Sanus LC2A ユーザーマニュアル

ブランド
Sanus
モデル
LC2A
タイプ
ユーザーマニュアル
6901-170129 <00>
2
PL
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NIE
WYRZUCAĆ
Dziękujemy za wybranie uchwytu VisionMount™ LC2A  rmy Sanus Systems.
Uchwyt VisionMount™ LC2A jest przeznaczony do montażu dwóch
telewizorów płasko ekranowych o wadze do 59 kg (130 funtów) każdy do
istniejącego połączenia rury gwintowanej NPT 1-1/2. Uchwyt LC2A umożliwia
nachylanie w zakresie od +5° do -15°, obrót do ±90° i obracanie w poziomie w
zakresie ±6°.
CS
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – BEZPEČNĚ JE ULOŽTE
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Sanus Systems VisionMount™ LC2A.
Držák VisionMount™ LC2A je určen kpřipevnění dvou televizorů splochými
obrazovkami do hmotnosti jednotlivého zařízení 59 kg k závitové trubce NPT
1-1/2. Držák LC2A umožňuje naklánět televizory od +5° do -15°, otáčet až o
±90° a sklápět o ±6°.
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sanus Systems VisionMount™ LC2A ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
VisionMount™ LC2A, her biri 59 kg (130 lb) ağırlığa kadar olan iki düz ekran
televizyonu mevcut NPT 1-1/2 vidalı boru askıya monte edilecek şekilde
tasarlanmıştır. LC2A televizyonu +5° ile -15° arasında eğer, ±90° döndürür ve
±6° yatırır.
JP
重要- 上記の安全指示書を保管しておいてください
このたびは、Sanus Systems VisionMount™ LC2A天井マウントをお買い上
げいただき、まことにありがとうございます。VisionMount™ LC2Aは、
(既存のNPT 1-1/2ねじ込みパイプドロップによって)最大でそれぞれ
59 kg(130ポンド)の薄型テレビを2台支えることができます。LC2Aに取
り付けたテレビは、+5°~-15°の傾斜、最大±90°の旋回、±6°の回
転が可能です。
MD
重要安全说明 – 保存这些说明
感谢您选择 Sanus Systems VisionMount LC2A。VisionMount LC2A 可
用于将单台重量不超过 59 kg(130 磅)的两台平面电视安装到现有 NPT
1-1/2 英寸带螺纹的下行管。LC2A 允许电视竖向摆动 +5° 至 -15°,水平
摆动 ±90°,旋转 ±6°。
6901-170129 <00>
5
TR
DİKKAT: Bu ürünü Sanus Sistemleri
tarafından açıkça belirtilmeyen bir amaç için kullanmayın. Hatalı kurulum
kişisel yaralanmaya ya da cihazınızın zarar görmesine neden olabilir. Bu
talimatları anlamadıysanız ya da kurulumun düzgün bir şekilde yapıldığından
emin değilseniz Sanus Sistemleri Müşteri Hizmet Merkezi ya da yetkili bir
uzman ile iritibata geçin. Sanus Sistemleri, hatalı kurulum, tertibat ya da
kullanımdan dolayı meydana gelen hasar veya yaralanmalardan hiçbir şekilde
sorumlu değildir.
UYARI! Bu ürün, yutulduğu takdirde boğulmaya yol
açabilecek küçük parçalar içermektedir. Bu parçaları küçük çocuklardan uzak
tutun!
OPT
Çoklu montaj yapılandırmaları için gerekli donanım ve prosedürler
bulunmaktadır. Bu işareti görünce, ihiyaçlarınıza uygun olan doğru
yapılandırmayı seçin. Bütün donanım kullanılmayacaktır.
JP
注:Sanus Systemsが明記している目的以外でこ
の製品を使用しないでください。設置方法や使用方法が不適切な場合、
ケガや物的損害の原因となります。ここに記載されている説明ではよく
わからない場合、もしくは設置上の安全性について疑問がある場合は、
Sanus Systemsカスタマーサービスまでお問い合わせください。Sanus
Systemsは、取り付け、使用が正しく行われていないことに起因するケ
ガ、破損については責任を負いかねます
警告:本製品には小さい部品が同梱されており、誤っ
て飲み込むと窒息の危険性があります。子供のそばにこういった部品を
置かないようにしてください。
OPT
取り付け方法は複数あり、それぞれに必要な金具と手順が記載され
ています。この記号が示されている場合、必要な正しい方法を選択して
ください。記載されたすべての金具を使用するわけではありません。
MD
注意 请勿将本产品用于 Sanus Systems 明确指
定以外的其它目的。 不当安装或使用会造成人身伤害和/或财产损失。 若
不理解此类指示或对安全安装存有疑惑,请联系 Sanus Systems 客户服务
中心。 对因不当安装或使用本产品而造成的伤害或损失,Sanus Systems
概不负责。
警告 本产品包含小型项目,若不慎吞食,存在窒息危险。
请将此类项目远离儿童放置!
