÅèͧºÃèؼÅÔμÀѳ±ì à»ç¹¡ÒÃÃкØÇèÒμéͧäÁè·Ô駼ÅÔμÀѳ±ì¹Õé»Ð»¹¡Ñº¢Í§àÊÕ·ÑèÇä»ÀÒÂ㹺éÒ¹
¤Ø³ÁÕ˹éÒ·ÕèÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Ò÷Ôé§ÍØ»¡Ã³ì·ÕèàÊÕÂáÅéÇâ´Â¡ÒùÓä»Êè§Âѧ¨Ø´à¡çºÃǺÃÇÁ·Õè¡Ó˹´äÇé ÊÓËÃѺ¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅÍØ»¡Ã³ìä¿¿éÒ
áÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì·ÕèàÊÕÂáÅéÇ ¡ÒÃà¡çºá¡¨Ò¡¡Ñ¹ áÅСÒÃÃÕä«à¤ÔÅÍØ»¡Ã³ì·ÕèàÊÕÂáÅéÇã¹¢³Ð·Õè·Ôé§ ¨ÐªèÇÂ͹ØÃÑ¡Éì·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒμÔ
áÅЪèÇÂãËéá¹èã¨ÇèÒÍØ»¡Ã³ì¶Ù¡¹Óä»ÃÕä«à¤ÔÅã¹ÅѡɳзÕèªèÇ»éͧ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§Á¹Ø
ÉÂìáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁà¡ÕèÂÇ
¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè«Ö觤سÊÒÁÒö¹ÓÍØ»¡Ã³ì·ÕèàÊÕÂáÅéÇä»·Ôé§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ â»Ã´μÔ´μèÍÊӹѡ§Ò¹·éͧ¶Ôè¹ ã¹»ÃÐà·È¢Í§¤Ø³, ºÃÔ¡ÒÃ
à¡çº¢Í§àÊÕÂÀÒÂ㹺éÒ¹¢Í§¤Ø³ ËÃ×ÍÃéÒ¹¤éÒ·Õè¤Ø³«×éͼÅÔμÀѳ±ìÁÒ
5¿Ñ§¡ìªÑ蹡Ò÷ӧҹ¢Í§ OSD ¡´à¾×èÍ´Ù OSD ¡´ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡μÑÑÇàÅ×Í¡ã¹ OSD
ØèÁ»ÃѺÍÑμâ¹ÁÑμÔÔ/ÍÍ¡
ËÒ¡ OSD à»Ô´ãªé§Ò¹ÍÂÙèãËé¡´ Auto à¾×èÍÍÍ¡¨Ò¡ OSD àÁ×èÍ OSD ¹Ñé¹»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹ÍÂÙèãËé¡´ Auto
áÅéǨÍáÊ´§¼Å¨Ð·Ó¡ÒûÃѺ¤èÒμÓá˹觡ÒÃáÊ´§¼Å â¿¡ÑÊ
áÅÐÊÑ−−Ò³¹ÒÌԡҢͧ¨ÍáÊ´§¼Å¢Í§¤Ø³¹Ñé¹ãËéàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´â´ÂÍÑμâ¹ÁÑμÔ
ØèÁ Empowering ¡´»ØèÁ Empowering à¾×èÍà»Ô´ OSD ¢Í§ Acer eColor Management áÅéÇà¢éÒãªé§Ò¹âËÁ´ÀÒ¾¨ÓÅͧ
ËÁÒÂàÅ¢ äͤ͹ ÃÒ¡Òà ÃÒÂÅÐàÍÕ´
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃμÑ駤èÒÍÂèÒ§àÃçǢͧ¨ÍÀÒ¾ LCD
ä·Â
¢éÍÁÙŨÓà¾ÒÐ
¾º¤ÙèÁ×ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃÍ×è¹æ ÊÓËÃѺ¼ÅÔμÀѳ±ì Acer ¢Í§¤Ø³ä´éº¹àÇçºä«·ìÊÓËÃѺ¡ÒÃʹѺʹعÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡Òâͧ Acer
¨ÍáÊ´§¼Å LCD Ãкº¡ÒÃáÊ´§¼Å LCD ¨ÍÊÕ TFT
¢¹Ò´ 24W (61 cm)
¢¹Ò´¾Ô¡à«Å 0.276 ÁÁ. (á¹Ç¹Í¹) x 0.276 ÁÁ. (á¹ÇμÑé§)
¤ÇÒÁÊÇèÒ§
250 cd/m
2
ÑèÇä»)
¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´ 100000000:1 ÊÙ§ÊØ´ (ACM)
ÁØÁÁͧ¡ÒÃÃѺªÁ 178° (H) 178° (V) (CR=10)
ÃÐÂÐàÇÅÒμͺʹͧ 6 ÁÔÅÅÔÇÔ¹Ò·Õ (G to G)
ª¹Ô´Ë¹éÒ¨Í VA
ÇÔ´ÕâÍ ÍÔ¹àμÍÃì࿫͹ÒÅçÍ¡ R, G, B
¤ÇÒÁ¶Õèá¹Ç¹Í¹ 30 kHz - 80 kHz
¤ÇÒÁ¶Õèá¹ÇμÑé§ 55 - 75 Hz
¡ÒÃáÊ´§¼ÅÊÕ 16.7 ÅéÒ¹ÊÕ
ÊÑ−−Ò³¹ÒÌÔ¡Ò 175 MHz
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊØ´ 1920 x 1080 @ 60 Hz
»ÅÑê¡&à¾ÅÂì VESA DDCCI/DDC2B
¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹ (·Õè 200 nits) âËÁ´à»Ô´ãªé§Ò¹ 40W (·ÑèÇä»)
âËÁ´ÊÅÕ»0.45W (·ÑèÇä»)
âËÁ´»Ô´0.30W (·ÑèÇä»)
¢ÑéÇμèÍÍÔ¹¾Øμ D-Sub
DVI-D 24 ¾Ô¹ (੾ÒÐÃØè¹·ÕèÁÕÍÔ¹¾Øμà·èÒ¹Ñé¹)
HDMI 19 ¾Ô¹ (੾ÒÐÃع·ÕèÁÕÍÔ¹¾Øμ HDMI à·Ò¹Ñé¹)
ÊÑ−−Ò³ÇÔ´ÕâÍà¢éÒ͹ÒÅçÍ¡: 0.7Vp-p (ÁÒμðҹ), 75 âÍËìÁ,ºÇ¡
ÊÑ−−Ò³´Ô¨ÔμÍÅ(àξÒÐÃØè¹·ÕèÁÕÍÔ
¹¾Øμ¤Ùèà·èÒ¹Ñé¹)
ÊÑ−−Ò³ HDMI (੾ÒÐÃع·ÕèÁÕÍÔ¹¾Øμ HDMI à·Ò¹Ñé¹) (ÍØ»¡Ã³ì«×éÍà¾ÔèÁ)
ÅÓ⾧ 2W x 2 (੾ÒÐÃØè¹·ÕèÁÕÍÔ¹¾ØμàÊÕ§à·èÒ¹Ñé¹) (ÍØ»¡Ã³ì«×éÍà¾ÔèÁ)
¢¹Ò´Ë¹éÒ¨ÍÊÙ§ÊØ´ á¹Ç¹Í¹: 531.36 mm
á¹ÇμÑé§: 298.89 mm
áËÅ觾Åѧ§Ò¹ 100-240V, 50/60 Hz
¢é;ԨÒóÒà¡ÕèÂǡѺÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ÍسËÀÙÁÔ¢³Ð·Ó§Ò¹: 0°Ö§ 40°C
ÍسËÀÙÁÔ¢³Ðà¡çºÃÑ¡ÉÒ: -20°Ö§ 60°C
¤ÇÒÁª×é¹¢³Ð·Ó§Ò¹: 10% ¶Ö§ 80%
¢¹Ò´ 546.4 (¡) x 411.4 (Ê) x 185.7 (Å) ÁÁ.
¹éÓ˹ѡ (¹éÓ˹ѡÊØ·¸Ô) μÑÇà¤Ã×èͧ 3.05 ¡¡.(ÊØ·¸Ô)
¢ÑÍÁÙÅÍØ»¡Ã³ì ¡ÒÃàÍÕ§: -5°Ö§ +15°
᡹ËÁع: äÁèÁÕ
»Ã
ѺÃдѺ¤ÇÒÁÊÙ§: äÁèÁÕ
᡹ËÁع¾Ñº: äÁèÁÕ
¢ÒμÑé§áºº¶Í´ä´: ¢ÒμÑé§áºº¶Í´ä´é¾ÃéÍÁÊ¡ÃÙ»ÅèÍÂ
μÑǤǺ¤ØÁÀÒ¹͡: ÊÇÔμ«ìØèÁ»ØèÁ¾ÒÇàÇÍÃì »ØèÁÍÑμâ¹ÁÑμÔ/ÍÍ¡
«éÒÂ(
) /¢ÇÒ() »ØèÁ E (àÍçÁ¾ÒÇàÇÍÃìÃÔè§)
MENU/ENTER »ØèÁÍÔ¹¾Øμ
¿Ñ§¡ìªÑè¹ ¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´
¤ÇÒÁÊÇèÒ§
â¿¡ÑÊ
¹ÒÌÔ¡Ò
μÓá˹è§á¹Ç¹Í¹
μÓá˹è§á¹ÇμÑé§
(ͺÍØè¹) ÊÕ
(àÂç¹) ÊÕ
ÍسËÀÙÁÔÊÕ RGB
ÀÒÉÒ
μÓáË¹è§ OSD ä·ÁìàÍÒμì
¡Ó˹´¤èÒÍÑμâ¹ÁÑμÔ (੾ÒÐ
ÃØè¹ÍÔ¹¾Øμ͹ÒÅçÍ¡à·èÒ¹Ñé¹)
âËÁ´äÇμì
ACM à»Ô´ / »Ô´
¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾Øμ( ੾ÒÐ
ÃØè¹ÍÔ¹¾Øμ¤Ùèà·èÒ¹Ñé¹)
DDCCI à»Ô´ / »Ô´
¢éÍÁÙŨÍáÊ´§¼Å
ÃÕà«çμ
ÍÍ¡
* ¢éÍÁÙŨÓà¾ÒзÑé§ËÁ´·ÕèáÊ´§´éÒ¹ÅèÒ§ ÍÒ¨à»ÅÕè¹àà»Å§â´ÂäÁèμéͧá¨é§ãËé·ÃÒº
¤ÇÒÁÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÃÐàºÕº¢éͺѧ¤Ñº
UA.TR.002
ME61
Monitor LCD - Petunjuk Singkat Pemasangan
Bahasa Indonesia
Panduan Ringkas Acer LCD Monitor
Petunjuk penting tentang keselamatan
Baca petunjuk berikut dengan cermat.
1. Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor dioperasikan dengan daya AC yang sesuai dengan tempat Anda.
• Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
• Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena hujan, uap air, atau sinar matahari dapat
menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
4. Jangan lepaskan penutup atau berupaya memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi
resmi.
5. Letakkan monitor LCD dalam ruangan dengan suhu -20º hingga 60º C (-4º hingga 140º F). Meletakkan monitor LCD di luar
rentang suhu tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepaskan sambungan monitor, kemudian hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
• Kabel sinyal monitor ke PC terbakar atau rusak.
• Monitor LCD terkena cairan atau atau monitor terkena hujan.
• Monitor LCD atau casing rusak.
Memasang monitor pada dudukan
1. Keluarkan dudukan monitor dari kemasannya dan letakkan di atas bidang yang stabil dan rata.
2. Keluarkan monitor dari kemasannya.
3. Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
• Pastikan bahwa dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor. (untuk model-model tertentu)
• Kencangkan dudukan ke lengan penyangga monitor dengan memutar sekrup putih menggunakan tab yang terpasang atau
koin yang cocok. (untuk model-model tertentu)
Menghubungkan Monitor ke Komputer
1. Matikan komputer dan cabut kabel daya komputer.
2. 2-1 Menghubungkan kabel video
a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalam keadaan
mati.
b. Hubungkan kabel video ke komputer.
2-2 Menghubungkan kabel DVI (Model Dual-Input)
a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalam keadaan
mati.
b. Hubungkan ujung kabel DVI 24-pin ke bagian belakang moni tor
dan hubungkan ujung lainnya ke port DVI komputer.
2-3 Hubungkan Kabel HDMI (Hanya model HDMI-Input)
a. Pastikan bahwa power layar monitor dan komputer dalamkeadaan
mati.
b. Sambungkan kabel HDMI ke komputer.
3. Sambungkan Kabel Audio. (Hanya untuk Model-Input-Audio) (Opsional)
4. Sambungkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
5. Sambungkan kabel daya komputer dan monitor ke stopkontak yang terdekat.
Kontrol eksternal
NO. Ikon Item Keterangan
1, 2
Tombol/indikator daya
Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru menunjukkan daya hidup
Kuning menunjukkan mode siaga/hemat daya.
3, 4 Minus / plus
Jika OSD aktif, tekan tombol Minus atau Plus untuk menggantiganti
pilihan OSD tersebut.
5
Fungsi OSD
Tekan untuk melihat fungsi OSD. Tekan lagi untuk memasukkan pilihan
pada OSD.
6
Tombol Pengaturan
Otomatis/Keluar
Jika OSD (Menu Pada Layar) aktif, tekan Auto untuk keluar dari OSD.
Setelah OSD tidak aktif, tekan Auto dan monitor secara otomatis akan
mengoptimalkan posisi tampilan, fokus, dan jam tampilan.
7
Empowering Key
Tekan tombol Empowering Key untuk membuka OSD Acer eColor
Management dan mengakses mode skenario.
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
Monitor LCD - Petunjuk Singkat Pemasangan
Bahasa Indonesia
SPESIFIKASI
Cari manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer Anda di situs web dukungan Acer resmi.
Panel LCD
Sistem drive LCD TFT Berwarna
Ukuran 24"W (61 cm)
Pitch piksel 0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
Kecerahan
250 cd/m
2
(Normal)
Kontras 100000000:1 Maksimum (ACM)
Sudut tampilan 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Waktu respons 6 ms (G to G)
Jenis Panel VA
Video Antarmuka Analog R, G, B
Frekuensi H 30 kHz - 80 kHz
Frekuensi V 55 - 75 Hz
Warna Layar 16,7M Warna
Dot Clock 175 MHz
Resolusi Maksimum 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Pemakaian daya (pada 200 nits)
Mode Hidup 40W (typ.)