OPT
随带有硬件和多项安装配置步骤。 看到该符号时,请根据需要选择
正确的配置。 并非随带的所有硬件都会用到。
6901-170129 <00>
8
1-1
EN
Attach Brackets to Monitor - for monitors with a  at back.
FR
Fixer les pattes au moniteur - pour les moniteurs à arrière plat.
DE
Konsolen an Monitor befestigen - für Monitore mit  acher Rückwand.
ES
Fijar los soportes al monitor - para monitores de dorso plano.
PT
Una os Suportes do Monitor ao Monitor - para monitores com Traseira Plana.
NL
Bevestig de beugels aan de monitor - voor monitors met een platte achterkant.
IT
Montaggio delle sta e al monitor - per monitor con dorso piatto.
EL
Προσάρτηση βραχιόνων στην οθόνη - Για οθόνες με επίπεδη πλάτη.
NO
Fest brakettene til skjermen - for skjermer med rett bakside.
DA
Fastgør konsolstykkerne til skærmen - skærm med  ad bagside.
SV
Montera fästena på bildskärmen - för bildskärmar med en platt baksida.
RU
Прикрепите к монитору кронштейны - Для мониторов с плоской задней панелью.
PL
Zamocuj wsporniki do telewizora - telewizory z płaskim tyłem.
CS
Připevněte konzoly k monitoru - U monitorů s plochou zadní stranou.
TR
Destekleri Monitöre Monte Edin - arkası düz monitörler için.
JP
ブラケットをモニターに取り付ける - 背面が平らなモニター
MD
请将墙架系到显示器上 - 带有平板背面的显示器
6901-170129 <00>
10
1-2
EN
Attach Brackets to Monitor - for monitors with a curved back or obstruction.
FR
Fixer les pattes au moniteur - pour les moniteurs à arrière incurvé ou en cas de gêne.
DE
Konsolen an Monitor befestigen - für Monitore mit gekrümmter Rückwand oder einem Hindernis.
ES
Fijar los soportes al monitor - para monitores de dorso curvo o con obstrucción.
PT
Una os Suportes do Monitor ao Monitor - para monitores com parte traseira curva ou com obstruções.
NL
Bevestig de beugels aan de monitor - voor monitors met een gebogen achterkant of een obstructie.
IT
Montaggio delle sta e al monitor - per monitor con dorso curvo o con ostruzione.
EL
Προσάρτηση βραχιόνων στην οθόνη - Για οθόνες με κυρτή πλάτη ή με εξόγκωμα4.
NO
Fest brakettene til skjermen - for skjermer med buet bakside eller utstikkende del.
DA
Fastgør konsolstykkerne til skærmen - skærm med buet bagside eller obstruktion.
SV
Montera fästena på bildskärmen - för bildskärmar med en böjd baksida eller med hindrande delar.
RU
Прикрепите к монитору кронштейны - Для мониторов с выгнутой задней панелью или препятствием.
PL
Zamocuj wsporniki do telewizora - telewizory z wygiętym lub nieregularnym tyłem.
CS
Připevněte konzoly k monitoru - u monitorů, jejichž zadní strana je zakřivená nebo obsahuje překážky.
TR
Destekleri Monitöre Monte Edin - arkası Kavisli veya Çıkıntılı Monitörler İçin.
JP
ブラケットをモニターに取り付ける - 背面に丸みがあるモニターやその他の凹凸があるモニター
MD
请将墙架系到显示器上 - 带有曲线背面或阻挡物的显示器
6901-170129 <00>
16
EN
Thread the Coupler [25] and Tube [26] onto an existing threaded
pipe drop. Once the Tube [26] is properly aligned, tighten the Set Screws [08]
using Allen Wrench [28] and the two Set Screws [B] on the Tube using Allen
Wrench [29].
FR
En lez le coupleur [25] et le tube [26] sur le tuyau  leté existant.