Mode Tidur 0,45W (typ.)
Mode Nonaktif 0,30W (typ.)
Konektor Input
D-Sub
DVI-D 24 pin (Hanya Model Input Ganda)
HDMI 19 pin (Hanya Model HDMI-Input)
Sinyal Video Input
Analog: 0,7V p-p (standar), 75 OHM, Positif
Sinyal digital (Hanya Model Input Ganda)
Sinyal HDMI (Hanya Model HDMI-Input) (Opsional)
Speakers 2W x 2 (Hanya untuk Model-Input-Audio)(Opsional)
Ukuran Layar Maksimum
Horizontal: 531,36 mm
Vertikal: 298,89 mm
Catu Daya 100-240V, 50/60 Hz
Informasi Tentang Lingkungan
Suhu Pengoperasian: 0°C hingga 40°C
Suhu Penyimpanan: -20°C hingga 60°C
Kelembaban Pengoperasian: 10% hingga 80%
Dimensi 546,4 (P) x 411,4 (T) x 185,7 (L) mm
Berat (N. W.) Unit 3,05 kg (bersih)
Spesifikasi mekanisme
Miring: -5° hingga +15°
Putar: Tidak
Penyesuaian ketinggian: Tidak
Rotasi: Tidak
Dudukan kaki yang dapat dilepas: Dudukan kaki yang dapat dilepas dengan sekrup
pelepas
Kontrol Eksternal:
Sakelar/Tombol
Tombol Daya
Kiri(
)/Kanan ()
MENU/ENTER
Otomatis/Keluar
E(Empowering) Key
Fungsi
Kontras
Kecerahan
Fokus
Jam
Posisi H.
Posisi V.
(Hangat) Warna
(Dingin) Warna
Temperatur Warna RGB
Bahasa
Posisi OSD. batas waktu
Konfigurasi otomatis (hanya
model input Analog)
Mode lebar (Penuh/Aspek)
ACM Aktif/Tidak
Aktif Pilihan sinyal Input (hanya
model input Ganda)
DDCCI Aktif/Tidak
Aktif lnformasi layar
Atur Ulang
Keluar
* Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kesesuaian Terhadap Peraturan
UA.TR.002
ME61
LCD モニ - クイットップ
日本語
Acer LCD モニ  ク セッ QSG
このAcer LCD お買 い上 す。 使用 「本書」 ユー
お読 安全 使用
使用 注意事項
使用 本書 「安全 注意」 お読
使いただく ため ズマニ ださ 「ユ
「使用上 注意事項」 確認 上、 安全 使用 い。
「保証書」 本書 大切 保管
使用中 不具合 症状 発生 場合 使用 中止 弊社
ご連
ユー 入手方法
環境保全観点 電子化 ユー ルの 提供 す。
ユー ル」 公式 ムペ す。
公式 ル」 該当製品 選択
ルの 内容 予告 更新 変更 場合 す。 了承
質問、 不明点等 弊社 連絡
安全 注意
記載 内容 危害、 財産等 損害 防止 事項 す。
理解 安全 使用 い。
本書 危険度合 や程度 記号 説明 す。
死亡 や重傷 重大 な結果
い内容
死亡 や重傷 重大 な結果
恐れ 容で
傷害 や家屋 家財 損害
内容 す。
危険
警告
注意
LCD モニ - クイットップ
日本語
安全 注意
異常、 故障 使用 中止 電源 い。
煙が出た 臭が 音が
画像表示 い、 い。
内部 液体、 異物
変形、 変色、 溶解 見受
損傷、 損壊
◎電
じる、折、加・改、重、挟、鋭、足
損傷 切断 利用 い。
や布 い、 い、 い。
電源 確実 み、 足配線 い。
電源 定期的
長期間使用 い場合 電源 い。
水などの液の発 の近 使用し いで
高温 多湿 場所 (浴室 車内 使用
温度変化 い場所 加熱機器等) 使用 い。
の手の届く 囲で使用し いで
本機器内部 金属 や燃 異物 い。
不安定場所 設置 い。
お客様 修理、 分解、 改造、 行為絶対 い。
免責事項
地震、 自然災害、 火災、 第三者 行為、 事故、 お客様 故意 過失、 誤用、 他異常 な条件下
使用 損害 当社一切責任
記載内容 損害 当社一切 責任
接続機器 組合 誤動作 動作不能、 誤操作 損害 当社一切責任
本製品使用中、 使用不能 付随的損害 当社一切責任
LCD モニ - クイットップ
日本語
LCD 特性 特記事項
以下 症状 LCD 特性 起因 故障 不具合 了承 い。