Une fois que le tube [26] est correctement aligné, serrez les vis de calage [08]
à l’aide de la clé Allen [28] et les deux vis de calage [B] sur le tube à l’aide de la
clé Allen [29]).
DE
Drehen Sie die Kupplung [25] und das Rohr [26] auf die
vorhandene Gewindekupplung. Sobald das Rohr [26] ordnungsgemäß
ausgerichtet ist, ziehen Sie die Feststellschrauben [08] mithilfe des
Inbusschlüssels [28] und die zwei Feststellschrauben [B] am Rohr mithilfe des
Inbusschlüssels [29] an.
ES
Enrosque el acople [25] y el tubo [26] sobre un tubo roscado de
salida. Una vez que el tubo [26] esté adecuadamente alineado, ajuste los
tornillos de presión [08] con una llave Allen [28] y los dos tornillos de presión
[B] sobre el tubo utilizando una llave Allen [29].
PT
Rosqueie o acoplador [25] e o tubo [26] em um tubo de entrada
rosqueada existente. Depois que o tubo [26] estiver corretamente alinhado,
aperte os parafusos do conjunto [08] usando chave Allen [28] e os dois
parafusos do conjunto [B] no tubo usando a chave Allen [29].
NL
Voer het koppelstuk [25] en de buis [26] op een bestaande
hangbuis met schroefdraad. Wanneer de buis [26] correct uitgelijnd is, draai
de bevestigingsschroeven [08] vast met behulp van een inbussleutel [28] en
de twee bevestigingsschroeven [B] op de buis [29] met een inbussleutel.
IT
Avvitare il raccordo [25] e il tubo [26] su una colonna  lettata.
Dopo aver allineato correttamente il tubo [26], serrare le viti di fermo [08]
utilizzando la chiave a brugola [28] e le due viti di fermo [B] sul tubo con la
chiave a brugola [29].
EL
Βιδώστε τον σύνδεσμο [25] και τον σωλήνα [26] σε υπάρχοντα
σωλήνα πτώσης με σπείρωμα. Μόλις ο σωλήνας [26] είναι δεόντως
ευθυγραμμισμένος, βιδώστε τους κοχλίες του σετ [08] με κλειδί Allen [28] και
τους δύο κοχλίες του σετ [B] στον σωλήνα με κλειδί Allen [29].
NO
Skru koplingen [25] og røret [26] fast på en eksisterende stang
med gjenger. Når røret [26] er riktig justert, strammer du settskruene [08] med
sekskantnøkkel [28] og de to settskruene [B] på røret med sekskantnøkkel
[29].
DA
Skru koblingsenheden [25] og røret [26] på det eksisterende rør
med gevind. Når røret [26] er placeret korrekt, skal du stramme sætskruerne
[08] med en unbrakonøgle [28] og de to setskruer [B] på røret med en
unbrakonøgle [29].
SV
Gänga fast hopkopplare [25] och tub [26] till ett be ntligt gängat
utlopp. När tuben [26] är korrekt inriktad, dra åt inställningsskruvarna [08]
med insexnyckel [28] och de två inställningsskruvarna [B] på tuben med
insexnyckel [29].
RU
Навинтите муфту [25] и трубу [26] на имеющийся нарезной
трубчатый перепад. После надлежащего выравнивания трубы [26]
затяните установочные винты [08] с помощью торцового ключа [28] и два
установочных винта [B] на трубе с помощью торцового ключа [29].
PL
Wkręć łącznik [25] i tuleję [26] w istniejące połączenie rury
gwintowanej. Po odpowiednim wyrównaniu tulei [26] dokręć wkręty
pozycjonujące [08] przy użyciu klucza imbusowego [28] oraz dwa wkręty
pozycjonujące [B] na tulei przy użyciu klucza imbusowego [29].
CS
Našroubujte spojku [25] a trubici [26] na existující závitovou
trubku. Poté, co je trubice [26] správně zarovnána, utáhněte stavěcí šrouby
[08] pomocí inbusového klíče [28] a dva stavěcí šrouby [B] na trubici pomocí
inbusového klíče [29].
TR
Kuplajı [25] ve Tüpü [26] mevcut vidalı boru ağzına takın. Tüp
[26] düzgün bir şekilde hizalandığında, Allen Takımını [28] kullanarak Ayar
Vidalarını [08] ve Allen Takımını [29] kullanarak Tüpteki iki Ayar Vidasını [B]
sıkıştırın.
JP
カプラー[25]およびチューブ[26]を既存のねじ込みパイ
プドロップに入れます。チューブ[26]を合わせたら、六角レンチ[28]
で止めネジ[08]を、六角レンチ[29]でチューブの止めネジ[B]を、
それぞれ締め付けます。
MD
将联接器 [25] 和套管 [26] 拧到现有的螺纹下行管上。套管
[26] 正确对齐后,使用内六角扳手 [28] 拧紧固定螺钉 [08],并用内六角
扳手 [29] 拧紧套管上的两个固定螺钉 [B]
4
6901-170129 <00>
18
EN
To adjust for level, loosen the two Allen Bolts [C] on the back of the
Axis Assembly [04]. Adjust the television and retighten the Allen Bolts.Tilt is
set by simply tilting the television. To adjust tilt tension, loosen the Tension
Knobs [D].
FR
Pour régler le niveau, desserrez les deux boulons Allen [C] à l’arrière
de l’axe [04]. Ajustez la position de la télévision et resserrez les boulons Allen.
Réglez l’inclinaison simplement en inclinant la télévision au degré désiré. Pour
régler la tension d’inclinaison, desserrez les boutons de tension [D].
DE
Zur Anpassung der Höhe lockern Sie die zwei Inbusschrauben [C]
auf der Rückseite der Achsenbaugruppe [04]. Bringen Sie den Fernseher in
die gewünschte Position und ziehen Sie die Inbusschrauben wieder an. Den
gewünschten Neigungswinkel stellen Sie ganz einfach durch das Neigen
des Fernsehers ein. Zur Anpassung der Neigungsspannung lockern Sie die
Spannungsknöpfe [D].
ES
Para ajustar el nivel, ajuste los dos pernos Allen [C] sobre la parte
trasera del montaje del eje [04]. Ajuste el televisor y vuelva a ajustar los
pernos Allen. La inclinación se ajusta al inclinar el televisor. Para ajustar la
tensión de la inclinación, a oje las perillas de tensión.
PT
Para ajustar o nível, afrouxe os dois parafusos Allen [C] na parte de
trás do conjunto do eixo [04]. Ajuste a televisão e reaperte os parafusos Allen.
A inclinação é de nida bastando inclinar a televisão. Para ajustar a tensão de
inclinação, afrouxe os botões de tensão [D].
NL
Om waterpas te maken, maak de twee inbusbouten [C] los aan de
achterkant van het asdeel [04]. Stel de positie van de televisie bij en maak de
inbusbouten terug vast. De kanteling kan ingesteld worden door de televisie
te kantelen. Om de kantelspanning aan te passen, maak de spanknoppen [D]
los.
IT
Per la regolazione orizzontale, allentare le due viti a brugola [C] sul
retro del gruppo asse [04]. Regolare il televisore e serrare nuovamente le viti a
brugola. Per impostare l’inclinazione basta inclinare il televisore. Per regolare la
tensione dell’inclinazione, allentare le manopole della tensione.
EL
Για να αλφαδιάσετε, χαλαρώστε τους δύο κοχλίες Allen [C] στο πίσω
μέρος της διάταξης άξονα [04]. Ρυθμίστε την τηλεόραση και ξαναβιδώστε
τους κοχλίες Allen. Η κλίση ρυθμίζεται δίνοντας απλώς κλίση στην τηλεόραση.
Για να ρυθμίσετε την ένταση της κλίσης, ξεβιδώστε τα ρυθμιστικά έντασης [D].
NO
Nivået justeres ved å løsne de to sekskantskruene [C] bak på
akseenheten [04]. Juster  ernsynet, og stram så til sekskantskruene igjen. Vipp
ernsynet opp eller ned for å angi hellevinkel. Bruk strammeskruene [D] til å
justere strammingen på vippefunksjonen.
DA
Du kan justere højden ved at løsne de to unbrakobolte [C] bag
på akseenheden [04]. Juster  ernsynet, og stram unbrakoboltene igen.
Vippefunktionen fungerer ved blot at vippe  ernsynet. Du kan justere
stramheden på vipningen ved at løsne strammegrebet [D].
SV
För att justera nivån, lossa de två insexskruvarna [C] på baksidan
av axelenheten [04]. Justera TV:n och dra åt insexskruvarna. Lutning ställs
in genom att luta TV:n. För att justera lutningsvinkelns spännkraft, lossa på
reglagen för spännkraft [D].