•LCD 非常 精密度 い技術 製造 画面 一部 点灯 画素 や、 常時点灯 画素
が存る場合が
表示 画像 画面 多少 発生 場合 す。
•LCD 長時間静止画 表示 場合、 残像 す。
他、 詳細事項 ユー ル」 参照 い。
付属品 確認
注意 付属品 製品 す。
詳細 公式 ムペ
注意 電源 付属 利用 い。 本機器以外製品 流用 や、 市販電源 代用
わないで
台座
1.) 梱包箱 本体 台座、 脚部 い。
2.) 台座 水平 安定 場所 い。
3.) 本体 脚部 み、 脚部 台座 す。
んでく
モニパソ ンをする
1. コンをオード さい
2. 2-1 ビデオ しま
a. モニター ピュターを必 ださ
b. ビデオ ンピューターにしま
2-2 DVI 接続 す。 ル入力
a. モニター ピュターを必 ださ
b. 24 ピンDVI 方の端を 面に う一の端
をコンピュータの DVI ポー
2-3 HDMI ケー の接 (HDMI- 入力 )
a. モニター ピュターを必 ださ
b. HDMI ケー ルを
3. オー オー オ入 み) (オプ
4. 電源 背面電源 挿入 す。
5. ピュ モニコー ドを、 のコ ンセントに差
注意 1 複数 VGA 本製品 同時 接続 正常 表示
モニー本
台座、 脚部
電源
(日本国内用)
オー
ケー
(オプ
アナロ
ケー
(オプ
DVI
ケー
(オプ
HDMI
ケー
(オプ
クイックット
アッ
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
LCD モニ - クイットップ
日本語
制御 説明
1   内蔵 ルの み機能 す。    各機能 詳細 ユー い。
本書 内容 一部、 転載 お断 す。
本書 内容 予告 変更 す。
本書 内容 一誤 等、 お気 弊社 連絡 い。
1
電源 電源 す。
2
電源
ステ LED
ステ LED 青色点灯 場合 電源 正常稼働中 状態
黄色点灯 状態 す。
3 7
ショ イコ
OSD メニ
どの 押し が表示さ れま
指定 機能起動
OSD 動時、 表示 実行 す。
3
Input
音量調節  
方向
表示 時、 「入力切替機能」 実行 す。
「音量調節」 選択 1
OSD 動時、 表示 移動 方向 す。
4
音量調節
音量調節  
方向
表示 時、 「音量調節」 1
「音量調節」 選択 す。 1
OSD 動時、 表示 移動 方向 す。
5
OSD 表示 時、 OSD メニ ます
6 AUTO
表示 時、 「自動調節機能」 実行 す。
7
e ボタ ショ ンを表 eDisplay Management 機能」 起動 す。
2 14 356
7
LCD モニ - クイットップ
日本語
仕様
Acer 製品説明書 Acer 公式 サイトか
LCD パネル
駆動
TFT カラ LCD
サイ
24"W 61 cm
ピクピッ
0.276 mm (水平 x 0.276 mm (垂直
輝度 250 cd/m
2
(標準
コン
100000000:1 最大値 ACM
可視角度
178°( 178°( )(CR=10
レスポンスタ
6 ms (G to G)
パネル
VA
ビデオ
R, G, B ァナログ ーフ
H- 周波数
30 kHz-80 kHz
V- 周波数
55 - 75 Hz
表示
16.7 百萬色
ドッロッ
175 MHz
最高解像度
1920 x 1080 @ 60 Hz
プラグ & プレ
VESA DDCCI/DDC2B
消費電 200 場合)
オン
40W typ.
スリープード
0.45W typ.
オフ / スタバィ
モー
0.30W typ.
入カ ネク
D-Sub
DVI-D 24 ピン デルのみ
HDMI 19 ピン(HDMI- 入カ )
入力 信号
アナ口グ: 0.7Vp-p (標準 , 75 OHM, 幅極
ル信号 ル入 み)
HDMI 信号 (HDMI- 入カ )(ォプ
)
スピ ーカ 2W x 2 (オ オ入 ルの
最大画面
水平 531.36 mm
垂直 298.89 mm
電源
100-240V, 50/60 Hz
設置環境
操作温度 0°C ~ 40°C
保存用温度 -20°C ~ 60°C
操作湿度 10% ~ 80%
寸法
546.4 (幅 x 411.4 (高 x 185.7 (奥行 mm
重量 N.W. 3.05 本体 (正量
機械 仕様
傾き -5°~
+15°
回転
高さ調
旋回
取リ 外し可能フ 取リ 外し可能なフ ( ネジ取り外し )
外部
スィ / ボタ
電源
左( / 右(
消音 / 入力
自動 / 終了
E Empowering 一キ
機能
コン
輝度
フォーカ
クロ
水平位置
垂直位置
(暖
(冷
RGB 色温度
言語
OSD 意図。
自動設定
入カ
ヮィ / ァスぺト)
ACM オン / 才フ
信号選択
入カ
DDCCI オン/ オフ
表示情報
リッセ
終了
* 仕様 将来予告 変更 す。
法規制 遵守
UA.TR.002
ME61
ENERGY STAR
®
Acer’s ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy
costs and helps protect the environment without sacrificing features or
performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY
STAR mark.