RU
Для регулировки уровня ослабьте два болта с шестигранной
головкой [C] сзади осевого узла [04]. Отрегулируйте положение
телевизора и повторно затяните болты с шестигранной головкой. Для
регулировки наклона достаточно просто наклонить телевизор. Для
регулировки усилия затяжки при наклоне ослабьте ручки регулировки
[D].
PL
W celu regulacji poziomu poluzuj dwa wkręty imbusowe [C] z
tyłu zespołu osi [04]. Ustaw telewizor i dokręć ponownie wkręty imbusowe.
Pochylenie można ustawić, przechylając telewizor. W celu regulacji oporu
przechylania, poluzuj pokrętła regulacyjne [D].
CS
Pro nastavení vyrovnání uvolněte dva inbusové šrouby [C] na zadní
straně sestavy osy [04]. Upravte polohu televizoru a opět utáhněte inbusové
šrouby. Náklon se nastavuje prostým nakloněním televizoru. Pro úpravu
napnutí náklonu uvolněte stavěcí šrouby napnutí [D].
TR
Seviyeyi ayarlamak için, Eksen Düzeneğinin arkasındaki [04] iki
Allen Cıvatasını [C] gevşetin. Televizyonu ayarlayın ve Allen Cıvatalarını
sıkıştırın. Eğim, televizyonu eğerek ayarlanır. Eğim gerilimini ayarlamak için,
Gerilim Topuzlarını [D] gevşetin.
JP
水平に調整するため、軸アッセンブリー[04]背面の2本の六
角穴付きボルト [C] を緩めます。テレビを調整し、六角穴付きボルトを再
び締め付けます。テレビを傾ける場合、そのまま傾けてください。テレ
ビの傾きを調整するには、テレビノブ[D]を緩めます。
MD
如要将电视调整水平,请松开轴组件 [04] 背面的两个内六角螺
[C]。调整电视,然后重新拧紧内六角螺栓。如要调整倾斜角度,只需
竖向摆动电视。如要调整倾斜拉力,请松开拉力控制手柄 [D]
6
[30]
6901-170129 <00>
21
PL
W celu regulacji oporu obracania przechyl telewizor do przodu i
zdejmij wspornik zabezpieczający [F], aby użyć go jako klucza do dokręcenia
lub poluzowania pokrętła regulacyjnego [E].
PRZESTROGA: Nigdy nie odkręcaj zupełnie
pokrętła regulacyjnego [E]. Po wykonaniu regulacji należy ponownie
zainstalować wspornik zabezpieczający [F]. Sześciokątny otwór we wsporniku
zabezpieczającym musi być dokładnie nasunięty na pokrętło regulacyjne [E].
Niezastosowanie się do powyższej przestrogi może spowodować uszkodzenie
własności lub obrażenia ciała.
CS
Pro úpravu napnutí otáčení nakloňte televizor dopředu a sejměte
bezpečnostní svorku [F], kterou použijete jako klíč pro utažení nebo povolení
napínací matice [E].
UPOZORNĚNÍ: Nikdy úplně nedemontujte napínací
matici [E]. Po úpravě je nutné namontovat zpět bezpečnostní svorku [F].
Šestihranný otvor vbezpečnostní svorce musí zcela nasedat na napínací matici
[E]. Vpřípadě nerespektování tohoto upozornění může dojít kpoškození
majetku nebo úrazu.
TR
Dönme gerilimini ayarlamak için, televizyonu öne doğru eğin ve
Gerilim Somunu [E] sıkıştırmak veya gevşetmek için anahtar olarak kullanmak
üzere Emniyet Dirseğini [F] çıkarın
DİKKAT: Gerilim Somununu [E] asla tamamen çıkarmayın.
Ayarlamadan sonra Emniyet Dirseği [F] tekrar takılmalıdır. Emniyet
Dirseğindeki altıgen boru Gerilim Somununa tamamen oturmalıdır [E]. Bu
uyarıyı dikkate almamak ürüne zarar gelmesine ve/veya kişisel yaralanmalara
yol açabilir.
JP
旋回張力を調整するには、手前にテレビを傾けて、テンション
ナット[E]を締め付けたり緩めたりするのにレンチとして使用する、安
全ブラケット[F]を外します。
注:決してテンションナット[E]を外さないでください。調整
後、安全ブラケット[F]を取り付ける必要があります。安全ブラケット
の六角穴を、テンションナット[E]に完璧に合わせる必要があります。
この注意を無視すると、損傷したりケガをしたりする恐れがあります。
MD
如要调整水平摆动拉力,请向前倾斜电视,拆除安全托架 [F]
以作为扳手来拧紧或松开压紧螺母 [E]
注意:切勿完全拆卸压紧螺母 [E]。调整完成后必须重新安装安
全托架 [F]。安全托架中的六角孔必须与压紧螺母 [E] 完全套合。如果忽
视此注意事项,将可能导致财产损毁和/或人身伤害。
6901-170129 <00>
23
[26]
[01]
[04]
[27]
EN
Leave some slack in the cables so that during motion there is no
tension on the connectors. Secure cables by attaching Wire Ties [27] as desired
to the Monitor Brackets [01], Axis Assembly [04] , and the NPT Tube [26].
FR
Laissez du mou dans les câbles pour qu’il n’y ait pas de tension sur
les raccords lorsque vous déplacez le matériel. Fixez les câbles en attachant les
ls métalliques d’attache [27] aux supports du moniteur [01], à l’axe [04], et au
tube NPT [26].
DE
Lassen Sie genügend Spielraum bei den Kabeln, sodass
bei Bewegung keine Spannung an den Anschlüssen entsteht. Sichern
Sie die Kabel, indem Sie Kabelbinder [27] nach Belieben an der
Monitoranschlussplatte [01], der Achsenbaugruppe [04] und dem NPT-Rohr
[26] befestigen.
ES
Asegúrese de dejar el largo su ciente en los cables para que
durante el movimiento no haya tensión en los conectores. Proteja los cables
colocando ataduras para cables [27] según lo desee en los soportes del
monitor [01], el montaje del eje [04] y el tubo NPT [26].
PT
Deixe os cabos um pouco frouxos para que durante o movimento
não haja tensão nos conectores. Proteja os cabos  xando braçadeiras [27],
conforme desejado, aos suportes do monitor [01], ao conjunto do eixo [04] e
ao tubo NPT [26].
NL
Laat speling voor de kabels zodat er tijdens het bewegen geen
spanning op de connectors is. Bevestig de kabels door het vastmaken van de
kabelbinders [27] zoals gewenst aan de monitorbeugels [01], het asdeel [04],
en de NPT buis [26].
IT
Lasciare abbastanza gioco nei cavi, in modo che il movimento del
supporto non tiri sui connettori. Fissare i cavi con le apposite fascette [27] alle
sta e del monitor [01], al gruppo asse [04] e al tubo NPT [26].
EL
Αφήστε λίγο τζόγο στα καλώδια ώστε κατά την κίνηση να
μη δημιουργηθεί ένταση στους συνδέσμους. Ασφαλίστε τα καλώδια
προσαρτώντας δέστρα καλωδίων [27] όπως απαιτείται στους βραχίονες
οθόνης [01], τη διάταξη άξονα [04], και τον σωλήνα NPT [26].
NO
Sørg for at ledningene er løst strukket, slik at kontaktene ikke
kommer i spenn ved bevegelse. Ledningene festes etter ønske med
ledningsstrips [27] til skjermbrakettene [01], akseenheten [04] og NPT-røret
[26].
DA
Sørg for, at der er kabelslæk, så kablerne ikke strammes, når
skærmen bevæges. Fastgør kablerne ved at bruge kabelbånd [27]
skærmbeslagene [01], akseenheden [04] og NPT-røret [26].
SV
Lämna viss slack på kablarna så att det under rörelse inte
nns någon spänning på kontakterna. Säkra kablarna genom att fästa
kabelklämmor [27] till bildskärmsfästen [01], axelenheten [04] och NPT tuben
[26].
RU
Оставьте небольшой запас кабелей, чтобы при движении не
возникало натяжение на разъемах. Закрепите кабели стяжками [27]
требуемым образом на кронштейнах монитора [01], осевом узле [04] и
стандартной трубе [26].
PL
Kable powinny mieć niewielki luz tak, aby podczas obracania na
złącza nie była wywierana żadna siła. Zabezpiecza kable, zakładając opaski
kablowe [27] na wspornikach monitora [01], zespole osi [04] i tulei NPT [26].
CS
Ponechte kabelům určitou vůli, aby při pohybu nedocházelo ktahu
na konektorech. Zabezpečte kabely připevněním vázacích drátů [27] podle
potřeby ke konzolám monitoru [01], sestavě osy [04] a trubici NPT [26].