What is ENERGY STAR?
Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent
greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the
U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and
services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve
the quality of our environment. The more energy we can save through energy
efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change.
More information refers to http://www.energystar.gov or http://www.energystar.gov/
powermangement
Acer ENERGY STAR qualified products:
• Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
• Automatically go into “display sleep” and “computer sleep” mode after 15 and 30
minute of inactivity respectively.
• Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any
keyboard key.
• Computers will save more than 80% energy at “sleep” mode.
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks
LCD Monitor Quick Setup Guide
English
Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)
Important safety instructions
Please read the following instructions carefully.
1. To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your
location.
• Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
• Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
4. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any
nature.
5. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to140° F). Storing the LCD monitor outside this range
may result in permanent damage.
6. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
• Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
• Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
• The LCD monitor or case is damaged.
Attaching the monitor to the base
1. Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
2. Remove the monitor from the packaging.
3. Attach the monitor stand arm to the base.
• Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
• Secure the base to the monitor stand arm by turning the white screw using the integrated tab or a suitable coin. (for
selected models)
Connecting Your Monitor to a Computer
1. Turn off your monitor and unplug your computer’s power cord.
2. 2-1 Connect Video Cable
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect the VGA video cable to the computer.
2-2 Connect Digital Cable (Only Dual-input model)
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect one end of the 24-pin DVI cable to the back of the monitor
and connect the other end to the computer's port.
2-3 Connect HDMI Cable (Only HDMI-input model)
a. Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
b. Connect the HDMI cable to the computer.
3. Connect the Audio Cable. (Only Audio-Input Model) (Optional)
4. Insert the monitor power cable into the power port at the back of the
monitor.
5. Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby
electrical outlet.
External Controls
No. Icon Item Description
1, 2
Power button/
indicator
Turns the monitor on/off.
Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
3, 4 Minus / plus
If the OSD is active, press the Minus or Plus button to toggle between the
OSD options.
5 OSD functions Press to view the OSD. Press again to enter a selection in the OSD.
6
Auto adjust
button / exit
If the OSD is active, press Auto to exit the OSD. Once the OSD is inactive,
press Auto and the monitor will automatically optimize the display position,
focus, and clock of your display.
7 Empowering key
Press the Empowering Key to open the Acer eColor Management OSD and
access the scenario modes.
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
液晶显示器快速安装指南
简体中文
Acer LCD 显示器快速入门指南 QSG
重要的安全须知
请仔细阅读下面的使用说明
1. 清洁 LCD 显示器屏幕:首先确认使用的电源线符合你所使用的地区标准。
关闭 LCD 显示器电源,拔掉电源线。
将非溶解性清洁液喷洒到抹布上,轻轻擦拭屏幕。
2. 不要将 LCD 显示器放置在窗户附近。显示器遭受雨淋、受潮或阳光直接照射时可能导致严重损坏。
3. 不要按压 LCD 屏幕。过分用力按压可能导致显示屏永久性损坏。
4. 不要卸下机盖或尝试自行维修本机器。应由经过授权的技术人员执行各种维修任务
5. LCD 显示器存放在温度为 -20° C 60° C -4° F 140° F)的房间内。在此范围之外存放 LCD 显示器时,可能导致永久性损坏。
6. 若出现下列情形,应立即拔掉显示器电源,并与经过授权的技术人员联系:
显示器与 PC 之间的信号线磨损或损坏。
液体溅到 LCD 显示器上或者显示器遭受雨淋。
• LCD 显示器或机壳损坏。
安装显示器底座
1. 拆开显示器底座包装,将底座放到平稳的工作台面上。
2. 拆开显示器包装。
3. 将显示器支架臂连接到底座上
确保底座卡入到显示器支架臂上。(仅限部份型号)
用集成片或合适的硬币转动白色螺丝,将底座固定到支架臂上。(仅限部份型号)
将显示器连接计算机
1. 关闭计算器,并拔下电源线。
2. 2-1 连接信号线 D-SUB 线
a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
b. 请将信号线连接到电脑的图像显示卡接口上。
2-2 连接数字线 (仅限双输入型号)
a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
b. 24 pin DVI 缆线的一端接到显示器的后方,将另一 端连接到计算机的
DVI 端口上。
2-3 连接 HDMI 线 (仅限 HDMI 输入型号)
a. 请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
b. HDMI 线连接到计算机。
3. 连接音频线 (仅限于音频输入型号)(选配件)
4. 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
5. 将计算机和显示器的电源线插入旁边的电源插座。
外部控制
编号 图标 项目 描述
1, 2
电源开关 / 指示灯
打开或关闭显示器的电源。
蓝色表示已打开电源。橘黄色表示处于待机 / 节能模式。
3, 4
减号 / 加号 如果 OSD 处于活动状态,按减号加号按钮可在 OSD 选项中进行切换。
5
OSD 功能 按下时查看 OSD。再按一次进入 OSD 中的选择项。
6
自动调整 / 退出
显示 OSD 时,按自动退出 OSD若未显示 OSD,按自动时显示器自动优化显
示位置、聚焦和显示时钟。
7
Empowering 键按Empowering 键打开 Acer eColor Management OSD 并进入方案模式。
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
液晶显示器快速安装指南
简体中文
监管和安全声明
FCC 声明
经测试,本设备符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制规定。这些限制用于提供合理的保护措施,以防 该设备在住宅区安装时产
生有害干扰。本设备产生、使用并辐射射频能量,如果未遵照说明进行安装和使用,可能 会对无线电通信产生干扰。
但也不能保证在特定的安装中不会产生干扰的问题。如果本设备确实对无线电或电视接收造成干扰 (可以通过开关 设备来确定),建议用
户采取以下一种或多种措施排除干扰:
重新调整接收天线的方向或位置。
增大本设备与接收器的间距。
将设备电源连接到不同于接收器所连接到的电路的电源插座上。
咨询经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员以获取帮助。
注意:屏蔽电缆
所有到其它计算设备的连接都必须使用屏蔽电缆,以便符合 EMC 法规的要求。
注意:外设
只有经过认证,符合 B 类限制的外设 (输入 / 输出设备、终端、打印机等)才可连接到本设备。使用未认证的外设 可能会造成无线电和电
视接收的干扰。
注意
任何未经制造商明确批准的改动或修改,都可能使用户丧失由联邦通讯委员会赋予的操作本产品之权利。
操作条件
本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作符合以下两个条件:1)本设备不会造成有害干扰,2)本设备必须能够承 受收到的干扰,包括
任何可能会造成操作异常的干扰。
注意:加拿大用户
B 数字设备符合 Canadian ICES-003 的规范。
Remarque l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numrique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给
当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
欧盟地区家庭用户废旧设备的废弃
产品或其包装上的此符号表示该产品不得与其它家庭垃圾一起废弃。废弃废旧设备时,您有责任将其送交专门回收废旧电
气和电子设备的回收点。废弃时分类收集和回收废旧设备有助于节省自然资源,确保以保护人类健康和环境的方式进行回
收利用。有关废旧设备回收点的详细信息,请与您当地的市政机构、家庭垃圾处理服务机构或产品的销售店联系。
液晶显示器快速安装指南
简体中文
依据中国 《电子信息产品污染控制管理办法》,简称 《管理办法》或 China RoHS》之规定,列出 宏碁电子信息产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量于以下表格中。
显示器 (液晶及 CRT
零部件名称
有毒有害物质或元素
铅(Pb 汞(Hg 镉(Cd
六价铬 Cr
6+
多溴联苯 PBB
多溴二苯醚
PBDE
金属结构件
X O O O O O
塑料结构件
O O O O O O
电路板组件 *
X O O O O O
液晶显示屏 / 灯管
X X O O O O
CRT 显示屏 / 灯管
X O O O O O
电源模块
X O O O O O
电源线
O O O O O O
外部信号连接线
X O O O O O
喇叭
X O O O O O
*:电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等
:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
× :表示该有毒有害物质至少存在於该部件的某一均质材料中 , 是因为目前业界还没有的可替代技术 , 以致含量虽然超出 《电子信 息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限
量要求;但仍然符合欧盟 RoHS 指令所容许的豁外条款及电池指令的要求 .
液晶显示器快速安装指南
简体中文
规格
在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。
LCD 面板
驱动系统
TFT 彩色 LCD
尺寸
24"W 61 cm
像素点距
0.276 mm H x 0.276 mm V
亮度 250 cd/m
2
(典型值)
对比
100000000:1 最大値 ACM
可视角度
178° (水平) 178° (垂直)CR=10
响应时间
6 ms (G to G)
面板类型
VA
视频
R G B 模拟接口
水平频率
30 kHz - 80 kHz
垂直频率
55 - 75 Hz
显示颜色数
16.7 M
点时钟
175 MHz
最大分辨率
1920 x 1080 @ 60 Hz
即插即用
VESA DDCCI/DDC2B
功耗 200 尼特)
开启模式
40W typ.
休眠模式
0.45W typ.
关闭模式 0.30W typ.