TR
Kablolarda biraz boşluk bırakarak hareket halindeyken
konektörlerde gerilim olmamasını sağlayın. Monitör Desteklerine [01], Eksen
Düzeneğine [04] ve NPT Tüpüne [26] Kablo Bağlarını [27] istediğiniz şekilde
takarak kabloları toplayın.
JP
ケーブルのたるみをそのままにしておくことで、作動中にコネ
クターに力がかかりません。モニターブラケット[27]、軸アッセンブ
リー[01]、NPTチューブ[04]の好きな箇所に、ワイヤータイ[26
でケーブルを固定します。
MD
让电缆保持适度松弛,以免在移动过程中拉抻接头。视实际需
要系上线缆扎带 [27],以将电缆固定到显示器托架 [01]、轴组件 [04]
NPT 套管 [26]
6901-170129 <00>
24
EN
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively,
Milestone), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim
that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for
every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein.
Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the information con-
tained in this document.
FR
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénom-
mées « Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions ou varia-
tions. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de ce produit. Les
informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations sans avertissement ou
obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie explicite ou implicite quant aux
informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude,
l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans ce document.
DE
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochterge-
sellschaften (Sammelbegri : Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle Details,
Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in Verbindung mit Mon-
tage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert werden. Milestone haftet weder
ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Milestone
übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument
enthaltenen Informationen.
ES
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente Milestone)
tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple toda
posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida
en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Milestone no
hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en él.
Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o su ciencia de la información
contenida en este documento.
PT
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (colectivamente:
a Milestone), tencionam elaborar um manual exacto e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que o
manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização deste
produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou obrigação
qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita, em relação à
informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade pela precisão,
integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
NL
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen
(verder samen te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en
volledig mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding
een weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het ge-
bruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering zonder
dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande enigerlei andere
verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg, hetzij expliciet of impliciet,
met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding is opgenomen. Milestone aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of adequatie van de informatie die
in dit document is opgenomen.
IT
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente
denominate (Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo.
Milestone, tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli,
le condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità in merito
all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente documento.
EL
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και θυγατρικές της (οι οποίες
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβές και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, συνθήκες ή παραλλαγές. Επιπλέον, δεν μπορεί να προβλέψει
όλα τα απρόοπτα σχετικά με την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος αυτού. Οι πληροφορίες που
περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση ή οποιουδήποτε είδους
υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσεις εγγυήσεων, ρητών ή υποννοούμενων, όσον
αφορά τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια,
πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
NO
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt
Milestone), har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder
imidlertid ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den
dekker heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen
i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis her.
Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i dette
dokumentet er.
DA
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet,
Milestone), har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke
at informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet. Informa-
tionen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art. Milestone
fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende informationen
indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed eller tilstrækkelighed
af informationen indeholdt i dette dokument.
SV
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Mile-
stone), strävar efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte
garantera att den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller
variationer. Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
RU
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone) стремятся сделать это руководство точным
и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация охватывает
все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все возможные
нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия. Информация,
содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и
каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и косвенной, относительно
содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности за точность, полноту и
достаточность информации, содержащейся в данном документе.
PL
Zamiarem rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa
zbiorowa Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone
zastrzega, że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też
wszelkich innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje
zawarte w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Mile-
stone nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
CS
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně
nazývané Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak
netvrdí, že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty.
Ani nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo
dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
TR
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu
kılavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgile-
rin tüm ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile
ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer alan
bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
JP
Milestone AV Technologiesおよびその関連会社と支店(総称してMilestone)は、本
説明書の内容が正確であり漏れがないよう万全を期しておりますが、あらゆる詳細、状態、バリ
エーションが本書に記載されているわけではありません。また、本製品の取り付けもしくは使用
に関し、起こり得るあらゆる不測の事態を説明しているわけでもありません。本書に記載された
情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。Milestoneは本書の内容に関し
て、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完
全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。
MD
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为“Milestone")旨在
使本手册准确而完整。 然而,Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情、条件或变更。
Milestone 也无法保证安装或使用本产品不会出现任何可能的意外。 本文档所含信息如需变更,恕
不另行通知或承担任何义务。 在此处所含信息内,无论明示或隐含,Milestone 未做出任何保修陈
述。 对于本文档所含信息的准确性、完整性或充分性,Milestone 概不负责。
/

このマニュアルも適しています