输入接口
D-Sub
DVI-D 24 (仅限于双输入型号)
HDMI 19 针型接头 ( 选配件 )
输入视频信号
模拟: 0.7Vp-p (标准) 75 欧姆、正极性
数字信号 (仅限于双输入型号)
HDMI 信号 (仅限于 HDMI 输入型号) ( 选配件 )
喇叭
2W x 2 (仅限于音频输入型号)(选配件)
最大屏幕尺寸
水平:531.36 mm
垂直:298.89 mm
电源
100-240V 50/60 Hz
环境条件
工作温度:0° C
40° C
存储温度:-20° C 60° C
工作湿度:10% 80%
外形尺寸
546.4 W x 411.4 H x 185.7 D mm
重量 (净重)
本机 3.05 kg (净重)
机械规格
倾斜:-5°到+15°
旋转:否
高度调整:否
枢轴:否
可分离底座:旋转卸下螺丝可分离底座
外部控制
开关 / 按钮
电源按钮
向左 / 向右
菜单 / 确定
自动 / 退出
E Empowering)键
功能
对比
亮度
聚焦
时钟
水平位置
垂直位置
(暖)色
(冷)色
RGB 色温
语言
OSD 位置超时
自动配置 (仅限于模拟输入型号)
宽幅模式 (全屏 / 宽高比)
ACM /
输入信号选择 (仅限于双输入型号)
DDCCI /
显示信息
重置
退出
* 所有规格如有变更,恕不另行通知。
管制认证
UA.TR.002
ME61
液晶顯示器快速設定說明書
繁體中文
Acer LCD 顯示器快速使用指南 QSG
重要安全指示
請謹慎閱讀下方指示。
1. 欲清潔 LCD 顯示器螢幕:請確定您的液晶顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
LCD 顯示器關閉並拔除電源線。
將非溶劑清潔液噴於軟布並輕輕擦拭螢幕。
2. 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶附近。 使顯示器暴露於雨水、潮濕或日光會嚴重損害顯示器。
3. 請勿使 LCD 螢幕受壓。 過大的壓力可能對顯示器造成永久損害。
4. 請勿移除機殼或嘗試自行維修裝置, 應由專業合格的維修人員執行維修工作。
5. 請將 LCD 存放於 -20°C 60°C -4°F 140° F)溫度的房間。 LCD 顯示其存放於此範圍外之處可能導致永久損害。
6. 若任何下列情況發生,請立即拔除您的顯示器並聯絡專業合格的維修人員。
顯示器至電腦的訊號線磨損或毀壞。
液體濺到 LCD 顯示器上或顯示器暴露於雨水。
• LCD 顯示器或機殼損壞。
將顯示器安裝到基座
1. 拆開顯示器基座的包裝,並將其放置在穩固且平坦的工作區上。
2. 將顯示器從包裝中取出。
3. 將顯示器的支架臂桿安裝到基座。
請確認基座已經穩固地鎖到顯示器的支架臂桿上。(視型號而定)
使用調整片或適合的銅板轉動白色螺絲,即可將顯示器的支架臂桿鎖到基座。(視型號而定)
將液晶顯示器連接到電腦上
1. 關閉電腦並拔除電腦的電源線。
2. 2-1 連接視訊線 (D-SUB )
a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
b. 請將視訊線連接到電腦圖像顯示卡接口上。
2-2 連接數位訊號線 ( 僅適用於雙重輸入機型 )
a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
b. 24 pin DVI 纜線的一端連接到液晶顯示器的後方, 將另一端連接到電
腦的 DVI 連接埠上。
2-3 連接 HDMI ( 僅針對 HDMI 輸入機型 )
a. 請確定液晶顯示器與電腦的電源都已經關閉。
b. 請將 HDMI 線連接到電腦圖像顯示卡接口上。
3. 連接音訊線 ( 僅適用於音訊輸入機型 ) ( 選用 )
4. 將顯示器電源線插入顯示器背後的電源埠。
5. 將您電腦與顯示器的電源線插入附近的電力插座。
外部控制項
編號 圖示 項目 說明
1, 2
電源鍵 / 指示燈
開啟 / 關閉監視器。
藍色表示電源開啟。琥珀色表示待機 / 省電模式。
3, 4
/ 加如 OSD,按下 Minus Plus 鍵即可切換 OSD 選項。
5
OSD 功能 按下即可檢 OSD 次按下即可進入 OSD 中的選項
6
自動調整鍵 / 退出
如果啟動 OSD,按下 AUTO 即可退出 OSD 一旦關閉 OSD,按下 AUTO 顯示
器即可自動最佳化顯示的位置、焦距及顯示的時脈。
7
Empowering
按下 Empowering 鍵即可開啟 Acer eColor Management OSD 並存取場景模
式。
2
D-Sub
DC
HDMI
DC-IN
VGA INDVI-D IN
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
AUDIO-IN
HDMI
DC IN
D-SubDVI
HDMI
DVI
2 14 356
7
/
/

他の言語で